Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Zoals in het verleden, toen pater Daniël even terug in het land was, handhaven we de titel waarmee we wekelijks zijn nieuwsbrief plaatsen en toelichten.

Vrijdag, 31 mei 2019

Goede Vrienden,

We genieten nog voor een tweetal weken van ons verblijf in de abdij van Postel. Wat een heerlijke avond vorige zaterdag in Hoogstraten met vurige en overtuigde mensen! En het nakeuvelen duurde nog uren. Er zijn inderdaad nog mensen die beseffen dat we maatschappelijk én gelovig in een steeds zwaardere storm terecht komen en dat we daarvoor een grote geestelijke weerbaarheid nodig hebben. En deze avond zullen we het daar ook over hebben in onze lezing in St. Michiels (Brugge), Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1, om 19.30 u.

De aangekondigde voordracht in Tilburg op donderdagavond 6 juni is evenwel afgelast omdat de organisatrice (zonder reden) bang is van mijn uitgesproken christelijke en katholieke levenshouding. Jammer.

Afbeeldingsresultaat voor de blauwe tijger “De kansen van onze samenleving en het evangelie”

Immers, inmiddels is mijn manifest verschenen: “De kansen van onze samenleving en het evangelie”, Groningen, De Blauwe Tijger, 2019.
Hierin verdedig ik de noodzaak van een grondige omvorming van onze samenleving op grond van het Evangelie, wat bij sommigen op verzet stuit. Het zij zo. Omwille van het schrappen van de voordracht in Tilburg kreeg ik wel een uitnodiging om een voordracht te houden in Amsterdam, wat nu voor mij helaas onmogelijk is.
In de trein van Antwerpen naar Mol kwam een meisje naar me toe en vroeg vriendelijk of ik aan het vasten was en ik antwoordde dat ik aan het bidden was met mijn armbandrozenhoedje. Omdat ik mijn witte toog droeg dacht ze dat ik een moslim was. Zij was van Mol, moslima van Marokkaanse oorsprong. We spraken over ons “gemeenschappelijk” (?) geloof in God en Jezus. Ik heb haar het boeiende verhaal verteld van Jozef Fadell, de Irakese moslim die christen werd omdat hij niet meer kon geloven dat God, die liefde, vrede en goedheid is de dingen die in de Koran staan zou geschreven hebben. Ze luisterde heel aandachtig. Ze vertelde dat er in Mol 3 moskeeën zijn: één Marokkaanse en twee Turkse. Misschien moeten we ons met meer evangelische creativiteit tot “onze” vriendelijke moslims richten!


Op zondag 2 juni wordt in de abdij van Postel (van na de hoogmis van 10.00 u tot 17.00 u) de 12de kaas & streekproductenmarkt gehouden met 35 standhouders, door beiaardspel opgeluisterd.* Vroeger heb ik al eens een stand gevraagd om “het oudste streekproduct” aan de man/vrouw te brengen. Daarmee bedoelde ik toen het christelijk geloof. Nu wil ik producten uit Syrië en het klooster Mar Yakub aanbieden. Wij helpe
namelijk de lijdende bevolking over heel het land. Er zijn kleine souvenirs, echte Syrische parfum*, geneeskrachtige zalf met kruiden uit eigen tuin, thee, kruisjes, mini-rozenhoedjes rond de pols, breiwerk…(voor zover de voorraad strekt). Al wat je hieraan geeft, gaat naar hen die het meest behoeftig zijn. Vele jonge weduwen met kleine kinderen hebben geen ander inkomen dan wat ze voor hun breiwerk van ons krijgen. Ik hoop gans die dag daar aanwezig te zijn (met uitzondering van 12.30 u-13.00 u). Uiteraard wil ik ook graag mijn manifest aanprijzen “De kansen van onze samenleving en het Evangelie” (10 €) aan allen die zich bewust zijn dat een grondige omvorming nodig is en bereid zijn er in deze zin iets aan te doen.
P. Daniel

*Nvdr: oud beeldmateriaal van de Kaas- en streekproductenmarkt en van het herstel van de Damascus Roos, die in parfums, zalven en in voedingswaren (gelei, gebak) gebruikt wordt:

De hele waarheid en  niets dan de waarheid

Steeds meer mensen worden  zich bewust van het feit dat we door de media voortdurend bedrogen worden om oorlogspropaganda te steunen. Immers, door oorlogen worden de rijken nog rijker, nl. de wereldheersers: de wapenbazen, de immense oorlogsindustrie en auto-industrie, de petrolbaronnen, bankiers en Bilderbergbonzen. Vrede brengt voor hen niets op. En om permanente oorlog te rechtvaardigen, moet je grove leugens in de openbare opinie verspreiden.

Je weet nog wel: de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak, de leugens omtrent Kadhaffi die zijn volk uitmoordt, van Assad die zijn volk vergiftigt, nu over Rusland, Iran en Venezuela, die de oorzaak van alle kwaad zouden zijn, enzovoort. Dat de waarheid daarna aan het licht komt, maakt geen verschil meer. Die landen zijn dan al lang vernietigd en de bodemrijkdommen blijven stevig in handen van de wereldheersers. Altijd is het hierbij de bevolking die lijdt. En vele mensen die niet verder nadenken, blijven dit gruwelijk onrecht steunen en praten gewoon de openbare opinie na: wat zijn  Sadam Houssein, Kadhaffi, Assad tot grote dictators!?…Het geluk van de volkeren en de soevereiniteit van de landen wordt  vernietigd om de hebzucht en de machtsdrang van een elite te dienen. Zo gaat het in het maatschappelijke leven.

In het geestelijk leven gebeurt er echter iets gelijkaardigs. Het is nu erg moeilijk de eenvoudige waarheid te aanvaarden: dat wij, mensen, niet het centrum zijn  en niet de maat van alle dingen, maar dat wij schepsel zijn, terwijl God en Vader de Schepper is, de oorsprong en het einddoel van het heelal én van ons leven. En verder dat Jezus Christus Mens geworden is, geboren uit de Maagd Maria, voor ons geleden heeft en gestorven is op het Kruis, dat het Evangelie zijn leven en  leer helder voorhoudt en dat de Kerk, menselijk én goddelijk is, zondig én heilig, en de kiem van het Rijk Gods  op aarde in zich draagt. Deze waarheden en werkelijkheden behoren tot de gegevens die het best historisch gefundeerd zijn in heel de geschiedenis van de mensheid. En toch, de valse theorieën, fantasieën en  ideologieën die hierover in onze tijd de ronde doen, zijn  onvoorstelbaar. En zoals de leugens in het maatschappelijk leven volgens een bepaald stramien zijn  opgebouwd, zo is het ook met de geestelijke leugens. De evangelies zouden vervalst zijn (de koran die 200 j. na de feiten, met een 50-tal schrijvers en de meest tegenstrijdige berichten is vastgelegd, natuurlijk niet!), het oorspronkelijk christendom zou geheel anders zijn, Jozef en Maria zouden gewoon getrouwd geweest zijn  en Jezus ook…Van het “Vaticaan” zijn voldoende  gebreken en tekorten bekend om er het meest schimmige machtsinstituut ter wereld van te maken. Het christelijk geloof zou uiteindelijk niets anders zijn dan een soort reïncarnatie! En dit zou allemaal te vinden zijn in een “verloren gegaan  evangelie”, “een vergeten evangelie”, een “ontkende waarheid”…, door machtige kerkelijke gezagsdragers achtergehouden. Hoe spannend!

Vanaf het begin werd het christelijk geloof bestreden. Een van de  felste bestrijders was de Griekse filosoof Celsus die rond 178 “De ware leer” schreef en het christelijk geloof hekelt. Eigenaardig genoeg ontkent hij geen enkele van de wonderen van Jezus. Er leefde nog te veel familie van ooggetuigen in zijn tijd. Wel probeert hij alles belachelijk te maken door uit te leggen dat Jezus in Egypte allerlei magische trucks zou geleerd hebben en daarom die wonderen kon doen!? Wat tal van bijbelgeleerden in onze tijd ontkennen wordt dus door de grootste christenhater erkend. Verder werden al heel vroeg valse geschriften verspreid onder de naam van “evangelie” en als “apocriefe geschriften” gerangschikt. De kerkvaders leggen uitvoerig uit dat ze geen enkele geloofwaardigheid verdienen in tegenstelling tot de erkende vier evangelies. We hebben overigens uit heel de oudheid niet één biografie van een keizer die ook maar in de verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie die de evangelies ons van Jezus geven. En keizers leefden om zich te laten vergoddelijken  terwijl Jezus toch maar gold als een gekruisigde slaaf. Helaas, sensatie doet het in een stuurloze tijd altijd heel goed. Met de wildste fantasieën over Jezus en Maria Magdalena uit een zogenaamd “verborgen evangelie” is veel geld te verdienen. En hoe verstandige mensen het gezonde geloof inruilen voor een reïncarnatiemolen, is mij een raadsel. Ieder mens is volkomen uniek en onze menselijke waardigheid ligt o.m. in het simpelweg aanvaarden van de  verantwoordelijkheid voor ons uniek handelen. Wie kan toegeven dat hij een vergissing begaan heeft,  krijgt ook de verdienste van een goede daad. En alles is éénmalig. Wanneer wij zeggen “nu”, dan is dit al een onherroepelijk verleden. Zo bouwen wij ons uniek leven steeds meer op. Een “reïncarnatie” is een vloek voor onze  unieke menselijke waardigheid,  een krampachtig zoeken naar een al te menselijke reparatie van ons  verleden en het uitschakelen van God die ons door onze berouwvolle houding telkens weer kan doen herboren worden. Wie een gestolen som geld aan de rechtmatige eigenaar  teruggeeft, herstelt zijn schuld, maar de diefstal zelf is een onherroepelijke daad die geen mens kan hernemen en uitwissen. We moeten niet omkijken en een zoutzuil worden zoals de vrouw van Lot (Genesis 19, 26) maar vooruitzien en God de kans geven als Heer van tijd en eeuwigheid, ons vanuit het gebeurde te vernieuwen en te laten herboren worden.

Laten we zowel op maatschappelijk als op geestelijk gebied naar waarheid blijven streven. Immers, zoals Jezus zegt: ”de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8, 32) en “Ik ben de verrijzenis en het leven” (Johannes 11, 25). De verrijzenis van ons lichaam is voor de laatste dag, de verrijzenis van ons hart is voor ieder moment.

En dit nog

P. Daniel