Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Reacties

De realistische overweging  van het Lijden van Jezus vanuit de bloedvlekken op de Lijkwade van Turijn heeft blijkbaar velen getroffen en verschillenden hebben me bijkomende informatie bezorgd o.a. over de zweetdoek (soudarion) dat tot 614 in Jeruzalem bewaard werd en sinds 812 in een speciaal daarvoor gebouwde crypte in de kathedraal van Oviedo (Spanje). Dit doek werd rond het hoofd gewonden en is uit dezelfde tijd en van dezelfde aard als de Lijkwade. De bloedvlekken geven de afdrukken van wonden van het hoofd, overeenkomend met de vlekken op de lijkwade. Het bloed is eveneens afkomstig van de groep AB. Deze zweetdoek vormt samen met de lijkwade  een belangrijk getuigenis van het lijden van Jezus.

De radicale lockdown die aan Jezus werd opgelegd,  heeft Hij doen mislukken door zijn Verrijzenis.  Vele gelovigen blijken echter onder de lockdown erg te lijden. Hierdoor ontstond ook enige creativiteit door vieringen die online worden gerealiseerd en waarvan sommigen echt wel pareltjes waren.  Toch blijft deze toestand een onaanvaardbare zwarte bladzijde voor de geloofsbeleving.

Flitsen

Goede Week

Onze liturgie is een afwisseling van de weelderige byzantijnse liturgie en de Eucharistievieringen hoofdzakelijk volgens de Latijnse liturgie. Op Witte Donderdag werden de uitgebreide lauden en vespers gebeden en in de late namiddag vierden we de Eucharistie met voetwassing, waarna slechts een korte tijd van aanbidding.  ’s Avonds  volgde de “coena Domini”, de ingetogen “maaltijd van de Heer”, ter herinnering aan zijn “Laatste Avondmaal”, waarbij de betreffende hoofdstukken uit het Evangelie van St. Jan gelezen worden. Om 22.00 u volgden de ‘Matines” van Goede Vrijdag met 12  Evangelielezingen, die de hele Passie van Jezus uit de Evangelies bevatten. Deze gebeden en lezingen bevatten ook “de kruisiging” van Jezus en duren tot na middernacht. Daarna is er vrije, stille wake bij het Kruis. Goede Vrijdag begint met “de koninklijke uren” (Primen, Tertsen, Seksten, Nonen). Om 14.00 volgen de vespers, waaronder de “kruisafneming” plaats vindt. Na bewieroking en processie wordt Jezus van het kruis genomen en gelegd op het “epithaphios” (een heel mooi doek waarop de begrafenis van Jezus geborduurd is). Overvloedig worden hierop bloemen gestrooid én parfum, waarna het doek wordt dicht geplooid. Heel de kerk ruikt naar het reukwerk. Hierna is een tijd voorzien voor het stil waken bij het kruis. Pas daarna volgt de “begrafenis”, nl. terwijl in de vroege namiddag de “matines” van de zaterdag gezongen worden. Het “epithaphios” wordt gelegd in ‘het graf’ dat wordt afgesloten. Tijdens deze begrafenis worden de 176 verzen van psalm 119, die over Gods wet gaat, gelezen. Tussenin worden telkens op dezelfde melodie de strofen van een lied gezongen dat het hele gebeuren vanuit de “myrophoren” (dragers/sters van de balsem en het reukwerk) weergeeft. Er wordt een processie gehouden en nogmaals overvloedig reukwerk verspreid. Deze dienst duurt zo lang dat hij tweemaal onderbroken wordt. De byzantijnse liturgie wil de Passie van Jezus uur na uur volgen, maar ondertussen is de avond al ingevallen. Iedereen kan zowel deze avond als morgen vroeg even een persoonlijke stille wake houden bij het graf van Jezus.

Op Paaszaterdag begint de liturgie tegen de middag met de “paramonie” (vigilieviering). Eerst is er de zegening van het Licht met processie en daarna de vespers met 16 lezingen, die de voorafbeeldingen weergeven van het paasmysterie. Om 22.00 u vieren we dan de Paasnacht volgens de Latijnse liturgie. In de woorddienst behouden we slechts drie lezingen omdat de anderen al uitgebreid op de middag aan bod kwamen. Het was allemaal zo feestelijk mogelijk en we eindigden flink na middernacht. In het gezellig samenzijn daarna genoten we van een kleine versnapering en van prachtige orthodoxe en katholieke paasvieringen in Libanon en Syrië, na de heerlijke Alleluja klanken uit de Messias van G. F. Haendel.

We hebben geen TV, radio, dag-, week- of maandbladen maar na middernacht is het internet meestal wat vlotter zodat we zonder veel haperingen konden genieten van de paasvieringen die we op internet zochten.  Paasdag vierden we de “hadjmeh”, de zogenaamde aanval van Christus op het rijk van de duivel in de onderwereld. De priester slaat 3 X met het kruis op de deur van de kerk en vraagt om open te doen voor de Koning van de glorie, waarbij van binnenuit iemand in naam van de duivel vraagt wie dat is. Tenslotte duwt de priester de deur open. Hierna volgde de lauden en dan de Eucharistie, weer met de nodige Gregoriaanse gezangen zoals het Resurrexit (introitus), Haec dies (graduale), victimae pascali laudes…(sequentie) met het kyriale van Pasen.

Op Paasavond werd het evangelie van Johannes 20, 19-25 in zoveel mogelijk talen gelezen om uit te drukken dat het licht van de verrijzenis over heel de wereld verspreid wordt. De  volgende dagen had ik  nodig om wat bij te slapen en op paasmaandagavond genoten we van de oude prachtige film De Mantel, Engels gesproken met Arabische en Franse ondertiteling, fel geromantiseerd maar ook zeer realistisch met de Romeinse tribuun, wiens soldaten Jezus gekruisigd hebben. Hij bewaart de mantel van Jezus en als christen wordt hij door de keizer zelf veroordeeld.

Permacultuur

Terwijl we in de liturgie  de overgang van dood naar verrijzenis vieren, beginnen ook de bomen te botten en komt de natuur weer tot leven. Permacultuur!  Al ken ik er zelf niets van, ik geniet er volop van. Al jaren draag ik zorg voor de 15 granaatappelbomen in de kleine binnentuin: onkruid verwijderen en vooral de vele takken die rond de stam hardnekkig en weelderig opschieten telkens weer uitrukken of afkappen, de grond rond de boom wat  omwoelen en overvloedig water geven. De fraters hebben al dit zware werk overbodig gemaakt. Ze hebben de hele bodem onder de bomen bedekt met een mengsel van mest en droge takken en daarop stro. Bovendien hebben ze er knoflook, ajuin, bonen, aardbijen geplant en in de zomer tomaten. Er groeit nagenoeg geen onkruid meer en takken rond de stam zijn er helemaal niet meer. En als de bomen nu water krijgen, wordt alles tot de laatste druppel opgezogen door de grond die zo luchtig is en steeds luchtiger wordt.

Merkwaardigheden

 • De gewetenloze wreedheid van de VS bezetter. Terwijl het Syrische volk steeds meer honger lijdt ,hebben  VS 38 trucks graan gestolen uit de silo’s van Tal Alou (Hassaka) op donderdag 25 maart. Op paasmaandag zijn ze opnieuw gekomen met 14 trucks om de silo’s leeg te halen. Het afstoken van de oogst was nog niet genoeg. Bovendien bezetten en stelen de VS met hun terroristen 90% van de Syrische oliebronnen, waar Syrië voor de oorlog 400.000 barrel olie per dag uit haalde (voor 730 miljoen dollar per maand), meer dan genoeg voor eigen energievoorziening en voor 20 % van de kosten van het land. Diezelfde actoren met de EU-UN organiseren dan (maandag en dinsdag van de  Goede Week) in Brussel, een donorconferentie voor humanitaire hulp en om de toekomst van Syrië te bepalen zonder deelname van Syrië zelf (!), wat een flagrante  schending is van de  soevereiniteit van het land. Ze willen buiten iedere controle van Syrië zelf “humanitaire hulp” leveren aan vluchtelingenkampen buiten Syrische controle, zodat ze onder de mom van westerse gulheid de terroristen nog meer kunnen helpen. Omwille van het steeds maar erger wordende staatsbanditisme vanwege de VS, Turkije en Israël tegenover Syrië, wordt het volk in een wurggreep gehouden.  Op 31 maart blijken de VS 40 terroristen uit het Al Hol kamp naar hun basis overgebracht te houden om de aanslagen tegen het volk en het leger op te voeren. Toch blijft tot heden het volk eensgezind. In het dorp Jarmaz (Qamishli, Hassaka) werd een nationaal protest georganiseerd tegen de bezetting van de VS en Turkije.
 • Terwijl de strengste maatregelen zogenaamd tegen covid 19 worden opgelegd en dagelijks ontelbare mensen in armoede wegzinken wegens lockdown, gaat de NAVO zijn militair budget opvoeren en een oorlogsoefening houden met 28.000 soldaten uit 26 landen rond Rusland: Defender  Europe 21 tot eind juni! Oekraïne laten ze een oorlogsverklaring uitvaardigen tegen Rusland om de Krim terug te nemen. Als Rusland zich verdedigt zal dat agressie genoemd worden en voor het westen voldoende zijn om een oorlog te beginnen.
 • Donderdag 25 maart nam de raad van Mensenrechten van de VN in Genève in haar 46e zitting de beslissing aan om Israël te veroordelen voor de bezetting en de schending van de mensenrechten in de Syrische Golan, een schending van de resolutie  497 (1981).  Deze eist dat Israël zich onmiddellijk terugtrekt. Een heel klein lichtje van bewustwording! Maar…als de zionisten al decennia lang voor het wereldforum à volonté staatsterrorisme mogen bedrijven, zullen ze daar nu dan mee ophouden, nu ze merken dat hun terreur succes heeft?

En dit nog

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Om een verklaring te vinden voor de oorlog tegen Syrië, is er maar één : het Oded Yinon plan dat moet leiden naar Groot Israël, en de balkanisering van de rest van het Midden Oosten.
  https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
  Achter terreur en (burger)oorlogen van de laatste 40 jaar, in het Midden Oosten en Noord Afrika, lopen de sporen naar de duivel in Tel Aviv, met weliswaar de hulp van de “Dönmez” in de Arabische landen.
  https://amalek.be/2019/12/25/wahabisme-is-een-door-mensen-gecreeerde-religie/
  Dit geldt eveneens voor de “false flags” gepleegd in de rest van de wereld.
  Een voorbeeld : https://foreignpolicy.com/2012/01/13/false-flag/
  Het resultaat van dit alles : miljoenen doden & gewonden en verminkten.
  Achter de duivel lopen de sporen echter door naar het monster in The City, met de RKM, het absolute kwaad.
  Het Westen gedraagt zich hierbij als de “vazal – slaaf – hoer” van de duivel, met behulp van sayanim gesteund door logemollen en hasbaradrollen, die de belangen van de respectievelijke landen en volkeren verraden en verkopen en de “goyim” plunderen en zijn bloed vergieten.
  Het Oded Yinon plan is echter maar een deel van het verhaal. De keerzijde van de medaille is het Coudenhove Kalergi plan , dat Europa moet overstromen met vreemdelingen. Beiden plannen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, en achter beiden gaan dan ook dezelfde occulte machten en banksters schuil.
  Het uiteindelijk doel is echter niet de islam, maar het verdrijven en vernietigen van de Christenen, eerst in het Midden Oosten en Afrika, en dan in Europa.
  Dit is een proces dat al jaren aan de gang is. Een der hoogtepunten(sic) was de Armeense genocide, die georganiseerd werd vanuit een loge in Thessaloniki, waar ook de aanslag in Sarajevo werd geleid. De genocide werd uitgevoerd door uit de Balkan afkomstige Dönmez.
  https://rense.com/general64/genoc.htm
  met titel : “ Jews, Zionists Behind Armenian Genocide Holocaust”
  Ter zelfder tijd werd dan een slachting aangericht in West Europa in de loopgraven.
  https://www.henrymakow.com/2017/06/Freemasons-Slaughtered-Christians-in-World-War-One.html
  met citaat : “Masonic Mass Murder on the Somme 101 Years Ago
  Left. “Testament of Youth,” poignantly dramatizes lives shattered by First Judeo Masonic World War.
  Western Civilization Died on the Somme a Century Ago
  On July 1,1916, General Douglas Haig, a Freemason, began the Battle of the Somme which by November resulted in the death of one million white, Christian, British patriots in their prime. Fathers, sons, husbands, brothers, lovers. War is a ruse by which the globalist satanic elite kills patriots under the guise of national duty. …
  About 10 million soldiers died in battle on both sides in World War One, one of the costliest wars in history. The needless slaughter in trench warfare is usually portrayed by the Masonic-controlled media and education system as an unintended consequence.
  In fact, these wars are orchestrated by the Illuminati Jewish bankers and their Masonic minions to kill Christians in order to degrade Western civilization in advance of the Satanic NWO now clearly manifesting itself. (See, World War One- First Christian Holocaust) Ritual human sacrifice to their god Moloch may also be a factor….. (=einde citaat).
  Het voormelde citaat vat het allemaal goed samen. Syrië en de rest is hiervan gewoon de verderzetting, maar ook de Covid 19(84) terreur en sabotage, met steeds dezelfde samenzweerders en hun handlangers. Er is met Covid 19(84) dan ook niets nieuws onder de zon.
  Het probleem voor het Westen is echter niet zo zeer de “duivel”, maar wel de verraders, die meewerken om onze westerse beschaving te vernietigen.
  Verraders op wie het beroemde en beruchte citaat van Cicero van toepassing is(heb alleen de Engelstalige versie ) : “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.
  For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.” – Marcus Tullius Cicero.

Reacties zijn gesloten.