De geschiedenis herhaalt zich – nog – steeds

lovenaarA2De val van het Oude Rome – De geschiedenis herhaalt zich nog steeds.

Op de webstek van Zero  Hedge verscheen zojuist een artikel waar een vergelijking werd gemaakt met de ondergang van het Oude Rome en de nakende ondergang van de VSA.
In het artikel wordt duidelijk gesteld dat de VSA niet zullen ten ondergaan  door  een buitenlandse vijand maar door het verval veroorzaakt van binnen in.


Het is dan ook nuttig te kijken naar de oorzaken van de ondergang van het Romeinse Rijk. Ik geef een samenvatting van de in de voormelde tekst opgesomde oorzaken, die velen bekend in de oren zullen klinken:

– 1. Voortdurende oorlogen putte de schatkist uit, en veroorzaakte een aanzienlijk verlies aan mankracht, waardoor er beroep diende gedaan te worden op huurlingenlegers, die mogelijks mee aan de basis lagen van de belegering en uiteindelijk de val  & plundering  van Rome.(= men wordt dus gebeten door zijn eigen vlooien!).
–  2.Door de  enorme  militaire uitgaven, werden de nodige financiële middelen afgeleid van andere domeinen zoals   het onderhoud van de infrastructuur, technologische  vernieuwing en investeringen met het oog op een duurzame economische groei.
–  3. Buitensporige  uitgaven voor brood en spelen met daarbij een zeer hoge fiscale druk en muntontwaarding, vergrootte  de kloof tussen arm en rijk. Dit werd dan gevolgd door ontevredenheid, wantrouwen en weerstand.
–  4. Een almachtige gecentraliseerde en  autoritaire regering  regeerde zonder mandaat van de bevolking, was corrupt tot en met, en kocht de bevolking om met de beloftes van brood en spelen.
–  5.De keizers en de senatoren werden oligarchen en hun uitdagende  en luxueuze levensstijl  waren het bewijs van hun corruptie en decadentie. De algemeen verspreide  corruptie samen met de onbekwaamheid van de leidinggevenden was op zijn  beurt  de oorzaak van  het verdwijnen van een “nationaal gevoel” bij de bevolking, die alleen maar kon walgen van een dergelijke “oligarchie”.
–  6. Het verval van de  handel, industrie en landbouw veroorzaakt, door de hoge belastingen, om het ganse militaire apparaat in leven te houden, droeg bij tot de omstandigheden die  de invasie van de “barbaren” vergemakkelijkte. Eenmaal de randgebieden in vreemde handen vielen, stopte de aanvoer van de nodige  voedingsmiddelen & grondstoffen, en  in Italië  zelf was er door de “delokalisatie”    niets meer aanwezig.
–  7. Er was ook het morele verval  bij de autochtone bevolking, veroorzaakt door de massale  invoer van slaven vanuit de veroverde gebieden, met daarbij dan de slavenarbeid, die op zijn beurt een verval   veroorzaakte van de arbeidsethiek van de middenklasse. Dit werd dan op zijn beurt gevolgd door een aanzienlijke stijging van de werklozen en landlopers.
Een maatschappij  die gebaseerd is op slavenarbeid sluit immers een middenklasse uit met de nodige koopkracht.

Op basis van de voormelde punten blijkt dus dat er niets nieuws is onder de zon. Op een paar details na speelt zich nu hetzelfde af in de VSA en ook gedeeltelijk in  de EUSSR. Van belang hierbij is vooral de massale immigratie en de vernietigende gevolgen ervan voor onze huidige maatschappij.

In de huidige stand van zaken, zijn er echter geen aanwijzingen dat dit verval alsnog kan gestuit worden. Integendeel, het gaat van kwaad naar erger.
In de tekst van Zero Hedge wordt immers uitdrukkelijk verwezen naar het conflict tussen enerzijds de bevolking en anderzijds de bankiers. Dit is echter  geen nieuw gegeven.
Ook in het Oude Rome speelden de “banksters” afkomstig van Mesopotamië al een rol.(bron: Financial Vipers of Venice –Joseph P. Farrel pagina  67 –69). Na de val van Rome kwamen deze “banksters” terecht in Venetië, en vervolgens via Duitsland in Amsterdam, om dan uiteindelijk te eindigen in Londen (=The City) met een bijhuis in New York(= Wallstreet).
Het dus  diezelfde “banksters” die de drijvende krachten zijn achter de NWO, alwaar we naar toe glijden via de geplande 3de wereldoorlog. (zie de reeds vroeger geciteerde brief van Albert Pike).

Lovenaar

Nvdr: Wij voegen er de mening van Ben Powell aan toe: