Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije jaren zijn  al vele mensen uit Europa en elders ons komen bezoeken om zelf vast te stellen wat er in Syrië gebeurt. Zij hadden vlug begrepen dat hetgeen de  gewone media daarover schrijven, meestal het tegendeel is van de waarheid. Nagenoeg allen getuigen dat ze deze werkelijkheid met hun eigen familie of nauwste kennissenkring niet kunnen delen omdat ze niet geloofd worden. Immers, de meerderheid van de mensen heeft een duidelijk etiket nodig. En dat krijgen ze van de media. Zelfs wanneer ze de grofste leugens telkens weer herhalen, worden ze voor de meerderheid van de mensen, – gelovige, kerkelijke en intellectuele middens  incluis -, de waarheid. Slechts een kleine minderheid die voldoende afstand kan nemen van de drukte en de schijn van deze wereld, lijkt in staat het uiterlijk vertoon en bedrog te doorzien. Zij worden door de meerderheid dan belachelijk gemaakt en voorgesteld als zijnde asociaal, onaangepast. In het dieptepunt van de Sovjet-tijd wisten sommige Russen dat hetgeen de Pravda (Waarheid) met veel nadruk bleef verkondigen, leugen was en wat herhaaldelijk als leugen werd voorgesteld, eigenlijk de werkelijkheid was. Onze gewone media zijn nu gezakt tot dit niveau van de toenmalige Pravda.

Nvdr: enkele vrije geesten, journalisten die hun beroep eer aandoen:

Telkens wanneer het Syrische leger en zijn bondgenoten een deel van het volk konden bevrijden van de terroristen, brachten onze media een spectaculair verhaal van een chemische aanval, bomvaten, aanvallen op ziekenhuizen of martelingen, door het Syrische leger verricht. De overgrote meerderheid van de Syrische burgers zagen dat het misdaden waren door het westen zelf gepland of verzonnen om de verdere bevrijding van het land te beletten. De meeste anderen hadden hiervan geen flauw besef.

Ons eigen VRT nieuws blijft nu al weken lang waarschuwen voor zogenaamd nep-nieuws omtrent de covid-19. Het eenvoudige en decennia lang beproefde middel hydro-xychloroquine zou niet werkdadig zijn of zelfs gevaarlijk, het coronavirus zou veel gevaarlijker zijn dan de gewone seizoengriep, Bill Gates en de grote farmaceutische bedrijven zouden met het hele gebeuren rond de corona nauwelijks iets te maken hebben (op website van de VRT je krijgt wel zesmaal een foto te zien waarop iemand wordt gevaccineerd!)… We hebben vorige week uitdrukkelijk experts en topmedici uit de hele wereld aan het woord gelaten die, samen met nog vele anderen, overtuigend het tegendeel aantonen.

En nu staat de Russische dissident Alexei Navalny in het brandpunt van de belangstelling van de westerse media. Vergiftigd door het besmettelijkste en dodelijkste Novichok! Hoe komt het dat hij nog leeft (zoals Sergei en Ylia Skripal)? Hoe komt het dat niemand anders besmet is? Zou Poetin (met 80 % populariteit), een meester in diplomatische bezonnenheid, een dissident (met een populariteit minder dan 5%) gaan vergiftigen en dan naar Duitsland laten vertrekken om de vergiftiging wereldkundig te maken? Al is er geen enkel bewijs, de westerse luidsprekers roepen eensgezind dat Poetin moet  gestraft worden! Zou het niet eerder de zoveelste valse vlag operatie van de CIA kunnen zijn om het nog gewone vaccin tegen covid-19 dat verrassend door Rusland als eerste op de markt gebracht werd te kelderen? Of om de goedkope gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland en Europa langs  de Nordstream 2 (die op het punt staat voltooid te worden), toch nog te blokkeren?

Inmiddels beschrijven onze media de Franse president als de redder van Libanon. Nochtans waren Libanese en Syrische christenen bijzonder onaangenaam verrast toen de Fransen het Noord-Syrische Sandrak Alexandrette (Iskenderun) in 1939 als geschenk aan de Turken aanboden. Zo werd de doodsteek gegeven aan het Antiochië, waar de hl. Petrus 7 jaar bisschop was, van waaruit de hl. Paulus het christelijk geloof verspreidde, de hoofdstad van het christelijke oosten, lichtbaken van kunst en cultuur en zetel van verschillende patriarchaten van oosterse kerken. Het eens zo majestueuze Antiochië in Syrië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, waar het roemrijk christelijk verleden deskundig is uitgewist. En Frankrijk onderhield zogenaamd een bijzondere relatie met het maronitisch patriarchaat! Sindsdien heeft Frankrijk “de tedere moeder voor de christenen in het oosten” niet anders gedaan dan Libanon en Syrië helpen wurgen, met dramatische gevolgen vooral voor de christenen.  De schijn van de media staat in schril contrast met de werkelijkheid.

We schreven in het begin van dit jaar een open brief aan de VRT om de mediamanipulatie i.v.m. Syrië onder de aandacht te brengen, met verwijzingen naar een aantal bronnen die wel bereid zijn waarheidsgetrouwe berichtgeving te verstrekken.

Voor overtuigde christenen die meer bewust willen leven, hebben we in ons bericht een aparte bezinning voorzien. Om de diepere werkelijkheid van zichzelf en van de wereld te verstaan moet men afstand nemen van deze wereld en zich wenden naar het Woord van Hem die ons  geschapen heeft.

P. Daniel

Flitsen
De zondagseucharistie trachten we zo feestelijk mogelijk te vieren en deze zondag met enkele bijkomende wijdingen. Hiervoor gebruiken we de rijke byzantijnse gebeden. Vóór de mis hebben we het zout en het water gezegend achteraan in de kerk bij de gevulde wijwaterkuip. Na de mis baden we de lange gebeden voor de wijding van een nieuwe icoon, nl. van O.L.Vrouw van Guadelupe (Nvdr: ingesloten foto kunnen wij om technische redenen niet plaatsen. Zie video’s. ) De icoon werd deze week geschilderd en voor het altaar geplaatst met de bedoeling dat we zouden blijven bidden opdat het wereldwijd doden van het ongeboren leven, de grootste holocaust aller tijden, eens zou eindigen.

Het beeld van O.L. Vrouw verscheen in 1531 op de mantel van Juan Diego die aan de bisschop Juan de Zumarrage rozen aanbood. Deze mantel of tilma bestaat uit cactusbladen en vergaat normaal na twintig jaar. De tilma van Juan Diego is echter na bijna een half millennium nog steeds intact. In de ogen van Maria op deze afbeelding zijn zelfs de aanwezigen in de kamer van de bisschop zichtbaar! De verschijning van Maria aan de eenvoudige Juan Diego betekende het einde van de gruwelijke kinderoffers en in 1539 bekeerden 8 miljoen Azteken zich in Mexico tot het christelijk geloof. Guadelupe ontvangt jaarlijks ‘n 20 miljoen pelgrims.

Met man en macht wordt gewerkt aan het afwerken van de 1200 bestelde poppen. Ze werden door vrouwen uit de naburige dorpen gemaakt, waardoor ze een bepaald inkomen verdienen. Deze poppen moeten evenwel nog afgewerkt worden en dat is een zeer groot werk. En na de amandelpluk is nu de druivenpluk volop begonnen.

De 500 piepkleine visjes die we half mei hebben uitgezet, stelden het blijkbaar aanvankelijk niet zo goed in die grote betonnen waterreservoirs en ‘n 50-tal zijn gestorven. Ondertussen zijn de anderen tot flinke karpers uitgegroeid en bereiden we een nieuwe, natuurlijke vijver voor.

Dinsdag 8 september, feest van de geboorte van Maria, vierden we als een extra zondag. Het feest vond zijn oorsprong in de wijding van de kerk van de hl Anna in Jeruzalem op de plaats waar volgens de traditie het huis stond van Anna en Joachim, de ouders van Maria. Byzantium en Rome (7e eeuw) namen dit feest over. Hierdoor wordt de bijzondere deel-name van Maria aan het verlossingswerk van Jezus onderlijnd.

“Gelukzalig echtpaar, heel de schepping is u eer verschuldigd. Immers, dank zij u heeft de schepping aan haar Schepper een geschenk kunnen aanbieden boven alle geschenken, de zuivere Moeder, die alleen de Schepper waard was”

(Johannes Damascenus +749, over Anna en Joachim). In het joodse geloof wordt de hoogste eer gegeven aan het “heilige der heiligen” uit het O.T. Welnu, dit is slechts een schamele vooraf-beelding van Maria, ”het Heilige der Heiligen” waarin “de volheid van de godheid” in werkelijkheid gewoond heeft.

Wel “in” maar niet “van” de wereld
De moderne mens hecht veel belang aan zelfkennis en zelfontleding. Daarvoor wil hij zijn oorsprong onderzoeken, zijn geschiedenis, familie, opleiding, beschaving en samenleving tot een introspectieve analyse toe. Hij wil zijn trauma’s opsporen vanuit zijn jeugd en zelfs vanuit zijn leven in de moeder-schoot. Hiermee wil hij een zicht krijgen op zijn persoonlijkheid. Deze psychologische kennis spoort hem dan aan om zichzelf te realiseren. Dit leidt meestal naar de aanbidding van zichzelf als model en referentiepunt om beter stand te houden tegenover de anderen en misschien zelfs om anderen te overheersen. Hierbij wil hij zich aanpassen aan de heersende opvattingen om vlot de gangbare praktijken te kunnen overnemen en helemaal “bij de tijd” te zijn, nl. van deze wereld.

Wat een verademing om eens het contrast hiervan tot zich te laten doordringen: de wijsheid van de woestijnvaders! Het is een intreden in de stilte van de woestijn en in de wolk van het Bijbelse “niet weten”, al is het niet gemakkelijk ons nuchter westerse redeneren opzij te zetten. Onze psychologische en psychiatrische kennis is hoog ontwikkeld en sterk in het behandelen en begeleiden van de mensen met behulp van effectieve chemische middelen. Eventuele goede resultaten hiervan kunnen niet zomaar ontkend worden.

Toch kan onze moderne kennis nog veel leren van de inzichten van de woestijnvaders, die de stem van de stilte en een kennis in de diepte is. De wijsheid van een simpele pastoor van Ars, Jean-Marie Vianney (+ 1859)* was ver verheven boven die van alle psychiaters van Frankrijk. Ze was van een hogere orde, en nagenoeg het tegendeel van al wat toen als verworven kennis voorgehouden werd. En de mensen stroomden van heinde en verre naar hem toe. Het is deze wijsheid die we nodig hebben, de wijsheid van het Evangelie van Jezus Christus. “Wat geboren is uit het vlees is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest” zegt Jezus (Johannes 3, 6). En verder: “Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden” (Mattheus 16, 24v).
De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God en het Kruis, dat voor de wereld dwaasheid betekent, is de echte wijsheid (1 Korintiërs 1, 18-25).

*Nvdr: lees ook: “De Heilige Pastoor Van Ars”


De Franse orthodoxe metropoliet van Korsoun van de orthodoxe kerk van Oekraïne, Mgr. Michel Laroche (°1943) kan ons hierbij een goede inspiratie bieden (1). “Het ‘Ik denk, dus ik ben’ van Descartes is voor de moderne mens geworden ‘Ik ben wat ik denk’ en dikwijls nog erger ‘Ik ben wat anderen over mij denken’” (2). Zo identificeren de mensen zich met hun masker. Hij wil echter terug naar de wijsheid van het Evangelie, zoals de woestijnvaders deze hebben gezocht en beleefd.

De hogere dimensie vinden we alleen in het woord Gods, dat ons de echte wijsheid leert. “Woord” in het Hebreeuws is “dbr” (davar). Hiermee wordt echter niet de filosofische of filologische betekenis van de dingen bedoeld. Davar is de diepste betekenis achter de werkelijkheid, het diepste wezen. En waar kunnen we die vinden? In de woestijn. Voegen we aan het Hebreeuwse “dbr” de “m” toe, namelijk de ‘m instrumentalis’ met de betekenis van ‘plaats van’, dan bekomen we ‘mdbr’ (midbar), wat woestijn betekent. De woestijn is de plaats van het Woord, waar we kunnen doordringen tot de diepste werkelijkheid, ontdaan van alle schijn en wereldse afleiding.

Bij de schepping vertrouwde God de hele rijkdom van het paradijs toe aan de mens,
nodigde hem uit van alle vruchten te eten (Genesis 1, 29) maar Hij verbood hem te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2, 17). Bepalen wat goed en kwaad is komt alleen God toe en de diepste werkelijkheid blijft voor de mens verborgen in het onuitsprekelijke en onkenbare mysterie van God zelf. God wilde dat de mens in de over-vloed van zijn leven en liefde zou delen door in gemeenschap te treden met Hem. De mens, verleid door de duivel, koos evenwel niet voor het leven in gemeenschap met God. Hij wilde niet de overvloed aan geluk van God ontvangen maar zelf god zijn. En daarmee haalde de mens zich de dood op de hals, zoals God ook gezegd had. Mgr. Michel Laroche ontkent niet de eventuele resultaten van onze moderne zelfontleding maar ze beletten, volgens hem, onze uiteindelijke vooruitgang, nl. onze nieuwe geboorte om diegene te worden waartoe we eigenlijk geroepen zijn.
Deze nieuwe geboorte is maar mogelijk wanneer Gods Geest vrij kan werken en het aardse op de achtergrond verdwijnt. Daarvoor is het nodig dat we ons losmaken van de wereld om ons te hechten aan en één te worden met God. Onze psychologische zelfkennis en zelfrealisatie worden geboren uit vlees en bloed en behoren tot deze wereld. Ze beletten onze geestelijke wedergeboorte door de Geest in de stilte en het “niet weten” van de woestijn. De hl Paulus maakt de vergelijking tussen het zien in een spiegel, vaag en het zien van aanschijn tot aanschijn (cfr. 1 Korintiërs 13, 12). Hoe we daartoe kunnen komen hebben de woestijnvaders en mystici ons voorgehouden in woord en leven.
Onze orthodoxe metropoliet waarschuwt ons echter dat de woestijn niet alleen een plaats is maar vooral een geesteshouding: “Sommigen verliezen zich omdat ze naar de woestijn gaan maar met hun gedachte in de wereld blijven. Anderen redden zich omdat ze in de wereld blijven maar met hun gedachte in de woestijn zijn…” (3).

La Voie Du Silence: Dans La Tradition Des Pères Du Desert (Collections  Spiritualites) (French Edition): Michel Laroche: 9782226207517: Amazon.com:  Books

1) LA ROCHE Michel, La voie du désert. Dans la tradition des Pères du désert,
Albin Michel, 2010. Zie bijzonder hoofdstuk zes : Van “ken uzelf” naar “vergeet
uzelf”, blz. 67-90.
(2) A. w. blz. 75
(3) A. w. blz. 82

En dit nog
❖ Ons vorig bericht geïllustreerd met 5 interessante video’ over deze coronahysterie: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-pocobril-182/
❖ Zeer uitgebreid en degelijk overzicht van de huidige toestand in Syrië met 20
video’s: Quo vadis, Syria?
❖ Nieuwsbrief Tegenstroom – 10 september:
❖ Laboratoriumkinderen, de gruwel van het transhumanisme in alle vormen: Als kinderen krijgen niets meer te maken heeft met “in blijde verwachting” zijn
❖ Syrië, water is leven. Goede achtergrondinformatie over de gevaarlijke agressie
van Turkije: Syrië – Water is leven. De rol van Turkije in de regio
❖ Karel van Wolferen op Bluetiger.studio van Tom Zwitser over de geplande
overgang naar “een nieuwe mens”
en de start van een nieuw weekblad “Gezond
Verstand”
❖ Terechte noodkreet van de 89 jarige Roger Lybaert: Mensen sterven hier aan eenzaamheid
❖ De volgende week geprogrammeerde demonstraties in Nl tegen de
viruswaanzin: De komende week een hele reeks demo’s; komt allen!
https://www.medicalemergencydeliberation.com; https://www.weforum.org
❖ Anselm Lenz, uitgever grootste weerstandskrant in Duitsland, 2,5 u Duits:
https://kenfm.de/anselm-lenz-demokratischer-widerstand-in-bild-und-ton/
❖ Oostenrijkse bioloog Clemens Arvay waarschuwt voor de grote gevaren van de
huidige vaccins
❖ De getuigen van MH 17 aanslag die niet mochten gehoord worden:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXpNbVpQtzbRLTlZDnvpkSS
fq

❖ Enkele pertinente vragen aan E. Macron in verband met Libanon:
lettre-ouverte-au-president-macron-le-grandliban/5649033
❖ Cisterciënzerabdij San Galgano, Italië: Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
❖ God heeft het laatste woord: https://www.youtube.com/watch?v=S4CZzDZhI9w
“Neem je gezondheid zelf in handen”. Stef Mintiens, natuurarts, vrijdag 25
september om 20.00 u: Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1. Sint-Michiels,
Brugge. Gelegen dicht bij de afrit autostrade en het station. Parking ondergronds.
INSCHRIJVEN: door het storten van 10 euro op Iban rekeningnummer: BE36 7795
9897 9781 of e-mail info@tegenstroom.eu .Voeg volgende gegevens toe bij
‘mededeling’: naam, e-mailadres of telefoon.