Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De wereld staat plots in brand. De trotse toren van de moderne vrijmetselaarsbeschaving, in hoogmoed opgericht zonder en tegen God, is voor onze ogen aan het instorten. Machtige koningshuizen sluiten, presidentiële paleizen gaan dicht, het luchtruim dat iedere moment gevuld was met ontelbare reizigers over heel de wereldbol gaat dicht en het wordt opnieuw de open hemel voor de vogels. Landsgrenzen worden afgesloten (helaas niet voor atoombommen en ander vernietigingsmateriaal). Op aarde verstomt het feestgedruis.  Dans en muziek maken plaats voor een angstig afwachten voor wat komen zal.

Evenementen worden afgelast, scholen,  restaurants,  winkels… sluiten. Zelfs Eucharistievieringen worden afgeschaft terwijl juist de kerken de uitgekozen plaatsen zijn om God te ontmoeten, die leven, liefde en vreugde geeft. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf, machteloos, verslagen door een minuscuul klein virusje. De dood dwaalt rond en treft allerlei mensen van hoog tot laag, van rijk naar arm.

De moderne mens heeft zich steeds meer meester willen maken van de schepping zonder God te erkennen, alsof het allemaal van hem is. Hij heeft gegeten van de boom van goed en kwaad, wat alleen God toekomt.

De tien geboden die God in de mens en in de natuur legde, heeft hij hooghartig afgewezen en zijn eigen grillen ingevoerd. De natuurwet heeft hij afgeschaft, van goed kwaad gemaakt en van kwaad goed, geheel volgens eigen grillen. God had de mens geschapen om in afhankelijkheid van Hem leven en liefde in overvloed te ontvangen. In zijn hoogmoed maakte de mens zichzelf tot god en achtte zich almachtig, de meester en heerser van het heelal. Heel zijn wereld stort nu in. Hij wordt geveld door een minuscuul niet eens zichtbaar virusje, dat heel de wereldeconomie  plat legt en heel het financieel systeem. Alles gaat dicht of stort in. God wil de mens laten delen in zijn eigen Leven en Vreugde. De moderne mens wil in zijn grootheidswaanzin alleen de dood. Politieke problemen worden opgelost met legers, oorlogen en dood. De belangrijkste momenten in het leven van een mens zijn de conceptie en de geboorte. Met deze vreugdevolle gebeurtenis kunnen moeilijkheden gepaard gaan. Hierop heeft de moderne vrijmetselaar maar één oplossing: doden.  Het kan moeilijk zijn voor mensen om afscheid te nemen van het leven. Dit wordt verzacht door zo vele middelen van lichamelijke en geestelijke nabijheid en hulp. De heersende goddeloze, vrijmetselaarsopvatting kent maar een oplossing: doden.

De instorting van onze moderne beschaving is een oproep tot bekering. Het is een oproep om te bidden voor allen die al besmet zijn opdat ze zouden genezen en vooral voor onze wereld dat hij opnieuw openlijk God en Christus zou erkennen.  Jezus heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd:

 “Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21, 34-36).

Het begin van mijn bericht is nog gewoon, zoals altijd. Vandaag hebben we evenwel uit voorzorg drastische maatregelen genomen, zonder enige paniek, zowel voor het afsluiten van bezoekers en gasten van buitenaf als voor onszelf. Ik weet ook niet of ik verder berichten kan schrijven en versturen, mogelijk wel. In mijn bericht heb ik nu wat verdere uitleg gegeven over de wereldsituatie met corona.

P. Daniel

Vrijdag 13 maart 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor gregorius palamaskerk thessaloniki

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van de relikwieën, ook wel genoemd de zondag  van de heilige Gregoir Palamas, aartsbisschop van Thessalonika (+1359), verdediger van de mystieke theologie (hesychasme- quietisme). (Nvdr: foto Gregorius Palamaskerk in Thessaloniki) Na de mis hielden we processie met de relikwieën.

Het wordt steeds meer lenteweer, hoewel het ’s avonds en ’s nachts nog koud kan zijn en overdag af toe hevige stormen. Het is aangenaam werken in de tuin en op het terrein.

Woensdag werden we door familie dringend gevraagd aanwezig te zijn  bij de begrafenis van een bekende christelijke ingenieur uit Qara die in Damascus geleefd heeft. Hij was zeer rijk maar ook een grote weldoener van armen. De bisschop ging voor en met acht priesters assisteerden we. Het binnenplein en de kerk was versierd met vele witte bloemen. De liturgie bestaat uit een uitgebreide gebedsdienst met een preek van de bisschop. Op het einde kwam ook de grootmufti met zijn indrukwekkende witte hoed: Ahmad Badreddin Hassoun. In het begin van de oorlog werd zijn zoon ontvoerd en vermoord (*zie video met toespraak bij de begrafenis), waarna een van de  bekendste christelijke chirurgen van Damascus werd vermoord. Het was opgezet spel om een burgeroorlog onder het volk uit te lokken, wat nooit gelukt  is. Deze mufti is sindsdien een onvermoeibare prediker van vrede geworden. Ook nu predikte hij met veel zachtheid,  liefde en een glimlach. Voor het (heel) weinige dat ik er van verstaan heb, sprak hij over de koran én het evangelie. Herhaaldelijk noemde hij Jezus Christus en sprak met  waardering over de grote waarde van de christenen in Syrië. Uitdrukkelijk vroeg hij aan de christenen om in Syrië te blijven. Toen hij bij de kennismaking achteraf vernam dat we van Mar Yakub waren, vroeg hij om voor hem te bidden. De begroeting met de bisschop en de priesters  was heel hartelijk en de omhelzing van de familie evenzeer. Aan de familieleden gaf hij een (moslim) paternoster. Geen zweem van afstandelijkheid of van enige epidemie van de schrik. Buiten op de koer stonden op een tafeltje wel drie flesjes met gel en papieren servetjes om de handen te wassen.

*Begrafenistoespraak met Engelse ondertiteling: geen oproep tot wraak, maar wel een getuigenis van liefde, de liefde voor zijn zoon en voor zijn vaderland… “…We zullen hen doden met onze liefde…”

*En ook in het jaar 2009 bij een ontvangst in het EU-parlement een zelfde boodschap, waarbij wij ons afvragen of hij er nu, anno 2020, met dezelfde égards zou ontvangen worden:

Ondertussen hebben we zelf wel drastische maatregelen genomen in verband met hygiëne en het voorlopig niet meer toelaten van gasten of bezoekers. Het doet ons denken aan den tijd dat we samen onderdoken voor de terroristen in november. Voor  de liturgie en Eucharistie verandert er niets, alleen dat we trachten deze wat intenser te beleven. De kerk, liturgie en Eucharistie zijn ontmoetingen met God, die genezing en heil brengt.

Van epidemie over pandemie naar de instorting van de huidige wereldwanorde

De coronavirus wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nu een pandemie genoemd (Grieks pas=allen en demos=volk), een besmetting wereldwijd. In Syrië werd tot heden van officiële zijde meegedeeld dat er geen getroffenen zijn. De scholen blijven voorlopig nog open maar wij halen wel de kinderen van school en trachten hen hier zelf les te geven. Zonder enige paniek te zaaien, nemen we zelf ook enkele maatregelen. Voorlopig ontvangen we geen groepen bezoekers meer,  dragen extra zorg voor de hygiëne en versoepelen we de vasten. We vermeerderen ook het gebed. Met corona gaat blijkbaar ook een enorme economische crisis en een beurscrash gepaard. Hoe het allemaal samenhangt en hoe we tot een “normaal” leven kunnen komen, moeten anderen maar uitleggen. Ik heb vooral vele vragen: hoe is deze epidemie ontstaan, per ongeluk of gewild? Waar? Door Wie?…In België kunnen we deze problemen rustig overlaten aan de negen (9!) ministers die wij rijk zijn om voor de gezondheid te zorgen.

Dat de huidige wereldeconomie en financiële wereld, gebouwd op een neokapitalisme instort, zien we als  een roep en mogelijke kans naar een meer rechtvaardige samenleving. Het is ondertussen wel erg voor de gewone mensen hier, in Libanon en elders die werkelijk in nood geraken. De kleine superrijke wereldelite zal er niet direct veel last van hebben, vermoed ik, of toch? Het zal wel goed zijn dat hun systeem instort.

Hiermee verwijs ik naar enkele algemene symptomen in het huidige wereldgebeuren. Al vast drie fundamentele pijlers van een gezonde samenleving op wereldvlak zijn verrot.  Vooreerst heeft het respect voor de soevereiniteit van de landen in werkelijkheid nagenoeg geen betekenis meer. Mooie verklaringen en principes in het UNO handvest en elders, hebben we genoeg. Als dit principe in Syrië gerespecteerd was, dan zou er nooit enige oorlog hier (en in vele andere landen) begonnen zijn en dan hadden we nu ook niet die gebroken gezinnen, doden, gehandicapten, armen, ontwrichte infrastructuur en vluchtelingenstroom. En als men vandaag in de UNO besluit de soevereiniteit van Syrië te respecteren, dan beginnen morgen de vrede en de welvaart. Vervolgens  is het principe van het gemeenschappelijk goed. Staatshoofden en politici zijn er om het gemeenschappelijk belang te verdedigen. Velen werken nu uitsluitend voor bepaalde belangengroepen, zoals de wapenindustrie, de banken… De acties van de agenten van G. Soros in de Europese commissie voor de rechten van de mens, zijn reeds als een etterbuil openbarsten. (Nvdr: Lees i.d.v.: Soros’ vertrouwelingen in de EU-praatbarak)

In Syrië werkten de hoogste regeringsleiders voor de wapenindustrie, voor Toyota, voor Caterpillar, voor Lafarge… Zij hielpen de  terroristen en verdienden zo miljarden.

Als al die bedrijven en de politici daarachter enkele tientallen miljarden schadevergoeding aan de Syrische regering  geven kunnen ze iets van hun schuld aflossen. Vervolgens is er de solidariteit en samenwerking.    De geopolitiek van VS, Israël, VK, Saoedi-Arabië, NAVO is nu hoofdzakelijk er op gericht om “concurrenten”   te boycotten en zo mogelijk helemaal te vernietigen. En wie heeft het beestachtig principe van “concurrentie”  uitgevonden?   Wanneer een wereldmacht alle leven op aarde eenmaal kan vernietigen, waarom moet een andere dit dan proberen 2 X te doen?   Zo groeien beiden als kankercellen.  

Afbeeldingsresultaat voor E.F. Schumacher

Veertig jaar geleden  heeft de grote Britse econoom E.F. Schumacher al aangetoond dat bedrijven die met elkaar samenwerken  het beter doen dan bedrijven die elkaar steeds maar beconcurreren.  De Russische en Chinese president kunnen het westen op geopolitiek gebied beslist een lesje leren. Nu kent de hele westerse politiek maar een oplossing voor alle problemen onder de volkeren: oorlog voeren en doden.       

Merkwaardigheden

Elias Khoury slaat de nagel op de kop. Vanwege de hoge UNO instanties en de  grote westerse mogendheden  krijgen we meestal verklaringen over Syrië, die de schijn wekken van  humanitaire bezorgdheidzorg, maar heimelijk bedoeld zijn om de lijdensweg voor het volk te laten voortduren en de terroristen ademruimte te geven zich te herbewapenen en verdere aanslagen te plegen. Zo is het westers voorstel van een no-fly-zone boven Idlib. Dat bood destijds de mogelijkheid om Libië te vernietigen. Nu is het bedoeld om het Syrische leger te verhinderen zijn eigen volk en land van terroristen te zuiveren. De vertegenwoordiger van de Arabische juristen, Elias Khoury, liet zaterdag tijdens de vergadering van de VN raad van de mensenrechten in Genève een geheel ander geluid horen. Hij beschuldigt Turkije van expansionisme en zegt dat het  regime de voorbije jaren er voor zorgde dat honderdduizenden terroristen uit meer dan honderd landen langs Turkije over de grens naar Syrië konden geraken om daar te gaan moorden, verwoesten en saboteren. En de vluchtelingenstroom die hierdoor ontstond gebruikte het regime om Europa te chanteren. Hij beschuldigt Israël van racisme. Turkije, Israël en de VS handelen in flagrante schending van het internationaal recht en het charter van de UN! Zij bezetten een soeverein land, leggen daar onwettig hun regels op, plunderen de voor het land noodzakelijke bodemrijkdommen, steunen de  terroristen, bezorgen hen  gesofistikeerde wapens en helpen mee het land te vernietigen. Dat is een schending van de mensenrechten en het verhindert de ontwikkeling van het land. (Khoury: US, Turkish regime and Israeli entity’s practices against Syria contradict with international law and UN Charter)

Een ontspoorde journalistiek. Onze media zijn verworden tot reclame voor de openbare opinie en een bevestiging van de  leugens die de autoriteiten aan het volk willen opleggen, om steeds meer oorlogsvoering te rechtvaardigen. En dan maar klagen over de vluchtelingenstroom! Het wordt steeds erger. Irak werd vernietigd omdat er zogenaamd massavernietigingswapens waren, die er niet waren. Libië werd vernietigd omdat M. Khadaffi zijn volk zogezegd uitmoordde, terwijl hij het juist tot een hoge welvaart had gebracht. Syrië wil men vernietigen omdat de president een dictator zou zijn, terwijl geen enkel westers staatshoofd door de brede lagen van alle bevolkingsgroepen zo gewaardeerd wordt als hij.

Onze journalisten vragen niet meer: is dit wel zo? Een voorbeeld van deze gevaarlijke journalistiek geeft onze VRT met een artikel over het proces van de aanslag op  de lijnvlucht MH 17 met geen enkele kritische  opmerking. De algemene trend is: nu kan eindelijk Rusland veroordeeld kunnen worden. Alles wat kan wijzen naar wat er werkelijk  gebeurde, wordt afgewezen als zijnde Russische propaganda. Geen woord over De Andere Krant die een uitgebreid rapport levert  met tal van kritische gegevens, over het grondig onderzoek van  Max van  der Werff en Yana Yarlashova, over het boek van Kees van der Pijl en andere gelijkaardige grondige onderzoeken, over de manipulaties in het rapport van het Joint Investigation Team, over de geheime diensten van Oekraïne met hun vervalste audio tapes, over de zwarte dozen, door de pro-Russische rebellen plechtig overhandigd aan het onderzoek team, over de BBC uitzending met bezwarende getuigenissen tegen Oekraïne (die later ook uit het archief werd verwijderd!), over Rusland met een grote hoeveelheid materiaal met radarbeelden en informatie over het zogenaamde gebruikte wapen, over Kiev die de leiding had van de vlucht en de piloot verplichtte lager te vliegen en boven rebellengebied… Geen enkele kritische noot, noch in dit artikel, noch in de reeks begeleidende video’s. Ze handelen over alles behalve over de ene wezenlijke vraag: is dit waar? Journalisten die nu nog niet gezien hebben dat het één groot opgemaakt politiek spel is om oorlog te kunnen voeren tegen Rusland, kunnen de samenleving  een veel betere dienst bewijzen door een frituurkotje te openen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/06/vijf-vragen-en-antwoorden-rond-mh17-proces/). Zie ook de duidelijke kritiek van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3932 ; https://www.dewereldmorgen.be/community/mh-17-een-proces-zonder-bewijs/)

David tegen Goliath. Dorpelingen van al-Kuzliya (Hasakeh, N W Syrië) zagen zaterdag een VS militair konvooi van 7 zwaar bewapende, gepantserde voertuigen die hun dorp wilden inrijden. Ze hebben deze militaire voertuigen zo met stenen bekogeld dat het konvooi terugkeerde. Een klein maar belangrijk teken. Onze Vlaamse voormalige chef van de NAVO zei in zijn  commentaar op het recente overleg tussen Poetin en Erdogan dat het Syrische leger van geen betekenis is. Gezien vanuit het gesofistikeerde vernietigingsmateriaal van de VS of Turkije is dit misschien waar. Wapens zijn  echter ondergeschikt aan de overtuiging van de gebruikers, de “moraal” van de soldaten. In Syrië is er een grote solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president. Het westen heeft dit steeds ontkent en gedacht dat hun leugens ook de werkelijkheid zelf veranderen. Deze eenheid heeft mede bewerkt dat Syrië sterker was dan een monster coalitie van een “internationale gemeenschap” (https://www.almasdarnews.com/article/villagers-force-us-military-convoy-to-turnaround-in-northeastern-syria-report/)

                                                                                                                                                 

En dit nog