Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

René Girard (+ 2015) helpt ons het Evangelie beter te begrijpen én te waarderen, eenvoudigweg door het te lezen zoals het geschreven is. Dit is niet zo vanzelfsprekend  als het wel lijkt. Door een zogenaamde wetenschappelijke benadering en een historische kritiek zijn sommigen niet meer in staat tot een onbevangen lezing. En de misvatting dat de Evangelies eigenlijk mythen zijn is nog zeer diep geworteld.  De historische kritiek zelf is geen probleem. Als jonge priesterstudent in Rome was ik bijna zestig jaar geleden goed bevriend met de voormalige vice-prefect van de Vaticaanse bibliotheek, een confrater van de Vlaamse abdij van ’t Park, pater Arnold van Lantschoot (+ 1969). Hij heeft in een oude koptische tekst een citaat van drie regels uit het boek van Jesaja gevonden en kon aantonen dat het middelste gedeelte verdwenen is uit de officiële Bijbeltekst die wij nu hebben. Dit is uiteraard boeiend maar mag het verstaan van de teksten zelf niet belemmeren.

De Duitse lutheraan, bijbelgeleerde, theoloog en filosoof (+ 1976) Rudolf Bultmann heeft met zijn opvattingen over de “ontmythologisering” een enorme invloed uitgeoefend, die nog steeds voortduurt. Hij gold voor velen als een gezag dat niet weersproken mocht worden.  Hij benadrukt dat de Evangelies en de eerste concilies het christelijk geloof zo uitdrukken in de geest van die tijd dat het voor de eerste gelovigen veel gemakkelijker was om te geloven dan voor ons. Zij leefden, zo meent hij, geheel in een religieuze sfeer en de hemel was bij wijze van spreken vol met engelen en wonderen. En zo zijn de Evangelies volgens hem opgesteld als mythen. Wij leven echter in een positivistische, wetenschappelijke, kritische wereld.  Daarom beweert hij dat de Evangelies van de mythen moeten ontdaan worden. Deze wijze van voorstellen lijkt aannemelijk, maar berust uiteindelijk op een geleerde fantasie met enorme gevolgen, die een objectieve, nuchtere en grondige lezing van de Evangelies zoals ze geschreven zijn, onmogelijk maken.  R. Bultmann maakt overigens ook een volkomen kunstmatig onderscheid tussen “de Jezus van het geloof” en de “historische Jezus”, waardoor hij de ene werkelijkheid van de Persoon van Jezus Christus als een medaille met twee zijden, geheel uit het oog verliest.

Uiteraard leefden de eerste christenen in  een andere wereld dan wij met onze wetenschappelijke en vooral technische ontwikkelingen. Het is evenwel al té naïef om te besluiten dat wij nu een zoveel grotere wijsheid hebben dan zij. De eerste christenen kenden goed het onderscheid tussen ziekte en gezondheid, tussen leven en dood, tussen goed en kwaad, schoonheid en lelijkheid, leugen en waarheid. Konden grote groepen mensen ooit zo gemakkelijk misleid worden als in onze tijd? Kijk maar eens naar de huidige corona hysterie! Er is echter nog een ander fundamenteel bezwaar om de “ontmythologisering van de Evangelies” af te wijzen. In  de oude Griekse filosofie zijn lichaam en geest tegengestelden: sôma esti sèma = het lichaam is een graf. Voor Plato (+ 347 vóór Christus) zijn het de ideeën die eeuwige waarden hebben. Het geestelijke is belangrijk, het aardse en vergankelijke is van geen tel. Welnu, in die wereld heeft de Menswording plaats van Jezus Christus als Zoon van God, de Eeuwige Vader. Dit was voor de eerste christenen veel moeilijker te geloven dan voor ons. Dat een menselijk lichaam goddelijk kan zijn, werd als onaanvaardbaar geacht en is precies het tegendeel van wat R. Bultmann beweerde. Dat de eeuwige God in een gewoon en vergankelijk mensenlichaam zou verschijnen was ondenkbaar. En toch werd Jezus als kind geboren en in een kribbe gelegd. Hij werd mens en groeide op zoals iedereen, door te leren lopen, eten, spreken …Vanaf het begin heeft de Kerk dit Kind in de kribbe erkend en geëerd als de volheid van de godheid zelf, het Eeuwige Woord, waardoor alles geschapen is, volkomen Mens en volkomen God.

En nu komt het. R. Girard beweert dat het ‘Woord Gods’ en vooral het Evangelie  een meesterlijke en unieke ontmaskering zijn van alle leugens en geweld waarin iedere menselijke maatschappij baadt. Dat wil hij duidelijk maken in zijn volgend werk: Des choses cachées depuis la fondation du monde”, Grasset, Parijs, 1978. Mattheus past het psalmvers 78, 2 toe op Jezus: “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld” (Mattheus 13,  35). En wat is dat?

Iedere menselijke beschaving is altijd een soort godsdienst van bedrog, jaloezie, haat, geweld en uiteindelijk dood, nl. gegrond op een offer, de uitschakeling van degene die door allen beschouwd wordt als de oorzaak van alle kwaad, hoe onschuldig die persoon mogelijk ook is. Oedipus heeft Thebe van de sfinx gered en krijgt als beloning de koningin tot bruid. Noch hij, noch zij weten dat zij moeder en zoon zijn. Beide zullen een verschrikkelijke dood sterven omwille van incest. Hun dood wordt gezien als een heilige plicht, nl.  als een sacraal offer.

Deze collectieve vervolging en uitroeiing van “de zondebok” is de bron van alle andere religieuze illusies. Door de dood van het slachtoffer wordt het kwaad immers niet uitgeroeid maar voortgezet. Er komt alleen even rust en daarna begint de molen van geweld gewoon opnieu  en draait verder totdat een volgende ‘schuldige’ van alle kwaad wordt aangeduid en uitgeschakeld. De bestraffing door de dood is de voortzetting van het geweld. Achter de materiële, economische of sociale oorzaken van de wanorde in de samenleving is er een geestelijke kracht.

De eigenlijke motor achter het mechanisme van leugen en geweld is satan, de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Hij is de meester van alle beschavingen, de tegenspeler van Jezus en het Rijk Gods. Dit wordt door Jezus in het Nieuwe Testament radicaal ontmaskerd. Hij brengt het Rijk Gods, dat niets anders is dan liefde, leven en licht.  Geweld, haat, bestraffing, dood hebben niets te maken met het Rijk Gods en het Nieuwe Testament. Jezus’ Kruisdood heeft niets heidens-sacraals alsof het een offer zou zijn om vrede te brengen, aangenaam aan een god in de hoge. De joodse religieuze leiders maken zich dit wijs, gesteund op hun eigen mythische, sacrale, valse godsdienstige overtuigingen.

De passieverhalen ontmaskeren dit bedrog van begin tot einde. De mensen zelf, door hun  jaloezie en haat zijn voor alles verantwoordelijk en zij hebben de totaal onschuldige Jezus gekruisigd omdat ze niet in staat zijn zich met elkaar te verzoenen zonder dat er een ”zondebok” geslachtofferd wordt. Heel de mensheid is opgesloten in deze nimmer eindigende spiraal van  geweld en dood. “Slachtoffers en offergaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een Lichaam bereid… Toen zei Ik: Hier ben Ik… Ik ben gekomen, o God om uw wil te doen” (Hebreeën 10, 5-7). “Het moderne antichristianisme is niets anders dan de andere kant van een (vals)  offer-christendom en bijgevolg de voortzetting ervan” (a.w. blz. 249).                 

 P. Daniel, 18.3.2022, Mar Yakub, Qâra, Syrië

Flitsen

Op de tweede zondag van de vasten werd in latere liturgische handschriften van de byzantijnse liturgie de gedachtenis ingevoegd van Gregorius Palamas (+ 1359), aartsbisschop van Thessalonika. Hij  was de bekendste verdediger van het “hesychasme” (een bepaalde contemplatie), sterk beoefend in de 14e eeuw. Volgens het “hesychasme” zou het hier op aarde reeds mogelijk zijn door beschouwing te delen in het goddelijk licht van Jezus op de berg Thabor. Er brak een hevige strijd los rond deze stroming, die uiteindelijk werd erkend als authentiek.

Twee Vlamingen en één Française zijn dringend aan de vernieuwing van hun paspoort toe terwijl de betreffende  ambassades er niet meer zijn in Syrië en we dus naar Beiroet moesten reizen. Dank zij een goede voorbereiding vanwege mensen die op dit gebied van aanpakken weten, zijn we op een morgen voor dag en dauw vertrokken en konden ’s avonds tevreden terugkeren met een voorlopig paspoort, geldig voor één jaar. En het moet gezegd, de erg jonge vrouwelijke consul in de ambassade van Beiroet was bijzonder gedienstig en zorgde zelf voor onze paspoorten. Zo hebben we een jaar tijd om onze zaken te regelen.  Het was de eerste keer na de ontploffing (aanslag) dat we Libanon bezochten.  Uiterlijk gaat het drukke stadsleven gewoon verder, maar je ziet overal mensen die bedelen, volwassenen zowel als kinderen. Overal mensen die in vuilnisbakken eten zoeken. Schrijnend. Ik wilde niet één foto nemen. Je ziet ook buildings als wolkenkrabbers naast spookgebouwen vol met zwarte gaten. Het is in dit Libanon, dat wij op verschillende plaatsen gewoond hebben en volop genoten van dit “Zwitserland van het Midden Oosten”. Met des te meer ijver zullen we nu onze dringende hulpprogramma’s in Libanon verder uitbouwen om voedsel en medische bijstand te verstrekken (dank zij de financiële bijdragen van velen, waarvoor heel hartelijk dank). Het heeft nagenoeg heel de dag in Libanon pijpenstelen geregend terwijl we bij onze terugkeer merkten dat Qâra geen druppel regen gehad heeft. Later deze week kreeg het terrein gelukkig wat sneeuw en regen.

Deze foto’s kregen we nog:  1600 voedselpakketten, vorige Kerstmis uitgedeeld aan de meest behoeftigen over heel Libanon, met de hulp van scouts en jongeren. En onze huidige mobiele bakkerij in Libanon produceert  onverminderd verder.   Info: https://www.sonofmanassociation.com/latest-news/distribution-food-parcels-in-lebanon

Er wordt  druk gewerkt aan plannen om een serre onder de grond te maken met een glazen dak boven de grond. Als model dient een succesvol project van mormonen in Bolivia (Walipini-serre).

Nvdr: enkele voorbeelden om u een idee te geven hoe zo’n Walipini-serre eruit ziet:

Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Oekraïne blijkt een steeds groter wereldconflict te worden. De overgrote westerse media en politici blijven in hun wit-zwart visie olie op het vuur gooien door alle schuld aan Poetin en Rusland te geven, hun eigen oorlogsopbouw, haatcampagnes en onwil tot broederlijke dialoog en samenwerking te negeren.

Er is nooit enige algemene verontwaardiging geweest over de NAVO, die eigenlijk na de ontbinding van het Warschau pact ook ontbonden had moeten worden.  Geen verontwaardiging over de tientallen illegale oorlogen met miljoenen doden, gewonden, vernielde landen, de eindeloze vluchtelingenstroom, bittere armoede en ellende. Ook nu niet,  al vallen er iedere dag lijken uit de kast in Oekraïne.  Dat er laboratoria in Oekraïne zouden zijn voor biologische en  chemische oorlogsvoering was volgens Victoria Nuland, de Amerikaanse ondersecretaris voor Oekraïne, pure Russische desinformatie. Achteraf bleek dat er niet alleen een dertigtal laboratoria zijn onder VS leiding maar dat er ook onderzoek gedaan wordt naar het DNA van de Russen. Rusland en China hebben een zitting gevraagd van de VN Veiligheidsraad.  Ondertussen wordt de haat in het westen verder opgevoerd. Wapens en soldaten stromen naar Oekraïne en de Amerikaanse wapenbazen doen nogmaals gouden zaken. Vrede, onderhandelingen, wederzijds begrip, samenwerking  zijn voor de westerse haviken verloren moeite en brengen niets op. En de door hen geleide media zorgen voor een grondig misleide openbare opinie. Ze zetten een massa mensen in beweging die ze als gewillige slaven voor hun eigen belangen gebruiken.

En wie zijn de slachtoffers? Vooreerst het Oekraïense volk, dat door het westen corrupte leiders kreeg opgelegd, die weigerden het volk zijn onafhankelijkheid en neutraliteit te geven om zichzelf te ontwikkelen. Ze zorgden ervoor dat neonazi’s alle vrijheid kregen om hun misdaden tegen de Russische bevolking (Oost Oekraïne) met steun van de regering, van VS en NAVO op te voeren en Rusland uit te dagen. Het was wellicht de onmiddellijke aanleiding voor Rusland om zijn bevolking ter hulp te komen. Het volgende slachtoffer is het Russische volk. In het westen was er al een haat gekweekt tegen Rusland. Nu is het op extreme wijze gedemoniseerd, geïsoleerd en gesanctioneerd. Vervolgens zullen de Europese volken zelf slachtoffer worden van de weerslag die hun eigen monstersancties  zullen meebrengen. Hun afhankelijkheid van de VS en de NAVO zal nog groter worden. Het monster van de NAVO-oorlogsmachine zal zonder moeite nog kunnen groeien. Het Russische volk heeft in zijn geschiedenis getoond dat het in staat is grote offers te brengen. Het is ook een zeer groot land met enorme mogelijkheden (in uitgestrektheid ongeveer zo groot als de VS en China samen!) Bovendien hebben Rusland, China en een aantal anderen landen al concrete stappen gezet om zich los te maken van de heerschappij van de Amerikaanse dollar. Het zal de wereld in twee verdelen. En wie zijn de eigenlijke aanstokers achter de schermen? De “Deep State”  (de Amerikaanse wapenbazen, de CIA, de Cabal, Rothschilds, London City…?) Zij hebben al jaren hun agressieve houding tegenover Rusland zo hoog opgevoerd dat Rusland niet anders meer kan dan zich militair verdedigen. Ze hoeven zelf niet één soldaat te sturen en zitten veilig op duizenden kilometers aan de andere kant van de Atlantische oceaan, terwijl hun wapenindustrie floreert en Rusland én Europa verzwakken.

Conflicten tussen volken eindigen met een oorlog van overwinnaars tegen overwonnenen en dit  legt zelf weer de kiem voor een volgend conflict. Is er iets veranderd in de geschiedenis van de mensheid? De jaloezie, haat, hebzucht, heerszucht in het hart van de mensen is gebleven, de vernietigingsmogelijkheden zijn enorm toegenomen. Wanneer een man met een knots in de oertijd een andere man doodde was dit gruwelijk. Wanneer nu atoomwapens worden ingezet zullen honderdduizenden een nog gruwelijkere dood sterven. Gelukkig zij die eerst omkomen!

We beleven een strijd op leven en dood om de wereldoverheersing. Na de ineenstorting van de voormalige Sovjetunie, leefden de VS in een duivelse euforie. Tegen hun eigen beloften en tegen de wettige veiligheidsnormen in hebben ze daarna het ene land na het andere van en rond Rusland  ingepalmd, terwijl ze de rijkdommen van Rusland zelf onder president Jeltsin vrij konden plunderen. Poetin heeft Rusland weer opgebouwd tot grote woede van de Deep State, die zijn aanvallen fel heeft opgevoerd. Als bekroning hebben ze de hand gelegd op Oekraïne, historisch en religieus de wieg van Rusland! Het werd een corrupt land, geregeerd door neonazi’s. Alles was klaar om van hieruit Rusland helemaal te ontmantelen, wat onveranderd het doel van de hele VS buitenlandse politiek was en is gebleven. De inval in Oekraïne heeft hier een stokje voor gestoken.

Menselijke samenlevingen blijven van zichzelf uit bloeddorstig. Er zijn vele heiligen en helden, bekenden en onbekenden. Er zijn inmiddels ook vele initiatieven van edelmoedige hulpverlening. Toch schijnt de mensenfamilie van zichzelf uit niet tot vrede te kunnen komen zonder mensenoffers. Er komt pas even rust na de zoveelste  verschrikkelijke oorlog. De gevechten staken en onderhandelen is een eerste stap. Zonder ommekeer van hart brengen echter ook onderhandelingen geen oplossing. Het westen moet aanbidden wat het nu aan  het verbranden is en verbranden wat het nu aanbidt. En deze ommekeer schijnt niet mogelijk te zijn met louter menselijke middelen van dialoog, economische en maatschappelijke afspraken. We beleven een geestelijke strijd. Satan is de meester van deze wereld. Om hem te verslaan is Jezus Christus gekomen.  Het christelijk geloof heeft de westerse beschaving groot en welvarend gemaakt. Zonder een terugkeer naar de liefde van Jezus Christus is er voor niemand hoop. “Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar… Wat liefde is hebben wij geleerd van  Christus” (1 Johannes 3, 15v). En juist dit wordt door het westen nu algemeen verworpen.

Varia