Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op 25 mei 2020 hield een blanke agent met zijn knie de Afro-Amerikaan Georges Floyd in Minneapolis (Minnesota, VS) zo lang tegen de grond dat deze laatste stierf. Deze beelden gingen de wereld rond.

Protestbetogingen tegen racisme en tegen het politiegeweld groeiden alom in de VS, in Berlijn, in Londen, in Amsterdam, in Brussel.  Met enorme muurschilderingen en beelden van Georges Floyd, samen met de slogan BLM (Black Lives Matter, het leven van zwarten heeft waarde, een beweging opgericht in 2013!), werden massabetogingen georganiseerd met plunderingen en vernielingen. Het knielen van blanken voor zwarten in volle straat werd het teken van solidariteit.

Onderdrukking van kleurlingen, slavenhandel, racisme zijn mensonwaardig. De islam bracht een bijzonder onterende en hardnekkige slavenhandel voort, slavernij bloeide eveneens weelderig in Afrika en menige Europese “beschaving” werd in de tijd van de kolonisatie opgebouwd dank zij massa’s slaven van onderdrukte volkeren. In volle eeuw van de  “verlichting”, de filosofie en de wetenschap, de periode van de zogenaamde “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” kende de slavenhandel zijn bloeitijd. Vanaf de 2e helft van de 19e eeuw zal officieel slavernij afgeschaft worden. Het Amerikaanse volk zal een extra inspanning moeten leveren om alle vormen van racisme weg te werken. Racisme is echter als een virus en vindt een voedingsbodem in het westers kolonialisme, dat zelf het gevolg is van een bepaald politiek systeem: het kapitalisme. Een vals geloof maakt het allemaal nog veel erger. Het streven naar een aards messianisme (de zionisten voor een Groot Israël en een zuivere joodse staat, Erdogan voor een nieuw Ottomaans Rijk, de VS voor een alleenheerschappij over de wereld) levert slechts dood en vernieling op en tenslotte zelfvernietiging. “Het racisme is wezenlijk verbonden met de overtuiging van de blanke man,  dat hij tot het uitverkoren volk behoort en dat God hem daarom zegt de wereld te regeren om deze vrij van chaos te houden” (prof. Chems Eddine Chitour,  29 juni 2020: Le racisme et le mythe des races supérieures: l’Occident en questionnement

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en daarom hebben allen dezelfde menselijke waardigheid. Ieder mensenleven telt.

En de waarde van een beschaving kan gemeten worden aan de wijze waarop de meest kwetsbaren in de samenleving worden beschermd.  De meest kwetsbaren zijn nu zeker niet de zwarten of de moslims. Het zijn de ongeboren kinderen, de bejaarden, de armen en wereldwijd worden de christenen veruit het meest gediscrimineerd (alg. overzicht: https://www.opendoors.nl/ranglijst/syrie; laatste rapport van Kerk in Nood: Le combat de l’AED auprès des chrétiens opprimés

Abortus en euthanasie zijn een menselijke samenleving onwaardig, des te meer omdat onze tijd kan beschikken over de vele middelen van een moderne medische vooruitgang. Deze wijsheid kende Hippocrates reeds in de vijfde eeuw voor onze tijdrekening. De huidige wereldwijd explosie van BLM massamanifestaties heeft vele en complexe achtergronden. Ze is echter helemaal geen spontane reactie tegen discriminatie maar is georganiseerd om o.m. de president van de VS ten val te brengen, het land te ontwrichten en om uit de chaos een “nieuwe wereldorde” door te drukken. Op gelijkaardige wijze werd de “oranje revolutie “ georganiseerd in Oekraïne, “de roze revolutie” in Georgië en de “Arabische lente” in het M.O. Al deze revoluties hebben behoorlijk wat marxistisch-leninistische wortels. En wat het knielen van blanken voor zwarten in volle straat betreft, dit is een huichelachtig racistisch gebaar, dat groepen mensen tegen elkaar opzet en anderen beschuldigt zonder zelf enige verantwoordelijkheid te erkennen.

Uiteindelijk gaat het om twee tegengestelde  levenshoudingen die zich steeds duidelijker manifesteren. De media spreken graag van “progressieven” en “conservatieven” maar dat geeft een totaal verkeerd beeld. De eerste groep zijn eerder barbaren, die alles wat uit het verleden komt willen afschaffen, vernietigen en vervangen. Niets wat eens waarde had, mag nog aanvaard worden. Niets mag als vaststaand erkend worden. Er mogen geen grenzen meer zijn. Het meest vreemde, onnatuurlijke, immorele, lelijke, onrechtvaardige, schokkende, moet als het “nieuwe normale” opgelegd én openlijk toegejuicht worden.

Ieder mens moet zich als individu zelf opnieuw bepalen en uitvinden, precies zoals hij/zij het graag heeft. Hiermee worden chaos, ongeluk en zelfvernietiging verheerlijkt. De andere groep zijn de liefhebbers van waarheid, goedheid, schoonheid en rechtvaardigheid. Zij willen de tradities en morele principes respecteren en beseffen dat deze een orde en een  fundament bieden om zich als individu en samenleving te kunnen ontplooien. De maatschappij vernieuwen is voor hen de maatschappij verheffen tot een hoger moreel, menselijk, cultureel niveau.  Zij eerbiedigen de orde van de geschapen werkelijkheid. Zij genieten van de seksuele verscheidenheid van man en vrouw  en willen het huwelijk en het gezin hoogachten als de basis voor een gelukkige samenleving. De traditionele deugden hebben voor hen blijvende waarden: verantwoordelijkheid, trouw, waarheidsliefde, goedheid, ijver…Twee onverzoenlijke kampen staan hier tegenover elkaar: de enen strijden voor dood en vernieling, de anderen voor het leven, de waardigheid en het geluk. Er is geen compromis mogelijk. Het is ofwel satan ofwel God.

We geven een eerste bezinning over de Europese identiteit, laten we zeggen, onze westerse beschaving  Volgende week hierop een vervolg en slot.

P. Daniel

Flitsen

Wie gastvrijheid verleent in Gods naam, wordt honderdvoudig beloond. Dat is de les van het lieflijke verhaal uit de eerste lezing van deze zondag (2 Koningen 4, 8-16). Een Soenamitische vrouw heeft op haar huis een kamer laten maken zodat de profeet Elisa, telkens wanneer hij langs komt, daar kan logeren. De Soenamitische en haar man zijn  kinderloos. Elisa bidt voor hen en voorspelt dat ze een zoon zullen krijgen. Het is een geschenk waarvan ze nog niet durfden dromen. Het Evangelie leert dat onze eerste en grootste liefde moet uitgaan naar Jezus. Dit is geen minachting van de menselijke verhoudingen, integendeel. Wie Jezus boven alles en  allen liefheeft, zal pas echt kunnen houden van zijn vader, moeder, vrouw, man, kinderen…

Op onze zondagse wandeltocht ontdekken we steeds nieuwe dingen tussen ons klooster en het dorp Qâra. Er zijn vele ruïnes van gebouwen of boerderijen, waarbij dikwijls grote stukken liggen die als landbouwgrond bewerkt worden. Wanneer een familie daar aan het werken is, wenken de mensen dikwijls om even te komen groeten, wat we met plezier doen. Het zijn meestal mannen met kinderen. Er zijn her en der nog waterbronnen en resten van muren uit de tijd van de Romeinen.

Ondertussen is de pluk van de abrikozen volop aan de gang. Er zijn ongeveer een 40-tal grote bomen en een 150-tal nieuwe aanplantingen. Er wordt  overvloedig confituur van gemaakt. Eveneens beginnen de moerbeibessen rijp te worden. Ze bevatten bijzonder veel sap. Inmiddels worden ook grotere werkzaamheden aangevat. In de nieuwbouw wordt het plafond afgewerkt met de planken die geschilderd en gevernist werden. Op het dak van het klooster van de zusters worden dakpannen gelegd.

Op zoek naar een Europese identiteit die reeds eeuwen werd verworpen (I)

Het westen is het noorden kwijt! We beleven de ondergang van het Avondland en kunnen alleen nog verwachten dat het morgen erger zal zijn dan vandaag.

De ondergang van het Avondland

Iedere beschaving kent een ontstaan, een opgang, een hoogtepunt en een neergang. De Europese landen kampen met een bevolkingsafname en vergrijzing, hoge werkeloosheid, onhoudbare staatsschuld, immigratie en toenemende criminaliteit. Sommige immigranten weten zich behoorlijk aan te passen. Massa’s moslims willen echter wel genieten van de westerse gastvrijheid en voordelen maar wensen zich totaal niet aan te passen. In grote steden zijn steeds meer wijken ontoegankelijk voor de oorspronkelijke bewoners, zelfs voor de politie. De rechtsspraak wordt door activisten van machtige belangengroepen beheerst. En de democratie is nagenoeg overal in verval. Bij de laatste federale verkiezingen in België (26 mei 2019) kreeg de N-VA ruimschoots de meeste stemmen(16 %), maar toch bleef een nog grotere  groep burgers geheel afwezig: 17% stemde niet of ongeldig.  Tenslotte neemt alom het moreel en cultureel verval toe: vogelvrijverklaring van het ongeboren leven, veronachtzaming van ouderen, afbraak van huwelijk en gezin, openlijk misprijzen voor waarheid, schoonheid, goedheid en rechtvaardigheid.

De Romeinse Republiek als spiegel

Hoe zal dit eindigen en waarin zal de uiteindelijke ontknoping bestaan? De jonge Belgische historicus David Engels geeft ons hierover bijzonder originele visies in een boek dat nu door de Blauwe Tijger werd uitgegeven: “Op weg naar het imperium”, 2019 (*). Hij schetst vele en duidelijke paralellen met de ondergang van de Romeinse Republiek in de eerste eeuw vóór Christus, die eindigde in een imperium. Op verrassende wijze toont hij de gelijkenissen: het verval van de democratie en de apolitieke houding, de vergrijzing, individualisme en egoïsme, religieuze en culturele onverschilligheid, onveiligheid, bureaucratie en hang naar  globalisering…

Het is niet onze bedoeling deze waardevolle studie hier samen te vatten. Overigens, in een ander boek (zie voetnoot) geeft hij  een erg praktisch en realistisch vademecum voor hen die willen  weten wat ze concreet kunnen doen in deze periode van ondergang van de westerse beschaving. Wij willen nadenken over de huidige onverschilligheid jegens  onze eigen waarden, nl. de onwil om de diepste wortels van zijn beschaving te bewaren en verder te ontwikkelen. “Conservatief” (van het Latijnse “conservare” = bewaren) wordt in onze tijd helaas overvloedig gebruikt als een vreselijk scheldwoord.

Een diepe identiteitscrisis

De crisis van de Europese Unie is veel meer dan een economische, politieke, financiële impasse. Het is een identiteitscrisis. De explosie van Europees enthousiasme bij de val van de Berlijnse muur was van erg korte duur. In 1990 droomden velen  “…van een vreedzame vereniging van de wereld onder de welwillende bescherming van een democratische en gematigd kapitalistische NAVO en tegen de achtergrond van een op de Verenigde Naties georiënteerde wereldstaat, waarin de Europese instellingen als het ware vrijwillig opgegaan zouden zijn” (a.w. blz. 11). Na 46 jaar van een kunstmatige vrede van de Koude Oorlog zijn we beland in een nieuw, erg warm tijdperk van toenemende conflicten van strijdende gootmachten omwille van grote politieke en economische belangen. Het is nu zelfs zo warm dat ieder ogenblik een nieuwe wereldbrand kan uitbreken met onvoorspelbare catastrofale gevolgen voor de hele mensheid.  Europa speelt hierbij de rol van “een openluchtmuseum van eigen verleden, gefinancierd door Chinese en Japanse toeristen” (ibidem). Op geopolitiek vlak wil of kan de huidige Europese Unie nog steeds niets anders zijn dan een gewillige hulp van de criminele oorlogen van een Angelsaksisch-zionistische wereldheerschappij zonder geweten, zoals we iedere dag  in het Midden-Oosten kunnen waarnemen. Al is deze unipolaire wereld aan het instorten, de EU blijft voorlopig de wet van de jungle, de wet van de sterkste steunen, tegen ieder internationaal recht, soevereiniteit van staten en territoriale integriteit in. En al heeft het coronavirus voor sommigen onverwacht de familiebanden versterkt, bij de grote wereldleiders heeft het geen enkel gevoel voor menselijkheid voor onderdrukte volken opgewekt.

Een vage ideologie van een wereldbroederschap

De grote politieke leiders spiegelen het volk een Europese identiteit voor vanuit de universele idealen van vrijheid, democratie, gelijkheid, universalisme, ultraliberalisme en globalisering. Het geeft de schijn van een schitterende wereldomvattende broederschap maar dan als abstracte fantasie. De leiders zorgden voor een eigen vlag, een eigen munt een eigen hymne en een paspoort die bovenaan eerst de “Europese Unie” vermeldt.  In feite is het een kunstmatig, opgedrongen identiteit die geen voeling heeft met het leven van het volk zelf. Dit is niets minder dan een culturele vervreemding en religieuze uitholling. “De verbeten wens tot “integratie” van alles wat vreemd is en niet integreerbaar, ja, eigenlijk ook niet wil worden geïntegreerd, is intussen zozeer tot een dogma geworden dat het zelfs het hele schoolcurriculum doordrenkt” (a.w. blz. 231). Allerlei vreemdsoortige levens- en denkwijzen hebben een opgezwollen multiculturalisme en een onontwarbaar syncretisme opgeleverd dat als “politiek correct” wordt opgelegd. In een streven naar een absolute, geforceerde culturele, historische en religieuze neutraliteit heeft de Europese Unie “…zich al volledig afgekeerd van de veel aanzienlijkere erfenis van het christendom, om maar niet de onwenselijke verdenking op zich te laden dat zij andere geloofsgemeenschappen uitsluit” (a.w. blz. 19). Op die wijze worden tevens de kostbaarste en meest fundamentele volkswaarden zoals geloof, familiezin, eer, plicht, trouw, vlijt, eerlijkheid opgeofferd aan vage kosmopolitische en universalistische ideologieën. En de media zorgen voor de vorming van genoeg “gewetenloze meelopers”  om deze “politiek correcte” ideologie te huldigen. Ideologieën zullen echter verdwijnen terwijl de werkelijkheid blijft.

Culturele en religieuze vervreemding

Het verleden, hoe waardevol het ook was en nog is, trekt niet meer aan.   De beeldenstormers hebben nu de overhand.   Ze willen het verleden afbreken en vervangen door iets geheel nieuws, hoe onzinnig het ook moge zijn. Dat het bovendien een hele bevolking ongelukkig en depressief maakt, weegt niet op tegen de trots dat het  nieuw is.              

Maar een volledige breuk met de traditionele idealen van het verleden en de poging op grond van een rationalistische tekentafelkosmopolitisme een nieuwe, politiek correcte pan-Europese identiteit te construeren, moet de burger van vandaag haast onvermijdelijk ontwortelen en iedere verstandige blik op de toekomst belemmeren” (a.w. 230).

Deze ideologie vinden we ook helemaal terug in het Vlaamse regeerakkoord (2019-2024), dat opent met “naar een samenleving in topvorm”. Vlaanderen wil schitteren en dat is zijn goed recht. In het hoofdstuk over de samenleving zelf (blz. 137-142), wordt echter voortdurend verwezen naar de “Verlichtingswaarden”, “de verlichte normen en waarden”. Er wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een afschermen van eigen identiteit, wat herhaaldelijk “eigen etnisch-culturele groep” wordt genoemd. De moderne trend van Soros’ open society-mentaliteit is helemaal aanwezig in deze vage en verschrikkelijke zin: “Gelijkheid en individuele vrijheid op het vlak van gender, seksuele geaardheid en levensbeschouwing zijn niet onderhandelbaar”. Het is een vloek tegen onze Vlaamse aard.

De huidige heftige discussies over een “Vlaamse canon” verlopen in dezelfde sfeer: moet er een lijst komen van Vlaamse waarden en welke zijn die dan? In een van de overwegingen werd het zo verwoord: “Maar de hoofdtoon zal toch zijn dat we een volk van hele en halve genieën zijn, vooroplopend op het pad van de verlichting”. De behoefte om “de verlichting” als onze heiligste waarde te erkennen blijft erg groot, alsof we de “rijkdom” van de barbaarse Franse Revolutie niet willen loslaten.

Een historische identiteit die het diepe volksgevoel respecteert

Alleen het respect voor de historisch gegroeide, collectieve identiteit kan continuïteit en vertrouwen verzekeren. Het Russische volk heeft op 1 juli 2020 door een referendum massaal ingestemd met 206 amendementen op de constitutie van 1993 die stamt uit de tijd van Boris Yeltsin. Yeltsin heeft het land uitverkocht aan het westen en Poetin heeft Rusland uit het moeras getrokken en de Russische burgers hun waardigheid terug gegeven. Het referendum was eigenlijk maar een overbodige volksraadpleging. De Douma  (parlement) had de veranderingen al goedgekeurd. Veel gaat over de versterking van de Russische identiteit: de etnische Russen moeten erkend worden als de stichters van het land, geen Russisch grondgebied mag weggeven worden, de omgangstaal is die van de authentieke bevolking … Veel moediger is de erkenning dat het geloof in God en de erkenning van het huwelijk als een levensverbond tussen man en vrouw de pijlers zijn van de samenleving. Ziedaar het verschil tussen een opgedrongen, geconstrueerde identiteit en het werkelijke aanvoelen van een volk. Onze media kunnen in hun blindheid  dit referendum alleen maar afkeuren als een manipulatie van een leider  die nog langer aan de macht wil blijven. In feite is het een les voor de Europese beschaving om eveneens haar eigen, authentieke identiteit te erkennen en te beleven. (wordt vervolgd).

(*) vertaling van: “Le Déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la République Romaine. Analogies historiques. Editions du Toucan, 2013. Eerder  verschenen : David ENGELS (ed.), Renovatio Europae. For a  Hesperialist Renewal of Europe, Blue Tiger Media, 2019; David ENGELS, Que faire ? Vivre avec le déclin de l’Europe, Blue Tiger Media, 2019. Schrijver doceerde van 2008 tot 2018 Romeinse geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel en is nu verbonden aan het instituut Zachodni te Poznan in Polen, waar hij zich toelegt op de crisis van de Europese identiteit.

En dit nog

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Nog enkele bronnen ter aanvulling van de tekst van Pater Daniel :
  http://www.katholiekforum.net/2020/07/01/rassenrellen-en-culturele-zuivering-enkele-begrippen/#comment-46654
  In deze link verwijs ik naar de commentaren van Theudmer en Jules van Rooyen. Deze laatste is een overtuigd katholiek en schreef het boek :
  “Sluiproutes van de macht – Revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden”. In de Franstalige versie is er ook een hoofdstuk over Vaticanum II.
  Floyd Georges heeft inderdaad alle kenmerken van een “false flag” .
  http://themillenniumreport.com/2020/06/george-floyd-psyop-a-carefully-planned-and-staged-public-execution-to-trigger-a-race-war/
  Voor meer info is er de volgende website van Brother Nathanael Kapner
  Een tot de Russisch Orthodoxe kerk bekeerde Jood uit de USA :
  http://www.realjewnews.com/
  Niet geschikt voor gevoelige lezers, en hasbaratrollen.
  Ook interessant in de tekst van Pater Daniel is de verwijzing naar David Engels waarover Golfbrekers ook al publiceerde.
  Er is daarbij één aspect dat zeer gevoelig ligt, en voor een onderzoeker het einde van zijn academische loopbaan betekent :
  De ondergang van het Romeinse Rijk werd vooral veroorzaakt door elites, die het Romeinse burgerrecht hadden maar geen Romeinen waren. Zij waren afkomstig uit Babylonië en zijn via Palestina in Rome terecht gekomen. Na de val van Rome, kwamen ze eerst terecht in Venetië, waar ze dan vervoegd werden door de Khazaren elites na de vernietiging van Khazarië door Rusland en Perzië. Vervolgens toen de macht verschoof naar het Westen, kwamen ze via Frankfurt en Amsterdam in Londen terecht, en uiteindelijk ook een deel in New York.. en waar de afstammelingen doen wat ze al eeuwen doen, en in dat opzicht is er dus niets nieuws onder de zon.
  2 bronnen :
  1.Babylon’s Banksters,
  2.Financial Vipers of Venice, beiden van Joseph P. Farrell.
  De analyse van Pater Daniel, zoals deze ook van Jos Wouters, zijn dan ook een meer dan een verdienstelijke poging om de “vinger in de wonden” te leggen, want uiteindelijk komen we steeds terecht bij de “2 olifanten in de kamer”.
  Hier en daar zijn er nog wat “moedigen” en “durvers”… maar ze vormen een kleine minderheid. Waar zitten al die anderen die verkozen werden en betaald worden ?? Aan gebrek aan info kan het niet liggen. Ondanks de censuur is er nog altijd een goudmijn aan info beschikbaar. En als het dan wat bangelijk zou worden, zijn er nog steeds “pampers” beschikbaar van zeer goede kwaliteit.
  En wat de toestand in het Midden Oosten betreft : alle sporen leiden naar de duivel in Tel Aviv met het Oded Yinon plan. Alle de anderen, USA op kop, fungeren hier als vazallen en slaven van de duivel, met behulp van “verraders” in de respectievelijke landen, die de belangen van deze landen verraden en verkopen… via het plunderen van de “goyim” en het vergieten van zijn bloed.
  Dit is m.i. de analyse in één zin. De keerzijde van het Oded Yinon plan is het Coudenhove Kalergi plan, en moet het Westen dan ook mee in WO III sleuren, via het geïmporteerde Paard van Troje. Het uiteindelijke doel is een communistische NWO of ZWO !!!

Reacties zijn gesloten.