Bachs Pinksteren

Pfingsten und der Heilige Geist | Münchner Kirchenradio

Na Kerst en Pasen is Pinksteren het derde grote feest van de christelijke kalender. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, de ‘trooster’, die Jezus aan zijn leerlingen beloofde voor na zijn hemelvaart. Vandaar dat Bachs muziek voor Pinksteren zowel feestelijk als intiem is. Bach liet maar liefst vier Pinkstercantates na.

Erschallet, ihr Lieder (BWV.172), de vroegste van de reeks, stamt uit Weimar (1714). Vervolgens componeerde Bach in zijn begintijd in Leipzig twee Pinkstercantates met dezelfde titel: Wer mich liebet (BWV.59) en Wer mich liebet (BWV.74), 1723-1725. De laatste, O ewiges Feuer (BWV.34, uit 1746), is een omwerking van een bruiloftscantate.   Het openingskoor van O ewiges Feuer op de opname van Sigiswald Kuijken

Met Pinksteren werd de volgende uitspraak van Jezus gelezen: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’ (Joh.14)

Zoals gezegd dragen twee van Bachs cantates deze tekst als titel: ‘Wer mich liebet, der wird mein Wort halten’. Bach hechtte zoveel waarde aan deze woorden, dat hij ze tot een getallenreeks omwerkte (a = 1, b = 2, enz.). Met deze getallenreeks mat Bach de onderdelen van de beide ‘Wer mich liebet’-cantates af.

In Erschallet, ihr Lieder’ was deze bijbeltekst overigens ook opgenomen, namelijk als basrecitatief. Misschien nog wel belangrijker is de tederheid waarmee Bach deze en soortgelijke woorden behandelde. Pauken en trompetten ontbraken natuurlijk niet op dit feest, en toch bevatten deze cantates een aantal intieme en gevoelige aria’s.

In de liturgische kalender markeert Pinksteren het begin van de zomertijd, de lange periode tussen Pinksteren en Kerst. In sommige tradities echter, waaronder de Lutherse, begint de zomertijd nog een week later. Hier wordt de eerste zondag na Pinksteren namelijk verdrongen door Zondag Trinitatis, het feest van de Drie-eenheid.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Steeds meer worden we ons bewust van drie ontwrichtingen waartegen we ons moeten verzetten. Vooreerst het groeiend “internationaal onrecht” tegenover Syrië en zovele andere landen die door grootmachten voor hun eigenbelang worden uitgebuit, uitgemoord, gemanipuleerd, ontwricht. De internationale organisaties met hun schitterende principes van respect voor soevereiniteit, solidariteit, vrede … hebben hierop geen enkele vat of doen zelfs nog huichelachtig mee. De grootmachten blijven als schurkenstaten ongestraft dood en vernieling zaaien en worden zowel door de ‘internationale gemeenschap’, EU en NAVO voorop, als door de media gesteund. Syrië heeft door een eensgezindheid en samenhang tot heden alle gruwelen getrotseerd. Mogelijk probeert men nu onenigheid te zaaien tussen de alawieten zelf, wat gevaarlijker zou kunnen zijn dan alle oorlogen voorheen. Toch zal de eensgezindheid van Syrië niet licht van buitenaf gebroken kunnen  worden.

Een tweede trend betreft de doodcultuur. De principes van eerbied voor het leven, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving worden door nieuwe wetten en gebruiken omgekeerd tot morele zelfdestructie. Wie niet meedoet wordt beschouwd als nog  niet aangepast.  Abortus, euthanasie, genderwaan, totale afbraak van het huwelijksgeluk en gezinsleven, vernietiging van gemeenschappelijk cultuur en goed… gaan steeds verder. Kom me niet vertellen dat de wettenmakers hiervan het geluk en de vreugde van de samenleving  beogen! In het verleden waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk, weliswaar  doorheen menselijke onvolkomenheden, de grootste garanties voor leven, ontwikkeling, geluk  en welzijn. Nu is het antichristelijk en antikatholiek syndroom de enige algemeen aanvaarde discriminatie. Grootwarenhuizen, dierentuinen, musea gaan weer open, maar over het fundamenteel recht van een christen om de hl. Eucharistie bij te wonen wordt zelfs niet gesproken. Het hoogste gerechtshof in Frankrijk en Duitsland hebben al beslist dat de sluiting van kerken illegaal en disproportioneel is. Jongeren hebben ook bij ons een aanvraag in deze zin ingediend bij de Raad van Staten, die werd afgewezen.

En zo komen we bij de derde ontwrichting: de schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers onder voorwendsel van een epidemie. Brak er vroeger een besmettelijke ziekte uit, dan werden de  zieken afgezonderd en verzorgd, nooit werd de hele bevolking lamgelegd en opgesloten met armoede en hongersnood als gevolg. De abdijen hadden hun “pesthuisje” waar de zieken werden  verzorgd. Wisten de kerkhaters vroeger tijdens de Goede Week een of ander schandaal in het volle licht te plaatsen, dit jaar waren ze in staat wereldwijd de hele Paasviering af te schaffen en dit werd aanvaard ook nog! Onbegrijpelijk. En deze werelddictatuur gaat onverminderd verder in de richting van een verplicht vaccin, hoe nutteloos of zelfs erg  schadelijk het ook zou zijn. Miljarden winst voor de farmaceutische industrie om mensen ziek te maken. En onze media blijven de simpele effectieve geneesmiddelen afwijzen op grond van “wetenschappelijke studies”. Studies van de gerenommeerde medische tijdschriften zoals The Lancet, The New England  Journal of Medecine, Britisch Medical Journal zijn onbetrouwbaar, zoals hun uitgevers zelf uitdrukkelijk toegeven. De corruptie van de “medische wetenschap” spat als een etterbuil open: ze is de gevangene van de farmaceutische industrie terwijl politici en journalisten vrolijk meespelen. Nogmaals onze dr Pascal Sacré, (26 mei 2020: COVID-19: le côté obscur de la science révélé) had al de moed en de eerlijkheid om een reportage te geven vanuit het Duitse Max Planck Instituut, dat onomwonden artemisia sterk aanraadt tegen corona. Iemand stuurde me deze goede raad om een vaccin, dat verplicht zou kunnen worden in crisistijd, toch te weigeren. Vraag de arts of hij kan verzekeren dat het vaccin geen cellen bevat van MRC (5) (van geaborteerde baby’s). Dat kan hij niet, want dat hebben ze allemaal. Dan kun je vriendelijk weigeren.

Na enig nieuws uit de gemeenschap,  bezinnen we ons over de huidige uiterst kwalijke gevolgen van een “aards messianisme”, nl. een wereldoverheersing  op grond van een politiek-religieuze overtuiging, die zijn oorsprong vindt in een oude joods-christelijke sekte.

(P.S. Woensdag, 27 mei, kon ik geen enkele e-mail ontvangen noch versturen.)

P. Daniel

Flitsen

Eerste Concilie van Nicea | KRO-NCRV

Op deze zevende en laatste Paaszondag gedenkt de oosterse kerk de 318 concilievaders van Nicea (325) die een geloofsbelijdenis opstelden waarin Jezus beleden wordt als helemaal gelijk in godheid aan de Vader, tegen het arianisme, dat de hele 4e eeuw in de Kerk een diepe scheuring zou veroorzaken.

File:Arius portré.jpg - Wikimedia Commons

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verklaarde dat Jezus geschapen was en niet gelijk aan de Vader. De oosterse liturgie wil hiermee duidelijk maken dat de Verrezen Heer Jezus, die met zijn verheerlijkte mensheid opgenomen werd in de glorie van de  Vader ten volle God en ten volle mens is. In de Latijnse liturgie wordt een gedeelte gelezen van Jezus’ Hogepriesterlijk Gebed. Jezus heeft op aarde niets anders gedaan dan de Vader verheerlijkt en nu, bij zijn  Hemelvaart, verheerlijkt de Vader de Zoon en geeft ons Zijn Geest, opdat wij in deze heerlijkheid zouden delen.

Na de Eucharistieviering werden we uitgenodigd door ons moslimgezin, onze conciërge,  voor een soort receptie in de grote zaal bij de ingang, om het einde van de ramadan te vieren. De moeder had alles zelf klaar gemaakt: rijstpap en  gebak. En deze familie met drie kinderen heeft de ramadan serieus onderhouden. Sommige arbeiders die alleen zijn of geen kans hebben om ‘s nachts uitgebreid te eten, zien we af en toe wel een boterham eten overdag, wat we hen van harte gunnen.

De fraters hebben nog steeds hun werk met het schilderen van planken op het dak van het gebouw aan de ingang. Tegelijk worden de vele plantjes uitgeplant en beginnen ze een project van “permacultuur” onder de granaatappelbomen in de kleine binnentuin (’n soort compost dat onkruid tegenhoudt en waarbij de insecten zorgen voor een luchtige grond). Het is de bedoeling om deze cultuur uit te breiden. Ondertussen hebben we ook een grote oogst van “rozen van Damascus” omwille van de ruime regenval dit jaar. Hiermee worden thee, een lotion en confituur gemaakt. Volgens eerdere proeven en tests zouden onze “rozen”  nog beter zijn dan die van Damascus (excuus voor het chauvinisme). In Al-Marah (Damascus) oogst men nu niet minder dan 60 ton. Deze “rozen van Damascus” maken kans om opgenomen te worden in de lijst van de UNESCO als immaterieel menselijk erfgoed.

Van een aards messianisme naar een satanische wereldwanorde

Gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” vragen de apostelen aan Jezus. Drie jaar zijn ze met Hem opgetrokken, hebben zijn boeiende onderrichtingen gevolgd en zijn wonderen gezien. Niemand op aarde heeft ooit zo gesproken en zulke wonderen gedaan. Dan werd hij als een misdadiger gruwelijk gegeseld en gekruisigd. En na drie dagen staat Hij als verrezen Heer in hun midden. Onvoorstelbaar maar waar. Gaat Hij nu eindelijk de messiaanse verwachtingen vervullen, het “Huis van David” oprichten als een Licht voor de volkeren en het Koningschap van Israël doen heersen tot aan de uiteinden van de  wereld en het einde der tijden? Jawel, maar niet volgens de verwachtingen van een aards, politiek-religieus messianisme zoals de apostelen nu nog steeds koesteren. Met Pinksteren zullen ze vervuld worden met de Geest van Jezus. Dan zullen ze iedere aardse streving en wereldse verwachting afleggen en begrijpen dat Jezus’ heerschappij niet van deze wereld is. Om dezelfde redenen zullen ook zij veroordeeld en gedood worden. Jezus’ wereldoverheersing is er geen van militair geweld, bombardementen, moorden, vernietiging, uithongeren, sancties, embargo’s en regeringswissels. Het is een Rijk van barmhartigheid en liefde, vrijheid en solidariteit, mededogen en het geven van zijn leven voor anderen.

Al hebben we in de hele oudheid geen enkele beschrijving van een stroming of een persoon die de historische betrouwbaarheid van de N.T.-ische geschriften over Jezus en het christelijk geloof benadert, de verwachtingen van een vals, aards messianisme schijnen onuitroeibaar te zijn. Jezus’ geestelijke, totale omvorming en verheffing van de hele mensheid gaat voor velen te traag en is te weinig concreet. Met goed georganiseerde terroristengroepen of met tanks en gevechtsvliegtuigen, vernietigingswapens en bommen, denken ze hun doel efficiënter te kunnen  bereiken. Zo zijn de  VS, het zionistische Israël en Turkije nu bezig.

Lees verder

In naam van de erfzonde…

… worden leugens als waarheid verkondigd.

Horst Seehofer, in een vroeger politiek leven: rechtlijnig rechts minister-president van de Freistaat Bayern, CSU-voorzitter, verveld tot federaal minister van binnenlandse zaken en CDU-slippendrager, van een leugen niet vervaard*, hield een persconferentie over de politiek-gemotiveerde criminaliteit (PMK) in Merkelland, waarbij hij aandacht vroeg voor de toename van antisemitische misdrijven. In 2019 zouden deze met 13% gestegen zijn. In de vroegere etappe van Seehofers politieke leven, zou hij gewezen hebben op de uitvergroting van de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Heden wijst hij met een beschuldigende poco vinger naar rechts: 93% der antisemitische misdrijven, waarvoor men zelfs geen tijd kan uitzitten in het vagevuur maar rechtstreeks naar de hel gaat, zou voor rekening van rechts-gemotiveerde racisten gaan.

Seehofers beweringen staan echter in opvallend contrast met de feiten en cijfers die o.a. de EU bekend maakte n.a.v. een Europol-onderzoek onder 16.500 joodse burgers in 12 EU-lidstaten. “Europol: Größte Terrorismusgefahr in EU geht vom Islam aus, rechter Terror kaum vorhanden”. Inderdaad, een volledig ander beeld dan dat waarmee Seehofer en de poco media ons steeds weer zand in de ogen strooien met het doel ons af te leiden van het islamitisch antisemitisme – al dan niet geïmporteerd – , dat de moslims zelfs niet proberen onder de mat vegen.

De anti-semitismebedreiging komt volgens de EU-enquête vooral uit de moslimhoek; daarentegen zou slechts 13% van rechtse oorsprong zijn. De EU-cijfers tonen duidelijk aan dat Seehofer er met valse cijfers een dubbele agenda op nahoudt en de bevolking om de tuin wil leiden over de ware antisemitismebron, nl. de toename van moslims in Duitsland.

Bovendien is Seehofers poco conclusie in strijd met een gepubliceerde studie van het BMI “Antisemitismus in Deutschland – aktuelle Entwicklungen” die toen al de antisemitistische bedreiging vanuit de islamitische bevolkingsgroep vaststelde. (…)

Wij voegen de video-persmededeling hieraan toe. De randnota onderaan stelt “dat de cijfers gebaseerd zijn op ingangstatistieken. M.a.w. zonder bewijs, gestaafd door een vermoeden.

En – als uitsmijter – wegens het verhoogde risico op scheldpartijen wordt de reactiemodule gesloten…

*Een krasse uitspraak, resp. politieke belofte, van Seehofer (naar eigen zeggen “de hoop van de Beierse bevolking”) n.a.v. de vluchtelingencrisis van 2015 en eventuele klacht bij justitie tégen Merkels welkompolitiek:

Heeft Indië hét wondermiddel tegen corona?

Als het onderstaande na het testen positief beoordeeld wordt, dan wacht onze veeteelt-boeren een gouden toekomst.

Coronavirus: Hindu Mahasabha

Verschillende Hindoe organisaties en politieke partijen in Indië hebben de consumptie van koeienurine en -mest aangemoedigd als voorzorgsmaatregel en zelfs geneesmiddel voor de besmetting met corona. Bewijs? “Met een goed gedacht en een kurken ziel…” zal je het voorlopig moeten doen…echter, er wordt aan gesleuteld.

Panchgavya

In Gujarat, premier Narendra Modi’s thuisland, wordt nu een medicijn voor de behandeling van COVID-19 getest dat samengesteld is uit koeienmelk, boter, ghee, koeienmest/-urine. Binnenkort wordt het volgens dezelfde normen getest zoals allopathische (klassieke westerse) medicijnen, in 10 ziekenhuizen over heel het land, beginnend in Rajkot, Gujarat. Naar verluidt zou de efficiëntie van de vijf elementen, bekend als Panchgavya, teruggevonden worden in de Ayurveda bij de handeling van bepaalde ziektes en het is niet uitgesloten dat het ook zou helpen bij de genezing van het coronavius. Het medicijn, mét de vijf elementen, bestaat uit korrels en moet met melk of water ingenomen worden. De Chinese vrijwilligers zullen volgens de allermodernste proefkonijnenwetenschap begeleid worden.

Hoewel er geen proefondervindelijk bewijs bestaat dat Ayurveda-behandelingen de coronaziekte kunnen genezen, heeft de Indische premier Modi het gebruik van Ayurveda gesteund om de immuniteit te helpen opbouwen en een weerstand op te bouwen. Een groep wetenschappers in het land heeft de regering verzocht “Ayurveda niet over het hoofd te zien” als een mogelijke behandeling. Ook het AYUSH-ministerie, d.w.z. het eigen ministerie van inheemse alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda, Yoga & Natuuropathie, Unani, Siddha en Homeopathie, is begonnen met klinische testen in de strijd tegen corona.

En ja, Indië kent ook lockdown-feestjes… niet met sappige biefstukken, koele rosé en frisse pintjes, maar wel met koeienurine… (…) Terwijl wij hier allemaal een droge huid ontwikkelen door het vele ontsmetten en wassen, neemt men Indië een bad in koeienmest. Zou ook effectief zijn tegen seksuele intimidatie en zandvlooien.

We passen ons aan

Onze steden werden zodanig verrijkt dat hun historische en culturele eigenheid verloren is gegaan. Een treffend voorbeeld is een protestantse kerk in Berlijn die haar deuren opent voor het vrijdagse gebed der moslims. De drogreden: er is te weinig plaats in de moskee om de corona-afstand te respecteren. Citaat van een “gelovige”: “Dit is het huis van God en die zijn allemaal hetzelfde.” Goed voor een Bond zonder Naam-uitsmijter. Onze niet-dezelfde God heeft in de 12 Geboden alleszins niet onderstaande richtlijnen vervat:

Mohammed, het grote voorbeeld . . . | E.J. Bron

Opvallend is wel dat vooral vrouwelijke dominees de uitverkoop van het christelijke geloof aanprijzen onder het motto: begrip, verdraagzaamheid, co-existentie. Uitverkoop vooral aan de vrouwonvriendelijke islam, die we met liefde moeten omarmen – corona of geen corona. Mevrouw de dominee, Monika Matthias, heeft blijkbaar nog nooit van de soera’s uit de Koran gehoord die de omgang met vrouwen regelen. Integendeel, ze vindt het gebed in haar kerk een grote verrijking – wij vinden haar houding op z’n Duits “zum Kotzen”!

In een vorig leven schreven we bij Ray’s Angeltjes in de satirische, echter waarheidsgetrouwe, rubriek “Balsem voor uw prangend geweten door Awoe Rimram”. Misschien is het nuttig als we deze nog eens publiceren.

Fatwa over de vraag hoe de islam de ongelovigen beoordeelt (maart 2012)

De islam is de superieure religie – fatwa nr. 13759 – door de geëerde Saoedische juridische expert en islamverkondiger Mohammed Salih al-Munajjid

Vraag: “Hoe beoordeelt de islam de ongelovigen?”

Antwoord: “De islam heeft ons bevolen om barmhartig te zijn voor elkaar. Tegenover de ongelovigen moeten we neerbuigend en hard zijn. Allah beschreef de metgezellen van Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – als volgt: ‘Mohammed is de boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen maar barmhartig tegenover elkaar.’ (Soera 48, 29). De islam staat ons, moslims, toe te trouwen met de vrouwen van de joden en de christenen. Omgekeerd mogen deze niet huwen met onze vrouwen, want joden en christenen zijn inferieur. Onze vrouwen zijn superieur aan hen. De lagere mag niet boven de hogere staan. De islam is superieur. Niets mag boven de islam staan. Wij geloven aan hun profeten, maar zij geloven niet aan onze profeten.

De islam heeft ons bevolen de joden en christenen van het Arabische schiereiland te verdrijven. Zij mogen daar niet blijven, want het Arabisch schiereiland is het land van de boodschap van de islam. Daarom mag het land niet verontreinigd worden door onreine joden en christenen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde: ‘Verdrijf de polytheïsten van het Arabische schiereiland’ (Sahih al-Bukhari 2932 en Sahih Muslim 3089).

De islam heeft ons verboden hetzelfde eetgerei te gebruiken als de joden en de christenen, tenzij dit onder dwang gebeurt. In dit laatste geval moet het eetgerei grondig afgewassen worden. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde hierover: ‘Als jullie ander eetgerei krijgen, gebruik het niet. Indien er geen andere keuze is, dan eet ervan, maar was het eerst grondig.’ (al-Bukhari 5056 en Muslim 3567).

De islam heeft ons verboden ons zoals de ongelovigen te kleden of te eten en drinken. Want wij zijn superieur aan hen en de ongelovigen zijn inferieur aan ons. De superieure zal de inferieure niet nabootsen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – heeft degene, die de ongelovigen imiteert de hel belooft: ‘Wie een volk nadoet, wordt één van hen.’ Deze verklaring werd door Aboe Dawoed (3412) aan ons overgeleverd. Al-Albani bevestigde de authenticiteit van de overlevering. Men kan deze onder Sahih Aboe Dawoed (3401) terugvinden.

Onze profeet heeft ons bevolen tegen de ongelovigen ten strijde te trekken als we in staat zijn hun landen te veroveren en hen voor de keuze te stellen:

  • zich te bekeren. In dit geval zullen de ongelovigen zoals de onzen beschouwd worden met gelijke rechten en plichten.
  • jizyah (soort belasting voor kafirs) te betalen
  • tegen ons oorlog te voeren. In dit geval zullen na onze overwinning hun bezittingen, hun vrouwen, kinderen en gronden ons toebehoren. Ze gelden dan als oorlogsbuit.”

Awoe Rimram, de Zjeik-van-het-Kiel

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgens de officiële cijfers van de UNO én de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) stierven er de laatste vier maanden (van 1 jan. tot 1 mei 2020) wereldwijd 237.469 mensen aan het coronavirus, 327.267 aan malaria, 357.785 door zelfdoding, 450.388 in een verkeersongeval, 2.740.193 aan kanker, 3.731.427 aan ondervoeding, 4.331.251 aan infectieziekten en 14.184.388 door abortus. (…)

décès dans le monde 1er janvier-1er mai 2020

Zijn er in onze wereld duistere krachten werkzaam die het leven en het geluk van de mensen veranderen in dood en ongeluk door abortus en euthanasie, oorlogen, dodende sancties juist voor volken en landen die al door terroristen werden uitgemoord en vernietigd, hevige angst waardoor zelfmoord verhoogt, algemeen verplichte lockdown  waardoor hongersnood en ondervoeding spectaculair toenemen, vereenzaming van ouderen door bezoek van hun kinderen te verbieden, vereenzaming van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen ontvangen, door het verhinderen van alle gezonde menselijke relaties en tenslotte door een eenvoudig, goedkoop en efficiënt middel tegen corona te verbieden?

Kortom, het is het tegendeel van wat we de bescherming van de burgerbevolking noemen.

Door het creëren van angst met monsterleugens in de media (“er zullen miljoenen doden vallen…!) kon de wereldbevolking als in een ijzeren harnas worden opgesloten met afschaffing van de meest elementaire rechten. Wordt de wereld na deze mensonwaardige militarisering voorbereid voor een algemeen verplichte en nog gevaarlijkere vaccinatie? Het is tijd voor een opstand van volkeren die zich bewust zijn  van hun burgerrechten  en menselijke waardigheid.

De goed gefundeerde en dringende noodkreet van dr Pascal Sacré i.v.m. de algemene mobilisatie voor een vaccin tegen het coronavirus, vatten wij (te) kort aldus samen: Terwijl de rijken ziek worden van vaccins, sterven de armen van honger!

Onze media bezorgen ons weer een straf staaltje van genderpropaganda.

Hierop heb ik een passend antwoord geschreven: Pandemie van de genderideologie. Al zullen deze klanken in de openbare opinie deskundig gedoofd worden, het lijkt me beter    dergelijke tegenstemmen meer te laten horen en te verspreiden.

Onder “En dit nog” krijg je weer een gevarieerde rijkdom aan degelijke informatie.

P. Daniel

Flitsen

Op de zesde Paaszondag zet de oosterse liturgie de genezing en het vrijmoedig getuigenis van de blindgeborene in het volle licht. De Latijnse liturgie benadrukt  de openheid voor de komst van de hl Geest. Vorige week hielden we de grote processie rond de gebouwen en het terrein om de bescherming van allerlei plagen en de beestjes-plaag af te smeken.  Het is niet aangenaam als ’s avonds de vloer van uw kamer zwart ziet van beestjes, ook al heb je de deur dicht en is er geen elektriciteit. Na twee dagen waren alle beestjes weg uit Mar Yakub, uit Qâra en uit Syrië. Vo vertrouwen hielden we maandag-dinsdag-woensdag  de kruisdagen om zegen te vragen voor een goede oogst. Eerst gingen we naar de grote velden aan het einde van het terrein, daarna naar het andere uiteinde, de oude boerderij en waterbassin en tenslotte naar de kruidentuinen, waarbij we ook de kluis zegenden. We volgden niet helemaal de Latijnse liturgie door de processie te beëindigen met de passende eucharistie. Neen, we blijven de dag beginnen met de ruim 2 uur gebed: eucharistie, stille aanbidding en lauden. Overigens, een lange processie door deze rots- en woestijngrond is vermoeiend. Gelukkig, de kleine Yakub zorgt voor passend vervoer: de ezel. Woensdagmorgen zongen we voor het laatst de plechtige lauden met alle paasgezangen om ’s avonds, na de laatste kruisprocessie de feestelijke vespers  van O.H. Hemelvaart te zingen. Het is de triomf van Jezus die, één met de Vader en de  Geest, mét zijn verheerlijkt Lichaam plaatst neemt op de Troon van zijn Glorie. Door onze éénheid met de Verrezen Heer vormen wij het Mystiek Lichaam van Christus. Zo is zijn Hemelvaart ook voor ons een dag van triomf. Wij moeten het “volgeling zijn” en de vorming van het beeld van de gestorven en verrezen Christus op aarde in ons eigen leven echter nog (laten) voltooien. Onze uitnodiging ligt echter klaar en we worden verwacht bij Hem.

Nvdr: De Chrétiens d’Orient plaatsten deze video op hun YT-kanaal. Het geeft u een idee – voor zover nog nodig – wat er in Mar Yakub zoal gaande is. Zuster Claire-Marie leidt u rond.

Vaccinatiehysterie voor de rijken,  hongerdood voor de armen

Ziehier de noodkreet van een Belgische arts specialist Pascal Sacré, met grondige verantwoording van al zijn beweringen: Vaccinaties voor iedereen, maar aan watergebrek wordt niets gedaan.

Lees verder

Toevallig is ene Sadiq Khan er burgemeester

London's Trocadero could become a mosque

Een icoon van een gebouw, de Trocadero, (42.000 m2) zou een herbestemming krijgen die past bij de multiculturele invulling van het huidige Londen. Een moskee met plaats voor niet minder dan 1000 gelovigen. Er wordt getracht – gehoopt – deze plannen te kunnen dwarsbomen door massaal een petitie te laten tekenen met proteststemmen. De Trocadero is in handen van Asif Aziz, 7de rijkste man van het V.K., oprichter van de de Aziz Foundation (2015), , een liefdadigheidsinstelling om minder bevoorrechte groepen van de samenleving te ondersteunen. (…)

Liefdadigheid is echter niet voor iedereen. Wie nu de huur niet kan betalen van een handelszaak, eigendom van Aziz, wordt zonder meer eruit gezet en/of voor de rechtbank gedaagd. (…) U zal intussen wel begrepen hebben wie wel op hulp van de Aziz Foundation. mag rekenen. Op hun webstek staat dit klaar en duidelijk:

The Aziz Foundation is a family charitable foundation established to make strategic interventions to catalyse and energise change and development. The focus of our work is to nurture confident, articulate public leaders of Muslim background who are able to critically engage with public narratives and address the social challenges facing British Muslim communities and wider society.

O. H. Hemelvaart

Feiertage - xinggospelart

40 dagen na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Omdat Pasen altijd op een zondag valt, en de tussenliggende periode precies veertig dagen telt, is Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Deze donderdag in mei (viering in sommige landen op zondag, 7 dagen voor Pinksteren) is voor een groot deel van Europa een officiële vrije dag, maar wat vieren we eigenlijk? En is deze kerkelijke feestdag ook terug te vinden in de klassieke muziek?

Met Pasen vieren christenen dat Jezus Christus drie dagen na zijn kruisiging weer opstaat uit de dood. Veertig dagen later wordt zijn hemelvaart gevierd. In die tussenliggende veertig dagen laat Jezus Christus zich nog enkele keren aan het volk zien, maar op de veertigste dag vertrekt hij definitief naar de hemel. Bij deze tenhemelopneming zijn alle volgelingen van Jezus Christus aanwezig. In de Bijbel wordt de handeling van de hemelvaart beschreven als de verschijning van een witte wolk, die Jezus in zich opneemt en meevoert. Vlak voor de opneming doet Jezus een laatste belofte: hij vertelt zijn volgelingen dat de Heilige Geest hen binnenkort zal komen helpen. Dat gebeurt tien dagen later, de dag waarop we Pinksteren vieren. Op Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort over de aarde.

Johann Sebastian Bach schreef naast zijn beroemde ‘Weihnachtsoratorium’ en ‘Matthäus-Passion’ nog meer historische passies. Eén daarvan is ‘Lobet Gott in seinen Reichen; Oratorium auf Himmelfahrts’. Dit werk werd voor het eerst uitgevoerd op Hemelvaartsdag in 1735 in Leipzig. Hoewel de vorm van dit stuk meer wegheeft van een cantate, een compositie speciaal voor zangers, wordt het wel geschaard onder Bachs oratoria. Dat komt door de doorlopende verhaallijn, gebaseerd op het bijbelse verhaal van de hemelopneming van Jezus Christus. De passages uit de bijbel worden verteld door een Evangelist.

Opname in de Royal Albert Hall, London: