Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een land en een volk, levend in grote harmonie, gastvrijheid  en welstand, vanuit een onschatbare geestelijke en culturele rijkdom. Dat is het oude, grote Syrië. De huidige grenzen zijn slechts de littekens, toegebracht door de hebzucht van de  grootmachten.  Hier ontstond het eerste schrift, het eerste alfabet en werden de eerste muzieknoten geschreven. Op de site van Ougarit werd een religieuze hymne gevonden, die ‘n 3400 geleden gecomponeerd werd (Ras Shamra, Lattakia, West Syrië, Middellandse zeekust). Hier ontstonden de landbouw en de eerste landbouwdorpen. Hier wedijveren Damascus en Aleppo met elkaar om de titel van de oudste, bewoonde stad ter wereld.

Van hier kwamen de eerste stad-staten en rijken. Syrië is “de moeder van de beschaving” en vooral de wieg van het joods-christelijk geloof.

Vanuit het Syrische Antiochië verkondigde de apostel Paulus het christelijk geloof over de wereld en de apostel Petrus was in Antiochië zeven jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok.  De archeoloog André Parrot, ex-directeur van het Louvre, beweert: “Iedere beschaafde mens heeft 2 vaderlanden: het zijne en Syrië”. Van de heerlijkheid van dit Syrië hebben we nog een glimp opgevangen toen we vlak voor de oorlog hier kwamen. Syrië produceerde toen nog economisch, technisch, medisch meer dan wat het zelf nodig had. Op gebied van voeding was dit 20% meer. Helaas, hier ligt ook de verleiding voor wereldheersers: “Wie het Midden Oosten wil controleren, moet Syrië controleren”  schreef de Brit Patrik Seale.

Nvdr: Patrick Seale in 2013: drie vragen, drie antwoorden:

Dit land wordt nu uitgemoord en verwoest. Er sterven nog steeds mensen van de honger en de kou. Duistere machten en wereldleiders willen hier oorlog en geweld om hun onstilbare honger naar eer, overheersing en rijkdom te voeden. In Syrië strijden de wereldheersers om hun macht. Schoonheid, waarheid, goedheid, welvaart en geluk worden verbrijzeld tot waanzin.

Het inspireerde mij om na te denken over de verwording van onze eigen westerse beschaving: “Waarden Worden Waanzin”. Een volgende keer hoop ik hierop verder te gaan met enkele lichtpunten.

Weer krijg je  flitsen uit het leven van de gemeenschap, enkele merkwaardigheden  en een overvloed aan video’s en informatie over de toestand in Syrië en elders.

P. Daniel

Nvdr: John Kerry geeft toe dat de Obama-regering ISIS steunde om Assad te doen vallen, dat Rusland uitgenodigd werd op het Syrische grondgebied en de VSA niét!

Vrijdag 17 januari 2020

Flitsen

Hulpgoederen – Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor syria heart love

Kris-kras door Syrië. Met goed en slecht nieuws. Met kleine en grote gebeurtenissen. Een land dat zich heropricht, als men dit toelaat.

We beginnen met een alledaags thema: het weder. Het is er mistig en nat.

Echter met een kleurrijke zonsondergang in Latakia:

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, oceaan, buiten, natuur en water

Het staakt-het-vuren in Idlib was een zoveelste maat voor niets. HTS (al-Qaeda) weigerde en bestookte de buitenwijken van Aleppo met granaten. Verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gekwetsten bij de burgerbevolking.

Image
Image
Sukary wijk, oost-Aleppo

Het Syrische leger beantwoordde met een zware tegenaanval in de buurt van de M5 snelweg Aleppo-Idlib. (…) Aleppo: nog steeds een belegerde stad. Ondanks alles blijft men in Aleppo puin ruimen, herstellen, restaureren en bouwen.

Souk in oud-Aleppo:

… Wij blijven doorgaan, is de boodschap van deze Rode Halve Maan-vrijwilliger, zelfs met een beenprothese:

… En ook hier de wil en inzet van de Syrische bevolking – dikwijls met de moed der wanhoop. Nog zoveel werk: straten, nutsleidingen, woningen… en daartussen armtierige kraampjes, winkeltjes …

Die met de raketten van de “gematigde rebellen” te niet gedaan worden:

Lees verder

I.S.-heksen willen niet terug naar hun thuisland…

… als ze hun extreem islamitische gedachtengoed niet in alle vrijheid kunnen beleven. Re-integratie? Doe geen moeite!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is. Hoe dan ook, het toont eens te meer hoe de VS samen met Israël, gesteund door de NAVO en de golfstaten algemeen erkend zijn als een schurkenstaat, die geen enkele soevereiniteit of internationaal recht voor andere volken hoeft te respecteren. Al decennia kunnen VS en Israël vermoorden, bombarderen, vernietigen wie, wat en wanneer ze willen. Wie tegen hen in gaat, wordt gestraft.

De mooiste principes van het charter van de VN, de beste garanties voor de zo hoog geprezen rechten van de mens, alles is plots zonder enige waarde om de straffeloosheid van de hoogste criminele leiders in deze wereld te beschermen. Komt er een wereldoorlog van? Misschien wel, misschien niet. Neen, het nucleaire gevaar komt helemaal niet vanuit Iran, maar vanuit de VS en Israël.

Iran verloor een topgeneraal. De VS verliezen mogelijk en hopelijk voorgoed hun invloed in het M.O. Ik ben geen politiek analist. Ik ben een christen die vanuit het Evangelie van Jezus Christus naar het wereldgebeuren kijkt en “de tekenen van de tijd” tracht te begrijpen.
We zitten in een eindstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd wordt steeds erger en intenser en holt naar een vernietiging van de schoonheid van de schepping, van de waardigheid van de mens en de culturele rijkdom van de volken. Het is als de bouw van de toren van Babel, bedoeld om God uit te schakelen en een kunstmatig “menselijk” wereld-, mens- en Godsbeeld op te leggen.
Wereldheersers worden steeds meer eensgezind in het kwade en steunen elkaar hierin. Recht en waarheid worden afgeschaft. Leugen heerst alom. Alle machten werken samen in de afbraak van al wat mooi, goed en waar is. Ze willen de scheppers zijn van een “nieuwe wereldorde”. Wie zich verzet wordt uitgeschakeld. Vooral christenen worden vervolgd.

Sociologisch moet iedere vorm van migratie aangemoedigd worden om alle grenzen uit te wissen. Militair moet de “internationale gemeenschap” ieder land aanvallen dat zich tegen de globalisatie verzet. Er moeten nog meer oorlogen komen, wat de wapenindustrie tot nog grotere bloei brengt. Wie tegen wie vecht is hierbij niet zo belangrijk, als er maar gevochten en vernietigd wordt. De politiek en de media moeten dit onvoorwaardelijk steunen. Moreel moet iedere gezonde wet van de tien geboden, van het christelijk geloof of van de waardigheid van de mens afgebroken worden en vervangen door alternatieve vormen, een ideologie, los van de werkelijkheid. Geen wonder dat de ellende in de mensheid zich opstapelt. God wil de mens liefde en vreugde geven. Satan wil haat en ongeluk. Jezus heeft een apocalyptische eindtijd
voorspelt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21,28). Johannes, de geliefde leerling schrijft: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” (1 Johannes 5, 5).
We geven nieuws uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele merkwaardigheden en weer een lange reeks video’s met info over de toestand in Syrië en elders.

P.S. Vorige week deden we een oproep om ons klein St. Jozefsklooster mee te helpen bouwen (40.000 €). Verschillenden vroegen op wiens naam de bankrekening staat. Ze staat op mijn naam (burgerlijke naam: Herman Victor Maes, Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB). Hartelijk dank. We bidden dat God uw gulheid mag vergelden.

P. Daniel

Flitsen uit de gemeenschap

Epifanie

Wijding van het water

“Epifanie” of de “Openbaringen van de Heer is het eigenlijke Kerstfeest in het Oosten waarbij niet zozeer één historische gebeurtenis gevierd wordt maar het feit dat God naar ons toe gekomen is en zich op vele wijzen heeft geopenbaard: door zijn geboorte in Bethlehem, door zijn openbaring aan de herders, aan de Wijzen uit het oosten, bijzonder door zijn doop in de Jordaan en door het wijnwonder in Cana. Op zondag 5 januari zongen we de “koninklijke uren” en vierden de “paramonie” (vigilie) met de vespers en de Eucharistie van de hl. Basilius. Op 6 januari volgde de eigenlijke Eucharistie van de Epifanie  met daarna de lange gebeden van de  zegening van het water, dat helemaal de geest ademt van onze Latijnse paasnachtviering. Het is ook een viering als van een herschepping. Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Door zijn doopsel heeft Jezus de wateren geheiligd. In processie werd hierna gans het huis gezegend.

Tegen middernacht arriveerden weer hulpgoederen uit Tartous (komende langs Libanon), die gelost moesten worden. Het was geen container maar een enorme truck met dozen, door een zeil bedekt: kleding, beddengoed, pampers en lampen voor zonne-energie.  Met een 15-tal personen hebben we de goederen opgeslagen. De zware dozen worden zo dicht mogelijk bij de uitgang gezet om het inladen in een vrachtwagen daarna te vergemakkelijken. Na twee uur was de klus geklaard.

Providentieel

Dinsdagmiddag kregen we hoog bezoek, dr. D. R. Mehta uit Jaipur-Rajasthan, India vergezeld van de Indische consul. Deze man bekleedde vroeger al hoge functies in Indië en we begrijpen best dat sommigen hem beschouwen als een nieuwe Mahatma Ghandi. Hij beleeft het jainisme, dat de zuiverheid van de  ziel nastreeft. Hij is stichter en voorzitter van een vereniging (BWVSS) die al aan 1,8 miljoen gehandicapten, dank zij goedkope prothesen, opnieuw mobiliteit heeft gegeven. Moeder Theresa van Calcutta heeft zijn  centrum bezocht vlak voor haar sterven. Zij sturen specialisten naar de VS, Zwitserland of Europa en als die terugkomen maken ze in Indië dezelfde prothesen voor minder dan 1/10e  of soms zelfs voor 1/100e  van de prijs. Zelf werken ze helemaal met privé giften. Het feit dat moeder Agnes-Mariam hem in India bezocht, noemt hij “providentieel” en hij is vast besloten om samen met ons  een gelijkaardig werk op te zetten in ons klooster voor de ontelbare gehandicapten in Syrië. Hij noemt dit klooster een heilig huis van geloof  en een plaats van barmhartigheid voor velen. Er werden door ons 2 plakkaten als onderscheidingen  voor hem gemaakt en overhandigd. Hij is graatmager, 83 jaar, at bijna niets maar heeft een sprankelende geest.  Toen we de opslagplaats van hulpgoederen in de nieuwbouw met hem bezochten, wilden we hem een paar schoenen aanbieden. Hij heeft echter een grote eerbied voor alle leven en draagt dus geen schoenen van leer of van dierenhuiden. De beschikbare plastieken schoenen waren te klein en hij wilde niet dat iemand voor hem boog om hem te helpen de schoenen te passen. Voor zijn vertrek had hij nog deze wensen. Naast zijn centrum woont een vrome christen, waarvoor hij graag uit Syrië twee geschenken meebracht: een bijbel in de oorspronkelijke taal van Jezus, het Aramees en een Onze Vader in het Aramees. Het eerste zal hem toegezonden worden en het tweede zal hij straks krijgen bij zijn bezoek aan Ma’aloula. Het is alsof we dit jaar met het feest van de Openbaring een van de Wijzen uit het Oosten ontvangen hebben.

(En woensdagavond begon een extra lange stroomonderbreking, van 18.00 u tot donderdagmorgen 11.00 u!).

Merkwaardigheden

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor heart for syria

Het wintert ook in Syrië. Met mist, regen en sneeuw. Geen Middellandse Zee-overwinterings-weertje. Het land is heel verscheiden: stranden en vruchtbare vlaktes, bosrijke heuvels en valleien, grillige bergen en onherbergzame woestenijen met rotsen en grotten.

Te verwachten temperatuur de volgende dagen: 3 tot 5° kouder dan gemiddeld. Wolken, regen, sneeuw boven 1100 m. Damascus 8 tot 4°, Homs 9-5°, Latakia 14-9°, Aleppo 10-5°, Deir Ezzor 12-5°

Sinds kerstmis ligt er sneeuw in Bloudan:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, staande mensen, kind, hoed en buiten
8.1.20

President Poetin bezocht zonder veel poeha zijn collega, president Assad in Damascus, tijdens het orthodoxe kerstfeest. Assad haalde hem af op de luchthaven en bracht hem persoonlijk terug naar zijn vliegtuig. Naar verluidt een verrassingsbezoek. Iets zegt ons dat hij Assad na de aanslag op Soleimani wou geruststellen. Nadien trok hij naar Erdogan voor de inwijding van de nieuwe pijplijn en overmorgen mag Merkel op audiëntie komen. Drukke week voor Poetin. Zonder aanslagen, sancties of bedreigingen.

Zij bespraken de toestand en de toekomst van Syrië, trokken samen door Damascus, bezochten de Umayyad moskee – Poetin tekende het gastenboek -en de Mariamitische kathedraal – Poetin bracht een geschenk mee uit Rusland: een icoon van de H. Moeder Gods met Christuskind.

President Assad drukt zijn dankbaarheid uit aan de Russische militairen in naam van het Syrische volk voor de opofferingen die zij zich getroosten in hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het Kabinet maakte de lokale ontwikkelingsplannen voor 2020 bekend. Focus op landbouwsector, industriële productie, zo veel mogelijk overschakelen op plaatselijke producten i.p.v. import, uitbreiding van KMO- en kleinschalige landbouwprojecten, nieuw leven inblazen in publieke en privé investeringen. Bedoeling is dat Syrië qua landbouw zelfvoorzienend moet zijn. De communicatie- en technologieminister maakte bekend dat de infrastructuur voor online-betalingen nu gereed is.

Maandag werd de 20ste algemene conferentie van de Arabische onderwijsvakbond gehouden in Damascus. Delegaties van 13 Arabische landen waren aanwezig.

Het vriendschaps- en samenwerkingsverdrag tussen Syrië en Indië is geen dode letter. Gedurende 45 dagen, vanaf Kerstmis, worden er 500 protheses aan mensen die een lidmaat verloren hebben aangeboden en op maat gepast. De Indische ambassadeur Hifzur Rahman herinnerde eraan dat 150 jaar geleden Mahatma Ghandi, het symbool van menselijkheid en vrede in de wereld, geboren werd. En voegde eraan toe dat het humanitair project de diepe vriendschap en samenwerking tussen beide staten bevestigt. De ambassadeur uitte de steun van zijn land aan Syrië en diens oorlog tegen terrorisme.

Aleppo: drie granaten werden door terroristen afgevuurd op het Jamiet al-Zahra district. Een vrouw werd daarbij gekwetst. Is al lang geen nieuws meer.

Het bouwen gaat er onverdroten voort.

In de presbyteriaanse kerk van Aleppo werd een eredienst gehouden ter nagedachtenis aan Soleimani. De boodschap van de predikant is duidelijk…

Zoals wij al eerder gemeld hebben zal het Syrische leger er alles aan doen om de veiligheid van de stad Aleppo én de belangrijke industriële nijverheid te beschermen. Tanks en technische voertuigen werden ten westen van de stad gestationeerd dichtbij de terroristische stellingen in de wijk Al-Zahra’a. Tegelijkertijd heeft het Syrische leger hun aanvallen op terroristische stellingen in het zuiden en westen van Aleppo uitgebreid, terwijl de Russische luchtmacht de voornaamste aanvoerroutes van HTS blijft bestoken.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich niet bezig met landbouw. Waarom zou het als het anders kan? De terroristen steelden in Ras al-Hayn 38 ton gerst van de plaatselijke boeren (Noord-Hasaka).

Het Turkse huurlingenleger SNA) houdt zich echter wel bezig met archeologie. Of beter gezegd met het roven van archeologische schatten, die ze dan in Turkije verkopen. Als mollen kruipen ze in de grond op zoek naar te verzilveren Syrisch erfgoed.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich ook bezig met op elkaar te schieten. Dit meldt het eenmans-terroristenrechten-bureau in Londen. De ene groep beschuldigde de andere van veediefstal, dat ze smokkelden naar… regeringsgebied. (…) Over de diefstal maakte niemand (behalve de eigenaar) zich druk, maar de buit doorverkopen aan de “vijand”…! Haram!

De Turkse bezettingsmacht doet er alles aan om de regio te Ottomaniseren. De achtste Turkstalige school werd geopend in Ras al-Ayn (waar ze het gerst van de boeren stalen). Bovendien worden Arabisch-Syrische mannen onder dwang gerecruteerd bij hun gelederen. Wie weigert… Ten zuiden van Ras al-Ayn werden 14 burgers vermoord, waaronder herders. Hun lichamen werden gevonden in de al-Sabkha woestijn. De Turkse PTT (Post en Telegraaforganisatie) heeft twee mobiele kantoren geopend in Tal Abyad en Ras Al-Ayn, resp. het 6de en 7de Turkse postkantoor in het bezette Noord-Syrië.

HTS beschikt over drones. De laatste weken heeft het Syrische leger talrijke drones met explosieven uit de lucht gehaald vooraleer ze schade op de grond konden aanrichten. HTS & collega-terroristen, zoals de Oeigoeren, lanceerden een aanval op het Syrische leger ten ZO van de Idlib provincie. Zonder succes. Naar verluidt zouden tientallen djihadisten naar de maagdenhemel vertrokken zijn. (…)

Het Syrische leger zou zich voorbereiden op een massaal Idlib-offensief:

Naar verluidt zou volgens akkoord met het Russische en VSA leger de Salihiyah grensovergang (Deir Ezzor provincie) geopend worden opdat gevluchte families terug kunnen keren naar hun thuisstad. De infrastructuur zou intussen hersteld zijn en de plaatselijke autoriteiten willen Deir Ezzor stad zelf heropbouwen. Nu de grensovergang open is, kunnen ze terugkeren en hun leven op orde brengen. (…)

In het quasi totaal vernielde Raqqa heeft men zo zijn prioriteiten:

Afsluitend: de Amerikaanse kat keert weer… naar Syrië. Alsof ze eventjes een ommetje naar Irak gemaakt had. Een konvooi met 40 vrachtwagens (of 100 volgens Sputnik Arabic) werd gesignaleerd toen die via de Al-Walid grensovergang van Al-Hasaka (Syrië) met Nineveh (Irak) het Syrische grondgebied bereikte. Het konvooi zou zich naar het zuiden, naar Deir Ezzor, naar de oliebronnen begeven. Het oliehemd is nader dan de verlatingsbroek.

En deze beelden komen uit Manbij. Als u vindt dat het er nogal rommelig en armzalig uitziet, weet dan dat dit ook in Noord-Afrikaanse landen, zoals Tunesië, Marokko of Egypte, een gewoon straatbeeld is buiten de toeristische centra. Al dan niet met evenveel bewapende “toeristenpolitie”.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sta me toe een zorg mee te delen. De bouw van het metokion (klein annex-klooster) van St. Jozef voor de fraters van Mar Yakub is stilgelegd omdat de financies ontbreken. Dit is grotendeels te wijten aan de financiële crisis in Libanon. De broeders leven tijdelijk in de nieuwbouw sinds de oorlog. (Deze video geeft een indruk van deze nieuwbouw: https://youtu.be/EkkUwRlGHG0). Dit werd gebouwd als onthaalcentrum voor retraitanten. Het wordt tijd dat de nieuwbouw, die bijna voltooid is, dit doel dient. Het toekomstige metokion, dat dus in aanbouw is, heeft 10 kamers met een recreatieruimte en een kapel (zie foto’s). De stenen komen van het veld, de witte hoekstenen worden ter plaatse gezaagd. Onder de kapel stroomt een klein riviertje van de Anti-Libanon, wat herinnert aan de visie van Ezechiël 47. Om de bouw van het metokion (stenen, elektriciteit, ceramiek, hout, dak, loodgieterij, deuren, …) te voltooien, hebben we 40.000 € nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor hen die hieraan  willen bijdragen. IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB Moge de Heer Jezus het jullie ruim vergelden in 2020

P. Daniel

St. Jozefklooster
Hoekstenen
Voorlopige kapel in nieuwbouw

Vrijdag 3 januari 2020

Nieuwjaar

De laatste dag van vorig jaar hebben we heel rustig gehouden met een vrije dag van stilte, gebed en vasten. ’s Avonds zongen we de plechtige vespers van het feest van de Moeder Gods. Daarna verzamelde de gemeenschap weer voor een diepgaande  meditatie over Apocalyps hoofdstuk 12, dat we lazen in het licht van het mysterie van de Menswording. Hierop volgde nog een tijd aanbidding. Wie wilde, kon gaan rusten. Om 23.00 u vierden we de plechtige Eucharistie van de Moeder Gods. Na middernacht trokken we naar de refter. Daar aten we  wat en amuseerden ons zoals in de oude tijd met liederen zingen en dansen. Ieder lied moest beginnen met de laatste letter van het vorige. En zo werd het een mengeling van zeer volkse met zeer religieuze liederen. De kinderen waren het meest vindingrijk en het meest enthousiast. We eindigden met een Bijbeltekst voor iedereen. Met Nieuwjaar zelf vierden we de byzantijnse liturgie. In het oosten wordt op de octaaf dag van Kerstmis de besnijdenis van Jezus gevierd en tevens de grote heilige Basilius, die stierf op 1 januari  379. ’s Avonds genoten we  van een film, een waar verhaal van een wondere genezing en bekering. Zo begonnen we 2020.

Merkwaardigheden

Goed nieuws. De katholieke wereldzender, EWTN (Eternal World Television Network) start in de Lage Landen.

De katholieke Amerikaanse zender EWTN is de grootste religieuze zender ter wereld die ruim 200 miljoen gezinnen  bereikt in 114 landen, met dagelijkse Eucharistie, bijbelcommentaren, evangelisatieprogramma’s en destijds een  eigen programma van de stichteres, de beroemde charismatische zuster Moeder Angelica van de Clarissen van de  Altijddurende Aanbidding.

Onder druk van de Amerikaanse kerkleiding, die vond dat ze te behoudsgezind was, gaf ze de leiding in 2000 door. Op paaszondag 27 maart 2016 stierf ze op 92 jarige leeftijd. Ik heb haar destijds in Eindhoven ontmoet, waaraan ik deze pittige herinneringen te danken heb. Ze gaf catecheselessen op een tv die een godslasterlijke film voorzien had. Ze was zo verbolgen en zei aan de  directeur dat ze op zijn tv niet meer wilde verschijnen en dat ze met haar eigen programma zou beginnen. Ze wist dat ze 3 sleutelfiguren nodig had: iemand die financies  bijeenbracht, een technieker die alles kon installeren en een jurist die het volgens de wetgeving liet gebeuren. Toen ze geld wilde lenen vroeg de bankdirecteur over hoeveel geld ze maandelijks beschikte. Hij dacht aan een maandloon, dat zij niet had. Zij antwoordde dat ze dat pas op het einde van iedere maand wist! Toen ze met het bidden van een rozenhoedje op tv begon zeiden ‘wijze’ mensen  haar dat ze hiermee geen mensen kon aantrekken. Ze antwoordde dat haar dit niet interesseerde omdat zij alleen maar moest zorgen dat de  gebeden per satelliet boven geraakten en Hij zou dan wel zorgen dat ze terug naar beneden kwamen en de harten van de mensen raakten!

Een bisschop van de christelijke episcopaalse kerk (een afscheiding van de Anglicaanse Church of England, Gavin Ashenden wordt katholiek  (bisdom Shrewsbury). Als huiskapelaan van koningin Elisabeth (2008-2017) is hij een bekende figuur. Hij protesteerde tegen het voorlezen in het Schotse Glasgow tijdens een interreligieuze viering van een hoofdstuk uit de koran waarin de godheid van Jezus ontkend wordt. Hij vindt dat het katholieke geloof “de diepste en krachtigste uitdrukking is van het apostolische en patristische geloof.” Hierin volgt hij de beroemde Engelse theoloog en bekeerling, kardinaal en inmiddels heilig verklaarde John Henry Newman (+ 1890). (https://www.kn.nl/nieuws/voormalig-kapelaan-britse-koningin-wordt-katholiek/

Lees verder

Quo Vadis, Syria?

Syrian Flag Flags GIF - SyrianFlag Syrian Flag GIFs

In Damascus (… even wachten op laden beeldmateriaal) en Aleppo werd het nieuwe jaar uitbundig gevierd:

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar werd een mis gecelebreerd in de Mariamitische kathedraal van Damascus, de zetel van het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië en het gehele Oosten, met een gebed voor de vrede in een herenigd Syrië.

En natuurlijk ook een R.K. eredienst:

Het Syrische conflict nadert zijn 9de verjaardag. Terwijl er tijdens de eerste helft van 2019 weinig territoriale veranderingen te noteren vielen, kwam er een belangrijke herovering van het Syrische grondgebied op gang gedurende de laatste drie maanden.

Het Turkse offensief leidde ertoe dat de SDF (Koerden) hulp zocht bij de Syrische regering opdat Erdogans huurlingenleger (… FSA…SNA) niet de hele grensstreek zou bezetten. En het had als gevolg dat het Syrische leger – zonder daarvoor te moeten vechten – toegang kreeg tot bepaalde streken in noord- en noord-oost Syrië, waar het sinds 2012 geen voet meer gezet had.
Intussen had het Syrische leger de handen vrij om de provincie Hama helemaal te bevrijden van de terroristen. Inderdaad, de verovering van Khan Sheikhoun tijdens de zomer van 2019 effende het pad naar het lang verwachte offensief in Idlib.

Op onderstaande kaart kunt u de huidige situatie bekijken. De zwarte vlek in het midden is wat er rest van ondergedoken ISIS-cellen in een onherbergzame woestenij. Zij plegen nog steeds verrassingsaanvallen op gemakkelijke doelwitten zoals gas- en elektriciteitsverdeelpunten en kleinere groepen soldaten. In de lichtgroene vlek onderaan, in de al-Tanf woestijn bij de Jordaanse grens, hebben de VSA strijdkrachten een no-go zone uitgeroepen. “Rebellen” worden er getraind. De “rebellen” gijzelen de vluchtelingen in het al-Rukbankamp. Wie weg wil moet eerst betalen. In november konden volgens Russische mediabronnen 18.000 Syriërs terug naar huis keren. De donkergroene vlek links bovenaan is de thuishaven van HTS & co: Idlib. De blauwe kleur in het noorden vertegenwoordigt het huurlingenleger van Erdogan. In het gele gebied zitten de Koerden. U merkt dat dit nu ook oranje aders gekregen heeft, daar waar het Syrische leger toegang heeft. We plaatsen eronder een kaart met de toestand op 1 april 2019 waardoor meteen duidelijk wordt hoe de kaarten herschud werden. Erdogan heeft zijn invloed duidelijk kunnen uitbreiden. Het Syrische pond wordt in de blauwe zone stelselmatig vervangen door de Turkse lira. En de Syrische overheid kreeg toegang tot de regio waar de Koerden exclusiviteit deelden met hun Amerikaanse “bondgenoten”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1jan_Syria-War-Map-541x516.jpg

Het offensief is nog in volle gang; de strategische stad Ma’arat Al-Nu’mann aan de Idlib-Hama snelweg, is het eerstvolgende doel. Wegens slechte weersomstandigheden kon de luchtmacht niet vliegen. Daarvan profiteerde HTS om hun troepen, resp. wapens en munitie, te versterken en de SAA stellingen aan te vallen. De aanval werd afgeslagen. (…) Naar verluidt met zware verliezen bij HTS en SNA. (…) De geruchten dat Turkije troepen naar Libië zou sturen werden intussen bewaarheid. Wij meldden dit reeds op 13 december. Het Turkse parlement gaf toestemming. Tevens circuleren er geruchten dat Turkije hiervoor terroristen uit het huurlingenleger in het noorden van Syrië ronselt. Hierover later meer. We vragen ons af of Libië nu ook deel uitmaakt van de NAVO.

Met een camera werd een netwerk van tientallen kilometer tunnels ontdekt in het bevrijde platteland van Idlib:

Voorraden wapens en munitie werden achtergelaten, o.a. Amerikaanse TOW-raketten, drones, sluipschuttersgeweren, granaten, tevens coördinatievoertuigen en een veldhospitaal van Turkse makelij.


Er zouden elitetroepen naar het noorden, naar Aleppo verplaatst zijn. Men verwacht dat het Syrische leger zal trachten rondom Aleppo een grotere bufferzone te creëren. De industrie moét ten allen prijze beschermd worden. U ziet de verplaatsing van een tankdivisie in de provincie Aleppo:

Een aanval der terroristen op de Hmeimim luchtmachtbasis werd afgeslagen. (…)

Op verschillende plaatsen werden er schermutselingen tussen het Syrische leger, resp. SDF (Koerden) enerzijds en het Turkse leger, resp. SNA-huurlingen uitgewisseld. Enerzijds bij de Turkse observatieposten, die nu helemaal in de Hama/Idlib grensstreek op Syrisch territorium liggen en die de Turken weigeren te verlaten, anderzijds in het noorden van de provincie Raqqa, waar de SNA weigeren de snelweg vrije doortocht te verlenen en proberen dorpen in de buurt in te nemen. (…)

Zo ver zijn we dan: Trump beschermt al-Qaeda in Idlib:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Wikileaks publiceerde opnieuw vier bijkomende documenten over het vervalste OPCW rapport betreffende de zgn. gifgasaanval in Douma. Krijgt men bij onze tv-zenders niet over de lippen. Hier ziet u een gedeelte van een email, verzonden door de baas van het OPCW, waarbij hij vroeg ‘dit document te verwijderen uit het documentenregistratie-archief (DRA) en aub alle sporen, voor zover die er nog zijn, van de verzending, het archiveren of eender wat… te wissen in DRA’

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

En deze man verklaart hoe doden geïdentificeerd, de doodsoorzaak vastgesteld en de doodsverklaring overhandigd wordt. Op de bewuste dag in Douma werden geen overlijdenspapieren uitgevaardigd. De WH hebben meestal hun lagere school niet afgemaakt, maar zij werden wel als “deskundigen” geraadpleegd, geloofd, de hemel in geprezen door het Westen… en de OPCW.

Wat de gevolgen voor Syrië zullen zijn van de Amerikaanse raketaanval in Bagdad, waarbij minstens 9 personen de dood vonden, o.a. de Iraanse generaal Qassem Soleimani, is momenteel niet in te schatten. Trump zou diens uitschakeling persoonlijk bevolen hebben. In elk geval geen goed nieuws voor de regio en de wereldvrede. Khamenei had een week geleden nog laten weten dat Iran gereed staat om de VSA uit Syrië te helpen verdrijven – hij refereerde naar de oliediefstal – indien de Syrische regering hierom verzoekt. (…)

Voorafgaand vielen tegelijkertijd 5 doelwitten in Irak en Syrië in de Amerikaanse raketprijzen. Naar verluidt te boeken onder “zelfverdediging” van de VSA.

De smerige zaakjes van Turkije

Van al de landen, betrokken bij het Syrische conflict, heeft Turkije het meeste geprofiteerd.

 • De Turkse diefstal van de Syrische olie begon reeds in 2013 – in eensgezinde samenwerking met ISIS, die de olie door Turkije vervoerden.
 • De door Turkije ondersteunde terroristen, zoals al-Nusra (nu HTS) en het huidige Turkse huurlingenleger, FSA (nu SNA), hebben de fabrieken in Aleppo ontmanteld, de machines en voorraden naar Turkije gesmokkeld. Ook Syrische antiquiteiten werden zonder pardon in Turkije verkwanseld.
 • Vanuit de Golfstaten zijn miljarden naar Turkije gestroomd om de terroristen in diverse groeperingen een militaire training te bezorgen.
 • Maar het meeste profijt haalde Turkije uit de vluchtelingencrisis. De wegens de oorlog gevluchte en in opvangkampen belande mensen worden verder gebruikt om “humanitaire” hulp te krijgen. De toestanden in de Turkse vluchtelingenkampen bleven ondanks de door de EU betaalde miljarden euro catastrofaal. Kinderen van gezinnen, die niet in de kampen wilden verblijven, werden gedwongen te werken om de huur te betalen en/of het gezin te kunnen voeden.
 • Zij die het zich konden veroorloven trokken naar de lokkende westerse groene weiden.
  Gemiddeld heeft ieder van hen 1000 euro aan Turkse mensensmokkelaars betaald voor hun overzet in een opblaasboot.
  Bij 1 miljoen Syriërs die hiervan gebruikt hebben gemaakt komt men in totaal op 1 miljard euro. Maar daar bovenop moeten de Irakezen, de Iraniërs, de Afghanen, de Libanezen en andere exoten gevoegd worden die de lokroep van het Westen niet konden, of ‘wilden’, weerstaan.
 • In Turkije ontwikkelde zich een nieuwe handel, de mensenhandel, waarbij inventieve handelaars een brede waaier van reismogelijkheden aan hun potentiële klanten kunnen voorstellen. O.a. met de verkoop van gestolen, resp. vervalste reisdocumenten. En de EU laat zich gewillig misleiden, chanteren en misbruiken door Erdogan.
 • Dankzij de Turkse smokkelpraktijken komen er ongestoord rabiate islamisten en terroristen naar Europa.

Ter illustratie:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede  Vrienden,

Nieuwjaarswensen mogen moeilijkheden van het voorbije jaar vermelden maar ze horen te eindigen met  een zicht op de gelukzaligheid van een samenleving die in het komende jaar vanwege de geweldige  moderne wetenschap en techniek verwacht wordt. Hoera, allen op weg naar het mondiaal paradijs van de mens!

Mijn verwachting is dat de slechte toestand in de wereld volgend jaar nog erger wordt. Dit is geen doemdenken, dit is een nuchtere vaststelling. De bezoedeling van water, land en lucht neemt toe. Er zijn waters waar monsters van vissen in leven of vissen die van mannelijk vrouwelijk worden omwille van de massa hormonen in het grondwater. Voedsel is vergiftigd  en het kweken van gezonde eigen voeding wordt zoveel mogelijk verhinderd. Tsunami’s en natuurrampen nemen toe o.a. omwille van het crimineel geëxperimenteer van de grote mogendheden, die uitproberen hoe ze volkeren kunnen teisteren. De hoogste instanties ijveren vanuit de VN dag en nacht om programma’s uit te werken en op te leggen waardoor de waardigheid van de mens steeds meer vernietigd wordt: abortus, euthanasie, onbeperkte experimenten met het beginnend menselijk leven, het perverteren van kinderen zo vroeg mogelijk, het uitwissen van de verschillen tussen man en vrouw, wat juist de rijkdom van het leven is, het afbreken van het gezin als man, vrouw en kinderen, waarin  juist het geluk en de kracht van een samenleving ligt, het verbieden van de eigen cultuur en volksaard van een land, het afschaffen van alle ware identiteit  en het voortdurend opvoeren van monsterleugens op wereldvlak om oorlogen te kunnen voeren.

Onze gemeenschap zelf, MSJM (Monastery Saint James the Mutilated) wordt nu  door sommige diensten  geboycot omdat wij niet meedoen met het beschuldigen van Syrië wegens het gebruik van chemische wapens. Integendeel, wij ontmaskeren de leugens en tonen aan dat het terroristen zijn, door het westen gesteund, die chemische wapens  gebruiken. MSJM had vorige jaren samen met verschillende andere ngo’s de mogelijkheid om 150.000 warme maaltijden per dag uit te delen  (5 dagen in de week) aan de meest behoeftigen. Nu is dat nog 5000! Volgens sommigen had een algemene  aanklacht van het gebruik van chemische wapens aan het adres van Syrië de mogelijkheid moeten scheppen om een derde wereldoorlog te ontketenen. Kortom, al wat waar, mooi en goed is moet afgebroken worden. Doe je hieraan niet mee, dan wordt je de mond gesnoerd of afgewezen.

We leven in een  eindstrijd van het kwade tegen het goede. Volgend jaar zullen in Frankrijk en elders nog meer kerken aangevallen, beschadigd of afgestookt worden en er zullen nog meer christenen vervolgd worden. De eindstrijd van satan tegen Christus, Zijn Kerk en zijn getrouwen is ingezet. Mijn nieuwjaarswens en oproep is: blijf onverschrokken staan aan de kant van God, Schepper, Christus de Verlosser, Maria en de Kerk. Verdedig de waardigheid van de schepping en vooral van de mens en het gezin. Getuig van de Waarheid, Godheid, Schoonheid, al wordt je daarvoor vervolgd. Volg het Woord Gods en zijn geboden en niet de heersende mode.  Steun alle mensen in deze zin.

Sluit geen enkel compromis met een globalistische nieuwe wereldorde van satanische en vrijmetselaars signatuur.  Wordt een ware volgeling van Jezus Christus en Hij zal je opnemen in zijn eindoverwinning.

Moge 2020 zo een gezegend jaar worden voor u en al de uwen.

Van harte

P. Daniel

Vrijdag 27 december 2019

Kerstviering

Zr. Agnès-Mariam (biografie)

Zondagavond vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam, waar altijd een sketch en een gebak bij horen.  Meestal is een verjaardagsketch iets (al te) lachwekkends. Nu was het geheel in de kerstsfeer. Alles gebeurde in de grotten, waar het helemaal niet koud is. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor werd  “in de grot” gespeeld. De verkleedpartij alleen al was een hele gebeurtenis voor Jezus, Petrus,  Jakobus, Johannes, Mozes en Elia. In de grot is er ergens een opening naar boven. Vandaar kon op het goede moment het felle licht op Jezus vallen en de stem uit de hemel weerklinken. Na de sketch gingen we in processie met  brandende kaarsen naar een andere grot (onze eerste schuilplaats in november 2012) waar Maria en Jozef met Jezus in de kribbe waren. Daar werd ook de verjaardag gevierd en de taart gegeten.

Maandagmorgen kwam onze bisschop met een vrachtwagen om hulpgoederen op te halen voor Yabroed: schoenen (nieuwe, vanwege Caritas Toledo) en botten, schoolgerief met schrijf- en kleurboeken, kleding. Er was meer dan volk genoeg om te helpen.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Lang verwacht en voorbereid: een nieuw offensief ter verovering van Idlib. Met eenzelfde tactiek als bij vorige gebiedsheroveringen – geconcentreerde schaarbeweging – kon op redelijk korte tijd weer een gedeelte – nu in het zuid-oosten heroverd worden.

Op Kerstavond maakte het oppercommando van het Syrische leger bekend dat 320 km2 met 40 stadjes, dorpen of nederzettingen bevrijd werden van de terroristen. (Om u een idee te geven: 2 x oppervlakte Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Doel: de snelweg M5 van Homs naar Aleppo bevrijden, innemen en op deze wijze de aanvoer van wapens – vanuit het noorden – aan de terroristen afsnijden. Een drooglegging die tot een terugtrekking – steeds verder naar het noorden, naar Turkije, zou moeten leiden. Bovenop een aardig presentje in de vorm van een zgz. observatiepunt der Ottomanen – in werkelijkheid een wapenarsenaal ten behoeve van de terroristen – HTS e.a. lieverdjes – droogleggen. Zoals bij het observatiepunt in het zuiden, op de grens met Hama, wordt dit nu gewoon omsingeld door het Syrische leger. (…)

En wat tevens verwacht werd… heel de wereld had plotseling de “rebellen” weer ontdekt, al moet eerlijkheidshalve vermeld worden dat het “gematigd”-zijn verdwenen was. Nadat de Turken de Koerden uit de noordelijke grensstreek verdreven – met toestemming van de VSA – waren ze hun rebellenstatus eventjes kwijt. Immers, de Koerden waren als de dood voor de “rebellen”, die toen onomwonden “terroristen”, rabiate islamgeweldenaars van het ISIS-soort, genoemd werden. Ter verduidelijking dit beeldmateriaal uit de grensstreek, Qamishli: “Niets is veranderd. Het is ISIS, ditmaal met een luchtmacht.”, refererend naar het FSA, nu herdoopt in SNA (zie verder in dit artikel). De Turkse bezettingstroepen hebben opnieuw vijf bussen vol met huurlingen en hun gezinnen naar Ras al-Ayn gebracht, hen gehuisvest in de woningen van de Koerdische bevolking die ze verdreven hebben in oktober. Omvolking. Om later te kunnen aantonen dat het percentage Koerdische bewoners te verwaarlozen was. Om geen Koerden net over de grens te laten wonen. Wie niet vrijwillig de biezen pakt, krijgt wel een aanmoediging… (…)

Daar bovenop, even voorspelbaar, Israëlische luchtaanvallen in de buurt van Damascus. Haalt hier het nieuws niet. Ook niet dat er opnieuw een groot arsenaal Israëlische wapens en munitie gevonden werd in de Quneitra regio.

HTS weigerden, ondanks de wens van de bevolking, te onderhandelen over de vreedzame overgave van de stad Maarat al-Numan, hoopten op versterkingen uit het noorden, van Erdogans huurlingenleger. (…)

Nu de Syrische regering doet wat ze beloofd heeft – heel het Syrische grondgebied bevrijden van het gespuis – nu slaat de mondiale verontwaardiging weer toe. Erdogan eist een wapenstilstand en weigert de vluchtelingen toegang tot het Turkse grondgebied. De VN eisen dat er een politieke oplossing komt. Trump twitterde een vredesoproep. De persmeute masseert de lezers, resp. kijkers, opdat ze niet zouden vergeten wat een snoodaard Assad wel is. De Witte Helmen spelen hun rol: halen schattige kleine meisjes met Bambi-ogen vanonder het puin, bewieroken hun eigen heldhaftigheid. Kwestie van nog wat geld los te peuteren van westerse Gutmenschen en overheden. De grappige toets aan het wanhoopsverhaal is de verklaring, resp. bedreiging, van de zgn. “regering in ballingschap”. Nooit van gehoord, zegt u? Waar zit die dan? In Londen, ergens in het huis van hun éénmans-agentuur-voor-terroristische mensenrechten, tevens alom aanvaard neutraal persagentschap? Niet toch. Die gebalde “regering” zit gewoon in Gaziantep, Turkije. Niet te verwarren met de “Syrische Raad” in Istanboel. Een regering en een parlement… die zelfs niet door de terroristen (HTS & co) erkend werd. Beide bestuurseenheden worden gefinancierd door de Turkse regering, kwestie van enige legitimiteit te geven aan hun inval in het noorden van Syrië. Laten we niet vergeten dat Baghdadi – niet toevallig – in Idlib “gevonden” werd. Daar voelde hij zich veilig. Baghdadi… u herinnert zich toch wie dat heerschap was? Die meende waarschijnlijk dat hij “de Kalifaatsregering in ballingschap” was.

De verontwaardiging over het succes van het Syrische leger kennen we. Herkennen we. Ghouta, Quneitra, Khan Sheikoun… telkens een gebied heroverd wordt, schieten de media en politici in een kramp. Een kramp die moet aantonen dat er lukraak burgers gedood worden en ertoe moet leiden dat de Syrische regering zich braafjes terugtrekt en zich verder koest houdt als zgn. “rebellen” de burgerbevolking, bedrijven, nutsvoorzieningen als mikpunt nemen. In geval van nood kan er nog altijd beroep gedaan worden op de cameraploeg van de Witte Helmen die hulp bieden na een gifgasaanval…

Zijn we cynisch? Ja. Zijn er geen slachtoffers bij de burgerbevolking? Zeker wel. Was er een andere manier? Ja, maar dan moet er aan de andere kant van de onderhandelingstafel iemand zitten die het goed meent met de bevolking, die vrede wil, die wil onderhandelen. Tot nader order staat al-Qaeda op de wereldwijde lijst van terroristische organisaties. We herhalen het tot vervelens toe: al-Qaeda’s filiaal in Syrië is al-Nusra. Omwille van strategisch-mediale redenen herdoopte de organisatie zich in Hayat Tahrir al-Sham, kortweg HTS. Onderaan vindt u de lichting van hun doopceel en info over de miserie die ze bij de bevolking veroorzaken.

Toen er een de-escalatiezone rondom de provincie Idlib (en een noordelijk gedeelte van Hama) afgesproken werd (Astana 2017 met 12 Turkse observatiepunten), met terugtrekking van zware wapens en milities, weigerde HTS dit te volgen. Integendeel. De kleinere terroristische groeperingen die eraan wilden voldoen, werden door hen bedreigd en uiteindelijk opgeslokt of tot onderdanigheid gedwongen. Zo niet… HTS is niet bereid te vervellen tot een gematigde rebellenstatuut. Je moet wel dagelijks de toestand volgen wil je enigszins op de hoogte blijven over de naamkaartjes die “rebellen” op hun revers spelden. Erdogans huurlingen – een verzameld zootje kleinere terroristengroepen – dat nu ingezet wordt om de Koerden te verdrijven en de islamistische vluchtelingen in Turkije te hervestigen, heette na de fusie Free Syrian Army, kort FSA, werd intussen herdoopt in het verwarrende Syrian National Army (SNA). Slechts een wakkere kat vindt er zijn jongen in terug. Het Syrische leger heet officieel Syrian Arab Army, met de afkorting SAA. De bedoeling de westerse doorsnee krantenlezer en tv-kijker in verwarring te brengen ligt er dik bovenop.

Keren we terug naar het offensief. Het veilige vervoer op de snelwegen M5 en M4 is het doel. De steden en dorpen aan deze snelwegen moeten daarom heroverd worden. Daarom wordt al maanden getracht grondgebied te heroveren ten noorden van Latakia. En zoals we hier al herhaaldelijk schreven is dit is bijzonder moeilijk. Waar het Syrische leger in het zuid-oosten van Idlib de bevoorrading kan afsnijden is dit in het noorden van Latakia quasi onmogelijk, vermits de terroristen kunnen rekenen op constante aanvoer uit het noorden, met in een hoofdrol de niets ontziende Oeigoeren, die wat betreft moordlust op eenzelfde niveau staan als ISIS. Zij kunnen immers nergens heen. Niemand wil hen. Oorspronkelijk werden ze door Erdogan onthaald, tot hij zich realiseerde welk vlees hij in de kuip had én hen de grens over, naar Syrië stuurde, om daar hun terroristische droom te verwezenlijken. U vindt hier meer info over hun achtergrond. Enkele heuvels ten zuiden van Kabani zouden opnieuw heroverd zijn door het Syrische leger. Opnieuw, inderdaad. (…) De vraag is voor hoe lang. De terroristen zouden een nieuwe voorraad lange-afstand raketten aangesproken hebben.

Aan de andere kant van de Eufraat, in de provincie Raqqa, installeert het Russische leger zich in een verlaten VSA basis.

De Syrische regering overweegt naar de internationale rechtbank te stappen tégen de VSA wegens de diefstal van Syrische olie. (…) Onze bronnen geven weer dat de piste Exxon vervangen werd door Saoedische (Aramco) en/of Egyptische experten. We komen er nog op terug zodra we de informatie hebben kunnen bevestigen. De vraag is in hoever de Koerden gechanteerd, resp. omgekocht, worden door hun “bondgenoten”.

Intussen zou een Syrisch-Russisch samenwerkingsakkoord over de boring naar olie, en/of gas, in de Syrische territoriale wateren (Mid. Zee) getekend en in gang gebracht worden. In Syrië zijn meerdere gasbronnen voorhanden, die trouwens nog steeds aangevallen worden door sluimerende ISIS-cellen. (…) Maar aan olie is er een groot tekort. De oliebronnen worden immers bewaakt en ten gelde gemaakt door de VSA.

Maandag ll. kwamen in Moskou een Turkse en Syrische regeringsdelegatie bijeen om met Russische bemiddeling tot een vergelijk te komen. Volgens het goedgeïnformeerde Russische persagentschap Tass zou het als voorbereiding tot de ontmoeting van Erdogan en Poetin op 8 januari moeten dienen. Dat de Syrische regering stap voor stap de controle over Idlib zou verwerven werd in de Astana gesprekken vastgelegd, toen er nog sprake was van de de-escalatiezone, die nooit gerespecteerd werd door HTS. Zoals hierboven aangeduid zijn de snelwegen van levensbelang voor de heropbouw van Aleppo, diens belangrijke economische bedrijvigheid én het droogleggen van wapenbevoorrading der terroristen.

In Raqqa is de toestand dramatisch. Twee jaar nadat de Koerden met hun bondgenoten de stad bevrijdden van ISIS blijft het één grote ruïne. Raar toch, dat niemand de coalitie-bombardementen durft aanklagen. De bevolking heeft het over grootschalige corruptie: de hulp komt niet bij hen terecht.

Tot zover in grote lijnen de huidige militaire situatie. Er valt vanzelfsprekend veel meer te berichten: wie geïnteresseerd is kan het via dit bruggetje volgen (Engels)