De Islam – Siamese tweeling (2) door Marnix

De Islam – Siamese tweeling (ingekort)

Deze voorstelling, om te trachten de Islam te begrijpen, want de Islam is in zijn veelvoud en ingewikkeldheid niet eenvoudig te begrijpen. De islam is als een Siamese tweeling met twee hoofden op een lichaam, één en ondeelbaar. Het ene hoofd beheerst het spirituele het andere de politieke veroveringsideologie (dit sinds het bestaan).

 

De islam heeft maar één doel, zich vestigen over de hele wereld

De zes zuilen van het geloof

1 – de eenheid van God (tawhid)

De moslim God is een onkenbaar wezen die zijn wil heeft kenbaar gemaakt met teksten die niet interpreteerbaar zijn.

2 – de engelen (dat “boodschapper” betekent)

De engelen zijn door Allah uit licht geschapen en zijn ontdaan van elke materiële substantie. Ze zijn dus onzichtbaar maar soms verschijnen o.a. in een menselijke gedaante, aan uitverkorenen (Abraham, Lot, Mohammed, Maria). Ze zijn vrij van zonde, ze eten noch drinken en zijn geslachtsloos. Ze dragen Allah’s troon in de hemel, voeren nauwgezet zijn wil uit en getuigen dag en nacht zijn lof. Engelen zijn zo geschapen dat ze niet kunnen ongehoorzaam zijn aan Allah. Volgens de Islam bestaan er dus geen gevallen Engelen. Satan wordt dan ook niet aanzien als een gevallen engel, maar als een jinn.

Jinns

Jinns zijn schepselen gemaakt uit vuur en staan dicht bij de menselijke natuur. Ze eten, drinken, planten voort en sterven. Ze hebben een vrije wil zoals mensen. Er zijn goede, gelovige jinns en slechte, ongelovige jinns. De ongelovige jinns hebben duivelse trekken en moeten als een soort demonen beschouwd worden. Jinns worden worden op grond van hun geloof beoordeeld en naar de hemel of de hel door verwezen.Hallo!! (red.)

3 – de geopenbaarde Boeken

Rollen van Abraham, de Thora, de Psalmen, de Evangeliën en de Koran

4 – de profeten en de boodschappers

De term profeet (nabi) wordt in de islam gebruikt om diegenen aan te duiden die door God uitverkoren zijn Zijn wil te verkondigen. Daarnaast zijn er ook profeten die boodschapper (rasoel) zijn. En wie beslist dat Hallo!! (red.)

Mohammed ibn Saʿd stelt dat er 315 boodschappers geweest zijn en 1000 profeten, andere bronnen spreken van 224.000 profeten. Vertellingen over verschillende profeten maken een aanzienlijk deel van de Koran uit en velen van hen worden met naam en toenaam besproken. Er zijn daarnaast ook enkele profeten die vooreerst in de Hadith en in de tafsir geduid worden. De Koran maakt duidelijk dat God tot elk volk een profeet heeft gezonden. Di rupo bij ons Hallo!! (red.)

5 – de Wederopstanding en de Laatste Dag

De Hadith sahieh van Al-Boechari vermeldt wat er in grote lijnen op de Dag des Oordeels gebeurt. Na de dood leven de zielen verder in een tussenstadium, de barzakh. Enkel wanneer alle mensen, djinns en engelen gestorven zijn zal de ‘Dag des Oordeels’ plaatsvinden. Dan wordt bepaald waar iedereen zijn plaats toegewezen krijgt. Dat hebben ze van ons Hallo!! (red.)

6 – de Voorbeschikking Gods. Dit is onder te verdelen in vier punten:

a. Gods Kennis.God weet alles van tevoren en heeft dat voorbeschikt b. Gods Wil. C Gods Schepping

Van alle levende en niet-levende objecten en dat alles in (en eventueel buiten) het universum met de wil en schepping van God tot bestaan is gekomen

d. Gods Toestemming

Voor al het goede en het kwade (vanuit menselijke perceptie) dat tot stand komt.

(De islam laat geen andere godsdienst  toe = racistisch!)

De geloofsbelijdenis (Shahadah)                                             

3 – Het geven van aalmoezen (Armenbelasting, zakaat of Zakah)

Belangrijk binnen de islam is het geloof dat alle dingen aan God toebehoren en dat rijkdom de mens alleen in bruikleen gegeven wordt. Het woord zakat betekent zowel loutering (of zuivering) als groei. Elke moslim berekent zijn of haar zakat persoonlijk. In de meeste gevallen betekent dit een jaarlijkse donatie van twee en een half procent van het gespaarde privékapitaal. Eventueel kan daar bovenop nog een bedrag worden weggeschonken voor islamitische liefdadigheidsdoeleinden (sadaqah), om daarmee een grotere hemelse beloning te verkrijgen. Puur egoïsme  Hallo!! (red.)

4 – Het vasten tijdens de Ramadam

Tijdens deze vastenperiode bidden veel moslims meer dan gewoonlijk. Siyam is bedoeld om moslims geduld en zelfdiscipline te leren; ook wordt het gezien als een schuldderving van de gelovige ten opzichte van God. Het helpt niet veel Hallo!! (red.)

5 – De pelgrimstocht naar mekka (Hadj)

De pelgrimstocht naar de voor moslims heiligste stad Mekka in Saoedi-Arabië wordt uitgevoerd tijdens de maand Dhul Hijja (de hajj-maand, de twaalfde maand van de islamitische kalender). Iedere moslim (zowel mannen als vrouwen) die het zich financieel en qua gezondheid kan permitteren is verplicht dit ten minste eenmaal in het leven te ondernemen (Soera Het Geslacht van Imraan 97).

De omstreden zesde zuil

Sommige moslims, met name zij die horen bij de sekte van de khawarij, stellen dat de zesde zuil van de islam de heilige oorlog is. Hiervoor wordt verwezen naar het begrip jihad dat ‘strijd’ betekent. Het betreft zowel de innerlijke strijd om goed te doen (de innerlijke jihad of ‘grote jihad’) als de uiterlijke strijd tegen ongelovigen ter uitbreiding van de islam of tegen hen die de islam bedreigen (de uiterlijke jihad of kleine jihad). De eerste kan men beter vergeten, moslims vergeten die ook  Hallo!! (red.)

 Deze video als voorbeeld om aan te tonen hoe gemakkelijk moslim worden kan: http://vimeo.com/64229240

2° politieke veroveringsideologie

– het juridische:  Wet & Recht:

Fiqh: wordt binnen de islam gezien als de jurisprudentie van de sharia. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent. Fiqh gaat zowel over islamitische rituelen als over het islamitisch recht.

· Hadith: inclusief de uitspraken en het leven van Mohammed zoals overgeleverd door tijdgenoten van de eerste tot en met de derde generatie na Mohammed.

· Koran:  De koran is een boek, waarin het er hoofdzakelijk om gaat hoe de moslims moeten denken en handelen als ze met diegenen omgaan die niet tot de islam behoren. In de koran staat niet één enkel vers, waarin tot liefde tegenover de naaste wordt aangemoedigd als diegenen geen aanhanger van de islam is.    Maar er zijn 493 passages die of geweld ondersteunen of van de haat van Allah tegen ongelovigen, alle niet-moslims, berichten. Dat betekent: ze of te doden of ze te dwingen als tweederangs burgers te leven en belastingen (Jizya) te betalen.

Lijst van soera’s uit de koran: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_soera%27s

· Sharia: De sharia heeft slechts betrekking op een beperkt aantal rechtsgebieden: familierecht, enkele strafrechtelijke delicten, oorlogs- en contractenrecht en ten slotte de juridische positie van niet-moslims en vrouwen binnen deze rechtsgebieden.

· Soenna: De soenna in de islam is de manier van Mohammed zoals die gekend is via overleveringen over diens leven, de Ahadith. Uit al wat Mohammed zei en deed tijdens zijn leven wordt de soenna afgeleid. De soenna is een van de vier bronnen van het islamitische recht.

Mohammed wordt in de islam beschouwd als een gewoon mens, zonder goddelijke of bovennatuurlijke eigenschappen zoals toegeschreven aan Jezus in het christendom. Hij wordt echter door moslims gezien als de perfecte mens, en zijn leven en daden als een leven dat perfect is in de ogen van God. Soennitische moslims hechten dan ook grote waarde aan het handelen van Mohammed zoals in de soenna beschreven en trachten hun leven op een even perfecte manier te leven.

Pedofielen aller landen converteert u tot de islam,   Hallo!! (red.)

– het politieke: is een verzameling van politieke ideologieën binnen de islam gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of ‘literalistische’) interpretatie van de Koran en de Hadith. De ideologie komt voort uit het islamitisch principe van tawhid, eenheid, en is daarmee tegen de scheiding van geloof en staat.                                                                                

Islamisme is een politieke ideologie die voortvloeit uit een strikte interpretatie van de islam. Islamisten schrijven alle moslims een strikt respect voor de Koran en de sharia voor, met inbegrip van de daarin opgenomen regels voor familiaal recht, en de straffen, én met voorrang van deze regels op de burgerlijke wetten (die in democratische landen stelselmatig op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) gebaseerd zijn). De houding tegenover deze is daarom een van de factoren om islamisten van andere moslims te onderscheiden.

Het islamisme geniet een sterk groeiende bijval, mede door het politieke failliet van corrupte Arabische regimes, zowel de seculiere, (bijvoorbeeld Syrië Egypte, Algerije) als de zich theocratisch voordoende (bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Iran) en door de puriteinse en idealistische aard van zijn ideologie, in de Arabische wereld. Het krijgt ook onder West-Europese moslims een groeiende aandacht. Deze bijval wordt ook versterkt door de wijdverbreide wanhoop in Arabische en islamitische kringen ten aanzien van het schijnbaar onoplosbare Palestijns-Israëlische conflict en de daaruit voortvloeiende haat tegen Israël.

– het economische: De waardigheid van werk

De Islâm beveelt aan dat een ieder tracht op een eerlijke manier, door te werken, in zijn levensonderhoud te voorzien. Zoals de profeet Mohammed het eens uitdrukte: “Niemand heeft beter voedsel genuttigd dan degene, die het voedsel met het werk van zijn eigen handen heeft verdiend.” Bij een andere gelegenheid zei de profeet: “Betaal de arbeider zijn loon voordat het zweet op zijn lichaam is opgedroogd.” Toen was er geen OCMW  Hallo!! (red.)

 Eerlijkheid in handelstransacties

De Koran legt al in zeer vroege openbaringen de nadruk op eerlijke en oprechte handel. In de handel moet onder meer met twee belangrijke zaken rekening worden gehouden: zaken die niet toegestaan zijn (alcohol, varkensvlees of andere schadelijke producten), dienen niet te worden verhandeld of geproduceerd; de verkoper dient de koper op eventuele gebreken van het  te verhandelen goed te wijzen alvorens de koop een feit wordt.

Belasting

De Islâm schrijft voor dat een ieder, die daartoe in staat is, jaarlijks 2,5 % van zijn vermogen (minus schulden, huisraad en noodzakelijke levensbehoeften) aan zakât of armenbelasting dient uit te geven. Vaak wordt gesteld dat er reeds belasting wordt betaald aan de overheid en dat daardoor de zakâtplicht vervalt. Dit is echter onjuist. De zakât wordt namelijk specifiek voor bepaalde categorieën van personen bestemd: armen, behoeftigen, zakât-ambtenaren, bekeerlingen, gevangenen, schuldenaren, reizigers, op de weg van Allâh.

Leningen en schulden

De Koran beveelt schulden schriftelijk vast te leggen. Deze regeling, en de regeling inzake toegeeflijke behandeling van schuldenaren, zijn de twee Islamitische basisvoorschriften met betrekking tot schulden.

Het is toegestaan leningen te nemen en te verstrekken, mits onder zachte voorwaarden. Indien de schuldenaar niet in staat is de lening (tijdig) terug te betalen, dient hem uitstel te worden verleend; de Koran vermeldt zelfs dat kwijtschelden beter is. Hiertegenover staat dat degenen die wel in staat zijn de schulden te betalen, zeer sterk worden aanbevolen zulks te doen. Zo zou de profeet Mohammed hebben gezegd: “Waarlijk, tot de besten van u behoren degenen, die goed zijn in het betalen van een schuld.” Ook heeft de profeet vermeld, dat het niet betalen van een schuld door een rijke, onrechtvaardig is. Verder is het interessant te weten dat de profeet heeft gezegd, dat het betalen van een schuld de voorkeur heeft boven het uitgeven in liefdadigheid. Behalve aan de Kafar, die mag op zijn kin kloppen  Hallo!! (red.)

Woeker: De Islamitische banken brengen geen rente in rekening voor zakelijke leningen. In plaats daarvan wordt een deel van de winst gevraagd van datgene, waarvoor de lening wordt verstrekt. Zo kennen we ze het best, schijheiligaards Hallo!! (red.) 

Eigendom en inkomen

Eigendomsverkrijging vindt over het algemeen op drie manieren plaats: door iktisâb (winning / verdienen), warâtha (erfenis) en hiba (gift). Diefstal Hallo!! (red.)

Enkele vormen van eigendomsverkrijging die volgens de Heilige Koran niet toegestaan zijn, zijn omkoping, wederrechtelijke toe-eigening en kansspelen. HAHA  Hallo!! (red.)

– het sociale: Familiaal:

– De islam financiert sociale werken (zakat), hulp aan  armen, zieken, wezen, zwakzinnigen en zorg voor ouderen in familieverband. De hulp verleend is enkel voor moslims en de zakat kan ook gebruikt worden om de jihad te financieren.

– Verbod op alcohol, drugs, kansspelen en woekerpraktijken kan als positief beschouwd worden

de hoofddoek (als symbool voor de veroveringsvlag als breekijzer en als politiek instrument in de handen van fundamentalisten.  Omdat zij een minderheid zijn, hechten de fundamentalisten zeer aan “visuele aanwezigheid”. Dit geeft bovendien de mogelijkheid tot openbare controle of de islamitische stamleden de stam-codes volgen, d.w.z. de hoofddoek dragen.)

– de jihad (de veroveringsstrijd) “Voor de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht vanwege de universaliteit van de [moslim] missie en [van de verplichting om] iedereen tot de islam te bekeren, hetzij door overtuiging hetzij door geweld. Jihad, zo onderwijzen de moslimgeleerden, is ‘inspanning’ in de strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, met alle middelen die nut kunnen afwerpen. In die strijd is geen enkel middel taboe, want het goede doel heiligt de middelen. Daarom zijn in de islam Kalifaat en koninklijke autoriteit verenigd, zodat de verantwoordelijke persoon de ter beschikking staande kracht op beide [religie en politiek] tegelijkertijd kan inzetten.

– het martelaarschap Er worden drie soorten martelaren onderscheiden:

Zij die in deze en de komende wereld als martelaar worden gezien. Zij zijn tijdens een rechtvaardige strijd gedood. Ze worden niet gewassen op de manier die gebruikelijk is bij een overledene. Er is verschil van mening over het al dan niet verrichten van het gebed voor de overledene vanwege hun bijzondere status.

Zij die in deze wereld niet als martelaar worden beschouwd, maar wel in het hiernamaals. Dit betreft zij die sterven aan een ongeneeslijke ziekte, een aardbeving of een andere ramp, die tijdens de verdediging van bezit, leven of eer zijn gestorven. Hierover zijn betrouwbare overleveringen bekend. Zij worden wel gewassen en er wordt wel voor hen gebeden.

Zij die voor het oog van de wereld martelaar zijn, maar daarop eigenlijk geen aanspraak kunnen maken, omdat zij een verkeerde intentie hadden. Misschien voerden zij oorlog om er beter van te worden of zijn zij als lafaard gedood. Alleen God kent hun werkelijke bedoelingen.

 Dit alles is “in en met” elkaar verstrengelt en maakt van de islam tot een totalitaire veroveringsideologie die alle delen van het leven en maatschappij bevat en beheerst, van geboorte tot de dood.

In de islam heeft “terrorisme een religieuze identiteit” en “geloof en terrorisme ‘dekken’ of ‘vullen’ elkaar aan”.

Dit  “moslim monster” zet zich schrap om ons te wurgen en ons met haar en huid op te vreten.

De islam heeft maar één doel, zich vestigen over de hele wereld.

 Marnix

Bronnen: wikipedia – islambronnen.nl –  exmoslims.org – infohit.nl – ejbron.wordpress.com – koranonline .

 

 

4 gedachten over “De Islam – Siamese tweeling (2) door Marnix

 1. Goede beschrijving door Golfbrekervriend Marnix over het wassen van de doden.
  De reden WAAROM gevallen “strijders” geen lijkwassing hoeven, is vlot te verklaren: mo & zijn woestijnrovers moesten vaak vluchten nà een stevige pandoering, en konden onmogelijk hun gesneuvelden meenemen op hun vlucht.
  Doch… wat dan gezegd over die clip dat nog maar pas circuleert op youtube ?
  Titel: Soldiers Heart Cut And Eaten
  Daarin zien we een REBELLENbendeleider die de borstkast van een gedode Syrische regeringssoldaat opensnijd, er ingewanden (niet duidelijk-zichtbaar vanwege youtubeinterventie) uithaalt en ervan eet, zeggende dat àlle tegenstanders dit zouden moeten ondergaan.
  En natuurlijk, kwam ook het gebruikelijke al****ackbar tussen zijn gebral in.

 2. Victor, ik heb het door u benoemde filmke gezien, eerst op youtube kort nadien was het daar gesloten en nu deze avond bij pi-news. Opgevoed om te haten! Dit zegt ook iets over het IQ en beschavingspeil van dat volk, “culturele verrijking” volgens minister Pascal Smet als onze kleuters met deze grote verscheidenheid van rassen en culturen in contact komen…
  Houzee!

 3. Toen ik heel dat epistel las moest ik onwillekeurig terugdenken aan mijn prille kinderjaren , toen mijn vader voorlas uit het boek , sprookjes van Grimm . Bij sommige van die verhalen indertijd ,kwam ik nogal sterk onder de indruk , ondanks het feit dat mijn vader steeds benadrukte dat het maar “sprookjes” waren. Wat werd er toen allemaal in onze oren geblazen , hoe naief waren wij met zen allen om soms geloof te hechten aan een hoop verzinsel , met het doel om ons zoet , kalm en braaf te houden. Nu we een pak ouder zijn , zelfstandig kunnen denken en oordelen moeten ze met die flauwe kul niet meer afkomen dat komt omdat we VOLWASSEN mensen zijn . Hoe is het mogelijk dat er nog zoveel rondlopen , die zich laten leiden , onderdrukken en gewelddadig worden door sprookjes te geloven , omdat ze nog niet VOLWASSEN zijn . Inplaats van ze op te voeden legt de maatschappij er een hoop eieren onder , met resultaat , verwende ambetante klein jong .

 4. Rene, Hoe het mogelijk is dat er nog zoveel rondlopen. Het antwoord is vrij eenvoudig, al eeuwenlang huwelijken tussen dezelfde families in de islamitische landen zorgen ervoor dat de gemiddelde IQ 85% is. Die mensen worden nooit geestelijk volwassen en die zullen blijvend in sprookjes geloven, ook deze die hier aangeland zijn. De islam “IS” een gewelddadig sprookje met dat doel geschreven waarin alles voorgeschreven is om dat doel te bereiken. Alleen dan kan de elite kan de macht behouden door het geloof levendig te houden van een “gelukzaligheid in een paradijs” na de dood.

Reacties zijn gesloten.