Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Zonder Eucharistie rond het Kind Jezus in de kribbe is Kerst mis! En dit jaar dreigt het  helemaal mis te lopen! Tenzij we allen opstaan, het verstikkende juk resoluut afschudden en tonen dat niemand ons het recht kan ontnemen om als vrije christenen te leven zoals van oudsher.

Door het ministerieel besluit van 29 november 2020 wordt de lockdown voor publieke vieringen in de kerk verlengd tot 15 januari 2021. In de kerstnacht en op kerstdag is er dus geen openbare Eucharistieviering toegestaan. De Belgische bisschoppen betuigen hiermee hun “solidariteit” en leggen er zich bij neer. Na het verbod op openbare vieringen van de Goede Week en Pasen, de heiligste periode van het jaar voor christenen, volgt nu een fatale aanslag op het hoogfeest van Kerstmis. Het is veelbetekenend dat dit jaar ook het feest van “Christus Koning van het heelal” niet in de kerk mocht gevierd worden. De regering wordt zelfs zo driest dat zij het intieme gezinsleven gaat beheersen en bepalen met hoeveel mensen wij in de huiskamer aan tafel mogen zitten!

Religieuze leiders hebben zich niet altijd zo “trouw” onderworpen aan het burgerlijk gezag. In de eerste eeuw waren de joodse clerici het wel helemaal eens met de Romeinse bezetter om Jezus ter dood te brengen. “Pilatus vroeg: ‘Zal ik dan uw Koning kruisigen?’ De hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer’” (Johannes 19, 15). Later ging het er heel anders aan toe. Het burgerlijk gezag eiste van de christenen dat zij meededen met de verering van de Romeinse goden. Het was soms genoeg om in het openbaar een beetje wierook in het vuur te werpen om aan zijn burgerplicht te voldoen.  Pausen, bisschoppen, priesters en gewone  gelovigen boden de drie eerste eeuwen van christenvervolging in het Romeinse Rijk massaal weerstand. Zij weigerden hun geloof te verloochenen, werden gemarteld en gedood, terwijl ze met enkele korreltjes wierook hun leven hadden kunnen redden. Alle volgende eeuwen zullen er moedige kerkleiders en gewone gelovigen getuigen van de onaantastbaarheid van hun geloof in Jezus Christus en van hun door God gegeven vrijheid.  De Poolse paus Johannes-Paulus II was zelfs bereid zijn leven op het spel te zetten om de vrijheid van zijn landgenoten, de arbeiders van de ‘Lenin’-scheepswerf van Gdansk te verdedigen en hun verboden vrije vakbond Solidarnosc openlijk te steunen. Het was in 1980 de allereerste vrije vakbond in een land onder de  Sovjetunie. Toen het communistisch regime dreigde met de hulp van de Sovjet Unie het land militair te bezetten, was zijn antwoord: wanneer de eerste Russische tank de Poolse grens overschrijdt, sta ik in Polen. Solidarnosc werd steeds sterker met zijn leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. Johannes-Paulus II bezocht zijn geboorteland en uiteindelijk stortte hele communistische regime in elkaar.

In België lijden we niet onder het communisme maar wel onder een regering die op arrogante wijze onze christelijke vrijheid ontneemt.  Al maanden verspreiden wij in onze berichten een overvloed aan artikelen en studies van geleerden uit de hele wereld (onder: “En dit nog”) die aantonen dat de opgelegde corona maatregelen niet wetenschappelijk verantwoord zijn, dat de alom gebruikte PCR test een vals beeld geeft, dat mondmaskers meer kwaad dan goed doen, dat afstand houden geen zin heeft en dat een lockdown helemaal onverantwoord is. Wanneer geen enkele van deze maatregelen wetenschappelijk kan verantwoord worden, vanwaar komen dan de brutale inbreuken op onze vrijheid vanwege onze regering? En niet één woord van deze verpletterende  bewijzen komt hiervan in onze media. Een van onze eigen Belgische specialisten, dr. Pascal Sacré (groot ziekenhuis van Luik)  heeft dit al maanden lang zonder ophouden voorgehouden. Hij heeft 17 jaar intensieve zorgen toegediend en weet waarover hij spreekt. Omdat hij van de waarheid getuigt, heeft het ziekenhuis hem ontslagen. Nu richt hij een oproep aan de bevolking: luister niet meer naar deze onverantwoorde dictaten, open restaurants, winkels en scholen, draag geen mondmasker, wees elkaar nabij, omhels elkaar. Dat degene die ziek is, thuis blijft en de huisarts verwittigt en laat die huisarts dan vrij voorschrijven en verzorgen.  Voor politici, rechters, militairen, veiligheidsdiensten: “sta aan de goede kant, de kant van de mensen, de kant van het leven, van de hoop, laat u niet bedriegen” (dr. Pascal Sacré, 1 december 2020)

In Frankrijk hebben de mensen in heel het land massaal gemanifesteerd, gezongen en gebeden voor kerken en kathedralen, gesteund door enkele moedige bisschoppen. Het volk schudde het episcopaat wakker en de bisschoppen hebben de regering onder druk gezet.  Ook in ons land komen studenten in beweging en willen op 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria manifesteren voor de kathedralen. (…)

Volg hun voorbeeld en kom op 8 december en iedere zondag massaal manifesteren, bidden en zingen voor de kathedralen. Doe hetzelfde met kerstnacht en kerstmis en ga dan de kathedraal binnen. Vraag de bisschop om voor te gaan in de eucharistie. Doe hetzelfde voor uw parochiekerk. Het kan de mooiste Kerst worden in ons land ooit, met overvolle kerken. Mgr. Karol Woytila (de latere paus Johannes  Paulus II) kreeg van de communistische overheid formeel verbod op de ruige hoogte van Nowa Huta*, een sociale wijk van Krakau, een kerk te bouwen. Vanaf 1960 begon hij daar in open lucht de middernachtmis te vieren van Kerstmis in de bijtende vrieslucht en de sneeuw, onder massale belangstelling.  In 1969 mocht hij de eerste steen leggen voor de bouw van de Kerk. Laten we dit voorbeeld volgen. Vier ook massaal in de huiskring. Kom met alle kinderen en kleinkinderen samen naar eeuwenoud gebruik rond de kerststal,  zing kerstliederen en vier het kerstfeest als vrije christenen. Kijk niet lijdzaam toe hoe de kostbaarste waarden in onze samenleving worden kapot gemaakt.  Laat het voor allen duidelijk zijn: zonder Eucharistie en zonder Jezus in de kribbe is Kerst mis! Geen regering ter wereld heeft enig recht om dit met een pennentrek uit onze samenleving weg te rukken.

*Een terugblik; u herkent de u niet onbekende “spekpater” Werenfried van Straaten 16’34”:

*******

Er zou veel te vertellen zijn over de blijvende agressie van de VS, Israël, NAVO en Turkije om Syrië toch maar kapot te krijgen én over heldhaftige verzet van het Syrische volk en zijn moed om vol te houden en telkens moedige initiatieven te nemen om het land weer moeizaam op te richten. Golfbrekers levert hierover goede informatie. Wij blijven nu vooral bij de drieste aanvallen van onze  regering(en) om het leven van de  bevolking te schaden onder voorwendsel van een virus. In die zin geven we nog een bezinning over de betekenis van de Advent in het licht van de  Wederkomst van Jezus Christus. Verder een bemerking over de vreemde situatie in Amerika met weerslag op de hele wereldpolitiek. Vervolgens  komen we terug op de moedige strijd van Hongarije en Polen in de EU. Decennia geleden dachten ook zij nog dat de EU de toekomst was voor hun land, nu beseffen ze dat hun landen de toekomst zijn voor de EU. Tenslotte doen we nog een oproep voor een Sinterklaasviering met een echte Zwarte Piet. En onder “En dit nog” vind je een rijkdom aan info in artikels en video’s

P. Daniel

Flitsen

Nu het kouder wordt,  is het lang ’s avonds buiten werken voorbij. De tuin wordt voor de winter klaar gemaakt. Het dak van het klooster van de zusters wordt afgewerkt met glas zodat het geheel nu eindelijk dicht is. Het kippenhok moet grondig worden aangepakt omdat er te veel gaten zijn  waarlangs de ratten binnen komen. Een grote hoeveelheid oude boomstammen wordt aangevoerd voor de verdere afwerking van het “metokion” of monnikenklooster. Inmiddels is de Advent begonnen en wordt het materiaal boven gehaald om op verschillende plaatsen kerstallen te zetten.

Bescherm - Heilige Barbara van Nicomedië, mijnwerkers - Catawiki

Vandaag (4.12.) is het feest van de heilige Barbara, door haar eigen vader tijdens de vervolging van Maximianus onthoofd omdat ze christen was. Dat is in de parochies traditioneel een groot kinderfeest, zo iets als Sinterklaas bij ons. Omwille van de huidige beperkingen vieren wij het nu in eigen gemeenschap.

Nvdr: video 1: Nederlandstalige versie over haar leven; video 2: bekeken door een Libanees-christelijke bril met Franse ondertiteling

Advent en Wederkomst van Jezus Christus

De westerse beschaving kende in haar  bloeiperioden een harmonie tussen het burgerlijk gezag en de kerkelijke hiërarchie naar het woord van Jezus: “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt  en aan God wat God toekomt” (Mattheus 22, 21). De burgerlijke autoriteiten verwerpen nu openlijk Gods geboden en dwingen het kerkelijk gezag zich hierbij neer te leggen. Hiermee worden de fundamenten van de samenleving  ondergraven, ook op wereldvlak. De mooie principes van de internationale organisaties zoals de UNO, die moeten zorgen voor vrijheid, veiligheid, solidariteit, rechtvaardigheid en welvaart voor alle volken, zijn vervangen door de wet van de jungle, de wet van de  sterkste. Technisch-wetenschappelijk zijn we in staat van de wereld een soort drie sterren hotel te maken voor alle mensen. In werkelijkheid gaat bijna alles naar de wapenindustrie, die zorgt voor een globalisatie van oorlogen, armoede, ziekten, dood en vernietiging van het leefmilieu, om miljardairs nog meer te verrijken. Deze super rijke elite bestuurt vanuit haar eigen privé clubs (zoals het Wereld Economisch Forum en Bilderberg) de mensenfamilie, ze beslist met een “financieel fascisme” wat de media moeten schrijven en wat de regeringen aan de mensen moeten opleggen. De verspreiding van een corona virus gebruiken ze nu als voorwendsel om hun totale wereldheerschappij door te voeren. Deze psychopathische elite vernietigt het sociale, economische, culturele en religieuze leven om plaats te maken voor een wereld en een mensheid zonder gezicht van door hen bestuurde robotten, geschapen naar hun beeld en gelijkenis. Hoelang blijven wij deze vernietiging van  Gods schepping nog dulden?

In deze apocalyptische wereld zijn de westerse christenen een nieuw liturgisch jaar begonnen en hebben de eerste zondag van de Advent gevierd als voorbereiding op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. Dit spoort ons aan om onverdeeld naar het wezenlijke te streven,  nl. het uiteindelijk heil van onszelf en van de mensheid. “Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de  Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2, 15-17).

Advent betekent komst. Deze tijd nodigt ons uit om vurig te verlangen, niet naar de grote “reset”, de nieuwe technisch-artificiële monsterwereld  van de elite, maar naar de drievoudige komst van God en Jezus Christus. We bereiden ons voor op Kerstmis, de eerste komst, de geboorte van Jezus  in de  grootste armoede en verborgenheid in Bethlehem. Wat in de annalen van keizer Augustus niet eens een voetnoot waard was, vieren we als het belangrijkste moment uit de geschiedenis van de mensheid. Sinds Jezus’ dood en verrijzenis is Bethlehem iedere plaats op aarde. Jozef en Maria trekken rond en vragen of er bij ons plaats is waar Jezus mag geboren worden. Zijn tweede komst zal zijn  bij ons sterven. “Zie Ik sta aan de deur en Ik klop…” (Openbaring 3, 20). Als we Hem alle tijd en ruimte gunnen, zal Hij binnenkomen en maaltijd met ons houden. Als we het te druk hebben met andere gasten, blijft Hij buiten wachten, desnoods tot het moment van onze dood, maar dan komt Hij ook binnen, al hebben we het met andere zaken nog zo druk. Dat is het ogenblik van de onherroepelijke eindbalans van ons persoonlijk leven. Tenslotte zal Hij bij de definitieve Wederkomst aan het einde der tijden de totale eindbalans maken en een nieuwe aarde en nieuwe hemel scheppen waarin alleen zijn Rijk Gods zal heersen, zoals we in de laatste hoofdstukken van de Apocalyps kunne  lezen.

Over Kerstmis heen verlangen we naar de Wederkomst van Jezus als de Koning, de Majesteit die zich eens getoond heeft en dan vertrokken is.  Hij is als de Geliefde uit het Hooglied. De Bruid is ziek van liefde maar de Bruidegom blijft voorlopig ongrijpbaar of ontglipt telkens weer (Hooglied 5, 2-8). Ja, Hij laat lang op zich wachten. Dit vraagt van ons geduld, volharding en blijvend vertrouwen. Toch is Hij  ons al zeer nabij in iedere broer of zus, die nood heeft aan onze glimlach, bemoediging of hulp. Bij zijn wederkomst in volle heerlijkheid zal Hij ons zeggen: “Al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringste van mijn  broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mattheus 25, 40).

Een vreemde verwarring

De laatste presidentsverkiezingen in de VS laten nog steeds, ook bij ons, een erg vreemde, irreële atmosfeer achter. In de media lijkt het allemaal duidelijk. Joe Biden heeft  een verpletterende overwinning behaald. Hij is de verkozen president. Donald Trump kan zijn nederlaag niet toegeven en protesteert omdat de verkiezingen zouden vervalst zijn, waarvoor er volgens de media geen enkel bewijs bestaat. Joe Biden stelt zijn ploeg al samen, blijkbaar vooral uit kringen van Obama, Clinton en het militair-industrieel complex, laten we zeggen uit de “Deep State”. De nieuwe of oude strategieën worden druk becommentarieerd. Dat is de éne klok die met oorverdovend lawaai geluid wordt.

Het is erg vreemd dat de media geheel voorbij gaan aan wat er werkelijk in Amerika leeft, nl. het groeiend protest omwille van een tsunami van  massale verkiezingsfraude. Het bewijst nogmaals hoezeer onze media worden gemanipuleerd. In Pennsylvania moesten 1,8 miljoen stembiljetten binnen komen, maar er waren er in feite 2,5 miljoen! In Wisconsin heeft een rechter 150.000 valse stembiljetten ontdekt. In Georgië en Michigan  heeft procureur Sidney Powell een rapport van meer dan honderd blz. geschreven vol schokkende  verkiezingsfraudes. De 900 stembrieven van de militairen van de 8 Fulton eenheden (Fulton County) zijn zonder één uitzondering allemaal voor Joe Biden. Hoe is dit mogelijk? In Detroit zijn er meer stembrieven binnen  gekomen dan stemgerechtigden. Bovendien vertellen ooggetuigen dat stemmen voor Trump veranderd werden in stemmen voor Biden. In Nevada zullen 13.372 stembrieven onderzocht worden die afkomstig zijn van casino’s. Verder blijken honderdduizenden stemmen voor Trump overgeheveld te zijn naar Biden dank zij het systeem ”Dominion”. Inmiddels hebben  verschillende chauffeurs voor de post (US Post Service) verteld dat zij in feite ingevulde stembiljetten vervoerden. Jesse Morgan getuigt dat hij met zijn truck ‘n 300.000 valse stembiljetten van New York naar Pennsylvania moest brengen.

Volgens de Franse prof Edouard Husson,  historicus, zijn er twee scenario’s mogelijk. Ofwel neemt het Amerikaans gerecht zijn tijd. Dan zal het kiescollege op 14 december Joe Biden als president aanwijzen en zal hij ook op 20 januari 2021 als president ingezworen worden. Het gerecht zal later de massale fraude erkennen en Joe Biden zal moeten aftreden. Ofwel zal het Amerikaans gerecht op tijd klaar zijn met zijn onderzoek en dan zal Donald Trump zijn tweede ambtstermijn aanvatten. Het is veelbetekenend dat de zogenaamde      verkozen vicepresident Kamala Harris nog geen enkele stap gezet heeft om zich voor te bereiden op haar vicepresidentschap. Ze heeft haar senaatszetel nog niet opgegeven. (…) Of zal de “Deep State” toch zijn slag op een of andere manier winnen en Biden als president kunnen behouden?

Een rechtstaat of de heerschappij van de sterkste

De multi miljardair Georges Soros (oprichter van Open Society) heeft in een brief van 18 november 2020 (Project Syndicate) de EU opgeroepen om Polen en Hongarije te dwingen zich te schikken naar de huidige normen en waarden (zie onze  bespreking van XV/47 van 20/11/’20). Ziehier enkele gedachten uit het gespierde antwoord van Viktor Orban, eerste minister van Hongarije:

Soros is een economische crimineel, rijk geworden door speculeren ten koste van miljoenen mensen én van de nationale economie van landen. Zoals regeringen niet discussiëren met terroristen, zo kunnen regeringsleiders ook niet debatteren met economische criminelen.

Afzonderlijke landen van Europa, hoe verschillend ook, waren in het verleden één in geloof. Het gezin volgens de joods-christelijke opvatting was hierbij de basis van de samenleving. Iedere poging om van Europa van boven af een imperium te maken is sindsdien mislukt. Europa zal groot worden als de afzonderlijke natiestaten weer sterk zijn. De netwerken van Soros zijn echter “binnengedrongen tot in heel de Europese bureaucratie en de politieke elite”. Ze willen van Europa een continent van immigranten maken met een mengeling van culturele en etnische volken om “de nationale beslissingen te ontmantelen en in handen te geven van globaliserende  elites”. Inmiddels beleefde Europa sinds 2008 een grote economische crisis, sinds 2015 een vluchtelingencrisis en sinds 2020 een verwoestende pandemie. Ongekende hoogten van openbare schulden, werkeloosheid en nationale economieën die instorten vragen solidariteit. Onze speculator-filantroop heeft zich nooit bekommerd om de belangen van Europa doch alleen om zijn eigen belangen door landen tegen elkaar op te zetten dank zij omgekochte politici, journalisten, rechters en bureaucraten. Terwijl hij tegenstaanders van corruptie verwijt is hij zelf de meest corrupte man ter wereld. Hij wil één denken, één cultuur, één sociaal model. Zijn rechtsstaat is een staat waar alleen het recht van de sterkste heerst. Hij wil alleen individuele vrijheden, wij willen ook de vrijheid van het christen zijn en het volgen van Jezus Christus.

Wij in Oost Europa weten wat vrijheid  is en wat weerstand bieden betekent tegen willekeurige dwang op materieel, cultureel en moreel gebied. Dat willen wij niet meer. Het recht van de wet (Rule of Law) mag niet het recht van één man worden (Rule of Man). We mogen in de 21e eeuw niet de vrijheid opofferen waarvoor we in de 20e  gevochten hebben. Europa mag geen verbond sluiten met Soros. (…)  

Dag Sinterklaasje

Het oude gebruik om Sinterklaas te vieren wordt van ons afgenomen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Elk plaatselijk gebruik dat verloren gaat is een aanval op onze identiteit, en die heeft al wat afgezien: we hebben al lang geen plaatselijke kleding dracht meer, geen eigen gezangen, geen kermissen, geen processies, nauwelijks nog versierde kapelletjes… Het is genoeg! Nu willen ze onze kinderen aanpakken en Sinterklaas naar de vergeethoek duwen terwijl ze ons een lugubere halloween willen opdringen. Zwarte Piet heeft niets met racisme te maken, hij is zwart omdat hij de schoorstenen afdaalt, net zoals onze voorvaderen zwart naar huis kwam na een dag in de kolenmijnen te hebben afgezien.

Wij zullen hier Sinterklaas vieren, met ezel en 4 echte zwarte pieten, zelfs al is dit hier geen plaatselijk gebruik. We doen dit in solidariteit met België en Nederland. Doe het zelfde bij u (sportvereniging, scoutsclub, studentenvereniging, plaatselijke gebedsgroep, …) en vier met vreugde Sinterklaas, niet met kleurloze bleekgezichten maar met een pikzwarte Piet. Als we lijdzaam het kopje laten hangen, zullen ze ons telkens meer afnemen. Het is aan ons om op een ludieke wijze te reageren. Zoveel is duidelijk: de regering wil ons christelijk en  algemeen cultureel erfgoed afnemen om van ons geneutraliseerde prooien te maken die alles zo maar slikken. Sta op en strijd voor u en voor uw kinderen. Je mag de mooiste foto van uw Sinterklaasgebeuren opsturen en als je wil, zullen wij die graag publiceren in ons volgend schrijven.

Op onze oproep om een gebedshoek te maken en zo een huiskerk te vormen kregen we vele positieve reacties doch slechts één mooie foto vanwege een oude dame uit Leiden. Ook Rusland is na de Sovjetunie opnieuw een christelijk land geworden vooral dank zij de oude vrouwen die baden en een kaarsje aanstaken voor een Maria-icoon.

En dit nog: