Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De groeiende onrust in Libanon baart ons grote zorgen. Tegen de verwachting in  is, na het aftreden van de eerste minister  Saad Hariri (soenniet en Saoedi!), de nieuwe eerste minister Hassan Diab (ook soenniet maar  geen Saoedi!) er in geslaagd een regering op de been te brengen. 1/4e zijn vrouwen, 4 soennieten, 4 maronieten (katholieken), 3 Grieks-katholieken, 3 Grieks orthodoxen, 1 Armeens orthodox, 2 Sjiieten Hezbollah, 2 Sjiieten Amal, 2 Druzen. Allemaal nieuwe ministers.

Historisch: voor het eerst 6 vrouwen in het Libanese kabinet

Theoretisch een goede oplossing en een goede regering onder het presidentschap van de maroniet Michel Aoun, die het leger oproept om de orde te helpen herstellen. Maar…noch Saad Hariri en zijn (Saoedische) achterban, noch Samir Geagea van de Libanese strijdkrachten, noch de Druus Walid Jumblatt willen met deze regering samenwerken. Zij willen  hun  privileges behouden met de mogelijkheden van grenzeloze corruptie (door Frankrijk na W.O. II ingevoerd op basis van het confessioneel systeem). Vandaar blijvende onrust. Niet alleen soennieten vechten onder elkaar, ook christenen. Er vallen steeds meer zwaar gewonden bij betogingen en dat is eigenlijk helemaal niet “Libanees”. De banken weigeren de mensen meer dan 300 dollar per week te geven, wat geheel illegaal is. Achter de schermen zijn er grote krachten die  niets liever willen dan de chaos laten voortduren (precies zoals in Syrië). De Britse regering schreeuwt moord en brand omdat Hezbollah, die wel degelijk aan de kant van het volk staat, mee mag doen met de regering. Ondertussen lijden steeds meer mensen honger en koude. En onze media zorgen ervoor dat de echte criminele onruststokers in Libanon (VS-Israël-Saoedi-Arabië-NAVO) uit beeld blijven (precies zoals in Syrië).

In Syrië zal de oorlog eindigen. Syrië en zijn bondgenoten zijn vastbesloten verder te strijden totdat de laatste gruwel van terroristen in Idlib opgeruimd is. Krokodillentranen en allerlei huichelachtige plannen van het westen zullen dit niet meer kunnen tegen houden. En waar zullen de duizenden terroristen die er overblijven naartoe gaan of door de westerse mogendheden, de voormalige “vrienden van Syrië”, naartoe “gezonden” worden voor een nieuwe “missie”? Turkije heeft al een paar duizend overgebracht naar Libië en de  VS zijn  bezig hun vriendjes van IS over te brengen naar Irak. Helaas vallen inmiddels wekelijks nog vele slachtoffers en sneuvelen er vele soldaten.

Volgend enkele flitsen uit onze gemeenschap en een uitgebreide lijst van info en video’s, waarin ieder zijn gewenste informatie kan opzoeken. Mijn voornaamste aandacht  heb ik  echter geschonken aan het uitwerken van het tweede deel van datgene waarmee ik vorige week begon: ‘Waarden Worden Waanzin’. Suggesties altijd hartelijk welkom.

P. Daniel

Vrijdag 24 januari 2020

Flitsen

Sneeuwpret en -zorgen – Dinsdagmorgen was het terrein bedekt met een flinke laag sneeuw. Sneeuw betekent hier geen school. De kinderen zijn druk bezig met het maken van een sneeuwman. Door de lange  stroomonderbreking is het koud en bovendien beginnen  de kraantjes minder en minder water te geven totdat er niets meer uit komt. Er is echter ergens in de gebouwen altijd wel een kraantje dat nog water geeft. De volgende nacht zakt het kwik tot min drie en daarna tot min 9. We verwachten bovendien dat het nog veel kouder zal worden. Gelukkig is er de volgende morgen een stralende zon, zij het met flink vriesweer.  Er zijn mensen die heel wat meer te lijden hebben in deze winter. We bidden er voor en trachten hen te helpen.

Grote bezorgdheid – Deze week kwam een 20 jarige student uit Homs enkele dagen meeleven. Zij zitten soms twee dagen zonder elektriciteit. Hier is het 4 uur (of meer) stroomonderbreking en dan 2 uur (of minder) elektriciteit. Hij vertelde ook dat de Syrische Lire sinds de oorlog als 20 x gezakt is, wat het leven telkens duurder maakt. En voor jongeren zoals hij is het niet gemakkelijk om te beslissen wat ze best doen. Ze mogen hun studies afwerken maar daarna moeten ze naar het leger, als de oorlog nog voortduurt. En dit is het land waar eten, kleding, woning, energie, ontwikkeling, verzorging in overvloed ter beschikking was, voordat de buitenlandse mogendheden  dood en vernieling brachten. De VS verkondigen luid dat zij een “macht ten goede” zijn maar stelen wel de voornaamste energiebronnen om ons nog meer in de ellende  te storten. En wanneer hier bisschoppen en christenen worden gemarteld en gedood, staat Pax Christi Vlaanderen met de steun van onze  bisschoppen, te applaudisseren (zie onder “En dit nog”).

Waarden Worden Waanzin (II)

Midden in de meeste dorpen van ons land prijkt nog een kerktoren en er zijn nog kapellen, Calvarie- en Mariabeelden. We hebben vervolgens nog instellingen met een christelijke naam, zoals St. Elisabeth ziekenhuis, St. Lutgardis school, St. Vincentius- of St. Martinusvereniging en  andere. Deze namen zijn evenwel zeer snel aan het verdwijnen en de “k” van katholiek wordt steeds meer geschrapt.  Al blijft er voorlopig nog een bepaald uiterlijk christelijk kader over, de oorspronkelijke christelijke en kerkelijke bezieling is al lang verdwenen. Bovendien kunnen evangelische woorden nu dragers zijn van totaal tegengestelde waarden of zelfs van de grootste onzin. De grofste leugens worden officieel en wereldwijd als waarheid verkondigd en waarheid wordt als leugen gebrandmerkt.  Perversiteiten worden als goed gehuldigd en het goede wordt als kwaad afgewezen. Bejubelde waarden vertegenwoordigen soms pure waanzin. Onze westerse beschaving is nu een vrijmetselaarsbolwerk van  “verlichte” leiders. Vermoedelijk is een kleine groep zich hiervan bewust en wil zich met alle middelen inzetten om het kostbare van het verleden te behouden of te heroveren om de mensen hun geluk terug te geven. Een grotere groep evenwel wil fanatiek alle banden met het verleden breken  en met de huidige wetenschap en techniek een transhumanisme en een super/über-humane samenleving realiseren. Zij bepalen het maatschappelijk correcte denken en handelen. De wellicht grootste groep echter laat deze grondige omvorming lijdzaam gebeuren. Zij volgen eerder onverschillig de openbare opinie. Met ons schrijven willen we de eerste groep aanmoedigen en sommigen van de derde groep wakker schudden.

De Middeleeuwen vol licht en de “Verlichting” vol duisternis. – In  deze omvorming speelt de geschiedenisvervalsing een grote rol. De misvatting dat de middeleeuwen overwegend een “duistere” periode zouden geweest zijn en dat de 18e eeuw de grote Verlichting bracht, is nog breed verspreid. De samenleving zou eindelijk bevrijd zijn van een obscuur geloof en bijgeloof en de weg geopend hebben voor een meer menswaardige vooruitgang op grond van de menselijke rede, de wetenschap, de techniek, de onbeperkte vooruitgang. Deze gedachte wordt door historici steeds meer grondig  ontmaskerd. De kritiek van 16e -eeuwse protestantse theologen op de Kerk werd in 18e eeuw door de denkers van de Verlichting hernomen. Op hun beurt namen in de  19e eeuw de rationalisten en theoretici van de  Franse Revolutie deze kritiek over. Zij wilden de Kerk aanklagen omdat ze zogenaamd meeheulde met het “oude régime”. In de 20e eeuw zijn het de materialisten,  marxisten, evolutionisten en seksuele “bevrijders” die met argumenten uit het verleden de Kerk aanvallen. Uiteindelijk begon dit al in de 2e eeuw met de Romeinse filosoof Celsus die rond 178 een “Uiteenzetting over de waarheid” (Alèthès logos) schreef, met een aanval op de christenen omdat ze het joodse messianisme vervalst zouden hebben, met een rechtstreekse aanval op het christelijk geloof en de moraal en een lofrede op het heidendom. Origenes (+ 253/5) heeft een nauwkeurige weerlegging geschreven (1). Pittig détail. De fanatieke Celsus  kon niet doen wat vele huidige bijbelgeleerden nu met veel omhaal klaar krijgen, nl. de wonderen van Jezus ontkennen. Er leefden in zijn tijd nog te veel getuigen of afstammelingen van getuigen! In bovengenoemde studies wordt tevens de “verlichting” met als hoogtepunt of liever dieptepunt de Franse Revolutie, flink in zijn werkelijke betekenis geplaatst. De “verlichting” heeft niet alleen in die tijd een grote duisternis en chaos gebracht maar er ook voor gezorgd, dat onze oorsprong ontnomen werd,  ons eennieuwe moraal werd opgedrongen en dat wij tot ontwortelde wezens gereduceerd werden (2).

Geschiedenisvervalsing om het christendom in diskrediet te brengen gaat ook op andere terreinen verder. Zo worden de kansen om de islam te prijzen als de godsdienst van de vrede en het christelijk geloof als de godsdienst van onderdrukking, ijverig benut. Van 711 tot 1492 zouden in Andalusië christenen en joden in grote harmonie en vrede geleefd hebben onder de heerschappij van de islam. Acht gouden eeuwen om van te snoepen! Meteen wordt deze periode als voorbeeld gesteld.   Fransen, nog even geduld, jullie hebben nu nog miserie omdat er te veel christelijke resten overblijven, maar binnen kort breekt  een gouden tijdperk aan, dank zij een totale overheersing door de islam! Uitgebreide en nauwkeurige historische studies tonen echter aan dat het een fabeltje is. Christenen en joden leefden in Andalusië in grote onderdrukking (3).

Totale afbraak vanuit een geest van de vrijmetselarij – In de reeds twee eeuwen durende strijd tegen de christelijke antropologie is een beslissende invloed uitgegaan van markies de Concordet, Marie Jean Antoine de Caritat (1743-1794), een Frans filosoof, wiskundige, ”encyclopedist”, politicus,  helemaal in de geest van de “verlichting”. Hij pleit voor de vooruitgang van de menselijke geest. Hij meent dat de mens oneindig kan en moet verbeterd worden. Charles Darwin zal hierbij aansluiten met zijn visie op de ontwikkeling van de mens.

De Duits zoöloog Ernst Haeckel maakte het werk van Charles Darwin bekend en was een radicale eugenist (eugenisme als rasverbetering). Hij pleitte voor zelfdoding en euthanasie. 

Volgens de extrapolatie van de evolutietheorie komt uit de materie het leven voort en uit het leven het menselijk bewustzijn, al kan hiervoor niet het minste bewijs gegeven worden,  integendeel. Jacques Monod, Nobelprijs geneeskunde 1965 gaat nog verder en beweert dat de overgang bij “toeval” gebeurt. Hoera, wij zijn hier louter toevallig of is het eerder per vergissing!?

Op dit ogenblik is er  in Frankrijk beroering rond het PMA wetsvoorstel, ingediend door de vrijmetselaar Jean-Louis Touraine (Procréation Médicalement Assistée). Het is maar één schakel van een lange keten. Gestreefd wordt naar een radicale scheiding van seksualiteit en voortplanting, het onbeperkt bewaren, invriezen en gebruiken van menselijke embryo’s, eugenetica door prenataal onderzoek, genetische manipulatie zonder beperking, alle mogelijkheden voor transgender en het vervagen van de grens tussen mens en dier. Het huwelijk breken en kunstmatig “perfecte” kinderen produceren zonder vader, zonder moeder met alle verlangde eigenschappen, dat is het doel.

Het is een streven naar een onbeperkte beheersing van de seksualiteit, vervolgens van de voortplanting en tenslotte van het leven. Een radicaal eugenisme werd in Frankrijk ingevoerd in 1862 door Clemence Royer die de vrijmetselaars obediëntie van Droit humain stichtte. Herbert Spencer zag in 1864 de  wet van de sterksten als een ideaal, waardoor de besten kunnen overleven. Charles Richet, Nobelprijs geneeskunde  1913, vindt het een opdracht de “minderwaardige rassen” uit te roeien. De Britse geneticus J.B.S. Haldane wilde in 1926 al een “kunstmatige baarmoeder”, wat we tot heden nog niet hebben. In 1946 stelde Hermann Muller voor een spermabank op te richten. Bij dit alles wordt de mens als bouwstof beschouwd waarmee onbeperkt kan en moet geëxperimenteerd worden “ter verbetering van  de mensheid”. 

Afbeeldingsresultaat voor brave new world

Aldous Huxley, de schrijver van Brave New World (1932) leefde te midden van uitgesproken eugentici en evolutionisten met hun ideeën over het spectaculair “verbeteren” van de wereld en de mens. De verschrikkelijke wereld die hij in zijn beroemd boek beschrijft is niets anders dan wat hij dagelijks hoorde o.a. van zijn grootvader Thomas en broer Julian (bioloog) en anderen. Met de ontdekking in 1953 van het DNA (Deoxyribonucleir acid) als belangrijkste chemische drager van erfelijke eigenschappen worden weer geheel nieuwe manipulaties mogelijk. Al deze fanatieke wereld- en mensverbeteraars verafschuwen in navolging van  Fr. Nietzsche (+ 1900) het christelijk geloof als een godsdienst van zwakkelingen omdat het liefde predikt voor de zwaksten. Tenslotte zijn het eugenisme, de contraceptie en de seksuele revolutie de grote overwinningen van het transhumanisme (4). Voor Pierre Simon (+ 2008), Frans grootmeester van de loge en pionier van de “seksuele en reproductieve rechten” was de contraceptie de hefboom, waarmee al het andere ontwricht kon worden.

Steeds meer naar een samenleving van slaven? – Onze westerse beschaving wordt algemeen nog als de beste beschouwd met steeds  nieuwe en duizelingwekkende mogelijkheden in het vooruitzicht. Toch worden de burgers dank zij de groeiende macht en organisatie van onze parlementaire democratie steeds meer onvrij en ook steeds meer ongelukkig. David Engels geeft ons hierbij bijzonder  goede inzichten en stelt concrete acties voor (5). Hij pleit voor een radicale heropbouw van Europa vanuit zijn authentieke christelijke wortels.

Bijna een eeuw geleden waarschuwde Hilaire Belloc ons al dat we steeds meer afzakken naar een slavenbestaan. Deze Fransman  werd een genaturaliseerde Brit. Hij is een van de meest vruchtbare  Engelse, katholieke schrijvers, bevriend met Chesterton. In 1929 schreef hij The Servile State”. Deze tekst werd inmiddels vertaald door  Ferre Clabau en kreeg een duiding in een uitvoerig nawoord van Brecht Arnaert. Binnen kort zal de Blauwe Tijger dit boek in Nederlandse vertaling uitgegeven. Schrijver betoogt dat we steeds meer slaven worden in een staat die geregeerd wordt door het geld. Dit begon in 1535 in Engeland met Henry VIII die met zijn echtscheiding ook de Anglikaanse kerk van Rome losrukte. Hij onteigende de kloostergronden door de “Dissolution Act”. Allemaal zogenaamd legaal, parlementair en democratisch. Nadat de Kerk was uitgeschakeld werd ook de koning geneutraliseerd  en daarna de aristocratie. De eigenlijke macht ging uit van de “Venetian Party”, gecontroleerd door buitenlandse bankiers. Om bevrijd te worden van de macht van hen die het geld hebben en van de verstikkende structuur van statuten en monopolies, moeten we terug naar de gezonde verhoudingen van deze drie: Kerk-Koning-Kapitaal. Belloc: “Als we de institutie van eigendom niet herinvoeren, dan kunnen we niet ontsnappen aan het herinvoeren van de institutie van de slavernij; er is geen derde weg” (6).

Het lijkt mij zeer interessant dit verder uit te werken met mensen die enige deskundigheid  bezitten op dit terrein. Mijn economische, financiële en politieke kennis is hiervoor nog te zwak. Ik stel alleen vast dat de mensen in Syrië, afgezien van de oorlog, vrijer leven dan in Europa, waar alles zo super goed geregeld is. Hier kun je op een motor een heel gezin zien met zes  personen: vader met twee kinderen voor zich en moeder met twee kinderen.  Wie zou het meest bekommerd zijn om de veiligheid van het gezin, een politieagent die een proces wil opstellen of de ouders die met hun kinderen op familiebezoek gaan? Hier zijn vele oude auto’s met flink wat roest en vele wegen met gaten en bulten. Bovendien worden verkeersregels hier eigenlijk niet onderhouden. Jazeker, goede auto’s, goede wegen en het naleven van de  verkeersregels kunnen de veiligheid in het verkeer bevorderen. Toch is de werkelijkheid dat er hier veel minder auto-ongevallen gebeuren dan in welk Europees land ook! Wanneer iets zodanig strikt van boven af geregeld wordt, kan men wel eens het tegenovergestelde resultaat bereiken. Mensen gaan gezond het ziekenhuis binnen en komen er ziek of verminkt uit!

Besluit

Alles heeft zijn eigen plaats. De mens kan maar ‘humaan’ handelen en zijn, indien hij zijn oorsprong erkent, de ‘humus’ of grond waaruit hij voortkomt. Wij komen niet voort uit de moderne wetenschap en techniek, de vrijmetselarij, de nieuwe wereldorde of welke machtige wereldorganisatie ook. Wij zijn niet de makers van onszelf. Diep in het bewustzijn van alle mensen van alle tijden ligt een onuitroeibaar besef van een God die ons geschapen heeft. Twee millennia geleden, heeft Jezus Christus ons voor goed deze Vader en Schepper geopenbaard, zoals Hij reeds eeuwen voorheen in het joodse geloof werd erkend en aanbeden. Daarin werden ook de tien geboden, de ‘tien woorden’  gegeven als wegwijzers naar het geluk en uiteindelijk naar de uiteindelijke vereniging van de mens  met God. Onze tijd is de eerste in de geschiedenis van de mensheid  die deze oeroude wijsheid van alle volken minachtend heeft afgewezen op massale wijze. In plaats van een God, Vader en Schepper vol liefde, die de weg wijst naar het geluk van de mensen, hebben  verwaande ego-trippers de leiding genomen om een nieuwe mens en een nieuwe samenleving te fabriceren volgens eigen grillen, vol van steeds meer gruwel en onheil.

Zoals het besef van een liefdevolle God in de openbare opinie afwezig is, zo is ook het besef van het mysterie van de Kerk verdwenen. Als menselijke en aardse  instelling verdient zij inderdaad kritiek omwille van haar gebreken, fouten en zonden van de gelovigen. Deze Kerk is zondig en moet steeds hervormd worden. De Kerk is echter naast menselijk ook goddelijk en eeuwig, draagster van de kiem van het Rijk Gods op aarde, behoedster van het mystieke Lichaam van Christus, dat blijvend is. In de aanloop naar het jaar 2000 waren er arrogante naïevelingen die beweerden: “in het jaar 2000 zal de Kerk niet meer bestaan”.  Het is deze Kerk die alle Europese instellingen en landen heeft zien geboren worden en ook zal zien sterven.

Willen we gelukkig zijn en meewerken aan een gelukkige samenleving? Laten we God als Schepper en de Kerk als Lichaam van Christus erkennen. Uiteindelijk blijft Jezus voor ieder mens de weg, de waarheid en het leven. Zijn plan aanvaarden en volgen geeft ons het ware geluk. Al de rest is afgoderij die leidt  naar verslaving, ongeluk en depressie, zoals iedereen dagelijks kan vaststellen in een decadente westerse beschaving, nu gebouwd op de onbeperkte  “vooruitgang” van de vrijmetselarij. In het plan van Gods liefde is de mens geroepen al zijn mogelijkheden te ontwikkelen tot heil van de anderen en tot glorie van God. Het is niet zijn taak om als een verwaande  gek te trachten zich boven God te stellen en als een krankzinnige aap te grijnslachen bij alle spectaculaire  verwoestingen die hij  kan realiseren.

  • Jean SEVILLIA e.a., L’Eglise en procès. La réponse des historiens, Tallandier, 2019. 13 wetenschappers zetten kruistochten, inquisitie, godsdienstoorlogen, kolonisatie, geweld, seksualiteit,  macht, geld in hun historisch kader. Hier vind je ook deze evolutie van de kritiek op de Kerk. Verder zijn er deze studies: Rodney STARK, Vals getuigenis. De waarheid achter (anti- )katholieke mythen, Betsaida, 2018. Als protestantontmaskert hij de waanbeelden rond antisemitisme, de donkere eeuwen, de kruistochten, de inquisitie…WEILL-PAROT en Véronique SALES e.a., Le vrai visage du Moyen Age. Au-delà des idées reçues, Vendémiaire, Parijs, 2017 biedt ons 25 wetenschappersdie telkens een van die heersende mythen ontmaskert, zoals betreffende de kruistochten, de vrouw zonder ziel, zonder recht en zonder liefde, een maatschappij van geweld, de inquisitie, bijgeloof en magie, obscurantisme. Doorheen de gebreken beschrijven ze de middeleeuwen als een periode vol licht. Claire COLOMBI, La légende noire du Moyen Age. Cinq siècles de falsifications, Kontre Kulture, 2017, is de grote verdedigster geworden van dezemisprezen periodeen toont het ware gelaat van de Franse Revolutie. Olivier HANNE, Le Génie historique die catholicisme, Editions de l’Homme Nouveau, 2016. Uitgebreide studie. Individuele en collectieve schuld van de gelovigen en de Kerk kan niet ontkend worden maar moet wel in zijn  historisch kader geplaatst worden. Thomas E. WOODS Jr, De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018. Hij handelt over de monniken, de universiteiten,  wetenschap,  kunst en architectuur, internationaal recht, economie, liefdadigheid, moraliteit. Eind april 2020 verschijnt William J. SLATTERY, Comment les catholiques ont bâti une civilisation, Mame, 2020.
  • Grondig toegelicht door Bertrand VERGELY, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018.
  • Serafin FANJUL,  Al Andalus, l’invention d’un mythe. La réalité historique de l’Espagne des trois cultures, L’Artilleur, 2017.
  • Gregor Puppinck: https://www.valeursactuelles.com/politique/eugenisme-contraception-revolution-sexuelle-les-trois-victoires-du-transhumanisme-111814?fbclid=IwAR0lwfc90Vj5kGq4BrY5eVUiV2VusQKp91qTni-2ysXFSuTWNIY5frKWNzo
  • David ENGELS (ed.), Renovatio Europae. For a Hesperialist Renewal of Europe, Blue Tiger Media, 2019. David           ENGELS, Que faire? Vivre avec le déclin de l‘Europe, Blue Tiger publishing, 2019. Op internet vind je verschillende interessante video’s waarin hij zijn gedachten toelicht o.a.: https://youtu.be/O-0SIPgovLU (duur 1 uur, Duits)

 In MacroTrends  van 6 juli 2018, nr 105 geeft Brecht Arnaert, uitgever hiervan, een uitvoerige toelichting. Als je het niet meteen begrijpt, zo schrijft hij, wees geduldig, ik heb er tien jaar over gedaan! Hij tracht uit te leggen hoe de staat, de politiek, ja alles en allen slaaf  zijn van de banken, gedirigeerd door een club van ego’s, die zich als de nieuwe god aanstellen.  Het eigendomsrecht is het enige recht, belastingen zijn radicaal in tegenspraak hiermee.

En dit nog: