Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De lijkwade van Turijn  illustreert op onovertroffen wijze het lijden en sterven van Jezus Christus. Wetenschappers hebben er nauwkeurige studies aan gewijd. Voor de Parijse chirurg Pierre Barbet (+ 1961), (De Passie van Onze Heer Jezus Christus gezien door een chirurg, Brepols, 1951) zijn de bloedvlekken op het doek allemaal anatomisch correct en tot in detail in overeenstemming met het lijdensverhaal uit de Evangeliën. Verschillende wetenschappers hebben zijn onderzoek later bevestigd en aangevuld. De afbeeldingen zijn van menselijk bloed, van de groep AB. Het gestolde bloed is op het doek tot bloedvezelstof en serum herleid. De geseling was geen joodse straf (met 40 – 1 stokslagen) maar een gruwelijke Romeinse geseling. De 2 loden bolletjes drongen diep in het lichaam door en maakten  ruim 120 wonden (30 slagen met 2 koorden?). Later hebben artsen aangetoond dat dergelijke geseling behalve onbeschrijfelijk pijnlijk ook dodelijk kan zijn door het blokkeren van de nieren, het veroorzaken van hartinfarcten en blijvende krampen. Op Jezus’ hoofd werd een doornenkroon vooral achteraan ingedrukt. Op de rug zijn de vele wonden van het dragen van de dwarsbalk van het kruis te zien. De nagels voor de kruisiging werden door de polsen/handen gedreven. De pijn was zo immens dat de duim helemaal naar binnen getrokken werd en ook niet zichtbaar is op de lijkwade. De nagels door de voeten moeten eveneens een enorme pijn veroorzaakt hebben. Zijn benen zijn niet gebroken. Dit gebeurde bij de andere gekruisigden wel om te beletten dat ze zich nog konden oprichten om te ademen. Jezus’ hart werd met een lans doorboord, waaruit  bloed en serum vloeide. Barbet bevestigt meteen ook de echtheid van wat het Evangelie vermeldt over het zweten van bloed in de Hof van Olijven. Bij extreme angst worden de poriën zo verwijd dat het zweet zich met bloed vermengt. De afbeelding van het gelaat vertoont wonden en overvloedige bloedingen. Rond de weergave van de gebroken neus werden pollen aangetroffen die toen veel voorkwamen in de straten van Jeruzalem. Vermoedelijk is deze man op de grond gevallen of brutaal geduwd.  

Deze lijkwade als kostbaarste christelijke relikwie bleef niet gespaard van een grote leugencampagne. In oktober 1988 ging het nieuws de wereld rond dat deze lijkwade een vervalsing zou zijn uit de middeleeuwen, (tussen 1260 en 1390!) op grond van een radiocarbon 14 onderzoek, uitgevoerd door de laboratoria van Oxford, Zurich en Tucson (Arizona), onder leiding van het Brits Museum. Vanaf het begin rezen er echter grote twijfels over de betrouwbaarheid van deze conclusie. Twee internationale wetenschappelijke verenigingen toonden onomstootbaar de valsheid van deze conclusies aan en de authenticiteit  van de lijkwade: STURP  (Shroud of Turin Research Project) en CIELT (Centre Internationale pour l’Etude du Linceul de Turin). Er volgden nog merkwaardige ontdekkingen: het doek is geweven in “visgraat” (chevron), uit de eerste helft van 1e eeuw  in Palestina, de vele verschillende pollen op het doek komen eveneens uit het Palestina van die tijd. Op de ogen werden resten van afbeeldingen gevonden van muntstukken (om de ogen te sluiten) met de tekst: “Kaisar Tiberius”, een geldstuk van de jaren 30-32!

De geschiedenis van de lijkwade is een verhaal op zich. Het doek is van Jeruzalem naar Edessa verhuisd, vervolgens naar Constantinopel,  Athene, Parijs, Lirey … voordat het  in 1579 in Turijn bewaard werd. Sinds 1983 is het eigendom van de paus, gegeven door Umberto II, op voorwaarde dat het in Turijn blijft. Het vertoont tekens van verschillende  branden en van waterschade.

Hierbij dient  nog de zweetdoek (soudarion) vermeld te worden. Deze werd tot 614 in Jeruzalem bewaard en sinds 812 in een speciaal daarvoor gebouwde crypte in de kathedraal van Oviedo (Spanje). Dit doek werd rond het hoofd gewonden en is uit dezelfde tijd en van dezelfde aard als de Lijkwade. De bloedvlekken geven de afdrukken van wonden van het hoofd, overeenkomend met de vlekken op de lijkwade. Het bloed is eveneens afkomstig van de groep AB. Deze zweetdoek vormt samen met de lijkwade een belangrijk getuigenis van het lijden van Jezus.

De boeiende ontdekkingen rond deze dierbaarste relikwie van alle tijden gaan onverminderd verder. In de kathedraal van Santa Maria de la Asuncion te Coria (ten westen van Madrid, Spanje) wordt een kostbaar doek bewaard, dat verondersteld wordt het bovenste, versierde tafelkleed te zijn, gebruikt bij het Laatste Avondmaal. Het vertoont hetzelfde weefsel en dezelfde grootte als de lijkwade van Turijn. Het is perfect mogelijk dat de lijkwade van Turijn het tweede, onderliggende tafelkleed was, in aller haast genomen om Jezus nog voor het begin van de sabbatrust te begraven. Immers, men kon onmogelijk nog een smetteloze, nieuwe lijkwade gaan kopen.

Wie is deze man? Een Semitisch type, in de volle kracht van zijn  leven, harmonisch gebouwd, nagenoeg 2 m groot, gegeseld, gekruisigd, met tekens van een doornenkroon op het hoofd, met uitgerukte baard, geheel geradbraakt, gestorven door totale uitputting, verschrikkelijke krampen en uiteindelijk gestikt. Met een lans werd zijn hart doorboord. De lijkwade vertelt zijn onvoorstelbare lijden van 3 uur lang.  Zijn huid en spieren, iedere hartklop en ademhaling, handen en voeten, waarbij de nagels de zenuwen raken, de immense dorst en uitgedroogde slijmvliezen, de onophoudelijke krampen … een oceaan van pijn. De kans dat het iemand anders zou zijn dan Jezus van Nazareth, wiens Passie in detail beschreven wordt in de Evangeliën en die stierf op het kruis (vrijdag 7 april 30 om 15.00 u?) is nagenoeg onbestaande.

Wanneer een man met gestold bloed van een doek wordt genomen, veranderen de tekens grondig door het losrukken en verwijderen van de gekwetste. Op de lijkwade is hiervan niet de minste verandering merkbaar. Het doek kan onmogelijk door mensenhanden van het lichaam genomen zijn. Op die wijze toont de lijkwade de Passie én de Verrijzenis van Jezus. De heilige Cyrillus van Jeruzalem (+ 386) zegt reeds: de lijkwade is een getuige van de Verrijzenis! Overigens, het gelaat straalt, ondanks de verschrikkelijkste martelingen, een mysterieuze schoonheid uit: een onuitsprekelijke sereniteit, een innerlijke kracht, rust en vrede! (Overvloedige literatuur : https://www.lesalonbeige.fr/le-saint-suaire-de-turin-un-signe-pour-notre-temps/). Volgende keer: hoe deze lijkwade  ook een boeiend getuigenis is van Jezus’ verrijzenis!        

 P. Daniel

Flitsen

De Goede Week begonnen we eigenlijk al een dag vroeger, nl. met de “zaterdag van Lazarus” met lange officies waarin de opwekking van Lazarus centraal staat (Johannes 11). Het is het meest spectaculaire wonder dat Jezus voor iemand verrichtte.

Palmzondag is hierop een vervolg: een maaltijd ter ere van Lazarus’ verrijzenis, zijn zus, Maria, zalft Jezus met kostbare parfum en een enthousiaste  menigte zorgt voor een feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel (Johannes 12). Vele eenvoudige mensen geloven in Hem, maar de religieuze leiders zijn woest en zijn vast besloten om Hem en ook Lazarus ter dood te brengen. Na de uitgebreide byzantijnse eucharistie koos ieder een gepast feestelijk kledingstuk en maakten we mét ezelin en haar jong een kleine tocht in de tuin. We zochten daarna  een plaats in de tuin voor onze picknick.

De eerste avondrecreaties van deze week worden vooral benut om de liturgische gezangen te repeteren. De eerste drie dagen beginnen met drie uur gebed. Dinsdag volgde daarbij nog de lange dienst van de wijding van de olie, met een psalm, 9 oden, 7 epistels en 7 evangelies, daarna een soort boetedienst, genezingsdienst en zalving met de gewijde olie. In de westerse kerk is deze wijding van de olie voorbehouden aan de bisschop in een Eucharistieviering waarbij alle priesters worden uitgenodigd (Chrisma-mis). Hier in het oosten is er ook een Eucharistie van de priesters samen met de bisschop voorzien als teken van eenheid.

 Het “Triduum Sacrum”, de heilige Driedaagse van Witte Donderdag tot Paaszaterdag kwamen twaalf jongeren uit Aleppo mee vieren samen met hun Syrische priester, een jonge  pater Salesiaan. (Hij is afkomstig uit Kamsjli, N. Syrië, waar de VS al jaren een ‘Oekraïne’ proberen te maken met meer doden, plunderingen en verwoestingen dan de Russen in heel Oekraïne hebben aangericht, maar waarover geen woord wordt gemeld in de gewone media!).

Op Witte Donderdag hielden we met de gemeenschap in de crypte een “verzoeningsdienst” onder elkaar. We vierden samen de Witte Donderdag Eucharistie met voetwassing volgens de Latijnse ritus. Samen namen we de maaltijd waarna we de lange “matines” van Vrijdag baden met psalmen gebeden en 12 evangelielezingen (zowat heel het lijdensverhaal van de vier  Evangeliën). Tijdens deze dienst wordt ook de kruisiging uitgebeeld: de priester nagelt een kartonnen afbeelding van Jezus op het kruis, dat plechtig ter verering wordt getoond. Deze dienst duurt tot ver over middernacht. Vrijdag morgen beginnen we pas om 11.00 u met de “koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel de keizer met zijn  hof hieraan deelnam). Het zijn primen, tertsen, sexten en nonen, waarin telkens een lijdensverhaal van een Evangelie centraal staat, omgeven door gebeden, psalmen  en lezingen uit de profeten en brieven van de hl Paulus, waarin de aspecten van Jezus’ lijden worden voorspeld of gecommentarieerd. Het geheel vormt een diepgaande bezinning op Jezus’ lijden en sterven. ’s  Middags wordt  er gevast: men eet droog brood met thee. ‘s  Namiddags volgen de vespers en de matines die samen vier uur duren (van 16-20.00 u) en waaronder de “kruisafneming”. Jezus wordt in het mooi geborduurde ‘epitafios’ gelegd met kruiden en veel parfum en in het graf gelegd. De lange psalm 118 wordt gezongen, om beurt in het Arabisch en het Frans met tussen ieder vers een eigen antifoon. Deze zang duurt zo lang dat hij onderbroken wordt met twee theepauzes ter plaatse. Stille Zaterdag is in de voormiddag heel rustig. Ieder kan even tijd nemen voor een  stille wake bij het graf of bij de kopie van de lijkwade van Turijn die in de crypte uithangt (Vanuit Turijn werden 10 kopijen verdeeld over de wereld en wij kregen die voor het M.O.). In de namiddag werd in de crypte de dienst van de “neerdaling ter helle” gevierd die eindigt met de viering van de overwinning van het Licht, waarbij overvloedig laurierbladen worden rondgestrooid. Om 22.00 u begonnen we de Paasnachtviering in de Latijnse ritus, voorgegaan door de Salesianer pater. 

Paaszondag was helemaal in byzantijnse liturgie: de ‘hadjmeh’ of aanslag van de verrezen Heer op het Rijk van de duivel met processies, litanieën, lezingen en gebeden waarbij de priester een korte dialoog houdt met de duivel en uiteindelijk met het kruis de deur van de kerk binnen beukt. Daarna de ‘matines’ en de paasmis.  ’s Avonds volgde nog de dienst van de zending van de “getuigen” door de verrezen Heer, waarbij Johannes 20, 19-25 in vijftiental talen werd gelezen. Als slot was er een echtpaar met twee kinderen, dat wegens moeilijkheden een tijd afstand van elkaar genomen had en nu hun huwelijksbeloften hernieuwden.

Tweede Paasdag kwam de bisschop ons zijn paaswensen overbrengen.

(Wegens de veelheid aan berichten en foto’s willen we een deel hiervan volgende keer geven)

Onvoorstelbaar!

De Oekraïense president, Zelensky  is als een echte nieuwe Hitler die aanzet tot burgeroorlog onder eigen volk, genocide organiseert onder eigen mensen, zware wapens onder eigen burgers verdeelt, ziekenhuizen en centra van steden tot militair doelwit maakt, criminele orgaanhandel aanwakkert, alle verdragen over veiligheid en recht schendt, de haat aanwakkert tegen eigen Russische bevolking die hij al met 14.000 heeft laten uitmoorden en zorgt dat zijn land steeds meer in chaos en haat wegzinkt, om de schuld daarvan met groot succes aan Poetin te geven. Daartegenover staat Rusland dat al jaren lang niets anders vraagt dan garanties voor de veiligheid van zijn land volgens internationaal recht.  VS en NAVO doen hierbij niets anders dan alle internationale verdragen met voeten treden, een forse oorlogsopbouw organiseren en Rusland zoveel mogelijk uitdagen totdat het niet anders meer kan dan zich te verdedigen om eigen volk en eigen land te beschermen. De grootste criminele leders, Joe Biden, Stoltenberg en Zelensky worden ondertussen aan alle westerse regeringen voorgesteld als de helden van de wereldvrede. En de leiders van de westerse landen met hun pers papegaaien blijven hen bewieroken. Het is onvoorstelbaar hoe deze misdadige, psychopathische toneelspelers door zovele mensen blindelings worden gesteund!

De Oekraïne-affaire, in 18 minuten ontrafeld door een interview van Tom Zwitser. Ongelooflijk hoe de NAVO met Zelensky vanaf dag één oorlogsmisdaden pleegden en schuldig zijn aan genocide van eigen volk, terwijl ze in het westen de hemel worden in geprezen!  https://www.golfbrekers.be/het-masker-valt-af/

Varia