Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Namens  het Syrisch ministerie van Buitenlandse zaken heeft minister Faisal Miqdal maandag laten weten dat alle plannen voor de heropbouw, opgesteld in Beiroet, in de golfstaten of in Brussel zonder goedkeuring van Syrië zelf,  categoriek zullen verworpen worden. De heropbouw van Syrië is begonnen en contracten daarvoor zijn  gegeven aan Iran, Rusland en China. Terecht stelt ook Maria Zakharova, woordvoerster van Moskou, dat Erdogan – indien hij een veilige zone wil installeren – daarvoor de toestemming van Damascus nodig heeft. Syrië heeft genoeg van de niet aflatende bemoeizucht van  de westerse en andere mandarijnen die hun keizerrijk willen opleggen om onder de schone schijn van humanitaire hulp het land toch nog aan hun belangen te onderwerpen.

Amerika zou beter iets doen voor de groeiende massa armen in eigen land, de zionisten zouden beter leren menswaardig samen te leven met het Palestijnse volk in het land dat ze nog steeds onrechtmatig  bezetten, de Franse zonnekoning kan beter leren voor zijn volk iets te doen dan slaaf te blijven van een rijke elite en daarvoor zijn land in een dictatuur omvormen, en de Europese luidsprekers kunnen beter eens raad vragen aan Viktor Orban, eerste minister van Hongarije, die zondag in zijn jaarlijkse toespraak voor het volk aangekondigd heeft dat moeders die vier kinderen opvoeden geen belastingen meer moeten betalen, naast andere voordelen voor de (grote) gezinnen.

De promotors van ons neoliberaal kapitalistisch paradijs zouden overigens op deze wijze de economie een veel grotere dienst bewijzen dan door  krampachtig propaganda te blijven voeren voor hun doodcultuur. En dan maar klagen dat het ziekteverzuim, de  agressie, de verslaving en de depressie onrustwekkend blijven toenemen! Het hele westen zou beter eens voor eigen deur keren dan altijd maar bezig te zijn met het manipuleren van andere landen en ondertussen de morele afbraak in eigen land verder te organiseren. Wil je de wereld veranderen,  begin met jezelf. Vergeten we niet: wanneer niets meer heilig is, is ook niets meer veilig.

We geven eerst enig nieuws over de wijze waarop wij aan het herstel van het klooster werken en daarna geven we een ernstige bezinning  over de islam en het christelijk geloof. Hierna volgt weer een hele reeks info die ik ontving, over de situatie in Syrië,  in de  wereld en …in de Kerk.

P. Daniel

Vrijdag 15 februari 2019

Restaureren en verbouwen

We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In  november 2013 werd  de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen  met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand  getroffen, al  was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand.  We komen er samen  of gaan vandaar naar de kerk en de  refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de  grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren  van ingemaakte kasten aangebracht.

Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn  ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser.

Zang en beelden van februari 2016:

Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens   schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese.

Islam en christelijk geloof

De ketter en de kerkvorst - Etienne Vermeersch ontmoet André-Joseph Léonard
De ketter en de kerkvorst

De Vlaamse pers heeft ruim aandacht besteed aan de dood van  de vrijzinnige filosoof Etienne Vermeersch (18 januari 2019). Ook emeritus aartsbisschop A. Léonard gaf een getuigenis. In de zomer van 2014 hadden ze drie dagen met elkaar doorgebracht. Beiden waren filosoof, “vrienden van  de rede” en tevens minnaars van mooie muziek en poëzie.  Hun gesprek werd uitgezonden op Canvas in een tweedelige documentaire onder de titel: de ketter en de kerkvorst. Het werd een harde  maar respectvolle confrontatie. De aartsbisschop vroeg om,  buiten de camera’s, voor Etienne Vermeersch te mogen bidden. “Ik kan het u niet verbieden. Het zal weinig opbrengen, maar ook geen kwaad doen.” Zo klonk zijn antwoord. Toen ze samen naar de Mattheuspassion van J.S. Bach luisterden, kreeg Etienne bij sommige passages de tranen in de ogen en zei: “Als dit maar allemaal waar was, hoe mooi zou het wel zijn. Maar het is en blijft een pure illusie”.

Wij vragen ons af wat hij bedoelt met “pure illusie”. Is het de diepe ontroering bij het horen van een subliem muzikaal meesterwerk? Toch is deze ontroering menselijk en werkelijk. Is het lijdensverhaal van Jezus zelf bedoeld? Er is echter in de oudheid geen enkele biografie die bij benadering de historische betrouwbaarheid benadert van wat de evangelisten, ook Mattheus, ons hierover schrijven en zeker wat Jezus’ lijden en sterven betreft.  Is het de betekenis van Jezus kruisdood, zoals de katholieke Kerk ons deze leert vanuit het christelijk geloof? Hiervoor is inderdaad geloof nodig. De historische werkelijkheid van Jezus’  kruisdood,  kan geen weldenkend mens ontkennen. Aanvaarden dat Hij uit vrijheid en liefde gestorven is voor onze zonden, voor de verlossing van de mensheid, daarvoor is inderdaad geloof nodig. Dit geloof is echter niet onredelijk of uit de lucht gegrepen. Het steunt op Schrift, traditie en  kerkelijk leergezag, unaniem aanvaard doorheen de eeuwen en over heel de wereld. Hierover kan een vrijzinnige, die een absoluut en exclusief geloof hecht aan positivistische en materialistische argumenten uiteraard vallen. Dit is echter nog geen  ”pure illusie”.

We mogen niet krampachtig zoeken naar een splinter, terwijl we de balk laten zitten. Een van die balken,  waar de mensheid dringend en grondig van moet bevrijd worden betreft de islam. Een groep voormalige moslims, deskundigen en specialisten hebben een video gerealiseerd van ruim een half uur, zeer uitvoerig met historische feiten en data geïllustreerd om hun verpletterende boodschap te brengen: de islam is over heel de lijn vals. Hierbij ontleden ze de vier pijlers, waarop de islam berust. Vooreerst: Islam is de oplossing voor de wereld en verzekert de beste samenleving. De historische werkelijkheid toont eerder het tegendeel. In de (volgens hen) 57 landen waar de islam de maatschappij met de sharia beheerst is er alleen maar onderontwikkeling, geen enkele uitvinding, geen enkele Nobelprijs,  geen wetenschap en een hoog percentage van analfabetisme.  Kunst en filosofie worden geblokkeerd, minderheden vervolgd. Daar is geen vrijheid, geen rechtvaardigheid, geen democratie. Er heerst de wet van de onderwerping, vrouwen worden mishandeld en iedere andere godsdienst of stroming wordt brutaal onderdrukt. Islam is een catastrofe voor een samenleving. Dit wordt blijkbaar ook elders vrij algemeen erkend (https://www.lesalonbeige.fr/la-quasi-totalite-du-monde-musulman-souffre-du-sous-developpement-et-de-la-tyrannie/).

Ook van de  tweede pijler maken deze deskundigen brandhout: de koran is een volmaakte tekst, een heldere boodschap door God zelf woord voor woord geschreven, ver verheven boven het Oude en Nieuwe Testament. De historische werkelijkheid  toont aan dat de koran een ongeordend samenraapsel is door een 50-tal mensen geschreven over een periode van twee eeuwen. Teksten werden overgenomen uit joodse en christelijke geschriften en dikwijls vervormd. Teksten werden geschrapt en vervangen, bijgevoegd en gecorrigeerd. Geen enkele biografie is juist of nauwkeurig. De verhalen van Abraham en Noe worden heel de koran door opnieuw vermeld op verschillende en tegenstrijdige wijze. Onze deskundigen noteerden 2.500 taalfouten en grammaticale fouten en 20% van de koran als onbegrijpelijk. Sommige teksten werden overgenomen uit de Evangelies en zo verdraaid dat ze een tegenovergestelde betekenis kregen. De naam van Jezus (“Verlosser”) werd vervormd tot Issa, wat niets betekent.  Vele teksten  roepen  op tot geweld en moord. Hoe kan  dit een boodschap van God zijn?

De derde pijler is deze: Mohamed is profeet en een mooi model om na te volgen. De historische werkelijkheid is hieraan tegengesteld.* Mohamed zou de aangekondigde eindprofeet zijn die na Mozes en Jezus alles tot vervulling brengt. Welnu, onze specialisten tonen aan dat hij niets heeft van een profeet of een authentieke getuige. Hij is niet aangekondigd noch verwacht. Jezus is de aangekondigde en verwachte eindprofeet die ook alle profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. Jezus heeft wel gewaarschuwd voor valse profeten. Een simpele vergelijking tussen Jezus en Mohamed is verpletterend voor deze laatste, die massamoorden heeft begaan en geplunderd. Hij heeft velen bestolen en gemarteld, rijkdom  gezocht, pleegde overspel met vele vrouwen, incest en pedofilie, huwde op 50-jarige leeftijd met een meisje van 9 jaar. Hij ontkent Jezus als de Messias, de Zoon van  God en de Redder van de  wereld. Hij ontkent het verbond van God met de mensen en vervangt het door onderwerping. Dit heeft de kenmerken van een antichrist. Waar Jezus de waarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde incarneert, vinden we hier eerder een voorbeeld van leugen, geweld, haat en moord.

*Nvdr: Robert Spencer schreef er een uitgebreid boek over: video.

De vierde pijler tenslotte beweert dat Mekka, de heilige stad is, de moeder van alle steden, vanaf het begin het centrum van de islam, waarnaar iedere ware moslim minstens eenmaal op bedevaart moet gaan. Ook dit blijkt bedrog te zijn en manipulatie van latere tijd. Van de 43 moskeeën gedurende de eerste honderd jaar is er geen  enkele naar Mekka gericht, velen wel naar Petra. In Mekka was er niets, het  lag buiten iedere bedevaartroute en had niets te maken met het ontstaan van de islam.**

**Nvdr: Deze video in het Engels geeft het resultaat van een onderzoek naar historische en archeologische feiten.

Het totalitaire regime van de Abassieden van Bagdad (750-1258) heeft Mekka uitgebouwd  als centrum van een politiek systeem van verovering en overheersing door oorlogen. Hierover geven onze deskundigen een overvloed aan historische gegevens en feiten. Om hun grote hoeveelheid van historische bewijzen te kunnen volgen, kun je best de video verschillende keren aandachtig  bekijken en beluisteren: https://www.lesalonbeige.fr/lislam-est-faux/

Enkele bemerkingen zijn  hierbij noodzakelijk. Vooreerst mogen we de islam niet gelijkstellen met de moslims. Is de islam over heel de lijn vals, er zijn  vele goede moslims. Zo is de Syrische bevolking van zichzelf uit altijd een echte “lekenstaat” geweest met een erg  harmonieuze samenleving. Dit hebben we zelf ondervonden voor de oorlog. En ook nu nog leven we dagelijks in grote vriendschap met moslims, mannen en vrouwen van verschillende  strekkingen. Vervolgens moeten we onze naïviteit tegenover de islam en tegelijk de onwetendheid of onverschilligheid tegenover het christelijk geloof afleggen. De waarheid maakt ons allen vrij, moslims zowel als christenen. Moslims moeten van het slechte van de islam bevrijd worden, terwijl christenen aangespoord moeten worden om het christelijk geloof te beleven. Voormalige moslims die christen geworden zijn, schreven op 25 december 2017 een brief aan paus Franciscus met de vraag: wanneer de islam volgens u goed is, waarom zijn wij dan christen geworden? Zij wijzen op de duivelse aard van de islam en hun god die niets anders brengt dan oorlog en dood. Ze verwijzen naar het Schriftwoord dat zegt niemand te ontvangen of te groeten die het Evangelie verwerpt, anders neem je deel aan diens duivels werk (2 Johannes 1, 10-11). Zij vragen dat de Kerk openlijk voor de waarheid zou uitkomen. In hun brief geven ze  vele rake opmerkingen en eindigen met de vraag dat de paus spoedig een synode zou houden over de gevaren van de islam. Wat blijft er over van de Kerk in landen waar de islam heerst? Zo vragen ze. Zij wijzen op de stroom van bekeringen die in bepaalde moslimlanden bezig is. De Kerk moet het licht brengen en de waarheid verkondigen. Als ze hiertoe de moed zou hebben, zou dit niet alleen een bemoediging zijn  voor de christenen maar naar hun overtuiging zouden miljoenen moslims, die de waarheid zoeken, zich bekeren tot  het christelijk geloof: (https://www.lifesitenews.com/news/muslim-converts-to-pope-francis-if-islam-is-a-good-religion…as-you-seem-t; de  brief zelf: http://exmusulmanschretiens.fr/en/).

Zelf brachten we vroeger al het ongemeen boeiende  verhaal van de bekering van een Irakese moslim, lid van een machtige clan uit Bagdad (XI/8, vrijdag 19 februari 2016). Hij wilde een christen eens aantonen hoezeer de koran verheven is boven het Evangelie en vroeg of hij hem dit Evangelie zou geven zodat hij het kon lezen. De christen weigerde en zei dat hij eerst de koran moest lezen, waarop hij verontwaardigd antwoorde dat hij die iedere dag las. De christen vroeg: is God niet een God van vrede, liefde, verzoening, geluk? Welnu, lees dan vanuit dit gezichtspunt eens aandacht uw koran. De moslim deed het en geraakte in een totale verwarring, die hem uiteindelijk tot het christelijk geloof bracht. Zijn vrouw bekeerde zich op dezelfde wijze. Met zijn gezin ondernam hij een pijnlijke en spectaculaire vlucht. Zelfs in het buitenland werd hij nog door zijn familie achtervolgd, waar zijn meest geliefde broer een moordaanslag op hem pleegde. Hij werd voor dood achtergelaten maar hij overleefde deze aanslag. en belandde uiteindelijk in Frankrijk, waar hij nu zijn moslimbroeders en zusters tot de waarheid wil brengen. Op 25 november 2018 heeft hij het evangelisatieprogramma  « Terre des missions” geopend. Hij sprak over de islamisatie in Frankrijk, over de vervolging van de christenen in de  wereld van de islam en tenslotte over zijn eigen bekering. (FADELLE Joseph, Le prix à payer. Parijs, Editions de l’œuvre, 2010).***

***Nvdr: video-getuigenis in het Frans

Als christenen hebben we alle reden om bescheiden te zijn  of zelfs beschaamd om ons gedrag en dat van sommige leden van de Kerk van hoog tot laag, omdat we niet of niet voldoende  de waarheid en rijkdom van het christelijk geloof uitstralen. We hebben alle reden om respect te hebben voor anderen. Christen worden vraagt niet dat men zijn  Arabische of welke cultuur ook zou afzweren en evenmin dat men de  westerse cultuur  zou aannemen. Onnoemelijk vele moslims houden  van Jezus en Maria. We hebben alle reden om voorzichtig en geduldig te zijn. We hebben echter geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijk geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben  geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?” (2 Korintiërs 6, 14-15).

En dit nog

v  De zwendel rond de klimaatopwarming: http://www.katholiekforum.net/2019/02/08/documentaire-de-grote-globale-opwarmingszwendel/ . Over de CO2 hysterie: The Great Global WarmingSwindle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=dA0f1h9F-I8

P. Daniel