Dovemansdiscussie over leerplan in Beieren

Uli Henkel, AfD-verkozene in het parlement van Beieren, richt zich tot mevrouw Triebe, die de belangen der Grünen vertegenwoordigt:

“Mevrouw Triebe, U bent lid der Grünen-fractie. U bent een vrouw en U heeft zich in deze materie verdiept. Dan moet het U toch opgevallen zijn dat dat bij par. 9.6 van het leermateriaal staat “Mohammed is een voorbeeld voor het samenleven met vrouwen”… Ik veroorloof mij tot u te richten met de vraag, als groene volksvertegenwoordigster en als vrouw, of hij werkelijk een voorbeeld voor vrouwen kan zijn.
Mohammed was met 12 vrouwen getrouwd, waarvan één slechts 6 jaar oud was. Hij heeft het bevel gegeven haar te slaan als er voor haar opstandigheid gevreesd werd. Zo staat het in soera 4, vers 34. Haar op elk tijdstip seksuele beschikbaarheid werd bevolen in soera 2, vers 223. Elke man werden vier echtgenotes toebedeeld, soera 4, vers 3. Hoe is dit in overeenstemming met de groene vrouwenpolitiek? Ik wil u dan ook verzoeken een eerlijk antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is dat U, als groene vrouw, zoiets in het leerplan wil laten staan: “Mohammed is een voorbeeld voor het samenleven met vrouwen.”???”

Collega Henkel… ik wil U eraan herinneren dat U deel uitmaakt van een partij die een vrouwenbeeld heeft uit de vijftiger jaren, een beeld dat ook niet in het heden aangekomen is… Daarom is uw uitleg en uw vrouw voor mij zeer ongeloofwaardig.

Tussenopmerking van de heer Henkel:

“Tja, geachte collega, ik heb naar U geluisterd en ik heb me vanzelfsprekend ook vooraf in het leerplan verdiept en ik vraag U nu open… al voor de kleinsten (punt 1.51 van het leerplan) staat bv. geschreven “Mohammed is liefdevol voor alle schepsels” en bijgevolg vraag ik U, bent U zich ervan bewust dat de heer Mohammed 79 keer ten oorlog trok, 900 gevangen joden in het jaar 627 in Medina heeft laten onthoofden. Hij beval het doden van iedereen die kritiek op hem had en mijn vraag is nl. hierom – ik ken u goed en u nuanceert altijd zeer grondig en zeer correct – maar als nu leerlingen – en dan vooral de kleine – een dermate positief beeld gegeven wordt van de profeet, ziet U dan niet ook het gevaar dat deze jongeren nog ongemotiveerder en nog agressiever op eender welke kritiek op de profeet zullen reageren? Bv. bij discussies over Mohammed-cartoons of iets dergelijks… Als Mohammed liefdevol is voor alle schepsels hoewel wij weten dat hij een oorlogsfluisteraar…”

Klank wordt uitgeschakeld.

Blonde dame met groen kleed geeft dit verhakkeld antwoord:

“In het leerplan is voorzien dat de islamitische lessen ethisch onderwijs… geen ethisch onderwijs kan zijn… zich met de fundamentele waarden moet verantwoorden met de islam en met de andere religieuze richtingen en daarom zie ik geen enkel gevaar, integendeel, ik zie het dat het hierom gaat, als ik een geloof ken, dan kan ik het ook aanvaarden. En het is onze taak als staat en daarom zullen wij ook voorstander zijn voor het geloofsonderwijs, in de zin van een islamitische voorlichting als keuze-plichtvak.”

Als U uit het bovenstaande een antwoord op de nochtans duidelijks vraag van dhr. Uli Henkel kunt distilleren, mag U het ons melden. Wij hebben intussen begrepen dat er geen yota zal gewijzigd worden aan het leerplan: Mohammeds integriteit, vrouwenliefde en zachtzinnigheid is boven elke twijfel verheven. Vandaar de grote verontwaardiging als wij eraan durven te twijfelen. O.L.Heer vond tenslotte ook: “Wie zonder zonden is…” Vandaar de stenen, resp. kogels, die af en toe onze richting uitkomen.