Blanke boeren krijgen geen coronasteun

Injustice Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Blanke boeren in Illinois trekken naar de rechtbank tegen de recente covid-19 wet omdat deze federale subsidies toekent op basis van de huidskleur.

Eén van de eisers is Ryan Kent van Centralia, Illinois, een blanke boer die soyabonen, tarwe en maïs teelt op zijn ca. 2000 ha groot landbouwbedrijf dat zijn vader uit de grond stampte. De andere eisers zijn de gebr. Matthew en Joshua Morton uit Kell, Illinois, die ook blank zijn. Ook zij teelten soyabonen, tarwe en maïs. Zoals talrijke boeren hebben zij te lijden gehad door de pandemie en hebben een lopende lening met een uitstaand saldo.

Kent kreeg in 2010 een lening toegekend door het Min. van Landbouw (USDA) van $90,000 opdat hij 31 ha landbouwgrond zou kunnen bijkopen. Hij moet nu nog $43,000 terugbetalen – de aflossing brengt hem en zijn gezin nu, met de gevolgen van de coronacrisis, in financiële problemen.

Toen het Congress het American Rescue Plan Act (corona-gerelateerde wet ter ondersteuning van de economie) van $1.9 biljoen op 11 maart goedkeurde, nam hij aan dat ook hij in aanmerking kwam voor ondersteuning. Par. 1005 van de wet geeft het min. van financiën opdracht tot 120% van een lopende lening van een in de problemen geraakte landbouwer of veekweker vanaf 1 jan. ’21 te vergoeden. De eisers stellen dat het ondersteuningsprogramma tegen het 5de amendement van de grondwet zondigt, vermits het de VSA regering gelijke bescherming oplegt.

Sectie 1005 van de klacht bij de rechtbank “gaat ervan uit dat boeren en veekwekers sociaal benadeeld worden omwille hun ras” en “sluit categoriek andere boeren en veekwekers uit voor leningssteun omdat zij geen deel uitmaken van een “sociaal benadeeld ras”

USDA schat dat ca. 17,000 gepigmenteerde land- en veeteeltbedrijven in aanmerking komen voor het kwijt schelden van hun lening.

Het infoblad dat je voor de USDA dient in te vullen geeft vijf verschillende ras- en etniciteitmogelijkheden. Deze worden allemaal als “sociaal benadeeld” beschouwd, behalve als je het “blanke” vak hebt ingevuld.

Het gaat er niet om dat de eisers de lening niet willen terugbetalen. Het gaat erom dat de ene schuld kwijt gescholden wordt omdat de schuldenaar niet-blank is en dat de blanke collega daardoor oneerlijke concurrentie zal ondervinden.

Een soortgelijk probleem in andere VSA-staten:

White Illinois Farmers Sue Over Race-Based Farm Loan Relief Program

Toename wereldwijde christenvervolging

De Ranglijst Christenvervolging 2021 illustreert dat de intensiteit van christenvervolging wereldwijd fors is toegenomen. Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 zijn 4.761 christenen vanwege hun geloof gedood. Van de omgebrachte christenen werd 91 procent in Afrika vermoord.

Open Doors onderzoekt jaarlijks waar vervolging van christenen plaatsvindt en op wat voor manier dit gebeurt. De Ranglijst Christenvervolging hieronder laat zien in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof.

Neem nota van de toestand in Syrië; slechts in regeringsgebied zijn de christenen veilig: https://www.opendoors.nl/ranglijst/syrie/

Megalomane wensdroom

Welcome to Greater Israel! - Islam Times

Groot-Israël*… van de Nijl tot de Eufraat. Volgens Wikipedia: “een uitdrukking die een terugkeer naar het verleden nastreeft met historische of gewenste grenzen van Israël”.

*Letterlijke vertaling van “Greater” = “groter”, wat de correcte doelstelling is, maar minder gebruikelijk in het taalgebruik Nederlands. “Groots” zou ook van toepassing kunnen zijn op de retoriek.

Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen…

“Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle Vlaamse partijen in het Europees parlement deze tekst goedkeuren, behalve het Vlaams Belang. “Voor ons is het recht op leven het fundamenteelste mensenrecht. Wij kiezen  duidelijk voor het leven, en dus voor het ongeboren kind.”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Mocht CD&V haar christelijke wortels niet verloochend hebben, zou zij met dezelfde woorden reageren. Maar nee, deze partij, die gaandeweg verschrompelt tot een mini-partijtje, zoekt tevergeefs redenen voor haar voortbestaan in holle slogans en futiliteiten. CD&V europarlementslid Cindy Franssen(?) stemde alvast voor de tekst in de bevoegde commissie…De partij spreekt zich verder niet uit…een akelige stilte!… Het verdiende loon komt echter, soms traag, maar het komt en het is onverbiddelijk.”

Uit: Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!

Er is een mens gestorven…

… een zoon, een vader, een vriend, een metgezel, een kompaan, een mens met een hart en een ziel…én een Vlaming…

Kaarsen Plaatjes en Animatie GIFs » Animaatjes.nl

De politiek en de media beschreven Jurgen Conings als een hondsdol beest dat moest afgemaakt worden. Facebook ontploft. Verontwaardiging alom. “De mensen” zijn niet zo dom als de politici doen uitschijnen en als de media verwachten.

De rode draad is het toenemend wantrouwen t.o.v. heel de belgische santeboetiek. Wij maken ons geen illusies. In de belgische doofpot is nog plaats voor “lijken die uit de kast vallen”…

Enkele reacties:

“De reukzin van de speurhonden stopt net aan de zoekzone. ‘Experten’ zullen er wel een plausibele uitleg aan geven, zeker? Toevallig wordt het lijk gevonden door de burgemeester van Maaseik (Open VLD) op de verjaardag van MVR himself. In welke vochtige kamer zou dit bedacht zijn?”

“650.000 EUR om een dief te vatten die uiteindelijk ‘zelfmoord’ zou hebben gepleegd. Ondertussen zit de ‘geldverbrander’ nog steeds in de regering en bepaalt hij hoe lang we een mondmasker moeten dragen.”

“Onze heren, dames en andere biologische onzin van de Vlaamse roverheid zullen weer een nijpend tekort aan dekseltjes hebben voor hun stinkende potjes. De absurditeit van heel het JC verhaal is van die onmetelijke omvang dat het zelfs niet meer leuk is… “

“Welke bagger hebben sommige politici, media en ‘experts’ over deze man gegooid op een moment dat hij al overleden was?! Postume excuses zouden gepast zijn. Veel sterkte aan zijn partner, kinderen, familie en vrienden. Rust in vrede.”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In iedere donkere nacht is er altijd ergens een blinkende ster. De huidige samenleving is sinds vorig jaar voor het grootste deel van de wereldbevolking veranderd in een bijzonder donkere nacht, waarin enkele sterren fonkelen. De meerderheid van de mensen ( minstens 75 % !?) blijkt het officiële verhaal van de politici en media wereldwijd (nog) te geloven en te volgen: covid 19 is de grote bedreiging, waarvan we bevrijd kunnen worden door massale vaccinatie.  Zij menen als goede burgers hierover geen vragen te moeten stellen maar solidair al wat gezegd en opgelegd wordt te moeten geloven en aanvaarden. Vermoedelijk voor slechts ‘n 20 à 25 % van de mensen liggen de problemen niet bij een covid 19 virus zelf, maar bij de angstpsychose,  de PCR-pandemie en de massale vaccinatie hysterie. Het corona gebeuren is voor hen een misdaad, georganiseerd door een wereldelite om de hele wereldbevolking met een levensgevaarlijke “vaccinatie” uit te dunnen en te controleren en er zelf nog rijker mee te worden.

Deze kleine minderheid wil wezenlijke vragen stellen en ook luisteren naar onafhankelijke wetenschappers wereldwijd.  Hierbij speelt een sterk gevoel voor rechtvaardigheid mee en in zekere zin een woede tegen het bewust achterhouden of verdraaien van de waarheid, het onverantwoord opleggen van mensonwaardige vrijheidsbeperkingen, het berokkenen van zoveel schade aan onschuldige slachtoffers. Zij willen rebelleren, uit liefde voor de waarheid, uit liefde voor de mensheid en hun kinderen. Ze zetten daarbij hun eigen goede naam op het spel en lopen het risico bespot, tegengewerkt en zelfs gestraft te worden. Ze handelen vanuit een innerlijke bezieling, gevoed door hun geweten, nl. dit innerlijke heiligdom en moreel kompas, door God gelegd in het hart van ieder mens om het goede te doen en het kwade te vermijden.

Een van die lichtende sterren in deze donkere nacht is dr. Reiner Fuellmich, een Duits-Amerikaans advocaat (° Bremen 1958), die in zijn 26-jarige praktijk al groot onrecht heeft kunnen doen stoppen. Hij is er in geslaagd de machtigste organisaties voor corruptie  te doen veroordelen: Deutsche Bank, de VW auto-industrie en Kühne &  Nagel,  het grootste transportbedrijf ter wereld. Begin 2020 wilde hij zich terugtrekken op zijn verblijf in California om het wat rustiger aan te doen. De “corona-crisis” greep hem echter aan. 

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Hij werd op 10 juli 2020 een van de vier oprichters van het Corona Investigative Committtee. Hiermee zijn inmiddels meer dan 100 advocaten uit de gehele wereld verbonden, ondersteund door meer dan honderd van de grootste geleerden wereldwijd (zoals prof P. Ioannidis, Standfort, VS, prof Michael Levitt, Nobelprijs scheikunde, prof Luc Montagnier, Nobelprijs geneeskunde, de Ierse dr. Dolores  Cahill, de Amerikaanse  dr. Carrie Madej, de Franse dr Alexandra Henrion-Caude, de Nederlandse prof P. Capelle, de Duitse prof. S. Bhakdi). 

Na nagenoeg een jaar onderzoek hebben ze de nodige bewijsstukken die aantonen dat de “coronacrisis” in feite  de grootste misdaad is tegen de mensheid aller tijden en ze willen de verantwoordelijken voor het gerecht brengen. Het is volgens hen veel erger dan de misdaden van de nazi’s omdat ze nagenoeg iedere wereldburger zwaar treffen. Niet alleen de wereldelite is schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen  en politici tot dokters die vaccinatie uitvoeren zonder de nodige informatie en zonder de vereiste toestemming te vragen.  Ze laten verstaan dat de rechtbanken in vele landen een dergelijk immens proces niet aankunnen en dat vele rechters – hoewel niet allen – corrupt zijn.

Daarom denken zij aan de oprichting van een soort internationaal Neurenberg 2 corona tribunaal, zoals na W. O. II. Inmiddels zullen nog deze maand bepaalde processen beginnen, met name de zogenaamde “class action lawsuit”, gebaseerd op de Engelse wet en geldig in VS en Canada. Wanneer bewezen is dat een bepaald feit of gebeuren ernstige schade heeft berokkend aan een persoon, kunnen de vele anderen die dezelfde schade ondervonden hebben, hierop beroep doen. De verantwoordelijken moeten tot schadevergoeding verplicht worden.

Er was geen wetenschappelijke basis voor het uitroepen van een pandemie voor covid 19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen van lockdown e.a. Verder blijkt dat de PCR test onbruikbaar  is maar toch werd/wordt opgelegd. De grote verantwoordelijke hiervoor in Duitsland is prof. Drosten. En de zogenaamde vaccins zijn in feite genetische experimenten, waarvan de experimentele periode pas in 2023 afloopt. De noodzakelijke testen zijn niet gedaan, zodat ze niet als ‘werkzaam’ en ‘veilig’ mogen voorgesteld worden. Vroegere dierproeven met gelijkaardige nieuwe en gevaarlijke ingrediënten brachten mee dat alle dieren stierven. Nu worden dierproeven overgeslagen en deze producten worden bij mensen ingespoten.

Op grond van een valse “dringende situatie” werden “voorlopige goedkeuringen” afgedwongen. En toppunt van corruptie: de producenten zijn totaal vrijgesteld van schadeclaims! De massale vaccinatie heeft tot heden in vele landen al hoge sterfte en ongehoorde negatieve effecten veroorzaakt. Prof. Luc Montagnier en anderen verwachten echter dat de grote nevenwerkingen in de komende herfst en winter pas zullen doorbreken Een in het Engels uitgeschreven getuigenis van 11 blz.: Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf ).

Wereldwijd groeit er een beweging van mensen die geestelijk met elkaar verbonden zijn en zich toewijden aan waarheid en rechtvaardigheid. In Duitsland zijn er ’n duizendtal dokters die vragen om opheldering (“für Aufklärung”). In Spanje zijn er 600 “doctores por la verdad”. De “World Doctors Alliance” verenigt meer dan honderdduizend professionals uit de gezondheidszorg die de corona pandemie eveneens aanklagen als de grootste misdaad tegen de mensheid. De “World Freedom Alliance” verenigt advocaten, medici, politici en allerlei experten om de “misdaad van covid 19” te stoppen. In deze strijd kan geen mens met een oprecht geweten afzijdig blijven. Voor de slapende meerderheid zijn dit allemaal complottheorieën. In feite gaat het om de waarheid die de media nu heftig bestrijden en na een jaar  zelf zullen moeten toegeven. Zo zal een bewuste, gewetensvolle minderheid uiteindelijk een menswaardige samenleving   herstellen. Waarheid en rechtvaardigheid zullen  overwinnen.

* In Flitsen krijg je berichten uit de gemeenschap. In Een dubbel misverstand brengen we de oosterse christenen nogmaals onder de aandacht. Hulp aan Libanon schetst een beeld van de huidige hulpverlening. In En dit nog krijg je weer overvloedige info over Syrië, corona, wereldpolitiek en morele problemen.   

   

Lees verder

Coronavaccinatie op uw C.V.?

Wordt de inenting tegen corona binnenkort een voorwaarde om aan werk te geraken? Wordt de vaccinatie-weigering een reden voor ontslag?

In Zwitserland vragen meer en meer bedrijven aan sollicitanten of ze ingeënt werden. De vakbonden vrezen dat het een gewoonte wordt.

Met het toenemend aantal gevaccineerden vinden zaakvoerders, met openstaande banen, dat ze mogen vragen of de sollicitant “veilig” is voor hun bedrijf – dit is echter slechts in uitzonderingsgevallen toelaatbaar. Vragen i.v.m. de gezondheid van de sollicitant zijn verboden.

Rechter bij de arbeidsrechtbank, Nicolas Facincani, stelt dat de vaccinatiestatus meer en meer maatgevend zal zijn voor het al dan niet in aanmerking komen voor een bepaalde baan. De arbeidgeverskoepel Travailsuisse stelt dat de druk op werkzoekenden zo groot zal zijn dat ze hun inentingsstatus zullen prijs geven. Zolang thuis werken tot het nieuwe normaal hoorde, speelde het geen rol maar men verwacht dat men tegen de herfst weer meer en meer naar kantoor zal trekken.

Vooral bij banen met regelmatig en intensief contact met andere mensen wil de werkgever weten of zijn personeel eventueel voor een ziekte-uitbraak kan zorgen. Niet-gevaccineerden vrezen voor hun job in de evenementensector.

20Min. online

Ook in Oostenrijk worstelt men met b.g. probleem. “Geen verplichting”… maar…

In het V.K. zou het door werkgevers verplicht kunnen gemaakt worden:

In de VSA neigt de trend naar een verplichte vaccinatie indien men niet in afzondering thuis werkt:

Een terechte opmerking. Ned. vert.: “Ik zou deze video wel eens opnieuw willen bekijken binnen 5 jaar. Zal hij zijn mening over het vaccin veranderen nadat de lange-termijn-effecten van het vaccin aan het licht gekomen zijn?”

Jade rich Tv

2 weken geleden I like to see this video again in 5 years. Will his view change about that vaccine after the long term results of that vaccine comes to light?

Het belgisch leger zuivert zijn rangen

Indien u voldoet aan de vereiste criteria, kan u eventueel solliciteren… “niet voor een job, maar wel voor een missie!” https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/alle-jobs-vacatures/

Een terugblik over “l’armée belge”. U kan de namen probleemloos inruilen voor de hedendaagse politieke leiders. Zeer vermakelijk stukje dramatiek…