Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Jérôme Lejeune (1926-1994) is een lichtend voorbeeld van een onkreukbare wetenschapper en een overtuigde christen. Met een Deense studente in Parijs, Birthe Bringstead, een Lutherse,  die uit volle overtuiging katholiek wordt, zal hij een gezin met vijf kinderen stichten. Op zijn vele reizen over heel de wereld zal Jérôme geen avond overslaan zonder dat hij aan zijn vrouw een verslag van de dag  geschreven heeft. Voor zijn kinderen, die vragen stelden, kon hij in de grootste drukte het nodige geduld opbrengen. En vonden katholieke collega’s, die in het buitenland waren, op zondag nooit een kerk, Jérôme wist altijd ergens een zondagseucharistie mee te vieren.

De richting van zijn leven kreeg hij in 1952 op 26-jarige leeftijd. Zelf wilde hij zich ergens als eenvoudige dorpsdokter vestigen. Prof. Raymond Turpin, de vader van de Franse pediatrie, vroeg hem echter zorg te dragen voor de kinderen met een genetische afwijking (toen nog “mongooltjes” genoemd). Lejeune wijdde zich aan hen met al zijn energie en ontdekte in 1958 dat de oorzaak van het syndroom van Down, een overtallig chromosoom is, trisomie 21. De genetica geraakte plots op een hoger niveau en de oorsprong werd gevonden van verschillende ziektes, verbonden met een chromosomale afwijking.

“Vous qui êtes pour la famille, on se moquera de vous, on dira que vous êtes démodés, on dira que vous empêchez le progrès de la science… “

Hij werd als de grootste geneticus wereldwijd erkend. Men wilde de door hem ontdekte ziekten zijn naam geven. Hij wees dit af omdat het geen enkel nut voor de patiënten zelf meebracht. Over heel de wereld werd hij uitgenodigd als spreker op wetenschappelijke congressen en zijn toespraak was altijd kort, krachtig en helder. Van 1959 tot 1969 sprak hij op 50 wetenschappelijke congressen en wees daarbij nog verschillende uitnodigingen af. Alle mogelijke wetenschappelijke organisaties wilden hem eren of een ereplaats geven in hun vereniging.

Hij werd uitgenodigd door de VN en door het Vaticaan. Hij was de eerste  die als Vaticaans gezant naar de Sovjet-Unie reisde en L. Breznev bezocht om hem te waarschuwen voor de gevolgen van een atoomoorlog. Hij ontving de President Kennedy prijs (1962) en kreeg het schitterend tenue van academicus met zwaard van de “Académie des Sciences morales et politiques” (1982). Hij werd eredoctor van de universiteiten van Düsseldorf (D), Navarra (Spanje), Buenos Aires (Argentinië) en de Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili. Hij werd de grote vriend van Johannes Paulus II en de eerste voorzitter van de Pauselijke Academie voor het leven, waarvoor hij de statuten schreef.  Op 13 mei 1981 mocht  hij samen met zijn vrouw ontbijten  met de paus. Terug in Parijs vernam hij de aanslag op de paus, waarbij  in een eerste bericht verkeerdelijk werd meegedeeld dat Johannes-Paulus II dood was. Jérôme kreeg een zodanige schok  dat hij naar het ziekenhuis moest gevoerd worden voor een dringende operatie.  

Inmiddels beseft hij zeer goed dat er in de wereld van de wetenschap een morele verschuiving aan de gang was, die abortus, experimenten op embryo’s en euthanasie goed gezind was. In 1969 ontvangt hij in Californië de hoogste onderscheiding ter wereld voor genetica, de William Allan Award van de American Society of Human Genetics.  De organisatoren vragen hem in zijn rede geen melding te maken van zijn katholiek geloof. Jérôme antwoordt dat hij zal zeggen wat hij denkt te moeten zeggen. Hij pleit voor het samengaan van moraal met wetenschap en verzet zich tegen abortus. Doden is niet de taak is van de geneeskunde, zo vervolgt hij. Een land dat zijn kinderen doodt, doodt zijn eigen ziel. De kwaliteit van een beschaving hangt af van de wijze waarop ze zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. En vanaf het ogenblik dat 23 chromosomen van de vader zich verenigen met de 23 chromosomen van de moeder, begint de unieke geschiedenis van een nieuwe mens. Alles is vanaf de conceptie gegeven.

Ziedaar enkele gedachten uit zijn toespraak, waarop een ijzige stilte volgde. Geen applaus, geen felicitatie, geen handdruk. Het is het begin van een internationale wetenschappelijke boycot tegen hem.  Volledig bewust van de gevolgen van zijn  houding schrijft hij die avond aan zijn vrouw: “Vandaag heb ik de Nobelprijs verspeeld”.

Hij wilde geen compromis sluiten en bleef onverminderd de verdediger van het leven en de stem van de stemlozen. Wetenschappelijke congressen die hem als spreker uitnodigden, kregen voortaan geen subsidies meer. Van 1970 tot 1975 kreeg hij nog slechts vijf uitnodigingen. Hij stond op de wetenschappelijke index. Des te meer uitnodigingen kreeg hij van andere verenigingen die in een tijd van morele verwarring een woord van een wijze wilden horen. Tijdens een voordracht voor het Institut Catholique de Paris op 5 maart  1972, weerklonk zoveel protest en lawaai dat Jérôme met een geniale ingeving vroeg dat allen, die het met hem eens waren de zaal zouden verlaten. De zaal liep leeg en er bleven slechts enkele herrieschoppers over, die daarna zelf afdropen.

Op 18 maart 1973 werd Jérôme uitgenodigd op een colloquium over abortus in de oude abdij van Royaumont (Fr).  Hij was hier de enige die het leven verdedigde te midden van feministen en journalisten die abortus toejuichen. Plots stond een vrouw van de eerste rij op en verklaarde: “Wij willen de joods-christelijke beschaving vernietigen. Daarom moeten we eerst het gezin vernietigen. Daarvoor moeten we het aanvallen op zijn meest zwakke punt, nl. het ongeboren leven. Dus, wij zijn voor abortus”. In het uitvoerig verslag van de media werd merkwaardig genoeg naar deze verklaring niet verwezen. En van de tussenkomst van Jérôme werd vermeld dat deze later zou gegeven worden. Dit “later” is nooit gekomen.

Op 10 oktober 1982 sprak hij in de Notre Dame van Parijs. Brutale actievoerders ontregelden de geluidsinstallatie en Jérôme sprak verder zonder micro. In 1983 werd hij uit zijn eigen onderzoekscentrum gezet door een wet die enkel op hem betrekking had. In 1984 werden hem ook alle subsidies voor onderzoek afgenomen. Alle medewerkers die in de wetenschappelijke wereld omwille van hem geen enkele toekomst hadden vertrokken. Toch begon hij opnieuw. Hij had in Amerika een eigen leerstoel en een eigen laboratorium kunnen krijgen en bovendien veel geld verdienen. Hij wilde echter in Frankrijk en bij zijn vele duizenden kleine patiënten blijven. Terwijl de deuren door de wetenschappelijke wereld  werden gesloten, gingen andere deuren van vrienden en private instellingen open. Studentenverenigingen, gerechtshoven, parlementen, bisschoppensynodes… nodigden hem uit, niet zozeer als geneticus, maar als wijze, als man met een visie.

J. Lejeune hield veel van het kerstverhaal over de magiërs die de ster volgden en voor het Kind in de kribbe knielden.  Omdat Herodes het Kind Jezus wilde vermoorden  keerden zij “langs een andere  weg” terug. Onze tijd wil kinderen in de  moederschoot vermoorden. Jérôme Lejeune heeft ons “een andere weg” gewezen.           

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 15.7.22

… Het geweten van de hedendaagse wetenschap…???…

Flitsen

Over heel het terrein liggen een flinke hoeveelheid bouwafval en resten verspreid: betonnen blokken, brokken marmer, ijzerwerk, plastieken buizen en resten van zwarte waterslangen. Met heel de gemeenschap hielden we een opruimdag. De fraters namen de ene kant van het domein, de zusters de andere kant. De tractor bracht alles op een plaats. ‘s Middags kwamen we samen aan de kluis voor de picknick.

Kerk in Nood, Portugal heeft 1000 ex. besteld van een H. Hartafbeelding, alsook 1000 ex. van poppen die door de vrouwen van het dorp onder leiding van zr Myri gemaakt worden. Er is werk aan de winkel. Het aanbod van Kerk in Nood Portugal, met o.a. onze kruisjes (H. Hart beeldjes zullen later volgen):  https://www.fundacao-ais.pt/pt/catalogo/terco-e-cruzes. In Portugal worden tevens onze poppen te koop aangeboden door een goede vriend: https://www.facebook.com/qaraproject.

Nvdr: beelden van Kerk in Nood, Portugal, in Aleppo: Pasen 2022:

Een vrijwilligster van S.O.S. Chrétiens d’Orient heeft bij haar terugkeer in Frankrijk (Nice) haar ervaring op facebook gezet en een verkoop van onze poppen, tasjes… opgezet. Hartelijk dank: https://www.facebook.com/fromqarawithlove/

Nvdr: Neem eens een kijkje bij b.g. facebookprofielen; u kan verschillende modellen van poppetjes bestellen en laten bezorgen. U steunt hiermee niet alleen de onschatbare hulp die Mar Yakub verleent aan de armsten in Syrië en Libanon, maar bovendien helpt u de vrouwen die door het haken, breien en naaien van poppetjes en andere kleinoden, hun gezinnen boven water kunnen houden. Een klein gebaar met grote impact. Of moest er een vereniging een grotere bestelling willen plaatsen om bij ons te verkopen, neem dan contact op, het zij met hen of via onze webstek, of pater Daniël, die de boodschap zal bezorgen.

De lavendeloogst is bijna voltooid. Er zijn nog enkele bossen die nog niet helemaal tot bloei zijn gekomen.

Dé oplossing voor de crisis in Oekraïne

We staan aan de vooravond van een open oorlog tussen Rusland en Amerika. Deze oorlog wordt steeds meer  op agressieve wijze door de VS uitgelokt, terwijl Rusland deze op alle mogelijke manieren wil maar niet kan vermijden.

De media en de grote leiders van het westen blijven ons een beeld van de toestand in de wereld voorhouden waarbij het westen alom als de bevrijder en weldoener wordt voorgesteld. De VS nemen hierbij de absolute leiding en worden daarin gesteund door  de EU en de NAVO.  Zij stellen zich voor als degenen  die de veiligheid, welvaart en vrede in de hele wereld garanderen, de volken van dictaturen bevrijden en democratie brengen. President Poetin van Rusland wordt hierbij afgeschilderd als de verschrikkelijke boeman die deze wereldorde ernstig bedreigt. In Syrië zou Poetin al in 2015 de westerse vredebrengers fel bestreden hebben om een dictator aan de macht te houden. En nu zou de Russische beer heel Oekraïne willen inpalmen. De recente samenkomst van de G7 in Beieren en van de NAVO top in Madrid hebben hiertegen fel geprotesteerd. Zij veroordelen Rusland ten strengste en leggen zware (illegale) sancties op. Bovendien heeft “het westen” sinds de “inval” van Rusland in Oekraïne militair materiaal toegezegd aan Oekraïne voor meer dan 10 miljard dollar, waarvan meer dan de helft van de VS komt: legermateriaal allerhande en zware wapens. België helpt “de vrede herstellen” met oorlogsmateriaal voor 76 miljoen € (antitankwapens, geweren, raketten …) en Nederland voor een bedrag van 102 miljoen € (geblindeerde wagens, Stringer raketten, geweren voor scherpschutters, munitie…).

Het verhaal van het westen als weldoener en beschermer van de hele wereld tegenover het uiterst misdadige Rusland is evenwel in hoge mate een verzonnen verhaal dat de westerse media en politici krampachtig proberen recht te houden. n. Het westen blijft weigeren zijn totaal onaanvaardbaar gedrag tegenover o.a.  Rusland  te erkennen. De VS spreken over het in stand houden van de veiligheid in de wereld maar in feite bedoelen ze hiermee hun genadeloze wereldoverheersing. De VS erkennen geen gelijkwaardige partners.  Zij kennen enkel vazallen en beschouwen landen als hun koloniën. Hun rijk is gebouwd  op uitmoorden, verwoesten en plunderen. De volken van  EU zijn  hierbij slechts tweederangsburgers. Tot heden konden de VS iedereen die de wereldoverheersing van hun dollar bedreigde  zonder moeite uit de weg ruimen. Op grond van de grofste leugens konden ze Irak ontmantelen, uitmoorden en verwoesten. Saddam Hussein werd opgehangen en de centrale bank van Irak werd geplunderd.  Op dezelfde wijze konden ze Libië vernietigen, Mouamad el-Kadhafi martelen en lynchen omdat hij een pan-Afrikaanse unie wilde oprichten voor het goed van deze volken. Meteen plunderden de VS de Libische centrale bank alsook de wapenvoorraden. Het westen was hiermee niet aan zijn  proefstuk bezig. Het was gewoon routinewerk van hun misdaden in  Afghanistan, Syrië, Yemen…

Enkele westerse toppolitici hebben al opgeroepen om Poetin dezelfde weg te laten opgaan van Hussein en Kadhafi maar daarvoor is het al te laat. De volken beginnen te ontwaken. Ieder rijk kent een moment van glorie vooraleer het instort en de vier eeuwen gruwelijke westerse wereldoverheersing nemen een einde. Ook de EU met de NAVO zijn als een Titanic die zich te pletter gaat varen tegen de Russische ijsberg. Het Russische volk weet wat offers brengen is. Het zijn de Russen en niet de VS die met hun 27 miljoen Russische doden het nazisme hebben overwonnen. De VS en de EU blijven op de meest agressieve wijze Rusland uitdagen. Als het westen oorlog wil in Oekraïne waarbij ze het leven van de laatste Oekraïner willen opofferen, zullen ze hun oorlog krijgen. Jammer voor het ontelbare nutteloze leed dat slechts moet dienen voor de glorie van psychopathische westerse leiders die in hun val nog zoveel mogelijk anderen willen meesleuren. Moge dit dan hun laatste grote misdaad zijn. De unipolaire wereld gedomineerd door westerse schurkenleiders zonder geweten, loopt ten einde. Rusland bouwt rustig en vastberaden verder aan een multipolaire wereld waarbij de soevereiniteit van de landen wordt gerespecteerd en contracten worden gemaakt die voordelig zijn voor beide partijen.

De G7 vertegenwoordigen ‘n 750 miljoen mensen, geweldig! De BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid Afrika) die sinds 2009 jaarlijks samenkomen, vertegenwoordigen echter al 3,5 miljard mensen en andere landen staan al aan te schuiven om bij de BRICS aan te sluiten (Saudi-Arabië, Iran, Argentinië…). Steeds meer landen willen zich losrukken van de unipolaire brutale wereldoverheersing van de VS en aansluiten bij deze multipolaire wereld van partners. De VS kunnen niet meer heersen met absolute macht. Toen de VS president J. Biden met groot omhaal in Indië kwam zeggen dat het land sancties moest opleggen aan Rusland en daar geen olie mocht kopen, stuurde Modi, de minister-president hem gewoon naar huis.

De oplossing voor de crisis in Oekraïne is heel eenvoudig en ligt gewoon in het aanvaarden van het gerechtvaardigde aanbod dat Rusland al vanaf het begin heeft gedaan: Oekraïne, het historisch en religieus hart van Rusland moet neutraal worden, de neonazi’s moeten daar opgeruimd worden, de NAVO moet zich terugtrekken tot zijn vroegere grenzen (of beter nog ontmanteld worden), de landen aan de grens van Rusland moeten demilitariseren. Dit komt gewoon overeen met het VN Charter en het internationaal recht. Hoe eerder dit gebeurt hoe beter voor iedereen. Het westen blijft echter dromen van zijn ontmanteling van Rusland, zoals het in Joegoslavië en zovele andere landen kon doen. Het feit dat de westerse leiders oorlog blijven stoken, wapens blijven leveren, de legermacht van 40 000 naar 300.000 soldaten opvoeren, in Oekraïne zelf mogelijk één miljoen soldaten op de been brengen en luid kraaien dat ze achter Oekraïne staan om tegen Rusland te vechten, is niet veel meer dan een pleister op een houten been en zal hun nederlaag alleen maar dramatischer maken. Het kan het leed voor Oekraïners en ook voor Russen alleen maar verergeren. Het bewijst  ten overvloede  hoe gewetenloos de westerse topleiders zijn die iedereen willen  opofferen om zo lang mogelijk in hun eigen droomwereld te kunnen blijven leven.

Daniel Vanhovestelt zich deze vraag voor Europa: “Op de tussendekken van de Europese pakketboot, die onvermijdelijk naar de Russische ijsberg afstevent, zijn de meeste reizigers gehypnotiseerd en luisteren als gedrogeerden naar de kleine muziek die door de Atlantische media gespeeld wordt.  Zij schijnen de schipbreuk niet te (willen) zien waar de arrogante bemanning van politici en media hen naartoe voert, terwijl de eerste golven al aankomen en een tsunami aankondigen van ongekende omvang. Is er nog een reflex, een muiterij van de laatste kans om de verantwoordelijken aan te houden en/of over boord te zetten?”

(Bovenstaande tekst is een samenvatting van de hoofdlijnen uit volgende  artikels die me degelijk en verantwoord leken: Thierry Meyssan,  5 juli 2022: https://www.voltairenet.org/article217542.html ; Daniel Vanhove, 6 juli 2022: https://www.mondialisation.ca/le-titanic-europeen-se-crashera-t-il-sur-liceberg-russe/5669542;  Michel Janva, 8 juli 2022 : https://www.lesalonbeige.fr/loccident-a-degenere-en-totalitarisme-voulant-imposer-un-liberalisme-totalitaire-y-compris-la-fameuse-cancel-culture-dinterdictions-generalisees/)  

Varia

  • Een hele reeks belangrijke en onthullende achtergrondinformatie: Ze haten ons / Tot de eindspurt / Corona: massapsychose / Farma-kartel: georganiseerde misdaad / Wie bezit de wereld? / Genetische manipulatie / Abortus: fundamenteel recht? / Transgender / Listige truc: “duurzaamheid”: www.kla.tv
  • Uitgebreide studie over de mogelijke plannen van het westen met Rusland (1. Door sancties en stelen van activa  Rusland ten onder helpen, 2. Een militaire overwinning behalen in Oekraïne tegen Rusland, 3. De VS laten genieten van de wijze waarop Europa zelfmoord pleegt in zijn strijd tegen Rusland). De catastrofale gevolgen voor het westen zelf, worden nu zelfs door “de meute van Davos” erkend. Als enige oplossing voor het huidige Europa wordt voorgesteld:  “nu meteen stoppen met de russofobie en Rusland omarmen als zakenpartner; de huidige ongerechtvaardigde koers 180 graden op alle fronten terugdraaien, Oekraïne inbegrepen; tegen de oorlogszuchtige neocons uit de VS + het VK zeggen dat ze moeten kappen en naar huis moeten gaan; geef het geld en alle bezittingen terug die van Rusland geroofd zijn; uw politiek leiderschap ASAP, en masse te veranderen; Herr Gerhard Schröder te kiezen tot kanselier van Duitsland en leider van Europa; accepteer de legitieme territoriale aanspraken van Rusland, accepteer het succes van Azië en de neergang van Europa en de westerse wereld in het algemeen; de multipolariteit erkennen en de legitieme en welverdiende toekomstige rol van Azië volledig aanvaarden; de Angelsaksische Brexitology-filosofie van het superioriteitscomplex te laten varen en de existentiële veiligheid van Rusland garanderen; zich overal te ontdoen van de nazi-invloed; de Minsk-akkoorden volledig naleven; “akkoord-vaardig” worden en betrekkingen met Rusland en China aanknopen met inachtneming van de bewoordingen en de geest van de overeengekomen voorwaarden; stop met de schandelijke Europese onzin die nu voor de wereld zichtbaar is. DENK strategisch, ACCEPTEER uw beperkte mogelijkheden, en ontdoe u helemaal van de invloed van de VS + het VK.” (https://www.frontnieuws.com/het-plan-rusland-verkrachten-slaat-terug/)
  • Commentaar van Sonja vanden Ende op het feit dat de Guide Stones (Georgia, VS) door onbekenden werden opgeblazen: Het Westen heeft de wereld heerschappij verloren en wil Rusland uit de Verenigde Naties (VN) schoppen – FREESURIYAH
  • Steve Bannon, Amerikaans zakenman en politicus, voormalig voorzitter van Breitbart News, een conservatieve nieuwssite, interviewt aartsbisschop Carlo Viganò, voormalige vertegenwoordiger van het staatssecretariaat van het Vaticaan, voormalige apostolische nuntius in de VS en moedige verdediger van waarheid en rechtvaardigheid in Kerk en wereld. De psycho-pandemie en de Oekraïense crisis zijn fazen van dezelfde wereldwijde stille staatsgreep door een kleine elite van criminelen opgezet om de wereldbevolking te verminderen en te onderwerpen met methoden die een combinatie vormen van het slechtste uit het liberalisme en het slechtste uit het communisme. Pausdom en Romeinse curie functioneren hierbij ook steeds meer als een politbureau van een communistische dictatuur. Christenen die openlijk de eeuwenoude Evangelische en traditionele christelijke leer verdedigen worden hard aangepakt en openlijke propagandisten van abortus, transgender… worden geprezen en op sleutelposten geplaatst. Deze Grote Reset zal uiteindelijk aan haar eigen perversiteiten ten onder gaan. We moeten terugkeren naar God en Jezus Christus en zijn Evangelie laten heersen. We moeten het gezin herstellen, de complementariteit van de twee seksen, de huwelijksband, de liefde voor het vaderland, de morele opvoeding van de  kinderen, de waarheid, rechtvaardigheid, plichtbewuste inzet, solidariteit vooral met de meest behoeftigen. Als christenen dienen we te streven naar een authentieke heiligheid en vereniging met de Drie-ene God. Laten we daarvoor onafgebroken bidden en God eren (https://www.katholiekforum.net/2022/07/07/steve-bannon-interviewt-de-heroische-abshp-vigano/).
  • Een bijzonder moedige Chinese katholieke bisschop werd 8 maal gevangen gezet en verdween daarna voorgoed, zonde dat men weet of hij nog leeft of gestorven is:https://restkerk.net/2022/07/13/bisschop-su-zhimin-die-8-keer-gearresteerd-werd-door-de-ccp-en-voorgoed-verdween-in-een-chinese-cel/.

Nvdr: de vorige nieuwsbrief van pater Daniël konden wij niet publiceren vermits wij op vakantie waren. U vindt hem echter terug bij Varia, punt 1, en/of op het Katholiek Forum.