Een topprioriteit van Di Rupo, de Smet en co

internet

Onder leiding van de professoren Mark Elchardus (sociologie, VUB) en Johan Put (KULeuven, rechten) werden zo’n 3.867 scholieren uit de helft van de secundaire scholen in Antwerpen en Gent bevraagd over hun welbevinden, hun houdingen tegenover geweld, hun vooroordelen, hun verenigingsleven. Een onderdeel van deze studie, waaraan dan weer 2.769 Antwerpse en Gentse scholieren van de tweede en de derde graad meewerkten, ging over homofobie. Dat onderdeel werd uitgevoerd door Lilith Roggemans en het is ook dat onderdeel dat voor dit artikel belangrijk is.

Uit haar studie bleek eens te meer dat moslimjongens homofober zijn dan andere jongeren. Roggemans ging ook na of de sociaaleconomische situatie een rol speelde bij deze homofobie, maar dat bleek niet zo te zijn. Bij alle groepen was statistisch gezien ruim de helft van de homohaat alleen te verklaren door de religie van de betrokkene en bij moslims was die band nog sterker. De cijfers zijn onthutsend:

* 23,3 % van de bevraagde moslims vindt geweld tegen homo’s aanvaardbaar, drie keer zoveel dan bij niet-moslims. Slechts de helft van de moslims vindt agressie uitdrukkelijk niét aanvaardbaar.

* 45,9 % van de moslims vindt dat het homohuwelijk moet worden afgeschaft, ruim zes keer zoveel als bij de niet-moslims.

* 38,9 % van de moslims wil geen homoseksuele leraar, vier keer zoveel als bij de niet-moslims.

* 21,4 % van de moslims vindt de doodstraf voor homo’s goed, zeven keer zoveel als bij de niet-moslims.

Het gaat hier dus om grote verschillen tussen moslims en niet-moslims. En die verschillen worden volgens het onderzoek verklaard door de religie, niét door sociaaleconomische omstandigheden. Elchardus: “Deze resultaten laten scherpe conflicten vermoeden, temeer daar in Antwerpen één op de drie en in Gent één op de vier jongeren van het secundair onderwijs moslim is”. (daar hadden wij geen duur onderzoek voor nodig)

Ter relativering moet worden gezegd dat het om een attitude-onderzoek bij pubers gaat. Met twee beperkingen: attitudes leiden niet noodzakelijk tot gewelddadig gedrag; in attitude-onderzoek bij pubers valt enige snoeverij nooit uit te sluiten. Maar het blijft toch verbijsterend dat de verschillen zo groot zijn. ( je leefwereld is van cruciaal belang bij attitudes, in een gesloten gemeenschap zoals die van de moslims zal niet één positief geluid weerklinken met betrekking tot  homofilie, lees de koran in plaats van dure studies te financieren).

Federaal Minister van Gelijke Kansen Milquet heeft een beleid tegen homofoob geweld en tegen homodiscriminatie ontwikkeld. Ze heeft bovendien een voorontwerp van antiseksismewet om beledigingen tegen vrouwen en transgenders aan te pakken. Het plan-Milquet is in meerdere versies beschikbaar. We halen belangrijke punten uit al deze documenten.
De voorbereidende nota meent dat de oorzaken van homofobie en transfobie (haat tegen mensen die er anders uitzien dan hun geslacht laat vermoeden) “niet bekend zijn” (sic).
“Een religieuze overtuiging hebben blijkt samen te hangen met een negatieve houding tegenover de homo’s. Er zijn verschillen tussen de godsdiensten, al zijn die op basis van de huidige onderzoeken niet altijd heel helder”, zo schrijft de toelichting bij het plan.
( stop het onderzoek, lees de koran)

Die toelichting miskent daarmee de toen al bekende onderzoeken van de Leuvense professor Marc Hooghe, die aantoonde dat moslimjongens dubbel zo homofoob zijn als katholieke of vrijzinnige jongens. Eerder onderzoek van de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid vond inderdaad geen link tussen homofoob geweld in Brussel en religie, maar er mocht van de overheid ook niet naar gevraagd worden. (sic)

Wat zegt het plan zoal? Vast houden allemaal, het eigenbelang van deze homoregering sluit alle redelijkheid en rationaliteit uit, zelfs onze kinderen worden aangepakt.

== De antipestwet wordt herzien, zodat pesten uit homofobe motieven zwaarder wordt bestraft.
== Alle politiezones zullen één referentie-ambtenaar moeten hebben, die zich speciaal met homofoob geweld bezighoudt, bij de selectie zowel van de lesgevers als van de politie-aspiranten zal men ook kijken naar mogelijke homofobie van de kandidaten. Mensen met extremistische houdingen worden geweerd. ( Worden ook de homo’s gescreend naar heterofobie?)
== Er komt een degelijke registratie van homofoob en transfoob geweld, want momenteel is die er niet. ( de socialistische manier van werkgelegenheid scheppen)
== Er komt meer preventie, meer slachtofferopvang, meer sensibilisering, meer overleg met het middenveld. (nog meer werkgelegenheid, zal dan ook nagegaan worden of er geen sprake is van positieve dicriminatie?) Er wordt ook “gewerkt naar de godsdiensten om homofobie te bestrijden”. Maar hoe dat laatste moet gebeuren zegt het plan niet, hoe zou dat komen.

En dan de kers op de taart;
== Vlaams minister Pascal Smet (sp.a) wil de schoolboeken screenen op “gendermechanismen”: hij wil dus nagaan of er niet te veel stereotypen over mannen, vrouwen en holebi’s in staan. Er komt ook een overleg met de uitgeverswereld.

En het mag ook allemaal wat kosten, het leeggeplunderde Riziv (rijksdienst voor ziekte en invaliditeit, hallo!) krijgt het bevel van de homo’s Di Rupo en De Smet tussen te komen in volgende zaken;
== Transgenders moeten overal in algemene ziekenhuizen terecht kunnen met hun problemen.
== Het “ombouwen” van mannen tot vrouwen en omgekeerd moet beter terugbetaald worden door het ziekenfonds. (dat ze daarna kunnen oprotten als ze kanker krijgen omdat de kassen leeg zijn is een probleempje voor de volgende regerink)
En verder:
== Het IGVM (Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, bevoegd voor discriminatie van transgenders) stelt een tekst op met de belangrijkste beleidsactiepunten (Dit is dus een plan om een plan op te stellen, nvdr) en laat een extern onderzoek doen naar discriminatie van transgenders bij verzekeringsmaatschappijen.

== Buitenlandse Zaken richt een informeel netwerk van ambtenaren op dat zich bezig houdt met homohaat in het buitenland.

== In de asielwet wordt het begrip “bijzondere sociale groep” (op grond waarvan iemand het statuut van politiek vluchteling kan krijgen) verduidelijkt, zodat homo’s en transgenders er zeker onder vallen. Vervolgde homo’s en transgenders kunnen momenteel al politiek asiel krijgen. ( Het wordt hier voor heel de wereld een echt paradijs voor homo’s, economische asielzoekers, zieken  en gehandicapten, drugsbenden, Roma’s, enz, en……… allemaal mee-eten.) 

== Er komen meerdere onderzoeken naar geweld tegen homo’s en naar de mechanismen die maken dat dit geweld zo weinig wordt aangegeven door de slachtoffers.

== De politie krijgt een Werkgroep Transgender. Arbeidsinspecteurs zullen speciale vorming krijgen over “genderidentiteit”.

== De nieuwsuitzendingen zullen worden “gemonitord” om na te gaan of ze geen vooroordelen tegen homo’s en transgenders spuien. (De vraag hoe dit kan worden gerealiseerd zonder het censuurverbod uit de grondwet te overtreden wordt vooralsnog niet gesteld, nvdr).

== Vlaanderen zal nieuwkomers tijdens de inburgeringscursussen wijzen op het homohuwelijk en op respect voor seksuele minderheden.

== Vlaanderen ondersteunt de Outgames 2013, de Olympische Spelen voor holebi’s, in Antwerpen, die deze week beginnen en tot 11 augustus duren.

== In de scholen zullen cursussen over racisme en homofobie worden georganiseerd. De filosofie is nl. dat de oorzaken van racisme, vrouwenhaat en homofobie dezelfde zijn, nl. een patriarchale en traditionele opstelling. (sic)

Door de Cassatie-arresten van 6 maart 2012 zijn àlle haatboodschappen op het internet en in de (sociale) media “persmisdrijven” geworden. De huidige regeling is dus niet alleen discriminerend voor de overgrote meerderheid van de groepen waarvan de overheid de discriminatie wil bestrijden (homo’s, religieuze minderheden, bejaarden, zieken, gehandicapten, armen…), door de huidige regeling wordt de strijd tegen radicaliserende groepen zoals Sharia4Belgium ook enorm bemoeilijkt. Het volstaat om een haatboodschap op het internet te zetten om te genieten van de garanties van het persmisdrijf en de facto straffeloos te blijven.

De “Comori-partijen” (de waalse socialisten en de Vlaamse verraders aangevuld met de Groenen die samen de tweederdemeerderheid leveren om de grondwet te herzien) reageren over het algemeen positief op het voorstel. Maar alleen cdH en Groen willen dat nog deze legislatuur gerealiseerd zien.
CD&V wil àlle mediamisdrijven naar de correctionele rechter sturen. Niet alleen de discriminerende misdrijven dus, maar ook niet-discriminerende beledigingen en dito laster. Niet alleen misdrijven die via een krant of pamflet worden gepleegd, maar ook zij die via televisie op het internet worden gepleegd. Raf Terwingen (CD&V) kondigt een eigen wetgevend initiatief aan tegen oktober.

Het Vlaams Belang wil dan weer dat alle mediamisdrijven naar assisen gaan, ook de racistische. De partij wil de grondwet in die zin wijzigen. Om ervoor te zorgen dat haatboodschappen via het internet zoals die van Sharia4Belgium daardoor ongestraft blijven, wil de partij een snellere en kortere assisenprocedure voor dit soort misdrijven. Want er moet ook effectief vervolgd worden.

De redelijkheid en de realiteit zegt het duidelijk: Dit is een volkomen contraproductief en overbodig voorontwerp.”
DE KRITIEK OP HET VOORONTWERP.

Jogchum Vrielink, specialist antidiscriminatierecht (KULeuven), bekritiseerde dit voorstel al sterk. Volgens hem is dit een onaanvaardbare aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Religies kunnen door het voorontwerp strafbaar zijn, want de gelijkheid van vrouwen wordt daarin ogenschijnlijk ontkend in naam van patriarchaal gezag. Om van rappers en hiphopgroepen nog maar te zwijgen”, zegde hij eerder aan De Standaard en Gazet van Antwerpen. Volgens Vrielink kunnen reclamebureaus die mensen “reduceren tot hun geslachtelijke dimensie” strafbaar zijn, en zelfs feministische actiegroepen die een ‘minachtend’ of ‘reductionistisch’ beeld ophangen van mannen.

Nog verder gaat zijns inziens het discriminatieverbod. “Telkens je iemand bewust benadeelt op grond van geslacht (man-vrouw, transgender of niet) kan je strafbaar zijn, in vrijwel alle maatschappelijke situaties, bv. bij de keuze van je vrienden of je partner. Om een vervolging te ontlopen moet je objectief en rationeel kunnen verantwoorden waarom je deze keuze maakt, maar de keuze van vrienden en partners is nu eenmaal emotioneel.”

“Deze bepaling schept bovendien nieuwe discriminaties. Ze gaat verder dan het discriminatieverbod uit de antiracismewet. Daar is discriminatie strafbaar bij het leveren van goederen en diensten en in de arbeidssituatie. Voor alle andere gronden (seksuele voorkeur, geloof, handicap…) is discriminatie gewoonweg niet strafbaar. Terwijl dus iedere discriminatie van vrouwen én transseksuelen door het voorontwerp-Milquet in élke sector van het maatschappelijk leven strafbaar wordt, blijft discriminatie van homo’s en gehandicapten onstrafbaar in àlle sectoren van het maatschappelijk leven, ook bij huur en in de werksituatie. Nieuwe discriminaties dus.”

Vrielink: “En als al die groepen (homo’s, gehandicapten, bejaarden, zieken….)dezelfde rechten gaan opeisen – en waarom zouden ze dat niet doen – wordt het maatschappelijk debat en het maatschappelijk verkeer bijna onmogelijk“. En de deskundige besluit: “Deze wet is een monster. Het monster dook al op in 2003, 2008, 2010 en ook nu weer.

Lees ook de bedenkingen van John De Wit

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit

1 gedachte op “Een topprioriteit van Di Rupo, de Smet en co

  1. Een dag zonder propaganda voor homo’s in de media is als een dag zonder kiespijn.

Reacties zijn gesloten.