Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In iedere donkere nacht is er altijd ergens een blinkende ster. De huidige samenleving is sinds vorig jaar voor het grootste deel van de wereldbevolking veranderd in een bijzonder donkere nacht, waarin enkele sterren fonkelen. De meerderheid van de mensen ( minstens 75 % !?) blijkt het officiële verhaal van de politici en media wereldwijd (nog) te geloven en te volgen: covid 19 is de grote bedreiging, waarvan we bevrijd kunnen worden door massale vaccinatie.  Zij menen als goede burgers hierover geen vragen te moeten stellen maar solidair al wat gezegd en opgelegd wordt te moeten geloven en aanvaarden. Vermoedelijk voor slechts ‘n 20 à 25 % van de mensen liggen de problemen niet bij een covid 19 virus zelf, maar bij de angstpsychose,  de PCR-pandemie en de massale vaccinatie hysterie. Het corona gebeuren is voor hen een misdaad, georganiseerd door een wereldelite om de hele wereldbevolking met een levensgevaarlijke “vaccinatie” uit te dunnen en te controleren en er zelf nog rijker mee te worden.

Deze kleine minderheid wil wezenlijke vragen stellen en ook luisteren naar onafhankelijke wetenschappers wereldwijd.  Hierbij speelt een sterk gevoel voor rechtvaardigheid mee en in zekere zin een woede tegen het bewust achterhouden of verdraaien van de waarheid, het onverantwoord opleggen van mensonwaardige vrijheidsbeperkingen, het berokkenen van zoveel schade aan onschuldige slachtoffers. Zij willen rebelleren, uit liefde voor de waarheid, uit liefde voor de mensheid en hun kinderen. Ze zetten daarbij hun eigen goede naam op het spel en lopen het risico bespot, tegengewerkt en zelfs gestraft te worden. Ze handelen vanuit een innerlijke bezieling, gevoed door hun geweten, nl. dit innerlijke heiligdom en moreel kompas, door God gelegd in het hart van ieder mens om het goede te doen en het kwade te vermijden.

Een van die lichtende sterren in deze donkere nacht is dr. Reiner Fuellmich, een Duits-Amerikaans advocaat (° Bremen 1958), die in zijn 26-jarige praktijk al groot onrecht heeft kunnen doen stoppen. Hij is er in geslaagd de machtigste organisaties voor corruptie  te doen veroordelen: Deutsche Bank, de VW auto-industrie en Kühne &  Nagel,  het grootste transportbedrijf ter wereld. Begin 2020 wilde hij zich terugtrekken op zijn verblijf in California om het wat rustiger aan te doen. De “corona-crisis” greep hem echter aan. 

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Hij werd op 10 juli 2020 een van de vier oprichters van het Corona Investigative Committtee. Hiermee zijn inmiddels meer dan 100 advocaten uit de gehele wereld verbonden, ondersteund door meer dan honderd van de grootste geleerden wereldwijd (zoals prof P. Ioannidis, Standfort, VS, prof Michael Levitt, Nobelprijs scheikunde, prof Luc Montagnier, Nobelprijs geneeskunde, de Ierse dr. Dolores  Cahill, de Amerikaanse  dr. Carrie Madej, de Franse dr Alexandra Henrion-Caude, de Nederlandse prof P. Capelle, de Duitse prof. S. Bhakdi). 

Na nagenoeg een jaar onderzoek hebben ze de nodige bewijsstukken die aantonen dat de “coronacrisis” in feite  de grootste misdaad is tegen de mensheid aller tijden en ze willen de verantwoordelijken voor het gerecht brengen. Het is volgens hen veel erger dan de misdaden van de nazi’s omdat ze nagenoeg iedere wereldburger zwaar treffen. Niet alleen de wereldelite is schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen  en politici tot dokters die vaccinatie uitvoeren zonder de nodige informatie en zonder de vereiste toestemming te vragen.  Ze laten verstaan dat de rechtbanken in vele landen een dergelijk immens proces niet aankunnen en dat vele rechters – hoewel niet allen – corrupt zijn.

Daarom denken zij aan de oprichting van een soort internationaal Neurenberg 2 corona tribunaal, zoals na W. O. II. Inmiddels zullen nog deze maand bepaalde processen beginnen, met name de zogenaamde “class action lawsuit”, gebaseerd op de Engelse wet en geldig in VS en Canada. Wanneer bewezen is dat een bepaald feit of gebeuren ernstige schade heeft berokkend aan een persoon, kunnen de vele anderen die dezelfde schade ondervonden hebben, hierop beroep doen. De verantwoordelijken moeten tot schadevergoeding verplicht worden.

Er was geen wetenschappelijke basis voor het uitroepen van een pandemie voor covid 19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen van lockdown e.a. Verder blijkt dat de PCR test onbruikbaar  is maar toch werd/wordt opgelegd. De grote verantwoordelijke hiervoor in Duitsland is prof. Drosten. En de zogenaamde vaccins zijn in feite genetische experimenten, waarvan de experimentele periode pas in 2023 afloopt. De noodzakelijke testen zijn niet gedaan, zodat ze niet als ‘werkzaam’ en ‘veilig’ mogen voorgesteld worden. Vroegere dierproeven met gelijkaardige nieuwe en gevaarlijke ingrediënten brachten mee dat alle dieren stierven. Nu worden dierproeven overgeslagen en deze producten worden bij mensen ingespoten.

Op grond van een valse “dringende situatie” werden “voorlopige goedkeuringen” afgedwongen. En toppunt van corruptie: de producenten zijn totaal vrijgesteld van schadeclaims! De massale vaccinatie heeft tot heden in vele landen al hoge sterfte en ongehoorde negatieve effecten veroorzaakt. Prof. Luc Montagnier en anderen verwachten echter dat de grote nevenwerkingen in de komende herfst en winter pas zullen doorbreken Een in het Engels uitgeschreven getuigenis van 11 blz.: Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf ).

Wereldwijd groeit er een beweging van mensen die geestelijk met elkaar verbonden zijn en zich toewijden aan waarheid en rechtvaardigheid. In Duitsland zijn er ’n duizendtal dokters die vragen om opheldering (“für Aufklärung”). In Spanje zijn er 600 “doctores por la verdad”. De “World Doctors Alliance” verenigt meer dan honderdduizend professionals uit de gezondheidszorg die de corona pandemie eveneens aanklagen als de grootste misdaad tegen de mensheid. De “World Freedom Alliance” verenigt advocaten, medici, politici en allerlei experten om de “misdaad van covid 19” te stoppen. In deze strijd kan geen mens met een oprecht geweten afzijdig blijven. Voor de slapende meerderheid zijn dit allemaal complottheorieën. In feite gaat het om de waarheid die de media nu heftig bestrijden en na een jaar  zelf zullen moeten toegeven. Zo zal een bewuste, gewetensvolle minderheid uiteindelijk een menswaardige samenleving   herstellen. Waarheid en rechtvaardigheid zullen  overwinnen.

* In Flitsen krijg je berichten uit de gemeenschap. In Een dubbel misverstand brengen we de oosterse christenen nogmaals onder de aandacht. Hulp aan Libanon schetst een beeld van de huidige hulpverlening. In En dit nog krijg je weer overvloedige info over Syrië, corona, wereldpolitiek en morele problemen.   

   

Flitsen

Een ngo (Preemptive Love Coalition)*, opgericht door een Amerikaans, christelijk echtpaar, dat zelf met het gezin in Irak woont en veel met ons samenwerkt bij de voedselvoorziening in Syrië en Libanon, heeft een grote hoeveelheid poppen besteld. Zij kunnen deze met succes verspreiden. Hieraan werken, meestal thuis, nu ongeveer 50 vrouwen die zo een inkomen verwerven voor hun gezin. Een zuster is hiervoor verantwoordelijk en moet uiteindelijk ook ieder exemplaar nakijken en eventueel verbeteren of afwerken. Zondag moesten 1000 ex. verstuurd worden. Daarvoor moest nog veel werk verricht worden en voor sommige zusters werd het nachtwerk maar… zondagmorgen waren ze klaar. Deze ngo heeft nu nog 1.800 poppen besteld. Een andere bestelling vanwege Kerk in Nood betreft 500 kruisjes waarvan er nog steeds 200 moeten afgewerkt worden.

*Nvdr: Preemptive Love Coalition biedt u deze film aan: Love Anyway, een oproep om ondanks alle verschillen, alle geschillen, de liefde voor elkaar te laten voorgaan…

De kersen hier zijn geplukt. De boeren met hun kersenbomen aan de voet van het Anti-Libanon gebergte beginnen wat later met de pluk, maar ze hebben ook uitstekende kersen. Wij zijn aan de abrikozenoogst bezig. Er zijn ongeveer honderdvijftig abrikozenbomen. De uren dat er elektriciteit is, worden gebruikt om abrikozen te koken en confituur te maken. Is er weinig of geen elektriciteit dan wordt de houtkachel aangestoken.

Aan het St. Jozefsklooster wordt nu vooral door de steenhouwer gewerkt. Hij kapt en slijpt de witte stenen die de deuren en de vensters omkaderen. Verder worden ook de balken voor het plafond geschilderd.

Onze bisschop bracht op zondagavond samen met abouna Georges een blits bezoek en vroeg uitdrukkelijk te bidden voor de bisschoppensynode die over twee weken in Libanon zal gehouden worden.

Een dubbel misverstand

In het “drama van de christenen in het Midden Oosten” wezen we vorige week ook op de onverschilligheid vanwege de westerse christenen (zie de video’s van “golfbrekers” die deze bijdrage deskundig illustreren, eerste link onder “En dit nog”). Mogelijk kunnen we beter spreken over onwetendheid of een misverstand. Het gaat eigenlijk om een dubbel misverstand jegens de christenen, een in het westen en een in het oosten.

De landen van het Midden Oosten worden door het westen over het algemeen beschouwd als de wereld van de islam. Het is alsof westerse christenen zich afvragen of er ook nog christenen zijn in het M.O.! Het besef dat het christelijk geloof hier ontstaan is en dat het hier bij uitstek het land van de christenen is, wordt nauwelijks begrepen in het westen. Toch zijn het de christenen die de moslims welkom geheten hebben en niet omgekeerd, totdat de maat vol was. De islam heeft zich vooral verspreid door oorlogen en het uitmoorden van christenen. Het christelijk geloof heeft zich vooral verspreid door de verkondiging, de Waarheid van Jezus’ Evangelie  en het getuigenis van de martelaren. In vele landen was er toch een harmonieus samenleven tussen christenen en moslims, totdat het westen kwam oorlog voeren.

Hierdoor heerst ook  in het Midden Oosten zelf een misverstand tegenover de christenen aldaar. De verwoestingen van het Midden Oosten zijn vooral het werk van de grote westerse (‘christelijke’) mogendheden. Het zijn de VS en de Britten die begonnen zijn met de vernietiging van Irak en dan nog op valse gronden. Het zijn de VS met behulp van het “christelijke” Europa die Syrië al een decennium lang ontwrichten, plunderen en uitmoorden. Vele moslims in het M.O. schakelen ten onrechte ook de christenen in de Arabische landen gelijk met deze westerse verwoesters. Terwijl christenen over het algemeen de grootste bijdrage geleverd hebben aan de opbouw van de samenlevingen in de Arabische wereld, worden zij zo paradoxaal genoeg beschuldigd van het tegenovergestelde.

Ziedaar een dubbel misverstand. Westerse christenen begrijpen nauwelijks dat christenen de oorspronkelijke bewoners zijn van de Arabische landen in het Midden Oosten en moslims in de Arabische wereld begrijpen niet dat de oosterse christenen niets te maken hebben met de westerse, ‘christelijke’ verwoesters.

Westerse christenen hebben alle reden om meer aandacht en hulp te bieden aan de bedreigde christenen in het M.O. De eigen moeilijkheden, gebreken en tekortkomingen van de christelijke gemeenschappen willen we hiermee niet ontkennen. Toch kunnen ze een belangrijke inspiratie bieden voor een heropleving van het christelijk geloof, vermits ze in meerdere opzichten de primitieve christenheid weerspiegelen. Ze vormen meestal een kleine, verdrukte minderheid die kostbare en authentieke elementen van de eerste gemeenschappen trouw hebben bewaard, zoals het Aramees, de taal van Jezus zelf.

Nvdr: enkele getuigenissen:

Hulp aan Libanon

De Mensenzoon” (Fils de l’Homme / Ibn al Insan / Son of Man) is een officieel geregistreerde en erkende vereniging, zowel in Libanon als in Frankrijk. Ze werd in augustus 1996 opgericht door moeder Agnès-Mariam. Ze wil helpen bij de heropbouw van iemands persoonlijkheid en waardigheid op de Rots die Christus is, door verzoening, eerlijkheid, transparantie, zelf vergeten inzet,  wederzijds respect, verdraagzaamheid, geweldloosheid, universele liefde. Eerst kwamen prostitués, daarna jonge arbeiders en arbeidsters en universitairen. Er werden retraites georganiseerd voor hen. Ze kregen geestelijke begeleiding, er werd gedeeld en gebeden. In de aanloop naar het jubileumjaar 2000 werd het “Festival van de Mensenzoon”, georganiseerd, het grootste christelijk muziekfestival dat ooit in Libanon gehouden werd. Op de dag van de ontploffing in de haven van Beiroet, 4 augustus 2020 waren 75 vrijwilligers van deze vereniging ingeschakeld om puin te ruimen, gewonden te verzorgen en voedsel te verstrekken. Over de hulpverlening die sindsdien georganiseerd werd in samenwerking met andere ngo’s en verenigingen hebben we een eerste verslag gegeven eind januari 2021: herstel van huizen, 2 medische centra en 1 mobiel dispensarium, warme maaltijden en voedselpakketten, een school voor 500 kinderen heringericht in Sarba, een bakkerij, een stuk landbouwgrond van 500 vierkante meter, een volksmarkt,  een veestapel met 80 stuks vee (bericht  XVI.4). Dank zij een gift van Sterling Foundation konden we nu  meer dan 1500  dozen/zakken met voedsel vullen (bloem, olie, vlees in blikjes, melkpoeder, kaas, rijst, bonen linzen, burghul, chocopasta, tomantenpasta, suiker en zout).

De nood is echter zeer groot. Vele gezinnen gebruiken geen koelkast meer omdat ze niets meer hebben om te bewaren. Vele moeders kunnen  hun kinderen niets anders geven dan brood en water. 85 % van de gezinnen is werkloos. Een salaris ter waarde van 1000 dollar van 2019 is nu nog 100 dollar waard, wegens de inflatie. Al het mogelijke wordt nu in  het werk gesteld om de mensen zoveel mogelijk zelf hun landbouwproducten te laten cultiveren en zoveel mogelijk met eigen gemaakt materiaal in hun levensonderhoud te voorzien.

Nvdr: Wereldvreemde EU komt bij monde van Borrell hun “solidariteit” uitdrukken, maar ook hun bezorgdheid over de politieke toestand. Borrell heeft het in zijn heel zijn EU-navelstaarderij over een “domestic”, een “self imposed” crisis. M.a.w. ze hebben het aan zichzelf te wijten. Geen woord over oorzaak, die leidde tot het gevolg. Neen, hoor, hij vindt vanuit zijn hautaine EU-preekstoel dat de crisis niet van buitenaf kwam. Heel kort door de bocht… Op zich heeft hij gelijk i.v.m. de heersende politiek. Hij zegt er echter niet bij hoe het “buitenland” aan de touwtjes trok, trekt en zal trekken. Tot het land niet meer recht kan geraken en het “buitenland” de boel kan overnemen en bemannen met de gewenste politieke leiders met dito programma’s… of zoals Frankrijk droomt – er terug een mandaatgebied van maken… Als oplossing biedt Borrell “sancties” aan… Van een kaakslag gesproken!

                          

En dit nog

  • Ons vorig bericht bijzonder rijk geïllustreerd met 7 video’s: 1. Getuigenis van de. P. McCullough, 2. Sacramentsprocessie Antwerpen, 2021, 3. Joodse rabbi’s protesteren sterk tegen zionisme en de gruwel van de zionistische staat als een aanslag op het authentieke joodse geloof, 4. Uitvoerige documentatie over het verdwijnen van christenen in het M.O., 5. Christenen in Syrië in hun voortbestaan bedreigd, 6. + 7. Orthodoxen vieren Goede Vrijdag in Damascus: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-219/
  • Uitgebreid overzicht vooral over de toestand in  Syrië met 14 video’s: universitair ziekenhuis Damascus, watervoorziening, terroristen, eerste eigen-maak schip, uitstekende kersen van Qâra, abrikozen, rozen van Damascus…:  https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-124/
  • Viering van de presidentsverkiezingen op de Syrische Ambassade in Brussel!  https://www.golfbrekers.be/wat-u-allicht-gemist-heeft-in-de-media/

*

*