Van bedevaartsoord naar Mollywood

Aladdin Gifs » Animaatjes.nl

De Saoedische autoriteiten proberen het zo stil mogelijk te houden, maar de afbraak van heilige islamitische relikwieën in Mekka en Medina dringt steeds meer door tot de Arabische straat. Daar leidt het tot stevige discussies tussen voorstanders van meer wolkenkrabbers en beschermers van archeologische restanten uit de tijd van de profeet Mohammed. (…)

Cyclus

Mythe Ontkracht – We gebruiken 100% van onze Hersenen »

ANDERS  DENKEN

Naarmate de tijd vordert veranderen de regels enigszins.  Maar het bestrijden van “samenzwerings-theoriekers” gaat volop verder.  Daarstraks hoorde ik zowaar een bisschop hen veroordelen.  Het is frappant hoe dat een allergrootst front (vooral in Vlaanderen) alle onderzoeken naar het veroorzaken van de plaag verwerpt.  De (extreem)-linksen, de tsjeven, de ultra-liberalen, de Loge: allen zeggen dat we fout zijn, maar zelf weten ze de oorzaak van het uitbreken van Covid hoegenaamd niet.

Vergis u niet: de opheffing van grondrechten is niet ten einde.  Getuige daarvan het gesteggel dit weekend over de opening van de grenzen.  Frankrijk, dat het meest repressief systeem heeft, vervolgt nog steeds onze landgenoten.  Speciale aandacht ook voor artikel 19 van de Grondwet: de vrijheid van eredienst.  In vele landen van Europa moeten eerst rechtszaken worden aangespannen; in België verwerpt de raad van State zelfs een versoepeling.

Ik geloof niet dat het volledig uitschakelen van de “godsdienst-beoefening” een toevalstreffer is.  De regeringen in Europa – bijna overal bestaande uit vrijmetselaars – nemen de gelegenheid te baat om hun natte droom te verwezenlijken: totale lamlegging.  Het is zelfs niet mogelijk op een fatsoenlijke manier een huwelijk, doop of begrafenis in te richten.  Want vergeet niet: meer dan tien eeuwen lang waren o.a. deze rituelen een uiting van een sociale interactie (het samen de belangrijke dingen des levens vieren).  Dus beschuldig ik nu de regeringen ronduit van christen-vervolging.

Men wil daarbij een systeem invoeren, zoals diensten met mondmaskers op, de communie-reiking met een pincet, het beperken toegankelijkheid van kerken; kortom allemaal machtsovernames door de lekenstaat.  In het eerbiedige ware geloof zijn deze zaken een gebrek aan eerbied voor de Allerhoogste.  Ik citeer 1 Kor 13:12 : “Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht”…..

Ik ken de opmerking ook dat ik tamelijk uitvoerig ben.  Eerstens gaat het om een vrij uitgebreid onderwerp; met vertakkingen naar o.a. de staatsstructuur en onbehoorlijk bestuur.  Tweedens gebeurt dit ook omdat dissidente stemmen in Vlaanderen zeldzaam zijn.  Ik verwijs ook naar de YT-film van Kees van der Pijl – Karel van Wolferen van 27 mei die meer dan een uur duurt  (Prof. Raoult geeft de resultaten weer van hydroxychloroquin behandeling).  Zij spreken in hun debat over een “technocratische tirannie”. (Nvdr: de video kreeg intussen 1061 reacties!)

Nu we zopas een jaar voleindigd hebben na de verkiezingen, dienen we te zeggen dat een federale regering eigenlijk in dit land niet meer nodig is.  De ononderbroken verbinding met het Elysée is de hele tijd open, en de vrijmetselaars-dictaten worden door PS, MR en hun slaafjes VLD, Groen en PvdA goed beheerd.  Als een nationale regering met volmachten ons onder de knoet moet houden, is het een bezettings-regering.

Ik haal voor het onwettig bestaan van dit land nog eens Prof. A.K. Evrard* aan uit zijn boek over Willem I: “Jarenlang hebben de geschiedenisboeken op school ons voorgehouden dat de Brusselse opstand werd uitgelokt door La Muette de Portici. Van een spontane oproer was evenwel geen sprake….Aan de opstand waren onderhandelingen met de Franse regering voorafgegaan……De Frankrijk-gezinden hadden immers de inlijving bij Frankrijk op het oog….  Frans geld en Franse wapens waren kwistig uitgedeeld….”.    Dat nu, 190 (!) jaren later Frankrijk ons nog steeds in zijn greep wil houden, is klaar en duidelijk.  Het beëindigen van deze “de facto” bezetting is dus geen revolutionaire daad, maar een terugkeer naar een normale toestand.

Daarom, op dit Pinkstermoment, de oproep aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers : Denk anders!  Verwerp het belgicistische offensief; door eindelijk de Vlaamse burgers eens correct voor te lichten!  En om ditmaal te eindigen, een denkwissel met “Lovenaar”: het is inderdaad juist dat de Europese volks-nationale, populistische partijen geïnfiltreerd zijn.  Spijtig genoeg zitten er zo ook in Vlaams Belang en nog meer in de N-VA.   Maar aan de echte volksnationalisten: gooit deze figuren eruit.  Het best merkt men dat in de AfD die in rep en roer staat nadat men Andreas Kalbitz (Thüringen) uit de partij zette, en Björn Höcke “Die Flügel” moest opgeven.  Volksnationale figuren die door een volks-patriotische partij bestreden worden…..  Toch terug de oproep om front te vormen met de volksgezinde krachten in Europa!

Het belangrijkste voor de nabije toekomst is : leiders die opstaan om stoutmoedige wegen te gaan: het resultaat van zelf te denken.  Dit moet o.a. mogelijk zijn in een Vlaanderen, waar nu al decennialang massa’s universitairen afstudeerden en in onze samenleving terechtkwamen.

Jos Wouters, Boom

P.S. :

  • Even een korte hulde aan Koen Meulenaere, die nu bij “De Tijd” op pensioen is gegaan. Algemeen bekend als “Kaaiman”.
    De gezags-kritische journalistiek in Vlaanderen oogt steeds meer als de hooggelegen woestijn in de Andès in Chili : er groeit werkelijk niks op en onder het maaiveld.
  • YT Kees van der Pijl – Karel van Wolferen, 27.5 café Weltschmerz
  • De show van Robert Jensen
  • *Boek A.K. Evrard: Willem I – Een Gentse visie.
  • Artikelen Uncut-news.ch en PI-News.net

Wat kunnen we nog geloven?

Bronzen buste en ingelijste prent van Hippocrates - Catawiki

Ärtze für Aufklärung is een initiatief van vier onafhankelijke Duitse artsen, Walter Weber, Heiko Schöning, Olav Müller en Marc Fiddike. Hun motief: de eed die ze als arts gezworen hebben.

Zij willen Duitsland en de wereld waarschuwen voor de wereldwijde coronazwendel waarin we ons op dit moment bevinden. Ze maken duidelijk waarom deze maatregelen irrationeel en gevaarlijk zijn, een politieke agenda dienen en willen zelfs een oppositie vormen om zo Duitsland te behoeden voor een ramp.

Op dit moment worden ze, naast 120 wetenschappers ook door ruim 1.000 andere artsen, experts en specialisten uit het land gesteund.   Ze staan er allemaal met naam en toenaam bij. Deze lijst blijft met de dag groeien. Ze beweren, geloven ten stelligste, dat de coronacrisis misbruikt is en er grote misdaad van de regering tegen de burgers is begaan. En dit zijn niet zomaar even wat mensen. Dit zijn honderden huisartsen, specialisten en experts door het hele land heen. Ze staan achter de conclusie dat de regering een misdrijf tegen hen heeft gepleegd. Samen hebben ze een krant gemaakt met een oplage van ruim 300.000.

Bevindingen van experts en artsen over COVID19 worden door de media en de politiek genegeerd en zelfs weggezet als complottheorieën en ja, zelfs als extreem rechts.
Ook wetenschappers worden aan de kant gezet en gecensureerd door de media.

Dr. Heiko Schöning:

  • “Het “coronavirus” virus van dit jaar, het SARS-CoV2,valt onder de seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben NIETS met het bestrijden van dit virus te maken.”
  • “Maar het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. We hebben niet de pest.. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we middenin een wereldwijde misdaad zitten.”
  • “Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel. Als bewijsvoering hebben wij uitvoerige interviews afgelegd met o.a. Wodarg, maar nog veel meer. U kunt alles in .pdf downloaden.”

Aan het woord: dr. Walter Weber:

Meer info bij: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

Bij Café Weltschmerz wordt hetzelfde thema behandeld: “misbruik”, m.n. politieke beslissingen die op wetenschappelijke inzichten – die er niet waren of zijn – gebaseerd werden.

Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Steeds meer worden we ons bewust van drie ontwrichtingen waartegen we ons moeten verzetten. Vooreerst het groeiend “internationaal onrecht” tegenover Syrië en zovele andere landen die door grootmachten voor hun eigenbelang worden uitgebuit, uitgemoord, gemanipuleerd, ontwricht. De internationale organisaties met hun schitterende principes van respect voor soevereiniteit, solidariteit, vrede … hebben hierop geen enkele vat of doen zelfs nog huichelachtig mee. De grootmachten blijven als schurkenstaten ongestraft dood en vernieling zaaien en worden zowel door de ‘internationale gemeenschap’, EU en NAVO voorop, als door de media gesteund. Syrië heeft door een eensgezindheid en samenhang tot heden alle gruwelen getrotseerd. Mogelijk probeert men nu onenigheid te zaaien tussen de alawieten zelf, wat gevaarlijker zou kunnen zijn dan alle oorlogen voorheen. Toch zal de eensgezindheid van Syrië niet licht van buitenaf gebroken kunnen  worden.

Een tweede trend betreft de doodcultuur. De principes van eerbied voor het leven, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving worden door nieuwe wetten en gebruiken omgekeerd tot morele zelfdestructie. Wie niet meedoet wordt beschouwd als nog  niet aangepast.  Abortus, euthanasie, genderwaan, totale afbraak van het huwelijksgeluk en gezinsleven, vernietiging van gemeenschappelijk cultuur en goed… gaan steeds verder. Kom me niet vertellen dat de wettenmakers hiervan het geluk en de vreugde van de samenleving  beogen! In het verleden waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk, weliswaar  doorheen menselijke onvolkomenheden, de grootste garanties voor leven, ontwikkeling, geluk  en welzijn. Nu is het antichristelijk en antikatholiek syndroom de enige algemeen aanvaarde discriminatie. Grootwarenhuizen, dierentuinen, musea gaan weer open, maar over het fundamenteel recht van een christen om de hl. Eucharistie bij te wonen wordt zelfs niet gesproken. Het hoogste gerechtshof in Frankrijk en Duitsland hebben al beslist dat de sluiting van kerken illegaal en disproportioneel is. Jongeren hebben ook bij ons een aanvraag in deze zin ingediend bij de Raad van Staten, die werd afgewezen.

En zo komen we bij de derde ontwrichting: de schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers onder voorwendsel van een epidemie. Brak er vroeger een besmettelijke ziekte uit, dan werden de  zieken afgezonderd en verzorgd, nooit werd de hele bevolking lamgelegd en opgesloten met armoede en hongersnood als gevolg. De abdijen hadden hun “pesthuisje” waar de zieken werden  verzorgd. Wisten de kerkhaters vroeger tijdens de Goede Week een of ander schandaal in het volle licht te plaatsen, dit jaar waren ze in staat wereldwijd de hele Paasviering af te schaffen en dit werd aanvaard ook nog! Onbegrijpelijk. En deze werelddictatuur gaat onverminderd verder in de richting van een verplicht vaccin, hoe nutteloos of zelfs erg  schadelijk het ook zou zijn. Miljarden winst voor de farmaceutische industrie om mensen ziek te maken. En onze media blijven de simpele effectieve geneesmiddelen afwijzen op grond van “wetenschappelijke studies”. Studies van de gerenommeerde medische tijdschriften zoals The Lancet, The New England  Journal of Medecine, Britisch Medical Journal zijn onbetrouwbaar, zoals hun uitgevers zelf uitdrukkelijk toegeven. De corruptie van de “medische wetenschap” spat als een etterbuil open: ze is de gevangene van de farmaceutische industrie terwijl politici en journalisten vrolijk meespelen. Nogmaals onze dr Pascal Sacré, (26 mei 2020: COVID-19: le côté obscur de la science révélé) had al de moed en de eerlijkheid om een reportage te geven vanuit het Duitse Max Planck Instituut, dat onomwonden artemisia sterk aanraadt tegen corona. Iemand stuurde me deze goede raad om een vaccin, dat verplicht zou kunnen worden in crisistijd, toch te weigeren. Vraag de arts of hij kan verzekeren dat het vaccin geen cellen bevat van MRC (5) (van geaborteerde baby’s). Dat kan hij niet, want dat hebben ze allemaal. Dan kun je vriendelijk weigeren.

Na enig nieuws uit de gemeenschap,  bezinnen we ons over de huidige uiterst kwalijke gevolgen van een “aards messianisme”, nl. een wereldoverheersing  op grond van een politiek-religieuze overtuiging, die zijn oorsprong vindt in een oude joods-christelijke sekte.

(P.S. Woensdag, 27 mei, kon ik geen enkele e-mail ontvangen noch versturen.)

P. Daniel

Flitsen

Eerste Concilie van Nicea | KRO-NCRV

Op deze zevende en laatste Paaszondag gedenkt de oosterse kerk de 318 concilievaders van Nicea (325) die een geloofsbelijdenis opstelden waarin Jezus beleden wordt als helemaal gelijk in godheid aan de Vader, tegen het arianisme, dat de hele 4e eeuw in de Kerk een diepe scheuring zou veroorzaken.

File:Arius portré.jpg - Wikimedia Commons

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verklaarde dat Jezus geschapen was en niet gelijk aan de Vader. De oosterse liturgie wil hiermee duidelijk maken dat de Verrezen Heer Jezus, die met zijn verheerlijkte mensheid opgenomen werd in de glorie van de  Vader ten volle God en ten volle mens is. In de Latijnse liturgie wordt een gedeelte gelezen van Jezus’ Hogepriesterlijk Gebed. Jezus heeft op aarde niets anders gedaan dan de Vader verheerlijkt en nu, bij zijn  Hemelvaart, verheerlijkt de Vader de Zoon en geeft ons Zijn Geest, opdat wij in deze heerlijkheid zouden delen.

Na de Eucharistieviering werden we uitgenodigd door ons moslimgezin, onze conciërge,  voor een soort receptie in de grote zaal bij de ingang, om het einde van de ramadan te vieren. De moeder had alles zelf klaar gemaakt: rijstpap en  gebak. En deze familie met drie kinderen heeft de ramadan serieus onderhouden. Sommige arbeiders die alleen zijn of geen kans hebben om ‘s nachts uitgebreid te eten, zien we af en toe wel een boterham eten overdag, wat we hen van harte gunnen.

De fraters hebben nog steeds hun werk met het schilderen van planken op het dak van het gebouw aan de ingang. Tegelijk worden de vele plantjes uitgeplant en beginnen ze een project van “permacultuur” onder de granaatappelbomen in de kleine binnentuin (’n soort compost dat onkruid tegenhoudt en waarbij de insecten zorgen voor een luchtige grond). Het is de bedoeling om deze cultuur uit te breiden. Ondertussen hebben we ook een grote oogst van “rozen van Damascus” omwille van de ruime regenval dit jaar. Hiermee worden thee, een lotion en confituur gemaakt. Volgens eerdere proeven en tests zouden onze “rozen”  nog beter zijn dan die van Damascus (excuus voor het chauvinisme). In Al-Marah (Damascus) oogst men nu niet minder dan 60 ton. Deze “rozen van Damascus” maken kans om opgenomen te worden in de lijst van de UNESCO als immaterieel menselijk erfgoed.

Van een aards messianisme naar een satanische wereldwanorde

Gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” vragen de apostelen aan Jezus. Drie jaar zijn ze met Hem opgetrokken, hebben zijn boeiende onderrichtingen gevolgd en zijn wonderen gezien. Niemand op aarde heeft ooit zo gesproken en zulke wonderen gedaan. Dan werd hij als een misdadiger gruwelijk gegeseld en gekruisigd. En na drie dagen staat Hij als verrezen Heer in hun midden. Onvoorstelbaar maar waar. Gaat Hij nu eindelijk de messiaanse verwachtingen vervullen, het “Huis van David” oprichten als een Licht voor de volkeren en het Koningschap van Israël doen heersen tot aan de uiteinden van de  wereld en het einde der tijden? Jawel, maar niet volgens de verwachtingen van een aards, politiek-religieus messianisme zoals de apostelen nu nog steeds koesteren. Met Pinksteren zullen ze vervuld worden met de Geest van Jezus. Dan zullen ze iedere aardse streving en wereldse verwachting afleggen en begrijpen dat Jezus’ heerschappij niet van deze wereld is. Om dezelfde redenen zullen ook zij veroordeeld en gedood worden. Jezus’ wereldoverheersing is er geen van militair geweld, bombardementen, moorden, vernietiging, uithongeren, sancties, embargo’s en regeringswissels. Het is een Rijk van barmhartigheid en liefde, vrijheid en solidariteit, mededogen en het geven van zijn leven voor anderen.

Al hebben we in de hele oudheid geen enkele beschrijving van een stroming of een persoon die de historische betrouwbaarheid van de N.T.-ische geschriften over Jezus en het christelijk geloof benadert, de verwachtingen van een vals, aards messianisme schijnen onuitroeibaar te zijn. Jezus’ geestelijke, totale omvorming en verheffing van de hele mensheid gaat voor velen te traag en is te weinig concreet. Met goed georganiseerde terroristengroepen of met tanks en gevechtsvliegtuigen, vernietigingswapens en bommen, denken ze hun doel efficiënter te kunnen  bereiken. Zo zijn de  VS, het zionistische Israël en Turkije nu bezig.

Lees verder

Je bent hoe je je voelt

gender is a social construct" | LGBT+ Amino

Da’s de invalshoek van de nieuwe voorgestelde wetswijziging in Nederland. Eender met welke attributen je geboren bent, je mag zelf bepalen tot welk definitief, tussen-, aangepast of toekomstig geslacht je behoort. Want je bent hoe je je voelt. Vroeger zat je ofwel in de jeannetten-amusementssector, het zothuis of in het rariteitenkabinet op de foor… Vandaag ben je zanger(es), athle(e)t(e), prof (m/v) of journalist(e)…

Als mensen zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn, tast dat de rechten van vrouwen aan in de sport, in gevangenissen, toiletten en opvanghuizen.

Minister Dekker van rechtsbescherming is van plan de Transgenderwet voor een tweede keer aan te passen. Hij wil dat iedereen voortaan zelf zijn geslacht mag bepalen, zonder artsenverklaring. Ooit kon je alleen op je geboorteakte van geslacht veranderen als je gesteriliseerd en ‘geopereerd’ was. In 2014 zijn die eisen al uit de wet gehaald. Dekker wil nu ook de doktersverklaring schrappen. Dat lijkt een fijne oplossing voor transgenders. Maar de consequentie is een fundamentele aantasting van rechten van vrouwen. (Uit: Wijziging transgenderwet brengt de veiligheid van vrouwen in gevaar)

En hoe is het met ‘onze’ transgenderwet gesteld? Het zal u verheugen dat de N-VA in 2017 Nederland het nakijken gaf en samen met Koen Geens zodanig eraan gesleuteld heeft dat alle medische voorwaarden geschrapt werden.

Zuhal Demir: “Met deze wet doen we eigenlijk niets anders dan het mensen mogelijk maken om zichzelf te zijn, zonder daar niet-pertinente of pijnlijke voorwaarden aan te koppelen.” (…)

Echter, dat was buiten de waard, in deze de holebi-lobbygroep Çavaria, gerekend. Het Grondwettelijk Hof gaf hen gelijk: de wet ging niet ver genoeg. Non-binaire en genderfluïde mensen werden over het hoofd gezien.. (…)

Vervolgens deed ministerin Maggie De Block wat er van haar verwacht werd: in oktober 2018 gaf ze het startschot voor de conventie dat recht geeft op 10 (voor kinderen 15) volledig terugbetaalde gesprekken met een psycholoog of sociaal werker voor transgenderzorg in het UZ-Gent. Ook biedt het een forfait voor puberteitsremmers… Bijna 600 transgenders kregen psychologische hulp in UZ Gent terugbetaald. (2018)

Je moet in de politiek de prioriteiten juist kunnen inschatten… én ernaar handelen. En neen, we verwijzen nu even niet naar de mondmaskerade.

IJle berglucht…

De Zwitserse regering heeft beslist dat prostituées vanaf 6 juni hun winstgevende bezigheden mogen hervatten. De hygiëne- en afstandsvoorschriften moeten nageleefd worden. Als de afstandsvoorschriften niet kunnen toegepast worden, moet het contact-spionageprogramma verplicht geactiveerd worden, eventueel met een aanwezigheidslijst. Er wordt aangeraden zo veel mogelijk van thuis uit te werken.

Contactsporten, zoals bv. judo, boksen en zelfs… paardansen (paaldansen daarentegen is wel toegelaten op voorwaarde dat de paal tussen elke sessie in ontsmet wordt) zijn tot nader order verboden omwille van het besmettingsgevaar. (…)