Dienstmededeling

Na de publicatie van de drie laatste artikeltjes, werd het even stil. Om de één of andere onduidelijke reden kregen wij geen toegang meer tot onze eigen webstek. Vandaag lukt het dan weer wel, zomaar, zonder de tussenkomst van de cavalerie die wij intussen opgeroepen hadden.

Mocht u na deze mededeling, niets meer van ons horen of lezen, dan gaat u er best vanuit dat we opnieuw uit de gunst der www-goden gevallen zijn.

2 gedachten over “Dienstmededeling

 1. ik heb nog 4 dagen van de 30 te gaan van de uitsluiting op FB !
  Verder : Lubbeek zo maar
  Gaat de Lubeekse beleidsploeg (NVA-CD&V) zich schikken naar de nieuwe wegeving aangaande het eigendomsrecht van de Lubbeekse bevolking ?
  Deze wetgeving (vanaf 1 september) bepaalt dat iedereen het recht heeft om ieders onbebouwd en niet-afgesloten onroerend goed te betreden … behoudens het uitdrukkelijk verbod van de eigenaar. Men kan ook een nieuw verbodsbord aanbrengen. Kunt u zich uw straat voorstellen met aan elke voordeur een bord : Verboden toegang voor onbevoegden!
  Of misschien een verkeerslicht aanbrengen: groen voor kom maar, of rood voor niet betreden (want mijn echtgenote ligt heerlijk topless te zonnebaden).
  Meer en meer is het duidelijk aan het worden dat in de Wetstraat elk gezond verstand (als ze het al hadden) ver zoek is!
  Of gaat het Lubbeekse bestuur zijn inwoners beschermen zoals dat nu aan het gebeuren is in Glabbeek, Middelkerke, Bierbeek e.a.? De gemeenteraad kan via een politieverordening de artikels 119 en 119bis van de nieuwe Gemeentewet en artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur gebruiken om maatregelen te nemen om de eigendommen van onze inwoners beschermen.
  V.U. Eddy Elyn – email : eddy.elyn@telenet.be – Zavelstraat Pellenberg

  • Mr Elyn,
   Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek is een product van Geens, die hierbij gratis (sic) werd bijgestaan door zijn vroeger advocatenkantoor Eubelius.
   Eigenaars van dure villa’s met een 1 ha tuin er rond , zullen met deze wetgeving geen problemen hebben. Deze tuinen zijn trouwens voor een groot deel met een omheining hermetisch afgesloten, met daarbij dan nog de nodige beveiligingsapparatuur.
   De problemen zullen zich vooral voordoen in wijken met een gemengde bevolking(sic), met dan vooral autochtone en allochtone “Flodder”” families, die er dicht op elkaar gepakt zitten. Als overblijvende autochtoon, behorende tot de middenklasse, kan je dan maar beter verhuizen.
   M.b.t. de onbebouwde en niet-afgesloten onroerend goederen (=gronden), zet men hier de deur open voor rondtrekkende woonwagenbewoners(sic), en anderen, die op zoek zijn naar een gratis staanplaats.. en als men ze dan toch weg krijgt, vindt men een “mesthoop….”. De voormelde gronden kunnen echter ook gebruikt worden als parking & stapelplaats door om het even wie.. !! En ga maar bewijzen dat de toegangspoort dicht was… en als men niet vlug reageert, geldt het principe : “zwijgen is toestemmen” en het recht straft de stilzittende partij af. Krijg ze maar weg, en naar de vergoeding voor de kosten kan je dan ook fluiten. En dan de rol van de vrederechters : na de lange mars door de instellingen, weten we ook wie daar zit, op enkele uitzonderingen na. Maak U dan ook geen illusies. De wetgeving is bovendien zeer vaag m.b.t. de kennisgevingen – toestemmingen – vergoeding kosten en schade. Het zal dan ook jaren duren alvorens er een min of meer duidelijke en samenhangende rechtspraak zal zijn.
   Met de voormelde wet wordt niet alleen het eigendomsrecht in ernstige mate aangetast, maar wordt de deur opengezet voor tal van burenconflicten, waarvan vooral de autochtone middenklasse als huurder of als eigenaar het slachtoffer zal zijn. Afgezien van het voormelde is er nog het aspect : ”onschendbaarheid van de woning”.
   https://www.dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/HHC.M.1920.0020.pdf
   met citaat : “Onder de term ‘woning’ in de zin van artikel 15 Grondwet moet de plaats worden verstaan, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit diens hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privéleven. ….
   ‘Aanhorigheden van een bewoond huis’ zijn volgens artikel 480 Strafwetboek de binnenplaatsen, neerhoven, tuinen en alle andere besloten erven, alsook de schuren, stallen en alle andere bouwwerken die zich daarin bevinden, onverschillig waarvoor zij gebruikt worden, zelfs wanneer zij een afzonderlijke ruimte vormen binnen de algemene omheining.” (=einde citaat).
   Dit citaat is duidelijk. Wat overheidsinstanties niet mogen zonder een gerechtelijke beslissing, is nu blijkbaar wel mogelijk voor buren e.d.
   Krakers zijn daarentegen beter beschermd , in tegenstelling tot de brave burger en goede huisvader :
   https://www.schuermans-law.be/nl/nieuws/grondwettelijk-hof-vernietigt-deel-van-de-krakerswet
   met citaat : “Bij arrest van 12 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof bovenvermeld artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017 vernietigd. Het Grondwettelijk Hof was van oordeel dat deze bepaling aan de Procureur des Konings de bevoegdheid verleent om prima facie het kennelijk gegrond karakter van een rechtsvordering te beoordelen. Het bevel tot ontruiming van de Procureur des Konings betreft een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven van de krakers en hun recht op onschendbaarheid van de woning wanneer deze hun woonplaats betreft. Daarvoor is het voorafgaande optreden vereist van een onafhankelijke en onpartijdige rechter, die daarbij de jurisdictionele waarborgen in acht neemt, waaronder het recht op toegang tot de rechter en de rechten van verdediging. De voorziene beroepsprocedure bij de Vrederechter volstaat evenmin, nu dit de uitoefening van dat rechtsmiddel vereist. Dat veronderstelt dat de krakers kennis hebben genomen van het bevel dat hen enkel door aanplakking ter kennis wordt gebracht en waarop zij dan binnen een relatief korte termijn dienen te reageren. Daaruit volgt volgens het Grondwettelijk Hof dat de uitvoering van het bevel tot ontruiming dat door de Procureur des Konings is genomen dus niet noodzakelijk het voorwerp uitmaakt van een controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter…..” (=einde citaat). Op basis hiervan kan men al naar het grondwettelijk hof trekken. Merk vooral de verwijzing op naar de vrederechter !!! Is deze niet te vertrouwen ??
   En wat de beslissingen betreft van de gemeenten dient men rekening te houden met het volgende :
   https://www.elfri.be/artikel/hierarchie-der-normen
   “De superioriteitsregel wordt verwoord in het algemeen rechtsbeginsel “Lex superior derogat legi inferiori”, De hogere wet stelt de lagere wet buiten werking. Een hogere wet prevaleert de lagere wet. Indien een lagere wet/norm, strijdige is met een hogere wet, gaat de hogere wet voor.22 jul. 2015” . (=einde citaat).
   Een lagere overheid is maar bevoegd als deze daartoe door een hogere overheid bevoegd is verklaard, of als de desbetreffende materie nog niet geregeld is door een hogere overheid.
   Het voormelde is echter maar een zeer beperkte inleiding in de problematiek, en het komt aan de deskundigen toe dit verder te onderbouwen.

Reacties zijn gesloten.