Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vorige keer toonden we wat een christelijke samenleving kan zijn, onderscheiden van een heidense of wereldse maatschappij. Hierop ontvingen we meer dan gewone positieve reacties en enkele vragen. Ik wil nu aantonen dat er veelal onvoldoende kennis is van de ware grootheid van Jezus Christus en zijn Evangelie.

We nemen de Evangelieteksten zoals ze ons zijn overgeleverd, omdat ze een uitzonderlijk hoge historische betrouwbaarheid bezitten. En toch zijn er nog miljoenen  mensen die menen dat de Evangelies vervalst werden, dat Jezus in feite getrouwd was met Maria Magdalena en dat hun kinderen in Frankrijk leefden… Een knap schrijver zoals de Amerikaan Dan Brown heeft met zijn triller De Da Vinci Code (2003, in 44 talen,  81 miljoen exemplaren verkocht!) ontelbare mensen de indruk kunnen geven dat hij de echte geschiedenis van Jezus bracht. Deze fantasieën werden overigens vroeger al succesvol verspreid door anderen (Michael Baigent, Richard Leigh, Harry Lincoln). In de jaren ’80 waren hun verhalen over “het heilig bloed en de heilige graal” wereldwijde bestsellers, waarop Dan Brown deskundig verder borduurde. Dergelijke verzinsels hebben succes bij mensen die liever sensatie hebben dan historische werkelijkheid. Ook nu worden sommigen geboeid door mensen die “openbaringen” krijgen “vanuit het universum” of vanuit de “galactische energie” en zo de “absolute waarheid” brengen. Dan Brown zegt dat Constantijn vele originele  manuscripten die “het ware leven” van Jezus verhalen, vernietigd heeft. Welnu, ’n honderd papyrusteksten uit de tijd van Constantijn zijn bewaard in ‘n 20 tal bibliotheken (Jeruzalem, Cairo, Oxford, Cambridge, Berlijn, Keulen, Dublin, Ann Arbor…). Hierin wordt nergens één teken van wijzigingen aangetroffen. De triller van Dan Brown doet denken aan de authentieke dagboeken van Hitler” die destijds eerst ook door deskundigen erkend werden, veel geld opbrachten en later verschrikkelijke vervalsingen bleken te zijn.

Een andere moeilijkheid ligt bij sommige grote bijbelwetenschappers zelf. Ze gaan op in technisch-wetenschappelijk werk – wat op zich zeer goed is – maar hebben geen oog voor de eigenlijke boodschap. De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) verwijt hen terecht dat ze nog steeds vanuit een overdreven eerbied voor de mythen de Evangelieteksten willen ontleden in plaats van de mythen te ontmaskeren vanuit de heldere boodschap van het Evangelie. Mythen verbergen de waarheid en kennen niet de onschuld van hun slachtoffers.

Hiermee hangt ook de neiging van sommige bijbelgeleerden samen om de authenticiteit van de Evangelies telkens meer te relativeren, zonder historische grond. Jezus heeft de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 voorspeld. In hun wantrouwen hebben sommige bijbelgeleerden dan “gemeenschappen” uitgevonden (van Mattheus, van Marcus, van Lucas, van Johannes), die na die datum de evangelies zouden hebben samengesteld en Jezus de voorspelling van de ondergang van Jeruzalem in de mond gelegd hebben, omdat ze niet konden aanvaarden dat Jezus dit werkelijk vooraf voorspeld heeft. Van het bestaan van hun gemeenschappen is nooit enig bewijs gevonden. Overigens heeft het boegbeeld van de Duitse vrijzinnige theologie en teksthistoricus, de lutheraan Adolf von Harnack (+ 1930) uiteindelijk zelf toegegeven dat hij zich vergist had en dat de Handelingen van de apostelen duidelijk voor de dood van Jakobus, Petrus en Paulus geschreven zijn (dus vóór 62/63!) Vermits Lucas in de Handelingen verwijst naar zijn vroeger al geschreven Evangelie, moeten de Evangelies (Marcus-Mattheus-Lucas) dus al in de jaren 50 ontstaan zijn. Dit geeft een heel ander beeld van de werkelijkheid dan de (niet bestaande) gemeenschappen die tegen het einde van de eerste eeuw de Evangelies zouden “samengesteld” hebben.

Overigens wijzen de kleine verschillen in de Evangelies – die meestal eerder aanvullingen zijn! – op het feit dat er nooit een poging gedaan is om de Evangelies, voor verschillende geloofsgroepen geschreven, te veranderen of “aan te passen”, wat net een aanduiding is voor de authenticiteit van de Evangelies. Met echte onbevooroordeelde geleerden zoals de Duitser Carsten Peter Thiede (hoogleraar Nieuw Testament, papyrologie en archeologie in Basel en de Israëlische Ben-Gurion universiteit, + 2004) herhalen we dat we uit heel de oudheid geen enkele biografie van een keizer hebben die de historische betrouwbaarheid van de Evangelies benadert.

Andere bezielde bijbelwetenschappers die de grootheid van de Evangelies hebben begrepen en ook deskundig aantonen zijn de Amerikaanse apologeet Scott Hahn, verbonden aan de Franciscan Catholic University Stuebenvillle, die als fervent protestant samen met zijn vrouw Kimberly in een spannende zoektocht uiteindelijk de katholieke Kerk ontdekte.

Bijzonder creatief is ook de Amerikaanse theoloog Brant Pitre,  die vanuit een grondige kennis van de joodse achtergrond de grootheid van het christelijk geloof aantoont.

In ons taalgebied hadden we destijds de Nederlandse dominicaan, magister J. van der Ploeg (+ 2004) Oudtestamenticus, voormalig rector van de katholieke universiteit van Nijmegen en kenner van de Dode Zee-rollen. We hebben nu wel internationaal erkende theologen maar missen degelijke wetenschappers die met overtuiging de diepe rijkdom van het Evangelie en het christelijk geloof kunnen/durven aantonen. Indien er toch een grootheid aan mijn aandacht ontsnapt,  wil ik dit graag vernemen.

Daarom is de bijdrage van een volslagen “leek in het vak”  zoals René Girard zo kostbaar. Zelf heeft hij de Kerk vele jaren verlaten. Hij was enkel geïnteresseerd in de grote werken van de  wereldliteratuur (Proust, Dostojewski, Miguel Cervantes, Shakespeare…) Eigenlijk wilde hij een geschiedenis opmaken van het verlangen van de mensen. Hierbij zag hij een onderscheid tussen mooie romantische verhaaltjes en beschrijvingen  die een scherp inzicht geven in het handelen van de mensen en het leven van de maatschappij. Zo vond hij in de Bijbel op uitzonderlijke wijze de diepe waarheid. Vooral in de passieverhalen van de Evangelies ontdekte hij een onovertroffen helder inzicht in hetgeen mensen en een samenleving beweegt. Zo heeft hij de diepe zin van menige Bijbeltekst uit het O. en N. Testament uitgelegd, op een wijze die we van de meeste van onze Bijbelkenners niet krijgen.  Hierbij schrijft hij niet als theoloog vanuit het christelijk geloof of vanuit de kerkelijke leer, maar leest hij gewoon de tekst zoals hij overgeleverd is. De Bijbeltekst zelf is de sterkste uitdrukking van het christelijk geloof en van de kerkelijke leer.

Het doel van de Bijbellezing blijft God ontmoeten, zijn plan begrijpen en volgen. Guigo II (+ 1188), prior van de Grande Chartreuse, heeft een geestelijke lezing (een Lectio Divina) in vier stappen voorgesteld: lectio (lezen), meditatio (overwegen), oratio (bidden), contemplatio (beschouwen).    

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 14.04.23

Nvdr: Bijhorende foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid binnenkort te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Flitsen

De palmprocessie is al sinds minstens de 4e eeuw een vaste traditie van de liturgie van Palmzondag, waarin kinderen een bijzondere plaats kregen. In de vreugde om Jezus, die Lazarus uit de doden opwekte klinkt reeds zijn veroordeling door. Vorige jaren maakten we een tocht op een ezelin. Nu waren al onze vier ezellinnen in het gebergte bij de (andere) schapen en herders.

Palmprocessie in Hoegaarden

Met Witte Donderdag begonnen we de heilige Driedaagse. Vóór de paramonie (vigilie), de Eucharistie volgens de ritus van de heilige Basilius, werd het altaar grondig gepoetst en nieuw bekleed en met parfum besprenkeld. Vanaf nu wordt Jezus’ lijden uur na uur in herinnering gebracht en opnieuw beleefd. Het gebed beslaat het  grootste deel van de dag en een deel van de nacht. Voor het avondeten in de refter hielden we de ritus van de voetwassing tijdens de lezing van het Evangelie. ’s Avonds volgde het lange officie van de matines van vrijdag met gans het passieverhaal in 12 Evangelielezingen. Op het gepaste ogenblik heeft ook de kruisiging plaats. Dit officie eindigde om 2 uur. Goede Vrijdag is een a-liturgische dag, zonder liturgie. Het is een dag van stil waken bij de gekruisigde Jezus.  In de voormiddag worden de “koninklijke uren” gebeden (primen, tertsen, sexten, nonen);, ’s namiddags volgen de vespers met de kruisafneming en ’s avonds de zeer lange dienst (3,5 uur) van de graflegging. Hierbij wordt psalm 118 (119) gezongen. Na elk van 176 verzen van deze psalm wordt een zang ingelast, afwisselend in het Arabisch en het Frans. Deze psalm duurt zo lang dat hij tweemaal onderbroken wordt met een tas thee ter plaatse. Op het einde van de dienst volgt de graflegging. De priesters houden met het mooie “epitafios” (waarin Jezus begraven werd) tweemaal een processie en leggen Hem in het graf dat afgesloten wordt. Er wordt nog overvloedig parfum gestrooid. Om 22.00 u gingen we naar de refter voor de eerste en enige sobere maar goede maaltijd. Stille Zaterdag begint met persoonlijk stil waken bij het graf. De dienst zelf begint met de zegening van het licht, gevolgd door de Eucharistie van de heilige Baslius. De vespers bevatten 15 lezingen met nog een epistel en een Evangelie. Allen verwijzen op een of anderen wijze reeds naar het mysterie van Jezus sterven en verrijzen. Ze eindigen met de zegening van het brood. De eigenlijke paasnachtviering begon met de matines en werd afgesloten met de byzantijnse liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus die eindigde om één uur. Paaszondag, een explosie van licht (ook zonder elektriciteit!) en vreugde! Op de middag vierden we de Latijnse Eucharistie met de gregoriaanse paaskyrie, “Haec dies….” en “Victimae pascali laudes”. Na de mis werd in de kerk gezongen en gedanst, wat ook na het middagmaal verder gezet werd. ’s Avonds werd de dienst van de “zending” gehouden: vespers waarin Johannes 20, 19-26 in zoveel mogelijk talen gelezen (dit jaar 18 talen) wordt.

En zoals ieder jaar op paaszondag kwamen ’s middags de verantwoordelijken uit heel de regio moeder Agnes-Mariam en de gemeenschap groeten, gelukwensen en danken. Ook nu was er de oude sjeik (95 jaar!) weer bij die met een stem van vóór de tijd van de micro’s een indrukwekkende lofrede hield.

Varia

  • Ons vorig bericht met 7 video’s: 1. Akathisthymne, 2. De heilige Maria de Egyptische 3 +4+5 De orthodoxe monniken in Kiev willen blijven, 6. Servische minister veroordeelt NAVO, 7 China veroordeelt NAVO voor gebruik van verarmd uranium bij bombarderen van Joegoslavië:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-299/ 
  • De Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov zal in april voorzitter zijn van de UNO Veiligheidsraad. Hij zal zeker trachten de pluraliteit op grond van het UNO Charter ter sprake te brengen. Het prachtige UNO charter over soevereiniteit en territoriale integriteit is nu niet meer waard dan een vodje papier. De VS willen met militaire overmacht de wereld blijven regeren op grond van hun eigenbelang, wat ze noemen een wereldorde gebaseerd “op regels” (die niemand ooit zag). Steeds meer landen zijn dit onrecht beu: https://www.sana.sy/en/?p=304944. Eens zullen de Amerikaanse presidenten (na J. Kennedy) en hun toppolitici alsook hun broodheren (bankiers en wapenbazen) ontmaskerd worden als de grootste gewetenloze criminelen uit de geschiedenis, die miljoenen onschuldige mensen de dood in joegen en tientallen welvarende landen vernietigden om hun heerszucht en  bezitsdrang te voldoen en zelf hiervoor geen enkele schuld kregen, dankzij hun verschrikkelijke mediamanipulatie.
  • Zoals ik al lang voorzag, verenigt de wereld zich tegen de wereldwijde bullebak die de Verenigde Staten zijn” noteert de schrijver van frontnieuws. Dit geldt niet voor het Amerikaanse volk, dat ingoed is,  maar voor zijn hoogste leiders.