Cijferdans

CijferdansCijferdans

  • In 2010 – 2012 werden in het land b 108 pensioenuitkeringen teruggevorderd omdat ze onterecht werden toegekend.  Het ging om een totaalbedrag van € 785.310 en 87 dossiers, of 80.55% van het totaal aantal,  hadden betrekking op Franstaligen die een pensioen hadden ontvangen, zonder dat ze er in feite recht op hadden. (Trends 31.01.2013)
  • De meest voorkomende naam bij pasgeborenen in Antwerpen is Moham(m)ed.  In de top tien van de mannelijke borelingnamen vinden wij niet minder dan zeven Arabische namen terug.  In de ranglijst van de tien populairste meisjesnamen zijn er dat minstens vier.  Het feit dat de neo-Antwerpenaars blijven kiezen voor Arabische namen zegt veel over hun integratieproces en de rampzalige bevolkingsvervanging.
  • Zo zal Antwerpen – waar vandaag 39.7% van de bevolking allochtoon is – over tien jaar een allochtone meerderheid hebben (55%).  Mechelen kent dezelfde demografische ontwikkeling: vandaag 27% allochtonen, binnen tien jaar 41%.
  • 65.6% van de Antwerpse OCMW-klanten is allochtoon.  Men vergelijke met het jaar 2010: 58%.  De buitenlandse steuntrekkers komen uit heel de wereld naar het manna: niet minder dan 114 nationaliteiten staan popelend te wachten aan de kassa.
  • In Gent is er geen vuiltje aan de lucht vermits er geen allochtonen meer wonen.  Bij het OCMW zijn ze een andere mening toegedaan.
  • Belgacombaas Didier Bellen verdient 80 keer zoveel als een postbode (Het Nieuwsblad).Vorig jaar liet minister van overheidsbedrijven, Jean-Pascalle Labbiles voorganger, Paul Magnette, een studie uitvoeren over de lonen bij overheidsbedrijven. Daaruit bleek dat Bellens toen 32 keer meer verdiende dan de gemiddelde werknemer bij Belgacom. Bij Bpost verdient CEO Johnny Thijs 23 keer zoveel als de doorsnee postbode. Het komt erop neer dat een postbode 80 jaar zou moeten werken om Bellens’ jaarloon bij elkaar te krijgen.
  • Wat betreft de huidige begrotingen… Uit de begrotingsdocumenten van het monitoringcomité blijkt een begrotingstekort van 400 miljoen euro voor Wallonië  en 132 miljoen euro voor Brussel. Het is nog niet duidelijk of men inspanningen gaat doen om dit weg te werken. De afspraak was dat er dit jaar geen tekort meer mag zijn op het niveau van de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden.