Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Eucharistie is als een prisma die telkens anders schittert vanuit een andere hoek. Ze is een alomvattend mysterie. Met de consecratiewoorden verwijst Jezus uitdrukkelijk naar de belangrijkste gebeurtenissen uit het Oude Testament, die Hij tot algehele vervulling brengt. Nu overwegen we de Eucharistie vanuit de Communie.

Jezus zegt: “Ik ben het brood des levensHet brood dat Ik zal geven is mijn Vlees…”  (Johannes 6, 35.51). Met grote nadruk blijft Jezus vervolgens zeggen en herhalen dat het brood en de wijn die Hij geeft zijn Lichaam en zijn Bloed zijn en dat het eten van zijn Vlees en het drinken van zijn Bloed noodzakelijk zijn om eeuwig Leven te ontvangen. “Zoals Ik door de Vader, die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij” (Johannes 6, 57). We begrijpen goed dat verschillende toehoorders daardoor erg geschokt waren. Het lijkt een taal voor kannibalen en menseneters. Velen trekken zich daarom uit Jezus’ gezelschap terug. Wanneer ook de apostelen het hiermee moeilijk hebben, stelt Hij hen gewoon voor de keuze: aanvaarden of ook weggaan (cf. Joh 6, 67). Jezus doet geen enkele moeite om zijn uitspraken te veranderen of te verzachten. Petrus geeft zich dan in vertrouwen over: “Heer, waar zouden we anders naartoe gaan, u hebt de woorden van het eeuwige leven” (Joh 6, 67). Ooit kreeg ik een boze brief van een mevrouw nadat ik over dit Evangelie gepredikt had. Zij was zeer categoriek: “dit kan Jezus nooit gezegd hebben!”. Zij vertrok van de algemene menselijke opvatting van toen en van nu. Wanneer twee mensen elkaar extreem haten zeggen wij: ze kunnen elkaars bloed wel drinken! Vanuit deze hoek zijn Jezus’ uitspraken inderdaad helemaal niet te begrijpen. Het goede vertrekpunt, dat helaas ook door bijbelgeleerden wel eens uit het oog wordt verloren, ligt niet in de poging om het Woord Gods in overeenstemming te brengen met de openbare opinie. Neen, eerder omgekeerd: Hoe kunnen we dit Woord van Jezus onverkort verstaan?

Wanneer wij gewoon voedsel tot ons nemen, wordt het mindere door het meerdere opgeslorpt: het minerale, plantaardige of dierlijke voedsel wordt door ons lichaam geassimileerd. Bepaalde elementen daarvan worden uitgescheiden en andere worden uiteindelijk een deel van ons lichaam om dus te delen in de waardigheid van onze menselijke persoon. Door de Communie is het eerder omgekeerd en is het God die ons opneemt en opheft tot op zijn goddelijk niveau. Hij vormt ons om, zodat we steeds meer gaan gelijken op Hem, die zelf het Beeld van de Vader is. Het uiteindelijke doel  is dat we met Paulus kunnen  zeggen: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” (Galaten 2, 20). Dat bedoelt Jezus met de woorden: “Hij die Mij eet, zal leven door Mij” (Johannes 6, 57). Zo worden we in de Communie één met Christus, met de Vader en met de Geest. Tegelijk worden we één met onze medebroeders en -zusters in die ene gemeenschap van het Mystieke Lichaam van Christus.

Het gaat om de meest omvattende en de meest intieme eenheid. Zoals het brood gemaakt wordt uit vele graankorrels en de wijn uit vele geperste druiven, zo worden onder het “Lichaam” van Christus alle aspecten van zijn leven verstaan en onder “Bloed”  alle aspecten van zijn lijden en sterven. Een wijnstok en zijn ranken zijn één, maar dit is een onbewuste eenheid. Man en vrouw kunnen één vlees worden, wat mogelijk zichtbaar wordt in het kind dat uit hen geboren wordt, maar daarmee zijn ze zelf nog niet één geest. We kunnen eerder stellen dat de lichamelijke eenheid van man en vrouw elkaar des te meer één en ook gelukkig maakt, indien ze vooraf geestelijk één zijn. Ongetwijfeld is het omgekeerde ook waar. Een geestelijke verdeeldheid zal door de lichamelijke eenheid nog meer scheiding en pijn veroorzaken. Welnu, deze eenheid van geest is slechts mogelijk door een totale wederzijdse overgave en wordt uiteindelijk bewerkt door de heilige Geest. Aan mensen die in Jezus’ Geest – de geest van de Eucharistie – willen leven zal God deze gelukkig makende eenheid schenken.

De geschiedenis van ons heil is niet een opgaan van de mens naar God, maar een steeds meer afdalen van God naar ons, totdat Hij ons één gemaakt heeft met Hem. Het is Gods passie om ons op te nemen in zijn volmaakt geluk, maar wij moeten meewerken. God laat zich kennen door de schepping. In de schoonheid en grootsheid van het geschapene, kunnen we een afstraling zien van Gods grootheid, goedheid en volheid van leven,  wat ons  uitnodigt de Schepper te erkennen. Dat is het verwijt dat Paulus aan de heidenen richt: “Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht” (Romeinen 1, 21). Op een tweede manier heeft God zich aan ons geopenbaard, nl. in de heilige Schriften. In het Woord Gods kunnen we Hem lezen en horen. Een derde en definitieve manier is de Menswording van Jezus Christus geweest. Wat dat betekent drukt de heilige Johannes uit in het begin van zijn eerste brief: “Wat vanaf het begin bestond hebben wij gehoord en met eigen ogen gezien, we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt, daarover spreken wij, over het woord dat leven is…” (1 Johannes 1, 1-4). Johannes kijkt terug op wat hij met Jezus heeft meegemaakt en is zo overweldigd dat hij nauwelijks uit zijn woorden kan komen en steeds maar hetzelfde blijft herhalen: we hebben het echt gezien, gehoord en meegemaakt. Het zijn eerder uitroepen van overweldigende verwondering. Hij beseft dat het allemaal gebeurde opdat wij met God gemeenschap zouden hebben en ten diepste  gelukkig zijn:  “… opdat ook gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze  gemeenschap  is er een met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken” (1 Johannes 1, 3-4). God heeft in Jezus Christus evenwel nog een diepere eenheid met ons voorzien. In de schepping kunnen  we Hem zien, in de Schrift kunnen we Hem horen, door zijn komst op aarde konden sommigen Hem aanraken en met hem samen zijn, maar in de  Communie van de Eucharistie kunnen we Hem eten en drinken, waardoor Hij ons opneemt in zijn goddelijk Leven. Zo is de Communie de diepste neerdaling van God naar ons toe en de meest intieme eenheid met ons, waardoor Hij ons vergoddelijkt. Hierdoor wordt de Communie een overstijgen van onszelf. Terwijl door bepaalde sterke dranken onze vermogens verminderd worden, zullen ze door de Communie juist vermeerderd worden.

Vele westerse samenlevingen  evolueren nu steeds meer naar verdeeldheid en discriminatie. Mensen worden als geïsoleerde partikels in een kneedbaar deeg, onder het voorwendsel van gezondheidszorg. Het maakt hen steeds meer ongelukkig. Dit is het tegendeel van onze roeping en van Gods bedoeling met ons. God is volmaakte liefde en geluk. Hij wil mensen steeds meer in harmonie en gemeenschap verenigen tot hun eigen geluk. De Communie in de Eucharistie is hiervan de hoogste uitdrukking. Ontelbaar vele christenen hebben dit in de kerkgeschiedenis begrepen en ook voorgeleefd met een aantrekkelijke creativiteit.

P. Daniel 

Flitsen

Onze kerk hebben we geheel ontruimd o.m. om al het houtwerk opnieuw te vernissen. Deze vernis geeft een bijzonder hinderlijke, indringende  geur. De liturgische diensten gaan voorlopig door in de aangrenzende crypte. Hier hebben we, samen met mensen uit het dorp, ook de gevaarlijkste periode van de oorlog doorgebracht. Aanvankelijk sliepen er mensen achter de banken in de kerk. Toen ook dat te gevaarlijk werd, verbleven we allen in de crypte.

Nvdr: onderstaande film dateert van de winter 2012. Op 2’46” krijgt u dit beeld van de crypte.

De dakbedekking van het Sint Jozefsklooster wordt verder afgewerkt en men begint met het aanleggen van de elektriciteit.  

Grote hoeveelheden vissen worden gevangen om te verkopen op de volksmarkt (soek asjabi), die speciaal gebouwd is opdat de mensen van Qara daar hun producten kunnen aanbieden en de handel stimuleren. Het plukken van de beste olijven gaat inmiddels ook verder.

Olijven… én de bekende olijfoliezeep

De algehele menselijke waardigheid: naar een vernietiging of her-opstanding?

Reeds anderhalf jaar worden we overstelpt met wetenschappelijke rapporten van moedige onafhankelijke onderzoekers wereldwijd, die het tegendeel aantonen van wat nu de algemene opinie als waarheid omtrent corona aanneemt. Covid 19 is te vergelijken met een bijzondere seizoensgriep, die opkomt, een hoogtepunt bereikt en weer verdwijnt. Hiervoor zijn zeer goede geneesmiddelen beschikbaar zoals bv hydroxychloroquine, ivermectine… Een elite heeft hiervan echter, lang op voorhand en uitstekend voorbereid, een voorwendsel gemaakt om de hele wereldbevolking de angst op het lijf te jagen en onmenselijke dwangmaatregelen op te leggen. Zo willen ze de mensen volledig in hun macht krijgen. En het is (bijna) gelukt met veel manipulatie, leugen, intimidatie en genadeloos geweld. Het resultaat voor de bevolking is veel ellende, lijden, armoede, uitsluiting, onderdrukking van de elementaire  mensenrechten, onzinnig hoge boetes, samen met een drastische verhoging van ziektes en sterfte. Allemaal onder het voorwendsel van de bescherming van de volksgezondheid! Stalin, Hitler, Mao Tse Tung… hebben veel meer moeite moeten doen om veel minder te bereiken. We leven in de schaduw van bijzonder duistere machten.

In september 2021 sprak het hoofd van de medische afdeling in Tokyo op de nationale zender. Hij vroeg om niet meer te vaccineren maar in de plaats daarvan het gewone  en effectieve ivermectine te gebruiken. Een maand later was covid 19 in Japan verdwenen (le-japon-abandonne-le-deploiement-de-vax-passe-a-livermectine-et-met-fin-a-la-covid-presque-du-jour-au-lendemain/5662054).

Terwijl vele regeringen verder gaan met hun burgers tot slaven te maken, hebben Finland, Denemarken en Noorwegen afstand genomen van de covid 19 vaccins. Zweden kondigt een tijdelijke stop af voor het covid 19 Moderna vaccin wegens de vele hartproblemen voor jongeren.

Dat mondmaskers en sociale afstand niets bijdragen aan de volksgezondheid maar het sociale leven ontwrichten, dat een lockdown een volk grondig verstoort en naar armoede lijdt, dat de covid 19 vaccins de gezondheid zwaar aantasten en uiteindelijk bedoeld zijn om de wereldbevolking drastisch te verminderen en de rest te controleren… ik kan mij niet voorstellen dat onze beleidsma(s)kers dit ook niet weten. Zij worden echter zelf geleid door sterkere machten boven hen. De democratie als een bestuur van, voor en door het volk is reeds lang begraven. We willen alle eer geven aan politici, wetenschappers en ondernemers die zich oprecht inzetten voor het goed van de mensen. Dat blijken er echter slechts weinigen te zijn. De meesten schijnen de gewillige dienaars en marionetten te zijn van grotere wereldmachten. Ze hebben de keuze. Ofwel meespelen en zijn/haar positie behouden en nog versterken, ofwel voor de waarheid uitkomen en  opkomen voor de waardigheid van de mensen en dan genadeloos opzij worden geschoven. Dit is een tijd van martelaars en helden.

Blijven we als nuttige idioten gewoon meelopen of getuigen we van de waarheid en verdedigen we de vrijheid en waardigheid van de medemensen? Van beide hebben we voorbeelden. Een regeringscommissaris vindt het geen probleem om mensen die niet gevaccineerd zijn in de gevangenis te gooien. Juist degenen die het minste gevaar betekenen, zouden zo onmenselijk gestraft worden omdat ze de geplande volksuitroeiing  niet dienen. Dan is er nog de viroloog die vindt dat wie niet gevaccineerd is op een eiland moet worden geïsoleerd. Juist de verantwoordelijke  die discriminatie zou moeten verhinderen, gaat  polarisatie aanmoedigen!  Hiertegen is inmiddels al in alle landen, een menigte van wetenschappers en anderen opgestaan die alle angst hebben afgelegd en luid de waarheid verkondigen met gevaar voor eigen leven. Noemen we hier slechts één voorbeeld: de advocaten en wetenschappers rond de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich die ijveren voor een Neurenberg 2 om al degenen die verantwoordelijk zijn voor dit coronabeleid te berechten als schuldigen aan “de grootste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid”. In ons eigen land schreef advocaat  Michael Verstraeten, voorzitter viruswaanzin V.Z.W een open brief aan onze  federale parlementsleden (https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGlkjhDdtLBGpLhxhhVNvKkLLrR?projector=1&messagePartId=0.1; ziehier de namen van onze  beleidsmakers: https://notrebondroit.be/adresses-mails-elus-2021-2022; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFSNUa2okdHaAAqcu5T2CdPemTPD60eFjY2YgpR8kgc/edit#gid=0).

https://www.viruswaanzin.be/post/open-brief-aan-dhr-pedro-facon?postId=039479ea-d4b4-405e-b1dc-7c3e930941a9

Er is nu een duidelijke oproep  nodig aan hen die zich nog illusies maken en niet zien welke sociale, politieke, sanitaire en economische chaos wordt aangericht door een stel onaantastbare criminelen, die alles in handen hebben, de waarheid vervangen door leugen, goedheid en solidariteit door algehele onderdrukking en controle.  Zij zijn de meesters van de nieuwe wereldorde en hebben een grote voorraad politici, wetenschappers en ondernemers in dienst, die als hun goed betaalde slaven met een uitzonderlijke arrogantie en  staatsterrorisme alle vrijheid en waardigheid van hun volk verpletteren. Zij zorgen voor een tot de tanden toe gewapende  politiemacht, preventieve arrestaties en administratieve aanhoudingen. Tevens verminderen ze systematisch de mogelijkheden van een goede gezondheidszorg. Wie zich tegen deze dictatuur verzet, wordt geïsoleerd, aangeklaagd, opgesloten. De elite zorgt dat de soevereiniteit, de vrijheid en de rechten van de burgers worden afgenomen. Zij zorgen er voor dat aan het volk alles wordt ontnomen wat het nodig heeft om te leven in welvaart en broederlijkheid. Zij vormen de soevereine staat om tot een slaven staat. “De hoge functionarissen van de schurkenstaat zijn mensen die opgeleid zijn in de fabriek van de “consensus”, en zeker niet luisteren naar het goed van het algemeen belang” (Jean-Yves Jézéquel, 5 november 2021 : a-tous-ceux-qui-se-font-encore-des-illusions/5662032). 

Ook wie minder heftig reageert komt tot hetzelfde besluit. De Nederlandse huisarts Els Van Veen was, zoals zo velen, vanaf het begin al wantrouwig jegens de brutale dwangmaatregelen. Geleidelijk merkte ze dat corona een cultus werd waaraan men moest meedoen of uitgesloten worden. Als niet gevaccineerde ondervindt ze nu zelf wat  discriminatie is.  Door het covid 19 vaccin te weigeren verloor ze bepaalde vrienden maar kreeg er ook anderen bij. Zij vond het niet goed dat officieel maar één verhaal geduld werd en dat  vaccinatie als enige oplossing werd voorgesteld en dan nog verplichtend. Zo werd corona een splijtzwam in de samenleving. Ze vindt het erg jammer dat kerkleiders zo zwijgzaam volgen, terwijl juist van hen mag verwacht worden dat zij moedig opkomen voor de vrijheid en waardigheid van de mensen (-els-van-veen-hekelt-vaccinatiedrang-het-wordt-tijd-dat-kerkleidersopstaan). 

Ook de Belgische eerste minister heeft met veel arrogantie de leugen opgevoerd van de “pandemie van de niet gevaccineerden” om hen publiek te demoniseren en discrimineren. Intussen blijkt dat de intensieve diensten in de ziekenhuizen hoofdzakelijk gevaccineerden moeten verzorgen en op sommige plaatsen liggen de IC diensten zelfs vol met uitsluitend gevaccineerden!

We mogen verwachten dat het in de nabije toekomst alleen maar veel erger zal worden, waarvoor we reeds lang gewaarschuwd werden door topwetenschappers zoals Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde, Mike Yeadon, voormalige vicepresident van Pfizer, de Amerikaanse Carrie Madej, de Ierse Dolores Cahill, P. Ioannidis (Standfort), de Nederlander Theo Schetters…Terwijl het duidelijk wordt dat deze vaccinatie steeds meer  mensen ziek maakt  en doodt om de overlevenden als robotten te kunnen controleren, wordt de verplichte vaccinatie steeds meer doorgevoerd. Onze samenleving wordt door psychopaten bestuurd.

Tot besluit:

Regeringen kunnen nog even doorgaan met een algemene vaccinatieplicht om de samenleving te ontwrichten en een totalitaire digitale controle te  realiseren.  Toch zullen steeds meer  mensen wakker worden en de nuchtere werkelijkheid zien. De covid 19 vaccinaties zullen steeds meer ernstige ziektes en de dood veroorzaken.  Mensen zullen zich steeds meer van elkaar verwijderen en ongelukkig worden. Er zullen steeds meer protestbetogingen komen naast verenigingen en partijen die opkomen voor vrijheid en democratie. Dit is een tijd van martelaars én van helden.

In haar stormloop naar technische vooruitgang, heeft onze samenleving al wat heilig is vertrapt. Is niets meer heilig, dan is ook nergens iemand nog veilig. In haar exclusieve verering van de positivistische rede en wetenschap heeft ze de hemel dichtgetrokken en is het donker geworden. In haar rationalistische zelfverheerlijking heeft ze de liefde en barmhartigheid van God afgewezen. Een maatschappij die geen plaats geeft aan God, wordt voor de mens een hel. Het is een uitnodiging om God op nieuwe wijze in het hart van de samenleving toe te laten en daarmee tevens de algehele waardigheid van de mensen te herontdekken en te dienen.

En dit nog:

*

*

*

*