Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Vector of Dove and flag of Syria vector - ID:69767231 - Royalty ...

Goede Vrienden,

Er is reden om argwaan te koesteren omtrent de maatregelen die de grote westerse mogendheden nemen in verband met de corona. Sommige maatregelen zouden ons wel eens zieker kunnen maken dan het virus zelf. Uiteindelijk openbaart deze crisis een dieper liggende kwaal.

“We zagen hoe de EU geen vinger verroert en de NAVO geen middelen ter beschikking stelt aan zijn partners die door de pandemie worden getroffen. We zagen hoe Rusland massaal Italië ter hulp komt… en nu ook de VS, terwijl het zelf getroffen wordt door sancties en een embargo vanwege de “Deep State” van dit land zonder ziel, zonder moraal, zonder waarden…” (…)

Voor de VS is de corona een gelegenheid om Syrië, Iran, Venezuela nog meer te boycotten. De hoogste gezagsinstantie op dit gebied doet het niet beter. De bekende Amerikaanse schrijver en journalist F. William Engdahl licht een tipje van de sluier op van de corruptie in de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij kondigde voorheen een pandemie af, die in feite de meest onschuldige griep was, maar waarvoor de experten-raadgevers wel enorme bedragen vergoeding kregen vanwege de farmaceutische geldschieters (o.a. Bill en Melinda Gates Foundation), die er zelf miljarden dollars mee verdienden .(…)

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres doet een oproep tot een algemene staakt-het-vuren naar aanleiding van deze pandemie.

Prima. Voor Syrië wil dat dus zeggen dat het leger moet ophouden zijn volk te bevrijden en te beschermen. Deze oproep geldt natuurlijk niet voor de terroristen. En er is geen enkele officiële oproep om in deze moeilijke tijd de wurgende economische sancties op te heffen of onmiddellijk te stoppen met het bezetten, vernietigen en stelen van de noodzakelijke bodemrijkdommen van een soeverein land. Heb je ooit horen herinneren aan de fundamentele rechten van soevereiniteit of territoriale integriteit? Ondertussen geven China en Rusland het westen sprekende lessen in menselijkheid. Terwijl het westen zijn superrijke elite, zijn banken, zijn multinationals, zijn leger, zijn oorlogen, zijn boycot van andere landen nog opvoert, zorgt Rusland, ondanks inflatie, voor zijn volk met tientallen maatregelen: extra betaald verlof, extra geld voor gezinnen, voor kleine  bedrijven, voor mensen in moeilijkheden, uitstel van belastingen voor de gewone mensen, extra belastingen voor het groot kapitaal… (…)

De Franse prof. Didier Raoult, een van de meest eerbiedwaardige specialisten  op dit  gebied, biedt een eenvoudig en effectief geneesmiddel aan. Wat is de officiële reactie? Boycot en laster. Ziehier zijn antwoord, waarin hij aantoont dat China op gebied van epidemiebestrijding het westen tien jaar voor is. (…) en (…)

Deze epidemie openbaart echter een nog diepere kwaal van de “westerse beschaving”: een voortzetting van de oerzonde. Adam werd uitgenodigd in afhankelijkheid van God volop te eten van de boom van het leven en te genieten van de  gemeenschap met God. Adam wilde geen afhankelijkheid van God maar zelf god zijn, met de gekende tragische gevolgen. De moderne westerse ‘vrijmetselaar’ wil zelf god zijn, onafhankelijk van de wetten van de natuur, van de tien geboden, van goed en kwaad (en België voorop?).  Hij waande zich heer en meester over leven en dood, over hemel en aarde, over heel de schepping. En op een paar weken tijd zijn alle wereldheersers over heel de aardbol nu verslagen door een minuscuul virusje. Is het niet beter terug te keren naar de gemeenschap met God om in afhankelijkheid van Hem te genieten van zijn schepping met leven en liefde in overvloed?

*******

We geven een beeld van onze vieringen van de Goede Week en Pasen in “quarantaine”. Van de overvloed aan info onder “en dit nog” hebben we uiteindelijk de meeste anderstalige info geschrapt.

P.S. Deze week kregen we meer elektriciteit en veel meer regen, wat heel goed is. Helaas hadden we uitzonderlijk veel onderbrekingen van internet, 2 dagen achter elkaar en daarna nog een dag en tussendoor herhaaldelijk langere onderbrekingen. Zodoende heb ik mijn mails niet behoorlijk kunnen lezen of beantwoorden, waarvoor mijn excuses. Moeten we misschien toch terug het visnet van de apostelen benutten in plaats van het internet?

P. Daniel

Vrijdag  17 april 2020

Goede Week, Paasviering en Paasweek

Zaterdag voor de Goede Week is in de byzantijnse liturgie helemaal gewijd aan de  opwekking van Lazarus met lange gebeden, die al iets hebben van de Paasviering. Dit werd zeker in de 4e eeuw zo al gevierd in Jeruzalem. De liturgie wil nu de laatste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde op de voet volgen en intens vieren. Palmzondag is de feestelijke viering van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Wij juichten Hem toe met olijventakken en na de Eucharistieviering hielden we op de binnenkoer nog een extra processie.

Jozef (zoon van Jakob) - Wikiwand

De volgende maandag is vooral gewijd aan de aartsvader Jozef, die verkocht werd aan Egyptenaren,  als voorafbeelding van Jezus. Bij het begin van de lange Lauden wordt het “tropaire” van de Bruidegom driemaal heel plechtig gezongen. Dinsdag staat de waakzaamheid van de vijf wijze maagden, die hun Bruidegom verwachten centraal.

Verzameling in beeld - Jezus gezalfd te Bethanië (Joh. 12:1-11)

Op woensdag wordt het voorbeeld voorgehouden van Madeleine die met kostbare olie de voeten van Jezus zalft, als schril contrast met Judas die voor de prijs van een slaaf Jezus verraadt. Witte Donderdag is de aanvang van de Heilige Driedaagse, waarbij we de zeer uitgebreide byzantijnse liturgie zo goed mogelijk trachten samen te vieren met de Latijnse Eucharistie. Na de plechtige Eucharistie ’s namiddag was er slechts een korte tijd aanbidding omdat daarna de “lauden” van vrijdag met 12 Evangelielezingen, het hele passieverhaal van de vier Evangelies, gebeden worden. We zien deze drie uur als vanzelf voorbij gaan,  tot na middernacht.

Vrijdagmorgen in de loop van de voormiddag worden de “koninklijke uren” gebeden (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel daarbij de keizer aanwezig was).  Het zijn de uitgebreide “primen”, “tertsen”, “”sexten” en  “nonen”. In de vroege namiddag vierden we de Latijnse dienst van kruisverering met communiedienst. (video uit Scherpenheuvel) Hierop volgden de vespers, waarbij de kruisiging van Jezus gevierd wordt: een afbeelding van Jezus wordt ook op het kruis genageld.  Daarna volgt de zeer lange “begrafenisdienst” met de kruisafneming. De afbeelding van Jezus wordt in het “epithaphios” gelegd (een mooi geborduurd doek met de afbeelding van Jezus’  begrafenis). In de byzantijnse liturgie wordt Jezus’ lijden uur na uur gevolgd en gevierd. Voor Goede Vrijdag betekent dit dat we, afgezien van enkele onderbrekingen, zowat gans de dag bijna zonder het te weten doorbrengen in gebed. Bij de “begrafenis” worden kruiden en bloemen bij Jezus gelegd, met veel parfum bestrooid en in het doek gewikkeld.  Tweemaal wordt met dit doek een processie gehouden en tenslotte in een daarvoor klaargemaakt graf gelegd. Door het overvloedig gebruik van parfum hangt er in de kerk een heerlijke geur. Tijdens de begrafenis worden de 176 verzen van psalm 119, die over Gods wet gaat, gelezen. Tussenin worden telkens op dezelfde melodie de strofen van een lied gezongen dat het hele gebeuren vanuit de “myrophoren” (dragers/sters van de balsem en de parfum) weergeeft. Ondertussen wordt een processie gehouden en nogmaals overvloedig parfum verspreid. Deze dienst duurt zo lang dat hij even onderbroken wordt om een  tas thee te drinken.

De zaterdag is dan werkelijk een stille dag. ’s Morgens is er alleen maar een stille wake bij het graf van Jezus. De rest van de morgen en de namiddag wordt gebruikt om te poetsen en het Paasfeest voor te bereiden. ’s Avonds baden we de vespers, nl. de lange vigilie van de hl Basilius met 12 lezingen en op het einde het Evangelie van Jezus verrijzenis. Tijdens dit evangelie wordt de klok geluid en met alle mogelijk bellen gerinkeld of geluid gemaakt, wat  in de Latijnse Paasviering tijdens  de gloria nogmaals gedaan wordt.

Paasmorgen vierden  we tegen  de middag de “hajmeh” of “aanval” van de  Verrezen Heer op het rijk van de duivel, de neerdaling ter helle, waarbij de priester met het kruis driemaal op de deur van de kerk slaat terwijl de duivel roept: “Wie is daar?” De priester  antwoordt: “de Koning van de glorie” (ps 24). Na de derde slag treedt de priester binnen.  Hierbij wordt een kort Evangelie van de  Verrijzenis gelezen, waaronder weer alle klokken en bellen van zich laten horen. Hierna volgen de lange lauden van Pasen en de plechtige Eucharistie van Paaszondag. In al deze diensten van Pasen is iedereen in het wit gekleed. ’s Avonds worden de plechtige vespers van Pasen gezongen die eindigen met het getuigenis van de verrijzenis volgens Johannes dat in zoveel mogelijk talen gelezen wordt,  om uit te drukken dat het geloof in Jezus’ verrijzenis zich over heel de wereld verspreid heeft. Naast de oude talen (Hebreeuws, Grieks, Latijn) komen de moderne talen aan bod, wij geraakten aan een vijftiental talen.

Op Paaszondag werden we ’s morgens al gewekt omdat een afvaardiging van de soldaten (moslims) ons een zalige hoogdag wil komen wensen. Sinds onze bevrijding  door het Syrische leger en Hezbollah en de inzet van moeder Agnes-Mariam en het klooster voor het hele Syrische volk, komt een afvaardiging bij de grote feesten telkens een of ander geschenk aanbieden.

Nvdr: beelden van een Paasviering in Damascus, zonder gelovigen wegens de coronaquarantaine.

Tijdens het Paasoctaaf hielden we het wat feestelijk en rustig. Toch hebben de fraters vanaf woensdag de quarantaine verlaten om op het dak van het poortgebouw de (3000!) latten te beitsen (voor-, achterkant én zijkanten en als ze goed droog zijn nog eens!) waarmee het gehele plafond van de nieuwbouw zal worden afgewerkt. Omdat het zulk een groot  werk is, heb ook ik de volgende dag mijn witte toog verwisseld voor een overall.   Meteen merkten we dat er rondom flink wat groen te zien is, wegens het feit dat het enkele keren geregend heeft. Bovendien deed het deugd te zien dat er een normaal verkeer is op de baan van Qâra naar het gebergte.  De tweede dag kwam de pastoor van Qâra ons bezoeken en vertelde dat hij alle diensten gedaan had zoals voorheen. En tijdens de nachtaanbidding van donderdag in de paasweek hebben we speciaal de moeilijkheden van familie, vrienden, Kerk en wereld in gebed bij de verrezen Heer willen brengen opdat de wereldcrisis die we beleven een ommekeer en bekering mag bewerken bij onszelf en in de wereldfamilie. We bidden ook bijzonder voor de oudere mensen, die in eenzaamheid hun lijden moeten dragen.

Merkwaardige tekens van hoop

Op 25 maart, feest van O.L. Vrouw Boodschap, hebben 24 bisschoppenconferenties hun land toegewijd aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria. Het initiatief ging uit van de Portugese bisschoppen, gevolgd door Spanje. In Fatima is Maria in 1917 verschenen aan drie zienertjes waarvan 2, Francisco en Jacinta, heel jong al stierven als slachtoffer van de heersende epidemie. Lucie werd zuster en stierf in 2005. Zij herinnerde er aan dat O.L.Vrouw gevraagd had zich toe te wijden aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria en iedere dag het rozenhoedje te bidden.  Zo werd ook nu bij de toewijding het rozenhoedje gebeden. Overigens is het een zeer geschikt gebed, nu velen toch niet in staat zijn naar de kerk te  gaan om de  Eucharistie bij te wonen. https://www.lifesitenews.com/news/24-countries-consecrated-to-sacred-heart-of-jesus-as-world-battles-coronavirus

De “grote democratieën” van Europa (en België!) schitteren door hun afwezigheid. Wel heeft de hertog van Anjou, de wettige opvolger van de koningen van Frankrijk een oproep gedaan opdat Frankrijk  in zijn geheel zou toegewijd worden. Met Pasen 2019 werd het hart van Frankrijk getroffen door de brand van de Notre Dame van Parijs, met Pasen 2020 werden de mensen getroffen, mannen en vrouwen, kinderen en bejaarden. Hij stelt voor om Frankrijk toe te wijden  aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria, op voorspraak van de hl Louis, de hl. Geneviève en de hl. Jeanne d’Arc.

Muziek van hoop. De beroemde Italiaanse, blinde tenor Andrea Bocelli gaf vorige zondag, Pasen, een concert in de dom van Milaan (Panis angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Dominus Deus), begeleid door de organist van de dom (24 minuten) en op het voorplein (Amazing grace). Ondertussen worden beelden getoond van de prachtige (lege) dom en van de steden Milaan, Bergamo, Brescia, Parijs, Londen, New York, allemaal verlaten. De pracht van deze muziek en kathedraal stralen iets uit van de kracht van het geloof in Jezus’ Verrijzenis. Jezus heeft gezegd dat hemel en aarde zullen vergaan, maar dat Zijn Woord zal blijven. Zelfs onze kleine Yakub die altijd maar wil worstelen, vechten, voetballen of in ieder geval bruusk bewegen, heeft met stille ontroering gekeken en geluisterd. (Kerknet)

Terroristen protesteren tegen  hun VS instructeurs. Dinsdag heeft een groep van 27 van door de VS gesteunde terroristen zich overgegeven aan het Syrische leger. Oleg Zhuravlev, hoofd van het Russisch centrum voor Syrische verzoening, deelde woensdag mee dat ze zich hebben overgegeven met dozijnen wapens, lanceerinstallaties voor granaten en zware machinegeweren van westerse makelij. Ze verklaarden dat ze door VS instructeurs opgeleid werden om aanslagen te plegen tegen olie- en gasinstallaties, infrastructuur voor transport en aanslagen in gebieden onder controle van het Syrische leger. Ze kregen voertuigen en wapens van de VS. Ze zijn nu in veiligheid gebracht in Palmyra. Heb je enige verontwaardiging of protest gehoord tegen dergelijk staatsterrorisme vanwege Antonio Guterres, of van de grote “westerse democratieën” of zelfs van Pax Christi? De internationale politiek is een aaneenschakeling van luide protesten, sancties, embargo’s bombardementen ter vergelding, maar de grootste schurkenstaten, VS, Israël, de Europese mogendheden, Turkije blijven vrijuit gaan. En in de Atlantische pers verdwijnt bovenstaand bericht al vooraleer het gelezen is. Geen kwaad woord over ‘de heldhaftige humanitaire inzet’ van het westen. (…)

Laten we uitdrukkelijk bidden voor de lijdende en stervende  ouderlingen in eenzaamheid in bejaardenhomes, nu velen zelfs van eigen kinderen en familie geen bezoek mogen ontvangen. In vroegere tijden  zou deze tragische toestand  aanleiding gegeven hebben voor nieuwe bewegingen om hen bij te staan (bv. van bejaarde en nog vitale priesters die naar de homes gaan om de eenzamen te bezoeken, te bemoedigen, te zegenen,  voor hen te bidden en hen de sacramenten te geven).  Voor hen is deze zang bedoeld: “Verlaat mij niet…” met basso profundo van Chesnokov (5 min):  https://www.golfbrekers.be/chesnokov-verlaat-mij-niet/.

En dit nog: