Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Bijna een eeuw geleden schreef de Engelse journalist G.K. Chesterton De eeuwige mens (The Everlasting Man, 1925*). Hij was enkele jaren voorheen katholiek geworden. Deze scherpzinnige en humoristische verdediging van het christelijk geloof en van de katholieke Kerk heeft als “kerstboek” niets van zijn actualiteit verloren. Hij wil geen theologie bedrijven. Hij wil slechts nuchter naar de historische feiten kijken. Chesterton is een meester in het uitwerken van paradoxen. Zijn boek heeft twee delen. Het eerste deel noemt hijHet schepsel dat mens heet en begint met De mens in het hol. Het tweede deel draagt de titel De mens die Christus heet en begint met een hoofdstuk over God in de grot.

*Nvdr: U kan de Engelse versie van het boek hier lezen of hier de audio-versie beluisteren.

In zijn tijd genoot het werk van H.G. Wells, The Outline of History een groot gezag. Hierin wordt de wereldgeschiedenis uitvoerig beschreven als een product van blinde evolutie en velen namen deze ideologie fanatiek over. Chesterton zal meesterlijk aantonen hoe dit “veelsoortig heidendom” als sneeuw verdwijnt voor de Zon, nl. met  de historische komst van Christus en zijn Kerk. Hij reageert tegen een diep ingeworteld antiklerikalisme van hen die geen christen willen worden maar ook niet kunnen ophouden antichristelijk te zijn. Hij vergelijkt ze met kankeraars in het portaal van de  kerk, niet in staat om buiten te lopen, noch om binnen  te gaan en te bidden. Terloops wijst hij op de “hinderpaal van de moeheid”. De westerse mens is moe van het christendom: “zodra hij met een zaak vertrouwd is, heeft hij er genoeg van“. Vooral reageert hij tegen de vereerders van een evolutieleer waardoor “mensen moeten veracht worden als apen en paarden aanbeden als goden”.

Met “de mens in het hol” wil hij “de goede naam van de holbewoner” herstellen. Wat de “bekrompen kamergeleerden” over hem vertellen is niets anders dan mythe en verzinsel, vindt hij. We weten over hem niets meer dan wat we kunnen opmaken  uit “een paar leuke en onschuldige tekeningen op de wand van een rotskamer”. In onze dagen, zo schrijft Chesterton, staan onze romans, tijdschriften en dagbladen vol van een evolutionaire geschiedschrijving van “De Holbewoner” met illustraties erbij. Je ziet de vakgeleerde,  zijn  brilletje op het tipje van zijn neus, voor een geopend doosje met enkele resten van beenderen. Hiermee schijnen wij de holbewoner door en door te kennen “…niet alleen in zijn  publiek optreden, doch zelfs in zijn  particulier leven. Met zijn  psychologie wordt ernstig rekening gehouden… zelfs in de psychologische geneeskunde…  de voornaamste bezigheden van zijn leven: zijn vrouw afranselen, en hardnekkig optreden tegen de vrouwen in het algemeen… ik weet niet op welke primitieve dagboeken, of prehistorische echtscheidingsprocessen deze voorstelling steunt”. Kortom, wat men in de grot vindt heeft geen enkel verband met de moderne “wijsgerige gevolgtrekkingen” of “romantische praatjes” in onze media. Als de moderne mens zijn “ploertennatuur wil botvieren” moet hij daarvoor de goede naam van de holbewoner niet misbruiken, vindt Chesterton.

We kunnen dit meteen actualiseren: als het westen zich in gruwelijke oorlogen wil botvieren, moet het daarvoor niet Rusland, Irak, Syrië… misbruiken!

Vervolgens toont Chesterton aan hoe de mens oneindig verheven is boven het dier, tegen al wat de evolutieleer ons wil wijsmaken. Deze mens “verschilde waarlijk van alle andere schepselen omdat hij niet alleen schepsel, doch ook schepper was.” En dit blijkt uit de kunst. “De apen zijn niet met de tekeningen begonnen, terwijl de mens ze voltooide de hond schilderde in zijn betere periode niet beter dan in zijn onderontwikkelde stijl, toen hij nog een jakhals was; het wilde paard schilderde niet impressionistisch en het renpaard kubistisch”. Er is nergens ter wereld in een grot één beredeneerde centimeter van een lijntje van een dier te vinden wat het begin zou geweest zijn van een kunstwerk dat later door een mens werd voltooid. Het gaat niet om een verschil dat door tijd of evolutie overbrugd kan worden, het is een radicale kloof. “De kunst is de handtekening van de mens”. Zo is ook die “heerlijke waanzin, die lachen heet” alleen eigen aan de mens “alsof hij in de vorm zelf van het heelal een geheim had aanschouwd, dat voor het heelal zelf verborgen was”. Zeker, er zijn gelijkenissen tussen mensen en dieren en sommige dieren hebben verbluffende instincten. “Er is echter in het geheel niets, wat ook maar uit de verte doet denken aan zulk een ontwikkeling van de menselijke geest”. Van de mensengeest is er niets te vinden in het dier.

Ook onze tijd loopt over van een pseudowetenschap die voorhoudt dat de menselijke geest niets anders zou zijn dan een constructie van materiele hersens en bouwt ijverig aan een monster van een robot, waarvan naïef verwacht wordt dat hij ooit het bewustzijn van een mens zal hebben. Dit is het trieste resultaat van een “verlichtingstraditie” en een mechanisch denken, terwijl de grootste natuurkundigen zoals Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck hun hoofd allang gebogen hebben voor het ondoorgrondelijk mysterie van de schepping, het leven en vooral van het bewustzijn van de mens.

De mens in het hol” van Chesterton inspireert  ons om op gelijkaardige wijze de valse ideologieën van onze tijd te ontmaskeren vanuit het christelijk geloof. De westerse beschaving blijft het christelijk geloof en de katholieke Kerk arrogant verwerpen en zelfs bestrijden met alle onheil tot gevolg. De westerse economie is aan het instorten. Er heerst een energie- en voedselcrisis met de dreiging van een atoomoorlog. Het westen zoekt zijn  heil in een zelfvernietigend totalitarisme met een grenzeloze verheerlijking van de dood, door abortus,  euthanasie, de ontwrichting van seksualiteit en huwelijk, een oeverloos moreel relativisme, opgevuld met heidense praktijken van aanbidding van het klimaat en “de planeet”. Om het verlies van de menselijke waardigheid te compenseren, koesteren sommigen zich in de oude, opgewarmde fantasieën van een “reïncarnatie”, zonder te beseffen dat ze een vloek is voor de echte waardigheid van de mens die in zijn wezen en handelen ieder ogenblik uniek en onherhaalbaar is. Neen, de mens is geen evolutie maar een “revolutie”, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, geroepen om gereinigd te worden van zonden en verheven tot de goddelijke leven. Hiervoor is God mens geworden in Jezus Christus. God boog zich neer en werd mens om ons op te heffen tot zijn goddelijke waardigheid. In zijn onvoorstelbare armoede heeft Hij zijn duizelingwekkende grootheid geopenbaard. Hierover volgende week: “God in de grot”.

Nvdr: lees: G.K. Chesterton, verdediger van het geloof en het gezond verstand.”

In een wereld vol oppervlakkigheid, leugen en geweld, met hier en daar een schitterend licht, wensen we u allen een sterk en rijk innerlijk leven. De Drie-ene God woont in het diepst van ons  wezen en Christus wil in ons  opnieuw geboren worden. Dankbaar en van harte: Een Zalig Kerstfeest.

P. Daniel – Gemeenschap Mar Yakub – Qâra, Syrië, 23.12.22

Flitsen

Met de kerstmarkt van vorige week was een droevige noot verbonden. Het grieks-melchitische patriarchaat in Damascus had een zaal ter beschikking gesteld. Er kwamen maar enkele mensen even kijken. Behalve wat goedkope voeding werd er nagenoeg niets verkocht. We hadden er rekening mee gehouden dat de Syrische bevolking armer geworden is en nu zagen we er het resultaat van. Het is een sterke aansporing om ons nog meer in te zetten en initiatieven te nemen met projecten waarmee de mensen enig inkomen kunnen verdienen.

De laatste zondag voor Kerstmis worden in de byzantijnse liturgie alle heiligen uit het Oude Testament herdacht, vanaf Abraham tot de heilige Jozef. Wij trokken met heel de gemeenschap naar Yabroed waar in de late namiddag een Eucharistie gevierd werd ter nagedachtenis van de voormalige bisschop Ibrahim Nahme. Het gebouw van deze kerk is nagenoeg zo oud als het christendom zelf en werd door keizer Caligula (+ 41) gebouwd als heidense tempel. Na het concilie van Nicea (325) werd het tot kerk omgevormd. Er zijn vele zalen onder en naast gebouwd.

Nvdr: meer info: Yabroud city, historical and archaeological wealth – in bijgaande video vindt u beelden van de eeuwenoude kathedraal, een voormalige Jupitertempel, gewijd aan de hh. Constantijn en Helena. De film werd gedraaid nadat Yabroud, een terroristennest, bevrijd werd door het Syrische leger:

Na de Eucharistie  vroeg de bisschop om bij hem te blijven in de zaal waar de mensen hun medeleven kwamen betonen. Daarna was er nog tijd om te genieten van het laatste deel van de finale van de wereldbeker voetbal. Wij vervoegden de jeugd die in een zaal luidruchtig voor een groot scherm de overwinning van Argentinië tegen Frankrijk vierde.  

Maandag kregen we bezoek van enkele mensen uit Rableh, samen met een diaken en een religieuze die namens de parochie twee kinderen lieten kennis maken met onze gemeenschap. De twee kinderen, broer en zusje (3 en 4 jaar) werden tot heden door hun grootmoeder opgevoed maar die is nu ernstig ziek. Er zijn vele kinderen in Syrië in nood en we willen voor hen iets doen. Deze twee zullen we opnemen na de feestdagen. Vandaag is het een kennismaking. We vierden op de middag samen met deze diaken de Eucharistie. Er zijn concrete plannen om op termijn verschillende verlaten kinderen op te vangen in de nieuwbouw.

Het grootste beeld van “Christus, verlosser van de wereld” in Saidnaya

Op 14 oktober 2013 hebben Russen op de 2100 m hoge “berg van de Cherubijnen” in Saidnaya een bronzen beeld geplaatst van 39 m hoog van een zegenende Christus. Het idee kwam van patriarch Ignace IV van Antiochië en werd uitgewerkt door de Russische orthodoxe theologische academie van Moskou en de stichting ”Geestelijke erfenis van St. Paulus”. Het beeld is vervaardigd door de Armeense  kunstenaar Artush Papoian en draagt de titel: “Ik ben gekomen om de wereld te redden”. De dag van de plaatsing vierden de  orthodoxen de feestdag van de Moeder Gods. Het beeld is zichtbaar vanuit Jordanië, Israël, Palestina en Libanon.

Het was daar toen volop oorlog. Terroristen hebben veel verwoest en verschillende jongeren zijn als martelaar gestorven. In Ma’alula kregen 3 jongeren een revolver tegen hun hoofd met de eis moslim te worden en het christelijk geloof af te zweren. Ze weigerden en kregen de kogel. Toch hebben leden van de Russische en Oekraïense orthodoxe kerk een staakt-het-vuren bewerkt en er werd gedurende drie dagen ook geen schot gelost. Wij herinneren ons nog hoe hier toen verwacht werd dat het beeld enkele dagen later al zou vernietigd zijn, maar dat was niet het geval. Toch schijnt de sokkel later beschadigd te zijn.

Welnu, vandaag vrijdag 23 december 2022 wordt het beeld plechtig ingewijd nadat de schade hersteld is.

Varia

 • Ons vorig bericht met 6 video’s: 1. Bomaanslag op beeld van O.L.Vrouw van Guadeloupe, 2. De mooie video over de geschiedenis van O.L.Vrouw van Guadeloupe, 3. Kerstmis bij de Armeens orthodoxe kerk van Damascus,   4. Boeiend interview met oud ambassadeur Michel Raimbaud, 5. Mijn voorstelling  op de studiedag van Megatrends (o.l.v. Brecht Arnaert) in Antwerpen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-285/
 • Ons geliefd Syrië lijdt!” Het was de noodkreet van de Syrische katholieke patriarch Igance Jozef III Younan, die het aartsbisdom  Hassakeh en Nisibin bezocht. Hij is zelf uit deze streek. Er zijn de onrechtvaardige sancties, tekort aan water en elektriciteit, er is geen werk en de jonge mensen trekken weg om elders een toekomst  te zoeken. Waren er voorheen 100.000 christenen, nu zijn er nog amper 20.000. Het westen verraadt zijn  broers en zusters hier: ‘Beloved Syria Is Suffering’ –  ‘Our very survival in our homeland is really at stake.’
 • Een van de grootste redenen voor de groeiende armoede in Syrië is het feit dat de VS het noordoosten met zijn rijkdom aan olie- en graanvoorraad illegaal bezetten en blijven stelen. (Voor het oog van de wereld worden dan humanitaire hulpacties georganiseerd, in feite vooral voor terroristen!) Stolen Syrian oil: The fuel for Syria’s partition
 • Jeffrey Sachs, hoogleraar economie, adviseur van de VN, al decennia actief in meer dan 100 landen onthult de blijvende stroom van monsterleugens van de VS in de media over de oorlog in Oekraïne, hun terroristische acties tegen Rusland en hun gemilitariseerde politiek: https://www.frontnieuws.com/dr-mercola-leugens-rondom-de-oorlog-in-oekraine/
 • Tegenstroom 20 december 2022.   Thema: Transitie waarbij de boeren grote offers moeten brengen.    Vooreerst hebben we het over de boeren die onteigend worden om diverse redenen, te veel stikstof in de grond, er moet meer ruimte komen voor biodiversiteit, de voedselvoorziening moet CO2-neutraal zijn … Wat is er aan de hand? Zijn dit allemaal reglementeringen die passen in de (voedsel)transitie die uitgaat van het WEF? Willen de grootbedrijven van de Food Tech de traditionele visserij en landbouw overnemen en domineren? Verder hebben we het over de nieuwe Europese regeling die voorligt, waarbij men de burger wil laten betalen voor CO2-uitstoot van auto en woning.
 • Oppositie groeit tegen genderbeleid bij de VN: https://www.bezorgdeouders.be/2022/12/14/oppositie-groeit-tegen-genderbeleid-bij-de-vn/
 • Nuttige informatie: Wereldprimeur:18e AZK / Stop de Great Reset / Antigenentest: giftig / Gepland: bevolkingsreductie / Galerij van de gruwel / Aanval op Nordstream / Stroomwaanzin / Covid vaccin niet getest / Gezondheids-App i.p.v. doktersbezoek: www.kla.tv
 • Een tot op het bot corrupte wetenschap  (door de Big Farma) maakt de geneeskunde, de journalistiek, de politiek en de democratie ziek: La corruption détruit la science, la médecine, le journalisme, la politique et menace la démocratie |
 • Bepaalde terroristen blijken goede relaties te onderhouden met hoge politici, geheime diensten van westerse landen en gevierde journalisten van de mainstream. Ze reizen zonder probleem van het ene land naar het andere,  duiken onder en komen weer te voorschijn, zoals  Bassam Ayaci, de sjeik van Molenbeek, die ontelbare jongeren kon rekruteren om landen in het Midden Oosten te helpen vernietigen. Vele jaren later komt er dan een proces als ‘theaterstuk” tegen de criminelen, terwijl hun beschermheren al lang de hoogste posten gekregen hebben in de internationale politiek. We krijgen meer en meer de indruk dat grote aanslagen door wereldleiders uiteindelijk zelf gepland worden… om mensen angst aan te jaren en zo allerlei dwangmaatregelen te kunnen  opleggen?… Of willen politici, die alle geloofwaardigheid verloren hebben, zich als onmisbaar voorstellen en terug de macht grijpen?: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/12/05/het-proces-van-de-eeuw-een-theatervertoning/#comments
 • Op 20 jaar tijd – van president G. Bush jr, over B. Obama tot J. Biden – werd de vrijheid van meningsuiting in de VS en  het westen vernietigd, zo meent Thierry Meyssan. Politici en media laten geen enkele vrije mening meer toe die tegengesteld is aan hetgeen officieel door de VS voorgehouden wordt. Hierdoor is tevens de democratie afgeschaft. Het begon met leugens omtrent de aanslagen van 11 september 2001 op de WTC torens in New York. (Ik kreeg en gaf ooit een korte video, maar weet niet of die nog bestaat, waarin een journaliste zegt dat ook toren 7ingestort is, terwijl je achter haar die toren nog ziet staan en pas enkele minuten later zomaar instortte). Dan waren er de talloze leugens omtrent covid 19 en vooral de zogenaamde covid 19 vaccins. Iedere onafhankelijke wetenschappelijke bevinding werd onverbiddelijk gecensureerd. Tenslotte waren er de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, waarvan geen enkele transparantie gegeven werd. Donald Trump heeft in zijn verkiezingstoespraak van 15 december 2022 gezegd dat het herstel van de vrije meningsuiting een prioriteit is. Gebeurt dit niet dan is er geen vrijheid meer en zullen al onze rechten, een na een verder afgenomen worden: https://www.voltairenet.org/article218531.html
 • Een verontrustende beschrijving van de geleidelijke infiltratie van de loge in de kerk en in het Vaticaan al vanaf de jaren ’60! les-infiltrations-maconniques-dans-leglise/
 • Volkomen, gerechtvaardigde verontwaardiging over de enorme stijging van abortus en de mentaliteit daarrond!: https://www.golfbrekers.be/26-500-toekomstige-vakkrachten-gedood/
 • Vele jongeren schijnen zich niet te herkennen in de verslagen van het synodale proces die voor hen te zeer reacties geeft van gefrustreerde ouderen over de kerk van hun jeugd, tegen een klerikalisme.  Ook de eis voor een grotere plaats van vrouwen in de kerk is voor hen achterhaald. Op de meeste plaatsen worden de pastorale verantwoordelijkheden al lang door een overgrote meerderheid van vrouwen ingenomen en worden de mannen gediscrimineerd. Jongeren willen geen “aangepaste” of “vereenvoudigde” kerk maar vragen juist een sterkere  bevestiging van het Evangelie en een onverdeelde inzet: https://www.katholiekforum.net/2022/12/14/synodaal-proces-jongvolwassenen-hebben-geen-boodschap-aan-vereenvoudigd-katholicisme/
 • De Amerikaanse priester Frank Pavone, voorzitter van de vereniging “Priests for Life”  wordt door de paus tot de lekenstaat teruggebracht omdat hij zich zogenaamd niet onderwerpt aan het kerkelijk gezag. De jezuïet James Martin, al decennia lang fervent voorstander van abortus en homobeweging daarentegen wordt geprezen en aangemoedigd. Reactie van Frank Pavone zelf: wie het ongeboren leven verdedigt ondergaat hetzelfde lot als deze kinderen en wordt uitgestoten; het enige verschil is dat wij kunnen blijven spreken: https://www.christianpost.com/news/vatican-defrocks-priests-for-life-director-frank-pavone.html
 • De hemel op aarde” Kerst-familiemusical door de “kisikids” (www.kisi.nl)  in de kerk van Klein Veerle, 95, Brecht op zaterdag 7 januari 2023: 17.00-18.00 u (kaarten: 0473-930489).