Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Eeuwenlang bracht het Kerstfeest de grootste feeststemming in de gezinnen en in heel de maatschappij met originele kerstversieringen en flikkerende lichtjes,  kerstliederen uit alle landen, aangrijpende verhalen en gedichten rond de kerstboom met kerststal. Ze gaven aan het private en openbare leven een ongekende diepte en drukten de onuitroeibare hunkering uit van de mensheid naar verlossing en vrede.

Al is de nood aan vrede en heil in onze wereld groter dan ooit, de kerststemming in de samenleving is nu sterk verminderd. Ook bij christenen is niet alleen de kerstsfeer maar tevens het besef van het unieke kerstgebeuren zelf aan het verdwijnen.

Met het fris en helder geloof van een bekeerling en de beeldrijke taal van een groot schrijver heeft de Engelse letterkundige Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) het goddelijk mirakelspel van Kerstmis in al zijn grootheid opnieuw doen herleven.  Zijn boek “De eeuwige mens” toont eerst: “De mens in het hol”. Vervolgens legt hij uit hoe ook God een holbewoner werd: “God in de grot”.

In Bethlehem hebben de uitersten elkaar ontmoet. Een hulpeloos Kind met onbeperkte macht werd daar geboren.  En dit gebeurde niet op het wereldtoneel maar geschiedde als het ware “onder de wereld”. Het eerste bedrijf van het goddelijk treurspel vond plaats op een niet verhoogd en niet verlicht podium, waarvan zelfs het gordijn was neergelaten. “In het geheim van Bethlehem was het de hemel die zich onder de aarde bevond”. En deze “revolutie” werd ontdekt door gewone mensen uit het volk, zoals de herders: “…omdat hun geest het minst was besmet en verkild door de spitsvondigheden van de filosofieën en het bederf van de overbeschaving”. Ja, deze herders hadden hun Herder ontdekt. De plaats waar zij Hem vonden was geen campus van een universiteit of een academie maar  “een plaats waar dromen waarheid werden”. In de verschillende landen worden de herders voorgesteld met de kleding,  en in de omgeving van de plaatselijke bevolking. Denk maar aan  de grote Vlaamse dichter en schrijver Felix Timmermans (+ 1947) en zijn  “Kindeken Jezus in Vlaanderen”, dat toen in zovele parochies als kerstspel werd opgevoerd.

Nvdr: een Vlaamse opvoering hebben we niet gevonden, wel de vertellingen hieronder, uit Duitsland en Nederland. Het Duitse “hoorspel” is een aanrader voor bewonderaars van de taal van Goethe. Ook de Duitse taal wordt vandaag immers besmet met de “mondialisering” en een gebrek voor eigen fierheid. De volledige Nederlandse tekst van Felix Timmermans kan u via dit bruggetje lezen.

En de meesten van ons beseffen wel “hoe waar deze dwaling is”, hoe wijs, christelijk en katholiek. Bovendien komt hier ook het beste van de mensheid samen. Met de wijsgeren uit oosterse landen, “gekroond met de majesteit van koningen en bekleed met de geheimzinnigheid van wichelaars”:  de wijsheid komt naar haar bron. Het hadden Confucius, Pythagoras, Aristoteles of Plato kunnen zijn. Ze vertegenwoordigen het zoeken van de oude leer naar de diepste waarheid, naar God. Boeddha zou “uit zijn onpersoonlijk paradijs gekomen zijn” om een Persoon te aanbidden en Confucius “zou de tempels, waar hij zijn voorvaderen vereerde, verlaten om te komen knielen voor een Kind”. En het is dit Kind dat de heidense deugden en heidense overtuigingen aantrekt, want “de kerk bevat wat de wereld niet bevat”. 

Moderne pogingen van syncretisme brengen vele geesten in vervoering. Theosofen willen een parlement van godsdiensten samenroepen en bouwen een pantheon voor de hereniging van alle volken. Moslims, hindoes, boeddhisten, tolstojaanse vredesapostelen, troubadours zoals Franciscus, Calvinisten en Quakers… allen samen in één wereldgodsdienst. Helaas, “ze kunnen nooit iets groters maken dan het Credo”, zonder dat ze het verminken. Ze verwijderden namelijk altijd iets wezenlijks uit het kerstgebeuren en het was niet iets goddelijks maar meestal iets menselijks: de Moeder, de herberg, de herders, de wijzen of de soldaten van koning Herodes. Hun pantheon diende slechts voor een club van waanwijzen. De christenen weigerden resoluut Jezus Christus in dezelfde rij te plaatsen en “dat was het keerpunt van de geschiedenis”, want hierdoor werd belet dat de wereld zou sterven “aan de breedheid van opvatting en aan de verbroedering van alle godsdiensten”. Onbeperkte tolerantie leidt immers naar de grootste dictatuur. De katholieke geloofsbelijdenis is veel meer dan wijsbegeerte. Ze is, zoals geen enkele andere godsdienst katholiek, nl. universeel, voor alle mensen van alle tijden. De herders vertegenwoordigen het joodse volk, de wijzen alle andere volken. Samen vormen ze de twee-eenheid van de Kerk van Jezus Christus.

Kerstmis is echter niet alleen zalige vreugde, zoals “een brahmaanse vredesconferentie” of een “Scandinavisch winterfeest”. Het is feestvreugde in een loopgraaf. Het klokkengelui van middernacht heeft iets van de klank van zware kanonnen van een pas gewonnen veldslag. De mystieke figuren in het mirakelspel zijn de Moeder en de engelen, maar er is ook de dreiging van Herodes, die een oproep is  tot voortdurende waakzaamheid. Kerst Iconen drukken dit uit doordat de kribbe al de vorm van een doodskist heeft. Het hoogste en meest waardevolle kan slechts verkregen worden “vanuit de diepte vanuit strijd”.

Toen Christus geboren werd, nam de Olympus, de  woonplaats van Zeus, nog steeds de plaats van de hemel in. ”De wijsbegeerte zat nog op haar verheven gestoelte en zelfs op de tronen van de koningen, toen Christus geboren werd in de grot en het christendom in de catacomben”.

We mogen de optimisten de beschaving niet laten verwisselen met weldoend comfort. Herodes blijft op post als de blijvende bedreiging voor de strijdende Kerk. En de grot is niet alleen de plaats van Jezus’ geboorte maar ook van zijn dode lichaam. Het katholieke kerstgebeuren bevat volgens Chesterton drie verschillende en tegengestelde elementen, die alleen maar in de Kerstnacht tot eenheid gemaakt kunnen worden. Er is vooreerst het instinctmatige, onuitroeibare menselijke verlangen naar een hemel als naar een vaderhuis. Zovele dichters en scheppers van mythen doorheen de eeuwen beschreven een sprookjesland als hun verlangen naar een heiligdom van een god of naar een verblijf voor gelukzaligen. Het tweede element is een wereldbeschouwing die alle filosofieën ver overtreft en zich richt tot alle soorten mensen in alle mogelijke gemoedsgesteltenissen. Ze is tegelijk veelzijdig, gevoelig en veelomvattend. Ze beschouwt de wereld, niet door één enkel venster zoals de oude stoïcijn of de moderne agnosticus maar door honderd vensters tegelijk. Het derde element is de uitdaging voor de strijd. Het christendom spreidt zijn armen wijd open voor iedere goede gedachte en elk waardig initiatief maar zet zich schrap en bekleedt zich met “een ondoordringbaar harnas voor iedere vorm van dwaling”. Kortom, het kerstgebeuren is tegelijk “algemeen en énig”. Geen andere geboorte van een god of van een godsdienst stichter lijkt in de verste verte op de Kerstnacht. Wie dit ontdekt, weet zich gedwongen “een beter mens” te worden. Alles  wat in  ons voorbijgaande vertedering is, wordt dan “een eeuwige ontroering”.  (Volgende week over de Kerk die telkens sterft en verrijst).    

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 30.12.22

Nvdr: Beelden uit Mar Yakub, kersttijd 2011:

Flitsen

De aangekondigde inwijding van het grootste Christusbeeld in Saidnaya is uiteindelijk om een ons onbekende reden uitgesteld.

De 23e ’s avonds vierden we creatief en ludiek de verjaardag van moeder Agnes-Mariam samen met de verjaardag van een moeder van een van de christelijke gezinnen die nauw met ons verbonden zijn.

In de late namiddag van de 24e december begon de kerstviering met de vespers. Deze bevatten o.m. de 8 profetieën  die de menselijke afstamming van Jezus aankondigen. Hierop volgde “de caminata”, de traditie uit de Spaanse Karmel waarbij we met het beeld van Maria en Jozef van deur tot deur gaat en vragen of er plaats is waar Jezus kan geboren worden. Voor die gelegenheid verlieten ook de oblaten hun woonst in de nieuwbouw en logeerden in het klooster. Deze tocht gaat gepaard met een ritmisch lied in het Spaans, Arabisch en Frans. De bewoner geeft telkens een antwoord en spreekt een wens uit. Een van die wensen luidde: “dat er in Qâra geen enkele arme zou zijn en niemand honger moet lijden”. Na deze “caminata” hebben we nog een ceder geplant in de kleine tuin voor het nieuwe St .Jozefsklooster: de “ceder van het verbond”. Daarna kwamen we samen in de crypte waar moeder Agnes-Mariam een kerstboodschap gaf en we tevens elkaar uitvoerig een Zalig Kerstmis gewenst hebben. En zo was het tijd voor de nachtmis volgens de Latijnse ritus, waarna we nog kerstliederen uit verschillende landen gezongen hebben ter ere van het Kind in de kribbe. Het was al half een toen we naar de refter trokken voor de maaltijd, spel, dans en ontspanning met  kerstmuziek.

Nvdr: Om u een idee te geven, deze beelden uit Mar Yakub, kersttijd 2011:

Zondag 25 december moesten we ’s middags al klaar zijn om de notabelen van Qâra te ontvangen, die ons een zalige kerstmis kwamen wensen. Allemaal hartelijke en lachende gezichten bij een geanimeerde gedachtenwisseling. Moeder Agnes, namens de gemeenschap, kon een overeenkomst met hen maken om samen in Qâra een oven te bouwen waarmee 10.000 broden per dag kunnen gebakken worden. Hierdoor moet geen beroep meer gedaan worden op grotere dorpen zoals Deir Attieh om aan brood te geraken.  Voor meel kan voorlopig de regering nog zorgen, (voordat de VS en het westen Syrië kwamen plunderen, kon het zorgen voor 20 % meer voedsel dan het zelf nodig had!).

Daarna zongen we de “lauden” van Kerstmis. Deze bevatten  de 9 “oden” of liturgische gezangen en eindigen met de grote “doxologie” of lofzang. Ondertussen waren de priesters (cfr Jean en ik) al aan de voorbereiding begonnen van de Byzantijnse Eucharistie van het hoogfeest van Kerstmis.

’s Avonds werden we met de fraters gevraagd om verlichting van de kerstboom aan onze volksmarkt te komen aansteken, waarbij een aantal van de notabelen, van het dorp weer aanwezig waren.

Deze dagen kennen hun eigen dagorde. Tweede Kerstdag vierden we plechtig de byzantijnse Eucharistie ter ere van de Moeder Gods, de “Theotokos”. ’s Avonds hielden we een korte vespers in de refter waar een houtvuur voor de nodige warmte zorgde en keken we daarna samen naar een deel van de inspirerende film “The Lord of the Rings” van Tolkien. Er is deze donkere dagen ook maar erg weinig stroom, alles samen nauwelijks een tweetal uurtjes voor een ganse dag en nacht.

Abouna Georges, pastoor van Qâra met enkele collega’s kwam op bezoek. Ze willen in afspraak met de bisschop met ons overleggen om samen tot een vitale evangelisatie te komen in deze tijd en deze kerk vol verwarring. In de namiddag gingen de besprekingen over de humanitaire hulp. Al  was de sfeer erg gemoedelijk en bij wijlen humoristisch het besef dat de mensen arm en behoeftig zijn, was duidelijk. Ook de priesters zelf zijn behoeftig. Zelf konden we elk nog een kerstgeschenkje geven uit hetgeen er rest van de voorraad goederen: een paar nieuwe schoenen (Caritas Toledo, Spanje gaf ons destijds duizenden nieuwe schoenen in verschillende maten en modellen). Donderdag kwam onze bisschop zijn kerstwensen overbrengen. Samen vierden we de Eucharistie van de “Onschuldige kinderen” (op 29 december in Byzantijnse ritus, op 28 december in Latijnse ritus). De volgende dag mogen de twee oudste kinderen de dagorde bepalen en ze hebben al enkele verrassingen voorzien.

“Kerstmis, schoner dan de dagen…”

“In het jaar 5508 sinds God in het begin hemel en aarde schiep, volgens de chronologie van de oosterse kerk; het jaar 2957  na de zondvloed; het jaar 2015 sinds de geboorte van Abraham; het jaar 1015 sinds Mozes en de uittocht van het van Israël uit Egypt; het jaar 1032 sinds David tot koning werd gezalfd; in de 60e week volgens de profetie van Daniel; in het 42e jaar van de regering van keizer Augustus; het 33e jaar van de regering van Herodes de Idumeër is de scepter van Juda uitgegaan, volgens de profetie van Jakob; toen heel de wereld in vrede leefde, wilde Jezus Christus, de eeuwige God en Zoon van de eeuwige Vader, de wereld heiligen door zijn komst en werd geboren in Bethlehem van Juda. De Magiërs , door een ster geleid, kwamen het Kind als God aanbidden. De herders die hun kudden weidden, werden van de geboorte van hun Redder verwittigd door een menigte hemelse geesten die in de hemel zongen: Glorie aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

Ziedaar de indrukwekkende aankondiging van de geboorte van Christus volgens het Romeins Martyrologium.

Jezus’ geboorte werd liturgisch eerst gevierd in Egypte in de nacht van 5 op 6 januari, in plaats van de viering van de heidense god Ayon van Alexandrië. Volgens de Egyptische kalender was dit de zonnewende, midwinter van 22 december, zonnestilstand, solstititën (Latijn: sol sisto = zon ik sta stil). De Romeinen vierden “natalis solis invicti”, de geboortedag van de onoverwinnelijke zon, op 25 december, een feest door keizer Aurelianus ingesteld in 274. Dit werd ook elders in het Rijk overgenomen. Ook de joden vierden de nieuw inwijding van de tempel op de 25e van de maand Kislew, wat overeenkomt met de midwinter.

In oost en west werd vanaf het begin van de IVe eeuw het feest van Jezus’ geboorte gevierd, maar wel verbonden met het groot feest van de Openbaring (Epifanie), bedoeld als feest van de verschillende openbaringen of manifestaties van  Christus: zijn geboorte,  openbaring aan de Magiërs en zijn doopsel. Zo is het nu nog in de Koptische ritus.

In Rome werd voor het eerst het feest van 25 december gevierd los van 6 januari, mogelijk zelfs vanaf het concilie van Efese (431). Zo werden Jezus’ geboorte en de Epifanie twee afzonderlijke feesten, waarvan de liturgie met de gebeden en ceremoniën in Jeruzalem werden uitgewerkt, zoals het Paasfeest. In het oosten werd het Kerstfeest ingevoerd langs Antiochië en wel door Johannes Chrysostomus zelf. Hier werd meer dan in het westen de nadruk gelegd op de maagdelijke geboorte, die een groot deel van de liturgische gebeden en gezangen inspireert. Zo wordt in  het oosten ook op 26 december het feest gevierd van de Moeder Gods (Theotokos), het oudste Mariafeest, terwijl in het westen de heilige Stefanus als eerste martelaar herdacht wordt. Het feest van Theotokos wil het goddelijk moederschap van Maria onderlijnen. Zij heeft immers niet slechts een aards lichaam gebaard maar de goddelijke Persoon van Jezus Christus. Veel later werd het Kerstfeest in  het westen een populair feest, vooral onder invloed van de heilige Franciscus van Assisi, waaruit allerlei folkloristische gebruiken met os en ezel groeiden. Het overvleugelde het feest van de Openbaring, waarbij het alleen maar ging om de aanbidding van de Wijzen. In het oosten daarentegen bleef de aanbidding van de Wijzen een wezenlijk deel van het Kerstfeest.

Keizer Augustus en koning Herodes, de wereldmachten van die tijd konden hun wil opleggen voor eigen glorie, maar ze konden de komst van de Koning van het heelal niet beletten. Hun betekenis voor de mensheid is verschrompeld tot een onbeduidende voetnoot. Klaus Schwab van het Wereld Economisch Forum, gesteund door andere machtige wereldorganisaties en heersers wil dat het Kerstfeest afgeschaft wordt om het klimaat te redden (https://www.frontnieuws.com/wef-wil-kerstmis-annuleren-om-klimaatverandering-te-bestrijden/). Al kan zijn grootheidswaanzin veel ellende brengen over de mensheid, deze hemel en aarde zullen niet “gered” worden maar verdwijnen en zij die in Jezus Christus geloven zullen gered worden. Ook de machtigste heersers van onze tijd zijn slechts figuranten in Gods reddingsplan voor de mensheid door Jezus Christus, in Wie en door Wie alles geschapen is en leeft.

Varia

  • Ons vorig bericht met  8 prachtige  illustraties: 1. Heerlijke voorstelling van Chestertons boek “de eeuwige mens”, 2. Kerstlied in Aleppo, 3. Yabroed en de kerk, voorgesteld door onze bisschop en zijn vicaris, 4. Christenvervolging van de eerste eeuwen, Keizer Constantinus en zijn moeder de hl. Helena die het kruis van Christus vindt, 5. Overzicht van O.T., 6. Aanval op het klooster op de berg van de cherubijnen en plaatsing van het Christusbeeld, 7. Plaatsing van het beeld, 8. Ontslagen priester, voorzitter van “priests for life”: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-286/
  • De president van de Algemene  Arabische Conferentie, Al-Sufyani, stelt dat Syrië het slachtoffer is van de ergste vormen van terrorisme en sabotage vanwege het westen en dat het niet zal buigen maar zal stand houden tot zijn overwinning:  https://www.sana.sy/en/?p=294160
  • De Oekraïense president, bezoekt J. Biden. Beiden geven elkaar de gruwelijkste en meest vernietigende kerstgeschenken: de neonazi’s krijgen nu alle vrijheid in Oekraïne en Biden geeft een nooit eerder geziene stroom van miljarden én oorlogsmateriaal om alle menselijkheid en democratie in het westen te vernietigen: https://www.byoblu.com/category/grandangolo-pangea 
  • Schandalen in de Kerk worden in de pers dankbaar en breed uitgesmeerd. Maar hoe corrupt de hele medische wereld is zoals duidelijk bleek uit de behandeling van de zogenaamde ”coronacrisis” en nog erger uit de fanatieke campagne van het zogenaamde ‘covid 19 vaccin’ wordt krampachtig uit de media geweerd. Ziehier een interview van Tucker Carlson met dr. Anseem Malhotra: en deze corruptie tast de hele samenleving aan: https://www.mondialisation.ca/la-corruption-detruit-la-science-la-medecine-le-journalisme-la-politique-et-menace-la-democratie/5673206

  • « Mijn prioriteit  als geneesheer was niet te behagen aan de orde van de  geneesheren of aan de richtlijnen van de politiek of media maar om mijn patiënt te verzorgen en juist de informeren” dr. Pascal Sacré. Daarom werd hij als dr. op IC in het hospitaal van Charleroi ontslagen en wordt hij nu opnieuw opgeroepen om zich te verantwoorden voor de orde van de geneesheren in Mons op 11 januari 2023 om 19.30 u. Hij is een van onze strijders voor waarheid en waardigheid, die steun verdient:https://www.mondialisation.ca/la-verite-contre-lordre/5673637
  • Een groep onafhankelijke wetenschappers en artsen uit Nederland heeft een studie gemaakt die aantoont hoe gevaccineerden zich van de gifstoffen van het vaccin kunnen bevrijden en hoe ook de niet-gevaccineerden zich kunnen  beschermen tegen de besmetting die ze van gevaccineerden kunnen krijgen: https://stichtingvaccinvrij.nl/detox-protocol-voor-de-preventie-en-behandeling-van-de-gevolgen-van-covid-injecties/
  • 28 december: feest van de onschuldige kinderen: https://www.golfbrekers.be/onnozel-vs-onschuldig/
  • De 90-jarige pastoor van Damascus Elias Zahlaoui, bezieler van het beroemde koor “De Vreugde”,  schreef op 12 december een open brief aan paus Franciscus. Hij herinnert de paus er aan dat Jezus, wiens vertegenwoordiger op aarde de paus is, zich ondubbelzinnig vereenzelvigde met de lijdenden. “Dat zijn er nu miljarden in de wereld, vooral in de Arabische wereld en heel bijzonder in Palestina, Jemen, Libië, Irak, Libanon, Soedan en Syrië mijn vaderland”. Hij verwijt de paus dat hij deze lijdenden schijnt te vergeten, dat hij wel aanspoort om te bidden voor de vrede “maar niet één woord van protest laat horen  “tegen wereldheersers, speciaal, die van de VS en hun knechten in de VK, Canada, Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië en talrijke Arabische landen die sinds decennia met gruwelijk geweld, in koelen bloede  en met astronomische bedragen de systematische verwoesting van deze landen bewerken”. “Indien Jezus op uw plaats zou staan, zou hij zich tevreden stellen met een aansporing tot gebed?” Verder verwijt deze priester hem dat hij vele reizen onderneemt zoals naar de VS, Canada en Arabische landen en daar oproept tot een vreedzaam samenleven van christenen met moslims terwijl hij zoals iedereen kan zien hoe er nu een taai plan uitgerold wordt om het oosten van de oorspronkelijke bewoners, de christenen te ontdoen, te beginnen bij Palestina en dat allemaal “voor de schone ogen van Israël”. Waarom dit stilzwijgen tegenover de potentaten van deze wereld, waardoor alle waarden en alle hoop van miljarden kinderen Gods met voeten worden getreden, zo vraagt deze priester. Enkele maanden geleden heeft een internationale delegatie van de VN Syrië bezocht. De voorzitster Alena Duhan heeft daarbij het onmenselijk embargo en de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië krachtig veroordeeld, met groot gevaar voor haar eigen leven als officiële vertegenwoordigster van de VN. Dat de vertegenwoordiger van Jezus op aarde samen met alle westerse kerkelijke leiders in alle talen hierover blijft zwijgen is onverklaarbaar en onverantwoord. Tenslotte roept hij de paus op om in het spoor van zijn  voorgangers ook eens Damascus te komen bezoeken: https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-a-sa-saintete-le-pape-francois-pere-elias-zahlaoui-a-damas-syrie/5673617
  • Nvdr: ter kennismaking:
  • Donderdag komt de bisschop ons zijn kerstwensen overbrengen. Samen vieren we de Eucharistie.