Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een land en een volk, levend in grote harmonie, gastvrijheid  en welstand, vanuit een onschatbare geestelijke en culturele rijkdom. Dat is het oude, grote Syrië. De huidige grenzen zijn slechts de littekens, toegebracht door de hebzucht van de  grootmachten.  Hier ontstond het eerste schrift, het eerste alfabet en werden de eerste muzieknoten geschreven. Op de site van Ougarit werd een religieuze hymne gevonden, die ‘n 3400 geleden gecomponeerd werd (Ras Shamra, Lattakia, West Syrië, Middellandse zeekust). Hier ontstonden de landbouw en de eerste landbouwdorpen. Hier wedijveren Damascus en Aleppo met elkaar om de titel van de oudste, bewoonde stad ter wereld.

Van hier kwamen de eerste stad-staten en rijken. Syrië is “de moeder van de beschaving” en vooral de wieg van het joods-christelijk geloof.

Vanuit het Syrische Antiochië verkondigde de apostel Paulus het christelijk geloof over de wereld en de apostel Petrus was in Antiochië zeven jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok.  De archeoloog André Parrot, ex-directeur van het Louvre, beweert: “Iedere beschaafde mens heeft 2 vaderlanden: het zijne en Syrië”. Van de heerlijkheid van dit Syrië hebben we nog een glimp opgevangen toen we vlak voor de oorlog hier kwamen. Syrië produceerde toen nog economisch, technisch, medisch meer dan wat het zelf nodig had. Op gebied van voeding was dit 20% meer. Helaas, hier ligt ook de verleiding voor wereldheersers: “Wie het Midden Oosten wil controleren, moet Syrië controleren”  schreef de Brit Patrik Seale.

Nvdr: Patrick Seale in 2013: drie vragen, drie antwoorden:

Dit land wordt nu uitgemoord en verwoest. Er sterven nog steeds mensen van de honger en de kou. Duistere machten en wereldleiders willen hier oorlog en geweld om hun onstilbare honger naar eer, overheersing en rijkdom te voeden. In Syrië strijden de wereldheersers om hun macht. Schoonheid, waarheid, goedheid, welvaart en geluk worden verbrijzeld tot waanzin.

Het inspireerde mij om na te denken over de verwording van onze eigen westerse beschaving: “Waarden Worden Waanzin”. Een volgende keer hoop ik hierop verder te gaan met enkele lichtpunten.

Weer krijg je  flitsen uit het leven van de gemeenschap, enkele merkwaardigheden  en een overvloed aan video’s en informatie over de toestand in Syrië en elders.

P. Daniel

Nvdr: John Kerry geeft toe dat de Obama-regering ISIS steunde om Assad te doen vallen, dat Rusland uitgenodigd werd op het Syrische grondgebied en de VSA niét!

Vrijdag 17 januari 2020

Flitsen

Hulpgoederen – Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor syria heart love

Kris-kras door Syrië. Met goed en slecht nieuws. Met kleine en grote gebeurtenissen. Een land dat zich heropricht, als men dit toelaat.

We beginnen met een alledaags thema: het weder. Het is er mistig en nat.

Echter met een kleurrijke zonsondergang in Latakia:

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, oceaan, buiten, natuur en water

Het staakt-het-vuren in Idlib was een zoveelste maat voor niets. HTS (al-Qaeda) weigerde en bestookte de buitenwijken van Aleppo met granaten. Verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gekwetsten bij de burgerbevolking.

Image
Image
Sukary wijk, oost-Aleppo

Het Syrische leger beantwoordde met een zware tegenaanval in de buurt van de M5 snelweg Aleppo-Idlib. (…) Aleppo: nog steeds een belegerde stad. Ondanks alles blijft men in Aleppo puin ruimen, herstellen, restaureren en bouwen.

Souk in oud-Aleppo:

… Wij blijven doorgaan, is de boodschap van deze Rode Halve Maan-vrijwilliger, zelfs met een beenprothese:

… En ook hier de wil en inzet van de Syrische bevolking – dikwijls met de moed der wanhoop. Nog zoveel werk: straten, nutsleidingen, woningen… en daartussen armtierige kraampjes, winkeltjes …

Die met de raketten van de “gematigde rebellen” te niet gedaan worden:

Lees verder

Hoe word je een “normale natie”?

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in al zijn wijsheid nieuwe sancties aan voor Iran… en bovendien laat hij via het Dept. of State en messenslijper Pompeo weten dat hij wil dat “iedereen ons volgt door Iran aan te moedigen een normale natie te worden”.

Afbeeldingsresultaat voor iran normal nation

Wat is dan een normale natie? Hoe word je dat? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Daar de VSA in deze het voortouw neemt, kunnen we ervan uitgaan dat de VSA de modelstaat is waaraan Iran een voorbeeld dient te nemen.

Om een normale natie te worden moet Iran zijn belangen buiten de regio gaan uitbreiden en beginnen met niet-samenwerkende regeringen omver te gooien en wereldwijd naties te gaan bezetten.

Om een normale natie te worden moet Iran heel de planeet invullen met honderden Iraanse militaire bases.

Om een normale natie te worden moet Iran duizenden nucleaire wapens in voorraad hebben en ze inderdaad ook – bij een passende gelegenheid – durven gebruiken.

Om een normale natie te worden moet Iran de belangrijkste militaire, economische en culturele macht ter wereld worden en vervolgens niet aarzelen deze dominante macht te gebruiken om eender welke regering, politieke partij, ideologie, groepering, beweging of persoon – die in de weg staat – te vernietigen.

Om een normale natie te worden moet Iran gewelddadige terroristische groeperingen in heel de wereld bewapenen om de regeringen op de knieën te krijgen die niet de Iraanse belangen willen dienen.

Om een normale natie te worden moet Iran ‘s werelds productieleider van filmen, muziek en tv-programma’s zodat via deze weg propaganda kan gevoerd worden voor de eigen ideologie.

Om een normale natie te worden moet Iran zich gaan bemoeien in democratische verkiezingen in andere landen om vervolgens moord en brand te schreeuwen dat een andere natie deze dienst beantwoord heeft.

Om een normale natie te worden moet Iran dringend de controle op ‘s wereld economie uitbreiden zodat elke ongehoorzaamheid van de slachtoffers bij de bevolking – voeding en/of medische zorg – in de kiem kan gesmoord worden en de interventie kan verpakt worden als een vredesmissie.

Om een normale natie te worden moet Iran dringend een hele regio aan de andere kant van de wereldbol tegen de wil van de plaatselijke bevolking tot het einde der dagen bezetten met duizenden soldaten, met miljarden aan militaire uitrusting, waarvan geen enkele gewone Iraniër enig voordeel heeft.

Afbeeldingsresultaat voor usa dictator

Geïnspireerd door “Iran must begin acting like a normal nation, says totally normal nation, met de afsluitende conclusie:

De VSA zouden perfect gelukkig zijn met een Iran dat zich gedraagt zoals Canada, het V.K., Australië, Nieuw Zeeland of de EU: gehoorzame militaire/veiligheids activa, die zoals extra Amerikaanse staten functioneren als het op buitenlandse politiek en internationale zaken aankomt. Dàt is het wat de VSA bedoelen met “normaal gedrag”. Niet moreel, niet gezond, en al zeker niet zoals de VSA. Het betekent gehoorzaam, gedwee, gehorig.

Laat het nu net dàt zijn waartegen Iran zich verzet.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is. Hoe dan ook, het toont eens te meer hoe de VS samen met Israël, gesteund door de NAVO en de golfstaten algemeen erkend zijn als een schurkenstaat, die geen enkele soevereiniteit of internationaal recht voor andere volken hoeft te respecteren. Al decennia kunnen VS en Israël vermoorden, bombarderen, vernietigen wie, wat en wanneer ze willen. Wie tegen hen in gaat, wordt gestraft.

De mooiste principes van het charter van de VN, de beste garanties voor de zo hoog geprezen rechten van de mens, alles is plots zonder enige waarde om de straffeloosheid van de hoogste criminele leiders in deze wereld te beschermen. Komt er een wereldoorlog van? Misschien wel, misschien niet. Neen, het nucleaire gevaar komt helemaal niet vanuit Iran, maar vanuit de VS en Israël.

Iran verloor een topgeneraal. De VS verliezen mogelijk en hopelijk voorgoed hun invloed in het M.O. Ik ben geen politiek analist. Ik ben een christen die vanuit het Evangelie van Jezus Christus naar het wereldgebeuren kijkt en “de tekenen van de tijd” tracht te begrijpen.
We zitten in een eindstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd wordt steeds erger en intenser en holt naar een vernietiging van de schoonheid van de schepping, van de waardigheid van de mens en de culturele rijkdom van de volken. Het is als de bouw van de toren van Babel, bedoeld om God uit te schakelen en een kunstmatig “menselijk” wereld-, mens- en Godsbeeld op te leggen.
Wereldheersers worden steeds meer eensgezind in het kwade en steunen elkaar hierin. Recht en waarheid worden afgeschaft. Leugen heerst alom. Alle machten werken samen in de afbraak van al wat mooi, goed en waar is. Ze willen de scheppers zijn van een “nieuwe wereldorde”. Wie zich verzet wordt uitgeschakeld. Vooral christenen worden vervolgd.

Sociologisch moet iedere vorm van migratie aangemoedigd worden om alle grenzen uit te wissen. Militair moet de “internationale gemeenschap” ieder land aanvallen dat zich tegen de globalisatie verzet. Er moeten nog meer oorlogen komen, wat de wapenindustrie tot nog grotere bloei brengt. Wie tegen wie vecht is hierbij niet zo belangrijk, als er maar gevochten en vernietigd wordt. De politiek en de media moeten dit onvoorwaardelijk steunen. Moreel moet iedere gezonde wet van de tien geboden, van het christelijk geloof of van de waardigheid van de mens afgebroken worden en vervangen door alternatieve vormen, een ideologie, los van de werkelijkheid. Geen wonder dat de ellende in de mensheid zich opstapelt. God wil de mens liefde en vreugde geven. Satan wil haat en ongeluk. Jezus heeft een apocalyptische eindtijd
voorspelt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21,28). Johannes, de geliefde leerling schrijft: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” (1 Johannes 5, 5).
We geven nieuws uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele merkwaardigheden en weer een lange reeks video’s met info over de toestand in Syrië en elders.

P.S. Vorige week deden we een oproep om ons klein St. Jozefsklooster mee te helpen bouwen (40.000 €). Verschillenden vroegen op wiens naam de bankrekening staat. Ze staat op mijn naam (burgerlijke naam: Herman Victor Maes, Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB). Hartelijk dank. We bidden dat God uw gulheid mag vergelden.

P. Daniel

Flitsen uit de gemeenschap

Epifanie

Wijding van het water

“Epifanie” of de “Openbaringen van de Heer is het eigenlijke Kerstfeest in het Oosten waarbij niet zozeer één historische gebeurtenis gevierd wordt maar het feit dat God naar ons toe gekomen is en zich op vele wijzen heeft geopenbaard: door zijn geboorte in Bethlehem, door zijn openbaring aan de herders, aan de Wijzen uit het oosten, bijzonder door zijn doop in de Jordaan en door het wijnwonder in Cana. Op zondag 5 januari zongen we de “koninklijke uren” en vierden de “paramonie” (vigilie) met de vespers en de Eucharistie van de hl. Basilius. Op 6 januari volgde de eigenlijke Eucharistie van de Epifanie  met daarna de lange gebeden van de  zegening van het water, dat helemaal de geest ademt van onze Latijnse paasnachtviering. Het is ook een viering als van een herschepping. Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Door zijn doopsel heeft Jezus de wateren geheiligd. In processie werd hierna gans het huis gezegend.

Tegen middernacht arriveerden weer hulpgoederen uit Tartous (komende langs Libanon), die gelost moesten worden. Het was geen container maar een enorme truck met dozen, door een zeil bedekt: kleding, beddengoed, pampers en lampen voor zonne-energie.  Met een 15-tal personen hebben we de goederen opgeslagen. De zware dozen worden zo dicht mogelijk bij de uitgang gezet om het inladen in een vrachtwagen daarna te vergemakkelijken. Na twee uur was de klus geklaard.

Providentieel

Dinsdagmiddag kregen we hoog bezoek, dr. D. R. Mehta uit Jaipur-Rajasthan, India vergezeld van de Indische consul. Deze man bekleedde vroeger al hoge functies in Indië en we begrijpen best dat sommigen hem beschouwen als een nieuwe Mahatma Ghandi. Hij beleeft het jainisme, dat de zuiverheid van de  ziel nastreeft. Hij is stichter en voorzitter van een vereniging (BWVSS) die al aan 1,8 miljoen gehandicapten, dank zij goedkope prothesen, opnieuw mobiliteit heeft gegeven. Moeder Theresa van Calcutta heeft zijn  centrum bezocht vlak voor haar sterven. Zij sturen specialisten naar de VS, Zwitserland of Europa en als die terugkomen maken ze in Indië dezelfde prothesen voor minder dan 1/10e  of soms zelfs voor 1/100e  van de prijs. Zelf werken ze helemaal met privé giften. Het feit dat moeder Agnes-Mariam hem in India bezocht, noemt hij “providentieel” en hij is vast besloten om samen met ons  een gelijkaardig werk op te zetten in ons klooster voor de ontelbare gehandicapten in Syrië. Hij noemt dit klooster een heilig huis van geloof  en een plaats van barmhartigheid voor velen. Er werden door ons 2 plakkaten als onderscheidingen  voor hem gemaakt en overhandigd. Hij is graatmager, 83 jaar, at bijna niets maar heeft een sprankelende geest.  Toen we de opslagplaats van hulpgoederen in de nieuwbouw met hem bezochten, wilden we hem een paar schoenen aanbieden. Hij heeft echter een grote eerbied voor alle leven en draagt dus geen schoenen van leer of van dierenhuiden. De beschikbare plastieken schoenen waren te klein en hij wilde niet dat iemand voor hem boog om hem te helpen de schoenen te passen. Voor zijn vertrek had hij nog deze wensen. Naast zijn centrum woont een vrome christen, waarvoor hij graag uit Syrië twee geschenken meebracht: een bijbel in de oorspronkelijke taal van Jezus, het Aramees en een Onze Vader in het Aramees. Het eerste zal hem toegezonden worden en het tweede zal hij straks krijgen bij zijn bezoek aan Ma’aloula. Het is alsof we dit jaar met het feest van de Openbaring een van de Wijzen uit het Oosten ontvangen hebben.

(En woensdagavond begon een extra lange stroomonderbreking, van 18.00 u tot donderdagmorgen 11.00 u!).

Merkwaardigheden

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor heart for syria

Het wintert ook in Syrië. Met mist, regen en sneeuw. Geen Middellandse Zee-overwinterings-weertje. Het land is heel verscheiden: stranden en vruchtbare vlaktes, bosrijke heuvels en valleien, grillige bergen en onherbergzame woestenijen met rotsen en grotten.

Te verwachten temperatuur de volgende dagen: 3 tot 5° kouder dan gemiddeld. Wolken, regen, sneeuw boven 1100 m. Damascus 8 tot 4°, Homs 9-5°, Latakia 14-9°, Aleppo 10-5°, Deir Ezzor 12-5°

Sinds kerstmis ligt er sneeuw in Bloudan:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, staande mensen, kind, hoed en buiten
8.1.20

President Poetin bezocht zonder veel poeha zijn collega, president Assad in Damascus, tijdens het orthodoxe kerstfeest. Assad haalde hem af op de luchthaven en bracht hem persoonlijk terug naar zijn vliegtuig. Naar verluidt een verrassingsbezoek. Iets zegt ons dat hij Assad na de aanslag op Soleimani wou geruststellen. Nadien trok hij naar Erdogan voor de inwijding van de nieuwe pijplijn en overmorgen mag Merkel op audiëntie komen. Drukke week voor Poetin. Zonder aanslagen, sancties of bedreigingen.

Zij bespraken de toestand en de toekomst van Syrië, trokken samen door Damascus, bezochten de Umayyad moskee – Poetin tekende het gastenboek -en de Mariamitische kathedraal – Poetin bracht een geschenk mee uit Rusland: een icoon van de H. Moeder Gods met Christuskind.

President Assad drukt zijn dankbaarheid uit aan de Russische militairen in naam van het Syrische volk voor de opofferingen die zij zich getroosten in hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het Kabinet maakte de lokale ontwikkelingsplannen voor 2020 bekend. Focus op landbouwsector, industriële productie, zo veel mogelijk overschakelen op plaatselijke producten i.p.v. import, uitbreiding van KMO- en kleinschalige landbouwprojecten, nieuw leven inblazen in publieke en privé investeringen. Bedoeling is dat Syrië qua landbouw zelfvoorzienend moet zijn. De communicatie- en technologieminister maakte bekend dat de infrastructuur voor online-betalingen nu gereed is.

Maandag werd de 20ste algemene conferentie van de Arabische onderwijsvakbond gehouden in Damascus. Delegaties van 13 Arabische landen waren aanwezig.

Het vriendschaps- en samenwerkingsverdrag tussen Syrië en Indië is geen dode letter. Gedurende 45 dagen, vanaf Kerstmis, worden er 500 protheses aan mensen die een lidmaat verloren hebben aangeboden en op maat gepast. De Indische ambassadeur Hifzur Rahman herinnerde eraan dat 150 jaar geleden Mahatma Ghandi, het symbool van menselijkheid en vrede in de wereld, geboren werd. En voegde eraan toe dat het humanitair project de diepe vriendschap en samenwerking tussen beide staten bevestigt. De ambassadeur uitte de steun van zijn land aan Syrië en diens oorlog tegen terrorisme.

Aleppo: drie granaten werden door terroristen afgevuurd op het Jamiet al-Zahra district. Een vrouw werd daarbij gekwetst. Is al lang geen nieuws meer.

Het bouwen gaat er onverdroten voort.

In de presbyteriaanse kerk van Aleppo werd een eredienst gehouden ter nagedachtenis aan Soleimani. De boodschap van de predikant is duidelijk…

Zoals wij al eerder gemeld hebben zal het Syrische leger er alles aan doen om de veiligheid van de stad Aleppo én de belangrijke industriële nijverheid te beschermen. Tanks en technische voertuigen werden ten westen van de stad gestationeerd dichtbij de terroristische stellingen in de wijk Al-Zahra’a. Tegelijkertijd heeft het Syrische leger hun aanvallen op terroristische stellingen in het zuiden en westen van Aleppo uitgebreid, terwijl de Russische luchtmacht de voornaamste aanvoerroutes van HTS blijft bestoken.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich niet bezig met landbouw. Waarom zou het als het anders kan? De terroristen steelden in Ras al-Hayn 38 ton gerst van de plaatselijke boeren (Noord-Hasaka).

Het Turkse huurlingenleger SNA) houdt zich echter wel bezig met archeologie. Of beter gezegd met het roven van archeologische schatten, die ze dan in Turkije verkopen. Als mollen kruipen ze in de grond op zoek naar te verzilveren Syrisch erfgoed.

Het Turkse huurlingenleger (SNA) houdt zich ook bezig met op elkaar te schieten. Dit meldt het eenmans-terroristenrechten-bureau in Londen. De ene groep beschuldigde de andere van veediefstal, dat ze smokkelden naar… regeringsgebied. (…) Over de diefstal maakte niemand (behalve de eigenaar) zich druk, maar de buit doorverkopen aan de “vijand”…! Haram!

De Turkse bezettingsmacht doet er alles aan om de regio te Ottomaniseren. De achtste Turkstalige school werd geopend in Ras al-Ayn (waar ze het gerst van de boeren stalen). Bovendien worden Arabisch-Syrische mannen onder dwang gerecruteerd bij hun gelederen. Wie weigert… Ten zuiden van Ras al-Ayn werden 14 burgers vermoord, waaronder herders. Hun lichamen werden gevonden in de al-Sabkha woestijn. De Turkse PTT (Post en Telegraaforganisatie) heeft twee mobiele kantoren geopend in Tal Abyad en Ras Al-Ayn, resp. het 6de en 7de Turkse postkantoor in het bezette Noord-Syrië.

HTS beschikt over drones. De laatste weken heeft het Syrische leger talrijke drones met explosieven uit de lucht gehaald vooraleer ze schade op de grond konden aanrichten. HTS & collega-terroristen, zoals de Oeigoeren, lanceerden een aanval op het Syrische leger ten ZO van de Idlib provincie. Zonder succes. Naar verluidt zouden tientallen djihadisten naar de maagdenhemel vertrokken zijn. (…)

Het Syrische leger zou zich voorbereiden op een massaal Idlib-offensief:

Naar verluidt zou volgens akkoord met het Russische en VSA leger de Salihiyah grensovergang (Deir Ezzor provincie) geopend worden opdat gevluchte families terug kunnen keren naar hun thuisstad. De infrastructuur zou intussen hersteld zijn en de plaatselijke autoriteiten willen Deir Ezzor stad zelf heropbouwen. Nu de grensovergang open is, kunnen ze terugkeren en hun leven op orde brengen. (…)

In het quasi totaal vernielde Raqqa heeft men zo zijn prioriteiten:

Afsluitend: de Amerikaanse kat keert weer… naar Syrië. Alsof ze eventjes een ommetje naar Irak gemaakt had. Een konvooi met 40 vrachtwagens (of 100 volgens Sputnik Arabic) werd gesignaleerd toen die via de Al-Walid grensovergang van Al-Hasaka (Syrië) met Nineveh (Irak) het Syrische grondgebied bereikte. Het konvooi zou zich naar het zuiden, naar Deir Ezzor, naar de oliebronnen begeven. Het oliehemd is nader dan de verlatingsbroek.

En deze beelden komen uit Manbij. Als u vindt dat het er nogal rommelig en armzalig uitziet, weet dan dat dit ook in Noord-Afrikaanse landen, zoals Tunesië, Marokko of Egypte, een gewoon straatbeeld is buiten de toeristische centra. Al dan niet met evenveel bewapende “toeristenpolitie”.

“Trump, de keizer van de waanzin”

Afbeeldingsresultaat voor trump king of the jews
Feestelijke herdenkingsmunt, geslagen voor 70 jaar Israël, Trump zij-aan-zij met koning Cyrus, die 2500 geleden de Joden toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem

…Toen men Henry Kissinger, de stokoude architect van het Amerikaanse imperialisme uit de vorige eeuw, vroeg wat hij dacht over de huidige Amerikaanse buitenlandse politiek dan was hij erg negatief over het beleid van Donald Trump.

Zijn visie was dat de VS de relaties met Rusland moeten normaliseren want nu drijft men Rusland in de armen van China en dat is teveel voor Amerika. Maar voor de huidige Amerikaanse leiders is dat onzin. Ze hebben in wezen zelfs de oorlog verklaard aan de EU en stellen nu zelfs openlijk – Onder Obama was dat stiekem – dat ze de Europese Unie kapot willen. Ook elders slaat men wild toe. Alleen Israël ontsnapt nog. Het typeert.

Het Witte Huis en de gehele regering Trump bestaat nu uit mensen die als het ware klaar komen bij het idee van een oorlog tegen Iran en bij het horen van de term strafmaatregelen. Men kan alleen maar bang afwachten en hopen op het beste. Maar Donald Trump gelijkt meer en meer op Hitler die de wereld afdreigde en de VS op Nazi-Duitsland die elke tegenstand, hoe braaf ook, met de grond wil gelijk maken.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (links) en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De twee strategen achter de oorlogsplannen met Iran. Kwam Pompeo in Israël zijn opdrachten ophalen?…

Lees: De dolle avonturen van Mike en Donald door Willy Van Damme

Als dit de-escalatie is, dan willen we niet weten wat escalatie inhoudt

Wat een GORE SMEERLAPPERIJ toch…!
1) Trump verzocht Iraaks premier Adil Abdul-Mahdi om met Iran te onderhandelen bij monde van Iraans Gen. Qassem Soleimani.
2) Soleimani begeeft zich naar Bagdad met de Iraanse respons op een Saoedisch voorstel met maatregelen om de spanningen te verminderen.
3) Trump doet Soleimani en z’n onderhandelingsmissie bij aankomst in Bagdad aan flarden schieten…!

Vervolgens:
4) Trump bedreigt Iran met beschietingen en bombardementen op 52 Iraanse doelwitten, o.a. historische/culturele sites, mocht Iran het in z’n hoofd halen Trumps oorlogsmisdaad te beantwoorden
5) Irak verzoekt de VSA haar troepen weg te halen, waarop Trump dreigt en zegt dat de bezettingsmacht niet teruggeroepen wordt voordat de VSA daarvoor betaald worden…
6) Bij monde van de NATO scharen alle Europese poedeltjes zich achter Trump (het Ollands poedeltje stuurde inmiddels reeds een fregat)

(reactie op onderstaand artikel)

The Washington Post: 6 jan. ’20

Protesters hold a portrait of President Trump tainted with paint during a rally against the U.S. strike that killed Iranian commander Qasem Soleimani in Iraq.  (TED ALJIBE/AFP/Getty Images)

In early 2019, a coalition of pro-Iranian Iraqi groups tried to expel U.S. forces after a series of perceived American transgressions. In December 2018, an unannounced visit by President Trump to al-Asad Air Base was interpreted by some Iraqis as yet another sign of disrespect for Iraqi sovereignty. Then in February, Trump stated that U.S. forces would remain in Iraq to “watch Iran.” This was unpopular and out of step with the Iraqi government’s stated policy. In October 2019, Iraqi officials contradicted a unilateral U.S. announcement that American forces withdrawing from Syria would stay in Iraq.

There is no treaty or status of forces agreement (SOFA) authorizing the presence of U.S. troops in Iraq. The American military presence is informal and at the pleasure of the Iraqi government, which means that the government can rescind this invitation at any time. Yet it is not clear that the Iraqi parliament has the authority to eject the U.S. forces. This vote was nonbinding, and the Iraqi caretaker government cannot pass laws, but the vote does indicate that a majority in parliament wants U.S. forces to leave, and that makes such an outcome increasingly likely.

Hoe een de-escalatiegesprek escaleerde

Afbeeldingsresultaat voor verraad spreuken

De uittredende Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi maakte bijkomende informatie bekend over de Amerikaanse aanslag op Qassem Soleimani. Deze vloog naar Bagdad n.a.v. een officiële uitnodiging van de Iraakse regering om een de-escalatievoorstel te bespreken waarvoor Saoedi-Arabië de bemiddeling van Irak gevraagd had. Naar verluidt was Trump hiervan op de hoogte en verwelkomde hij het idee.

De Standaard publiceerde de vertaalde reconstructie die verscheen in de New York Times:

Daarom koos Trump donderdag – aangespoord door de belangrijkste haviken in zijn regering, vicepresident Pence en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo – voor de meest extreme optie. Naar verluidt tot ontzetting van de belangrijkste officials in het Pentagon: zowel president George W. Bush als president Obama hadden een aanval op Soleimani in het verleden al verworpen als ‘te provocerend’.
Soleimani was namelijk ontegensprekelijk een belangrijk lid van de regering van een ander soeverein land, hij werd door velen zelfs beschouwd als de belangrijkste man in Iran na ayatollah Khamenei. De laatste keer dat de Verenigde Staten een aanval uitvoerden op een belangrijke militaire leider van een ander land, dateerde uit 1943: toen schoot de Amerikaans luchtmacht het vliegtuig met de Japanse admiraal Isoroku Yamamoto neer.
Bovendien was er in de hoogste kringen van de Amerikaanse inlichtingendiensten geen eensgezindheid over de dreiging die uitging van Iran: volgens sommigen was een aanval op Amerikaanse doelwitten nakend, een logica die president Trump later ook aanhaalde om zijn aanval op Soleimani te rechtvaardigen. Maar volgens anderen was het ‘business as usual’, ‘een gewone dag in het Midden-Oosten’.

Lees heel het artikel: New York Times reconstrueert Trumps beslissing om Soleimani te doden

Heikel punt was de mogelijke aanwezigheid van Iraakse overheidsafgevaardigden. Volgens De Standaard (resp. New York Times) waren die afwezig… Ergo: groen licht voor de aanslag. De Iraakse Kataib Hezbollah leider, Abu Mahdi al-Muhandis, verwelkomde de Iraanse delegatie, waarvan ook de schoonzoon van Soleimani, tevens lid van de Libanese Hezbollah, deel uitmaakte. In totaal 10 doden: 5 Iraniërs, 5 Irakezen.

Nadat het Iraakse parlement gisteren in ijlzitting bijeen kwam werd een voorstel aanvaard dat àlle vreemde strijdmachten op Iraakse bodem wil verwijderd zien. Trump reageerde op zijn eigen onnavolgbare manier met een opgeheven middelvinger: “dan komen er sancties “like never seen before” en “moeten ze eerst de miljoenen betalen voor de bouw van de bases”.

Voorafgaand had hij Iran en de wereld laten weten dat hij na eventuele Iraanse vergeldingsacties ook Iraans “cultureel” erfgoed in het vizier zou nemen. Een president van de VSA die zich laat inspireren door ISIS?

Mogen we dit even in herinnering brengen? Be careful Americans!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

De gepensioneerde Amerikaanse senator Richard Black, majoor, marine-veteraan met meer dan 260 vechtmissies, tevens constitutioneel rechter bij het opperste gerechtshof, publiceerde na de Amerikaanse aanval in Bagdad:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Hij verwijst in zijn laatste paragraaf naar deze bekende mededeling van generaal Wesley Clark:

VSA hebben recht op zelfverdediging… toch?

Oordeel zelf. Kijk maar hoe dicht Iran zich tussen de Amerikaanse bases gewrongen heeft!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Uit American Security Project: U.S. Bases in the Middle East

“Sinds tientallen jaren opereren de VSA vanuit bases en faciliteiten in heel het M.O.. De veiligheidsprioriteiten veranderen en relaties met gastlanden evolueren; dit is ook het geval voor de locaties en de noden van de VSA strijdkrachten in de regio.

In de loop der jaren hebben sommige van deze bases of faciliteiten voor controverse gezorgd. Sommige kwamen ter discussie daar regionale geschillen hun nut in vraag stelden. In het algemeen zijn ze instrumenten die voor een belangrijke regionale stabiliteit en invloed zorgen in een regio die strategisch belangrijk is voor de veiligheidsbelangen der VSA.”