Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Forum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn.  De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden (verhelderende inzichten in: naar-een-wereldregering-pieter-stuurman-met-jorn-lukaszczyk/). Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie? De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19).

Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

Kruisdagen

De zesde zondag na Pasen is in de Grieks-Melchitische liturgie de zondag van de blindgeborene (Johannes 9, 1-38). Wat een moedig man met een gezond zelfbewustzijn en zonder vrees voor de gezagsdragers. En hij was niet op zijn tong gevallen! Resultaat: omwille van zijn vrijmoedig getuigenis over Jezus wordt hij uit de gemeenschap gestoten. Hij is als iemand die nu zijn gezond verstand gebruikt en mondmasker, testen en massavaccinatie radicaal verwerpt. Hij is een paria. In die toestand treft Jezus hem aan en wordt hij voor goed zijn volgeling.

Ter illustratie…

De drie dagen vóór Hemelvaartsdag hebben we de traditionele processies van de kruisdagen gehouden. Maandag en dinsdag op het terrein zelf, woensdag de grote toer buiten de muren, waarbij we allerlei mensen ontmoet hebben. We hebben de tuin van een boer gezegend en een praatje met hem geslagen. Hij nam een mooie krop sla, vroeg aan zijn zoon om die te wassen en gaf hem ons om zo op te eten. De kudden van twee herders hebben we gezegend. Elders stonden een man en een vrouw buiten en vroegen om binnen  te komen maar wij wilden de vespers nog bidden en gingen toch maar verder.

Bergaf

Donderdag vierden we Hemelvaartsdag. Jezus heeft door zijn Menswording de mensheid als het ware in zich opgenomen. Na zijn dood, verrijzenis en verschijningen is Hij niet alleen zelf ten hemel gestegen, maar heeft reeds heel de mensheid met zich meegevoerd. Terwijl de moslims hun Eid al-Fitr vierden als einde van de ramadan, trokken wij naar een grot op de top van een van de bergen van de Anti-Libanon keten. Daar zou in de eerste eeuw de heilige Thibe als kluizenares geleefd hebben, een tijdgenote van de heilige Thecla van Ma’aloula.

We gingen eerst een moslim oppikken. Hij komt veel bij ons en hij kent de plaats. Omdat hij graag filosofeert over het geloof noemen we hem “de filosoof”. Meteen namen we ook een Libanese monnik mee die een tijd met ons wil meeleven. Met de auto reden we helemaal tot aan de top van de berg, sloegen een praatje met de grenswacht en zagen aan de andere kant de Beka vallei van Libanon liggen. De soldaat had liever dat we daar geen foto’s van namen.

Deze video heeft geen militaire info-doeleinden; het gaat ons slechts om de fantastische beelden vanuit de lucht –

Volgens “de filosoof” was het nu nog maar even klimmen naar de top van een andere berg. Helaas, dat “eventjes” was een lange klim, wat voor een (bijna) 83 jarige niet de meest geschikte sport is. In het begin ging alles goed maar dan volgde een uitschuiver en ik kwam met mijn rug op de punt van een rots terecht. Ik kon bijna niet meer ademen. Gelukkig, de grot was in zicht. Ze was erg diep en achteraan was een vijver met heerlijk fris water, dat uit de rotsen  druppelde. Volgens onze filosoof is het “miraculeus water”. Daar kon ik de schaafwonden van mijn handen wassen. Voor de grot was een ruim plateau. Enkelen begonnen vuur te maken om het ontbijt klaar te maken. Anderen gingen languit op de grond in de zon liggen. Het deed ook mij deugd. Na een anderhalf uur daalden we terug af.

De pijn van de val begon zich echter nu pas goed te laten voelen. Ik dacht aan de woorden uit het beroemde gedicht vanBoerke Naas” van Guido Gezelle: “ik wou dat ik thuis en in mijn bedde waar”. Ik kon geen stap verzetten van de pijn. Met krampachtige humor zei ik nog: “als ge de zusters gaat halen, zal ik hier de Eucharistie opdragen”. Toch moesten we terug. Met de arm rechts en links rond de nek van een confrater, die zelf door een ander werd vast gehouden, probeerde ik enkele stappen te zetten maar ook dat ging niet.

Ze hebben me tenslotte met mijn kuchen en zuchten naar beneden gedragen. Ook de kleinste was sterk genoeg om me mee te dragen. Met de auto naar huis. Eindelijk op mijn bed in mijn kamertje. Abouna  Georges, de priester van Qâra kwam me even bezoeken, zalven en bidden. Een jonge dokter, beenderspecialist, die veel bij ons komt en meehelpt bij de humanitaire hulpverlening, stelde vast dat gelukkig de longen niet doorboord zijn. Met zalf, drie dagen volledige rust en dan nog een week rust zou de kwaal voorbij moeten zijn. Na één nacht was de pijn inderdaad al  minder. Dat is dan deze dagen mijn bijdrage, volgens de heilige Paulus:  “Op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is” (Colossenzen 1, 24). Mijn val én het panorama boven op de berg waren adembenemend.  

Westerse “democratieën” ‘genieten’ van hun genocide op het Syrische volk.

Meer dan 100 landen onder leiding van de VS wilden een decennium geleden binnen vallen om de ‘democratie’ voor het volk te herstellen. Ze noemden zich “de vrienden van Syrië”. De internationale gemeenschap was hierop grondig voorbereid met een uitgebreide CIA campagne over de zogenaamde gruwelijke dictatuur van het “Syrische regime”. Wat die Syrische president zijn volk allemaal aandeed was volgens hen onbeschrijfelijk. Ze hebben er o.m. een boek over uitgegeven op naam van een geheimzinnige Caesar, die zogenaamd namens de Syrische regering (?!) de gruwelen gefotografeerd heeft. De CIA had er geen enkele moeite mee een boek te vullen met foto’s van de verschrikkelijkste martelingen in de horrorplaatsen van hun eigen gevangenissen.

De “internationale gemeenschap” is het er nog steeds over eens dat Syrië dringend  moet ‘geholpen’ worden met deze “vrienden”, door bombardementen, het kidnappen van onschuldige burgers, het afstoken van de oogst, het stelen van graan, het bezetten en stelen van 90 % van de oliebronnen, het blijven plegen van aanslagen, het afsluiten van drinkwater voor de bevolking, het opleggen van sancties zodat nagenoeg niets het land in of uit kan. Ondertussen organiseert deze “internationale gemeenschap” “humanitaire hulp”… uitsluitend voor de terroristen!

Maandag morgen, 10 mei 2021,  reden voor de zoveelste keer 45 tankers met gestolen olie de onwettige grensovergang al-Wallid (Hassaka) over, terwijl ’s nachts 43 trucks met gestolen graan uit de Tal Alou silo’s over dezelfde overgang uit Syrië wegvluchtten. (http://www.sana.sy/en/?p=232384). Hoe de VS als piraten op die manier Syrië al voor 92 miljard dollar bestolen hebben,  kun je uitgebreid en bijzonder duidelijk nalezen in cowboys-werden-piraten/.

Abyssus abyssum invocat” (psalm 42, 8), de ene afgrond roept de andere op. Laten we het zo vertalen: corruptie brengt corruptie voort. Of nog beter: de ene schurkenstaat roept de andere schurkenstaat op. De piraterij van de VS is een voorbeeld dat gretig door anderen wordt nagevolgd. De stroom van schandalen en bedrog rond de “Witte Helmen” is inmiddels voldoende bekend. Met Hollywood propaganda werden ze voorgesteld als de helden die het Syrische volk beschermen tegen zijn verschrikkelijk ‘regime’. In feite blijken het helpers van de terroristen te zijn die  Syrië ten grond willen richten. De westerse landen steunden hen met 120 miljoen dollar vanuit de organisatie “Mayday Rescue, Saving Lives Strenghtening Communities” gevestigd te Amsterdam. Zij hielpen Turkije bij hun invasie in Noord Syrië. Zij fantaseerden een chemische aanval in Douma om bombardementen op Syrië te rechtvaardigen. Toen bleek dat  hun stichter James Le Mesurier, een Brits geheime agent, zichzelf en zijn vrouw met miljoenen dollars had verrijkt en hij dit ook moest toegeven, werd hij drie dagen later dood aangetroffen in Istanboel (blijkbaar zelfmoord).

Maar de show gaat verder. De Nederlandse regering wist dat ze met 12,2 miljoen belastinggeld het terrorisme in Syrië steunde om “een regeringswissel” te bewerken maar gaat gewoon weer door met haar steun, evenals de VS, VK, Duitsland, Canada, Denemarken. En de media doen er inmiddels alles aan om de waarheid verborgen te houden.

Westerse democratie is al lang dictatuur geworden en militaire agressie tegen hen die de Amerikaanse “exceptionalistische suprematie” niet aanvaarden. Hierdoor is het “internationaal recht” op criminele wijze gepolitiseerd  en is een instelling zoals de organisatie voor het verhinderen van chemische wapens (OPCW) helemaal opgeslorpt door de Amerikaanse oorlogsmachine.

« Ook vandaag nog blijven tal van schandalen die ons stom doen staan over de vuile oorlog in Syrië onbesproken of worden toegedekt door onze media. Dit kan gaan over de rol van de Witte Helmen in het opzetten van valse chemische aanvallen of over westerse regeringen die aan hen, die de waarheid onthullen, het zwijgen opleggen, zoals aan de wetenschappers van de organisatie voor de verhindering van chemische wapens (OPCW). Blijkbaar bedekt de schandalige corruptie van “Mayday Rescue” en de Witte Helmen een bodemloze put van bloed en duistere praktijken” (Ben Norton, 10 mei 2021: guerre-sur-la-syrie-scandale-dune-corruption-averee-dissimulee-par-les-gouvernements-occidentaux/5656289. / https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/the-confession-of-james-le-mesurier~

De VS en hun bondgenoten stellen de regels op en de rest van de wereld moet ze aanvaarden ofwel de gevolgen dragen … Een overwinning op de vijanden van Syrië op alle fronten is een overwinning voor de regio en voor de hele mensheid” (Vanessa Beeley, 10 mei 2021: US, UK, EU barbaric sanctions are killing Syrians

Syria has been the stage upon which a world war is being fought and our global power balance is being re-calibrated as a result – a balance which does not comply with US allied unipolarity. R…)

Dit alles illustreert hoe westerse mogendheden een wanhopige kruistocht blijven voeren om Syrië kost wat kost te vernietigen. De presidentsverkiezingen van aanstaande 26 mei zullen het antwoord zijn van het Syrische volk dat zal blijven vechten voor zijn soevereiniteit, territoriale integriteit en bevrijding van bezetters. En de westerse media zullen in hun blindheid en/of lafheid luid schreeuwen over onwettige verkiezingen. Zal het “Belgisch regime” de Syrische vluchtelingen  hun democratisch recht om te stemmen deze keer wél gunnen, in tegenstelling tot vorige keer?

Kunnen we weer fier zijn op ons Vlaams weekblad?

Na een schandalig artikel over Syrië en over mij, heeft Pallieterke de week erna wel een verrassende lezersbrief gepubliceerd die een duidelijke rechtzetting geeft. En daarna ook mijn “recht op antwoord” gepubliceerd. Dank daarvoor. Hopelijk wordt het weer een Vlaams weekblad om fier op te zijn, bevrijd van duistere drijfveren.

In de uitgave van 29 april 2021 van het weekblad Pallieterke schrijft ’n zekere Paul Bäumer ’n artikel over Syrië, waarin hij zich aanstelt als iemand die de echte waarheid openbaart en felle kritiek geeft op mijn getuigenissen. Hij stelt het Syrische volk voor als “altijd al een cocktail van islamitische sekten die elkaar haten” en een “straatarm land”. Dan schetst hij een beeld dat slaafs het westers “politiek correcte” verhaal weergeeft. Het zou allemaal de schuld van Syrië zelf zijn en vooral van die regering en die president. Hij vergeet te vermelden dat hij hiermee het draaiboek van de “permanente oorlogen” van de CIA afschrijft om de oorlogsindustrie nog meer op te voeren, een onschuldig volk uit te moorden, de rijkdommen van het land te plunderen en een volk met een stabiele harmonieuze samenleving en een sterk bewustzijn van eigen soevereiniteit ten gronde te richten voor puur westers eigenbelang.

Syrië was inderdaad niet volmaakt en niet zoals een “westerse democratie”. Ik heb echter vóór de oorlog de grote welvaart van Syrië gezien met zijn rijke olie- en gasbronnen, vruchtbare landbouwgronden. Het land produceerde 20 % meer voedsel dan het zelf nodig had, had meer dan genoeg voor eigen energiebehoeften,  die bovendien 20 % van alle staatskosten dekten. Het maakte zijn  medicamenten zelf. Echte armoede en dakloosheid bestonden niet. Staatsziekenhuizen en universiteiten waren (zijn) gratis. Ik heb in geen enkel land ooit de veiligheid, de harmonieuze samenleving en gastvrijheid beleefd als hier, met zijn vele verschillende godsdiensten en volken.

Dit zou allemaal geleid hebben tot spontane ongewapende volksopstanden, zoals een expert VRT journalist, zich in de huid van een Syriër plaatsend, ooit schreef: “Wij vroegen brood en kregen kogels”? Tien (platte) broden kostten toen 0,10 €! Het volk zou dus in opstand gekomen zijn omdat het maar 100 broden kreeg voor 1 €?!   Dat alle rijkdommen van het land  (olie, gas, graan, oogsten incluis) door buitenlandse mogendheden worden bezet,  ingepalmd of bewust vernietigd, wordt uiteraard niet vermeld. Toch vierden zopas de orthodoxe christenen de Goede Week en het Paasfeest bijzonder feestelijk. Er zijn video’s waarop men kan zien hoe een kleine minderheid van christenen, gesteund door de moslimbevolking, met hun processies en vieringen de straten vult van Damascus, Aleppo en elders, alsof het  massavieringen van het volk zijn!

Pallieterke zou een blad moeten zijn waar een Vlaming fier op is. Dergelijk artikel vol haat en leugens is evenwel een schande. Men staat altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de moordenaars. Met “Paul Bäumer” (wie of wat hieronder ook mag schuil gaan) plaatste Pallieterke zich aan de kant van de moordenaars. Welke geheime agenda van welke verborgen organisatie wil Pallieterke met dit artikel steunen en waarom? Inderdaad, mijn  getuigenissen  gaan in tegen het grote westerse “politiek correcte” verhaal en steunen “maar” op wat ik hier zelf zie, hoor en beleef. Ik schrijf vanuit de woestijn van Damascus, een universiteit van stof, stenen en storm, en verdedig de waarheid voor het behoud van een volk en een land, de bakermat van de menselijke beschaving en de wieg van het christelijk geloof, dat door westerse waanzin nagenoeg unaniem wordt gewurgd. In een wereld vol bedrog, leugen, corruptie en geweld is opkomen voor de waarheid een revolutionaire daad.

En dit nog

  • Ons vorig bericht heerlijk geïllustreerd met verwijzing naar time-to-re-open-society; out-cry-from-Israël-to-the-world en 7 video’s: 1. Pieter Stuurman, 2. Dona Nobis Pacem, canon van Pachelbel, 3 + 4 + 5 Orthodox Goede Vrijdag en Pasen in Damascus en Aleppo, 6. Drie presidentskandidaten , 7. Damascus, 8. Saoedi-Arabië opent ambassade in Damascus: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-214/
  • Onbegrijpelijk hoe de VS met goedkeuring van de “internationale gemeenschap” de olie en het graan als piraten blijven stelen uit Syrië: https://www.golfbrekers.be/cowboys-werden-piraten/
  • De strijd van een unipolaire tegen een multipolaire wereld. De oorlog in Syrië is een oorlog voor het behoud van de soevereiniteit van een groot deel van de wereld: US, UK, EU barbaric sanctions are killing SyriansSyria has been the stage upon which a world war is being fought and our global power balance is being re-calibrated as a result – a balance which does not comply with US allied unipolarity. R…

*

*