Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo worden hier eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn medemens, in de maatschappij en in de natuur.

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een ongelovige arts die in deze grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO die afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona.

(Een volgende keer hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst.

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen.

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig.

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden en dood zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan mensonwaardig worden, maar het lijden en sterven zelf blijven in zich altijd menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft.

Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en andere volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed aan info en video’s, vooral in verband met het coronavirus.

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee meeleven en meebidden.

P. Daniel

Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

Russisch icoon met voorstelling van de heilige Johannes Klimakos ...

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed.

Heilige Johannes Climacus, Hemelse ladder / Icons

Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nvdr: Om u een idee te geven:

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over. (Bon retour chez vous, mes amis)

Lees verder

Quo vadis, Syria? (aanvulling)

Het kon niet uitblijven. Ook Syrië krijgt met de coronabesmetting te maken. Na ons artikel van gisteren vernemen we vanochtend dat het aantal besmettingen met 4 toegenomen is. Ook ditmaal geïmporteerd uit het buitenland via een landing op de luchthaven van Damascus. Naar verluidt zouden de besmette personen onmiddellijk na landing in quarantaine geplaatst zijn. (…) Syrië zou over (slechts) 1000 tests beschikken, geleverd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). (…)

De cavalerie is in aantocht. Eén van de Russische schepen die via de Bosporus koers zetten naar Tartous, heeft naar verluidt medisch materiaal en drie legerziekenwagens aan boord. (…)

De VN en het Internationale Rode Kruis doen ook hun duit in het zakje: dinsdag lieten ze weten dat “een onmiddellijk staakt-het-vuren in heel Syrië nodig is om de coronabesmettingen in Syrië te bestrijden en te beletten uit te breiden”. Juist. En wat met de sancties? Wanneer komt er een oproep om de sancties, die even goed slachtoffers maken, op te heffen? Wie levert er maskers, schorten, brillen, beademingsapparaten, tests?

Vanaf gisteravond 18.00 tot vanochtend 06.00 uur: avondklok in Syrië:

En wat betreft de Turks-Russische Idlibafspraak… de terroristen denken er zelfs niet aan de M4 vrij te geven opdat een gezamenlijke Turks-Russische patrouille mogelijk zou zijn. Integendeel, een tweede brug moest eraan geloven. Tot zover de realiteit vs. een VN-wensdroom. (…)

Image

De Turken zijn nog niet aan de nieuw patatjes met hun beschermelingen. Ze keren zich even snel tegen hun broodheer als ze vroeger tegen Assad gedaan hebben.

Aan het Griekse front (3)

Image

Vert.: “We willen Griekenland, ook als we stenen moeten eten”

Vandaag is het de Griekse Onafhankelijkheidsdag: er valt weinig te vieren.

Image

Elk jaar op 25 maart vieren de Grieken over heel de wereld de Griekse Onafhankelijkheidsdag, tevens Maria Boodschap, een nationale feestdag in Griekenland. De Grieken herdenken hun lange strijd tegen het Ottomaanse Rijk. Vandaag heeft die dag meer diepgang, meer betekenis dan de 199 voorgaande verjaardagen.

Het Ottomaanse Rijk heerste gedurende ongeveer 400 jaar – geen gemakkelijke periode voor de Grieken. Degenen die konden, vluchtten naar West-Europa; degenen die achterbleven moesten plaatsvervangend lijden voor beide groepen: vertrekkers en blijvers. De Griekse geschiedenis, kunst en cultuur, was van geen tel voor de Ottomanen. Het Parthenon werd een munitie-opslagplaats. Orthodoxe christenen konden hun geloof niet praktiseren – de meerderheid der bevolking was orthodox. De Grieken voelden zich onderdrukt. Er kwamen verschillende verzetsbewegingen op gang gedurende de Ottomaanse overheersing, zonder veel succes, tot op 25 maart 1821 deze een ware bedreiging voor het Ottomaanse Rijk begonnen te vormen. Waarom de Grieken er toen wel in slaagden het Ottomaanse juk af te werpen? Ze traden niet meer op in gespreide slagorde, trokken samen aan één zeel en het verzet had eindelijk succes.

Griekenland kreeg ook hulp van andere landen, vooral van G.B., die het Oude Griekenland – geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie…) adoreerden. En uiteindelijk bij de slag van Navarino slaagden de Britse, Russische en Franse strijdkrachten erin de Ottomaanse vloot te vernietigen. De zeeslag was een belangrijke zege, die uiteindelijk zou leiden tot de ondertekening van het Verdrag van Erdina in 1829, waaruit een onafhankelijk Griekenland geboren werd.

Ondanks de onzekere tijden werd Griekenland officieel een onafhankelijke staat. In steden overal ter wereld wordt er (in niet coronatijden) optochten gehouden. Overal waar de Grieken het geluk en voorspoed gezocht hebben buiten de Griekse grenzen wordt de blauw-witte vlag gehesen.

Des te pijnlijker is de situatie nu. En worden de Grieken aan het verleden, aan de Ottomaanse onderdrukking, herinnerd. Terwijl heel Europa in de ban van de coronacrisis is, worden de Turkse provocaties aan de EU-buitengrens, m.n. in Griekenland, steeds dramatischer. Enkele dagen werd gemeld dat gedurende de tijdspanne van één dag ca. 1000 gasgranaten in richting Griekenland afgevuurd werden. Het ging daarbij duidelijk niet om enkele rustverstoorders maar wel om georganiseerde acties van de Turkse veiligheidskrachten. Het zijn schokkende beelden, waarover de poco media uiterst zelden berichten. Men heeft het over “arme, onschuldige vrouwen en kinderen, die door de harteloze Grieken geen toegang verleend worden. De foto’s en video’s aan de grens – we hebben die al eerder gepubliceerd – geven een totaal ander beeld. Ze tonen ware oorlogstoestanden.

https://twitter.com/i/status/1242227149970563072

Sinds dagen assisteren Turkse politie-eenheden de landverhuizers bij hun pogingen de Griekse grensblokkade te doorbreken. De Grieken moeten rond de klok beschermingsmaskers dragen. Ook al staan er reusachtige industriële ventilatoren om de traangaswolken terug naar afzender te sturen.
Terwijl in sociale media open over een oorlog van Turkije tegen Griekenland geschreven en gesproken wordt, hult de EU zich in angstvallig stilzwijgen. En het cynische van het hele verhaal is dan wel dat wij, de EU-onderdanen, de Turkse agressie financieren. Enkele dagen geleden werd zelfs nog meer financiële middelen beloofd.

Meer beeldmateriaal bij: http://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front-2/

en bij http://www.golfbrekers.be/aan-het-griekse-front/

Quo vadis, Syria?

Drie dagen geleden was het naar verluidt Internationale Waterdag. In een land zoals Syrië met een grote woestijnoppervlakte, waar water het verschil tussen leven en dood uitmaakt, is dit nog belangrijker dan bij ons. De Syrische Rode Halve maan verspreidde deze video die iedereen moet attent maken op mogelijke watervervuiling en of -verspilling:

Des te onmenselijker is het afsluiten van de watervoorziening door Erdogans huurlingenleger voor ca. 600.000 mensen in Hasaka en omgeving. Het was gisteren (voor vandaag ontbreken ons nog gegevens) de derde dag dat zij de watervoorziening saboteren in het Alouk waterstation. Zeker nu water onmisbaar is voor de hygiëne tijdens de coronapandemie is het een oorlogsmisdrijf dat burgers het leven kan kosten. Het waterpompstation is de enige watervoorziening in die regio die veilig is voor consumptie. (…) Het is trouwens niet voor het eerst dat het waterpompstation door de terroristen afgesloten werd.

Eergisteren werd bekend gemaakt dat het eerste coronageval geregistreerd werd; het zou gaan om een jonge vrouw van 20 met dubbele Britse-Syrische nationaliteit die via Libanon vanuit G.B. naar Syrië kwam. Haar partner testte negatief. (…) Alle andere vermoedelijke besmettingen bleken ook negatief. (…)

Er werden door de overheid strikte veiligheidsmaatregelen verordend. Zo is er een uitgangsverbod vanaf vandaag, 25.3.20, van 18.00 u tot 06.00 u. (…) Uitzonderingen voor medische en hulpdiensten, onderhoud en herstelling nutsdiensten en de pers.

Alle grensovergangen met Libanon worden gesloten voor het land binnenkomende personen, Syriërs inbegrepen. Slechts vrachtvervoer, mits gezondheidscontrole van de chauffeurs, is toegelaten. (…) De Kasaab grensovergang (noord-Latakia) blijft tot nader order helemaal gesloten.

Een media-campagne ter bewustmaking voor het coronagevaar met grote affiches in de straten van Damascus en de rest van het land (…):

Lege souks, lege straten in Damascus:

En in Aleppo:

Alle vormen van openbaar vervoer werden opgeschort. (…) Erediensten werden al langer verboden.

Burgerinitiatieven en bedrijven verdelen beschermende middelen, maskers, kledij, ontsmetten scholen, gemeenschapsruimtes, publieke ruimtes en straten. (…)

Alle hens aan dek in ziekenhuizen “voor het geval dat”:

De overheid stelt de bevolking gerust: aan de bevoorrading van basisproducten, zoals bv. voeding wordt niet geraakt. Wel moeten de voorzorgmaatregelen tegen corona gerespecteerd worden. (…) Deze bakkerij in Damascus draait op volle toeren:

President Assad gaf zondag met het decreet nr. 6 algemene amnestie voor misdrijven, begaan voor 22.3.20. Deze is een aanvulling van de vorige. (…) Terroristische misdrijven, wapen- en drugssmokkel zijn uitgesloten van deze amnestie-maatregel. Er wordt echter een oogje dichtgeknepen voor terroristische activiteiten die zich beperken tot het internet. De amnestie kan gaan over bv. een vermindering van de hechtenisstraf en – niet onbelangrijk – een geste t.o.v. “vluchtelingen” die hun legerdienst wilden ontlopen op voorwaarde dat ze zich binnen de drie maanden aanmelden. (…)

Lees verder

Quo vadis, Syria?

In Idlib is de situatie ver van opgelost. Het staakt-het-vuren en hertekening van de grens tussen rebellenbezetting en regeringsgebied tot 6 km ten noorden van de snelweg M4 en ten westen van de M5 is voorlopig slechts een vrome wens. “Gematigde rebellen” zijn het niet eens. Eigenlijk zijn ze het met niemand eens, zelfs niet onder bevriende, lees “concurrerende” ongematigde collega-“rebellen”.

Ze vallen elkaar aan, ze vallen de Koerden aan, ze vallen de Russen aan, ze vallen de Turken aan, ze vallen de Amerikanen aan, en ja, ze vallen de Syrische legertroepen aan. Uit democratische wanhoop. Niemand begrijpt hun verlangen naar een pure shariasamenleving, waar alles loopt zoals Mo het voorgeschreven heeft.

Van de afgesproken gezamenlijke Russisch-Turkse patrouilles op de M4 komt voorlopig niet veel in huis. Erdogans huurlingen weigeren hun biezen te pakken. Integendeel ze hebben de snelweg onbruikbaar gemaakt: een groot gat erin geblazen, autobanden in brand gestoken, een aarden/steengruis wal neergepoot en iedereen opgeroepen daarheen te trekken om er “vreedzaam” te protesteren. Poetin kan er niet mee lachen. Hij heeft zijn Turkse collega een termijn gesteld waarin hij zijn beschermelingen naar het noorden moet zien te laten verhuizen. Zo niet… zal het met onzachte dwang gebeuren!

Op het hoofd van deze Russische journalist, “embedded” bij de Russische eenheden, werd een beloning van 50.000 dollar gezet en wie erin slaagt een Russische soldaat te ontvoeren mag rekenen op het dubbele: hij geeft duiding hoe de terroristen alles in het werk stellen om het Poetin-Erdogan akkoord te doen kelderen. HTS belooft de Russische militaire politie aan te vallen; al-Joulani (al-Qaeda, al-Nusra, HTS) heeft het jachtseizoen op Russische soldaten in Idlib geopend verklaard. Er werd door de terroristen een algemene oproep aan scherpschutters, anti-tankraket-lanceerders… gelanceerd met het doel de Russische militairen én journalisten aan te vallen. Wat tot de conclusie leidt dat Turkije hun beschermelingen niet kan of wil tot de orde roepen. Erdogan heeft het nochtans met Poetin afgesproken: Turkije zou ervoor instaan dat de terroristen zich tot 6 km ten noorden van de M4 terugtrekken; alles wat daaronder ligt zal onder controle van het Syrische leger komen. De geschiedenis herhaalt zich. Soortgelijk akkoord, soortgelijke belofte werd al gedaan tijdens de Sochi-akkoorden. HTS en de Oeigoeren lappen alle afspraken aan hun laars. Integendeel, de terroristen maken gebruik van het staakt-het-vuren om zich te hergroeperen, te herbewapenen, zich in te graven, mijnenvelden aan te leggen… Men kan zich de vraag stellen of het Turkse leger, dat slechts enkele weken geleden nog aan de kant van de terroristen tégen het Syrische/Russische leger vocht, zich nu wel 180° kan omdraaien… van terroristen-bondgenoot tot terroristen-vijand. Hoe geloofwaardig is dat? Stel, dat de Turkse militairen gewoon de recentste bevelen volgen van hun Verheven Leider, samen met de Russische militaire politie tégen de terroristenbelangen ingaan, dan worden ze door de terroristen als verraders aanzien. En omgekeerd, als Erdogan zijn kar weer keert, idem dito. Kortom: Erdogan is voor geen meter te vertrouwen. De terroristen ook niet, maar die tekenen geen akkoorden.

Lees verder

Maffiamededeling

Afbeeldingsresultaat voor pompous pompeo cartoon

Pompeuse Pompeo deelt mee:

Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere*

“De VSA-regering denkt er zelfs niet aan Amerikaans personeel te laten vervolgen voor betichtingen van misdrijven buiten het VSA grondgebied. Het Internationaal Gerechtshof is wat ons betreft een lachertje, waar wij geen rekening mee houden. Ze doen maar. Wij erkennen slechts onze eigen justitie. Het is ongepast en onfair Amerikaanse doopcelen te lichten. Wij – plur. maj. – schieten overal ter wereld ter hulp, riskeren ons leven uit pure goedhartigheid, maar we laten ons niet doen. We zullen de lasteraars én hun familieleden opspeuren. Reisplannen naar de VSA? Vergeet ze! Het Internationaal Gerechtshof is iets om beschaamd over te zijn; wij zullen hun laster en roddels bekend maken en aan de kaak stellen. Een waar voorbeeld van Amerikaans Leiderschap!”

*Julius Caesar,62 a.D.: Ned. vert.: “Ik beschouw mijn eigen familie niet alleen onschuldig, maar ook boven alle verdenking.”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De wereld staat plots in brand. De trotse toren van de moderne vrijmetselaarsbeschaving, in hoogmoed opgericht zonder en tegen God, is voor onze ogen aan het instorten. Machtige koningshuizen sluiten, presidentiële paleizen gaan dicht, het luchtruim dat iedere moment gevuld was met ontelbare reizigers over heel de wereldbol gaat dicht en het wordt opnieuw de open hemel voor de vogels. Landsgrenzen worden afgesloten (helaas niet voor atoombommen en ander vernietigingsmateriaal). Op aarde verstomt het feestgedruis.  Dans en muziek maken plaats voor een angstig afwachten voor wat komen zal.

Evenementen worden afgelast, scholen,  restaurants,  winkels… sluiten. Zelfs Eucharistievieringen worden afgeschaft terwijl juist de kerken de uitgekozen plaatsen zijn om God te ontmoeten, die leven, liefde en vreugde geeft. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf, machteloos, verslagen door een minuscuul klein virusje. De dood dwaalt rond en treft allerlei mensen van hoog tot laag, van rijk naar arm.

De moderne mens heeft zich steeds meer meester willen maken van de schepping zonder God te erkennen, alsof het allemaal van hem is. Hij heeft gegeten van de boom van goed en kwaad, wat alleen God toekomt.

De tien geboden die God in de mens en in de natuur legde, heeft hij hooghartig afgewezen en zijn eigen grillen ingevoerd. De natuurwet heeft hij afgeschaft, van goed kwaad gemaakt en van kwaad goed, geheel volgens eigen grillen. God had de mens geschapen om in afhankelijkheid van Hem leven en liefde in overvloed te ontvangen. In zijn hoogmoed maakte de mens zichzelf tot god en achtte zich almachtig, de meester en heerser van het heelal. Heel zijn wereld stort nu in. Hij wordt geveld door een minuscuul niet eens zichtbaar virusje, dat heel de wereldeconomie  plat legt en heel het financieel systeem. Alles gaat dicht of stort in. God wil de mens laten delen in zijn eigen Leven en Vreugde. De moderne mens wil in zijn grootheidswaanzin alleen de dood. Politieke problemen worden opgelost met legers, oorlogen en dood. De belangrijkste momenten in het leven van een mens zijn de conceptie en de geboorte. Met deze vreugdevolle gebeurtenis kunnen moeilijkheden gepaard gaan. Hierop heeft de moderne vrijmetselaar maar één oplossing: doden.  Het kan moeilijk zijn voor mensen om afscheid te nemen van het leven. Dit wordt verzacht door zo vele middelen van lichamelijke en geestelijke nabijheid en hulp. De heersende goddeloze, vrijmetselaarsopvatting kent maar een oplossing: doden.

De instorting van onze moderne beschaving is een oproep tot bekering. Het is een oproep om te bidden voor allen die al besmet zijn opdat ze zouden genezen en vooral voor onze wereld dat hij opnieuw openlijk God en Christus zou erkennen.  Jezus heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd:

 “Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21, 34-36).

Het begin van mijn bericht is nog gewoon, zoals altijd. Vandaag hebben we evenwel uit voorzorg drastische maatregelen genomen, zonder enige paniek, zowel voor het afsluiten van bezoekers en gasten van buitenaf als voor onszelf. Ik weet ook niet of ik verder berichten kan schrijven en versturen, mogelijk wel. In mijn bericht heb ik nu wat verdere uitleg gegeven over de wereldsituatie met corona.

P. Daniel

Vrijdag 13 maart 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor gregorius palamaskerk thessaloniki

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van de relikwieën, ook wel genoemd de zondag  van de heilige Gregoir Palamas, aartsbisschop van Thessalonika (+1359), verdediger van de mystieke theologie (hesychasme- quietisme). (Nvdr: foto Gregorius Palamaskerk in Thessaloniki) Na de mis hielden we processie met de relikwieën.

Het wordt steeds meer lenteweer, hoewel het ’s avonds en ’s nachts nog koud kan zijn en overdag af toe hevige stormen. Het is aangenaam werken in de tuin en op het terrein.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor zwaard van damascus monument

Het Zwaard van Damascus-monument op het Umayyad plein symboliseert de kracht en de trots van de Syrische beschaving.

De lente is in het land:

Alle aandacht gaat voorlopig naar de wereldwijde coronavirus-besmetting. Idlib is even op de achtergrond van het internationale nieuws verdwenen. Ook in Syrië wordt zoals bij ons voor besmettingen gewaarschuwd en raad gegeven hoe men deze kan vermijden. Alle sportactiviteiten worden in Syrië vanaf 14.3. tot na de ramadan stilgelegd. Aan de grensovergangen wordt streng gecontroleerd.

Dr. Nizar Yazigi, min. v. gezondheid, en de goeverneur van Homs gingen op inspectie bij de immigratie- en paspoortafdeling van de Josiah grensovergang tussen Syrië en Libanon.

Een nieuwe spoedafdeling werd geopend in het al-Mojtahed ziekenhuis te Damascus – een investering van 2 miljoen dollar:

Op de luchthaven van Damascus werd een warmtescanner geïnstalleerd om reizigers met een verhoogde temperatuur op te sporen.

150 Syrische bedrijven namen deel aan twee kledingbeurzen in Caïro als vertegenwoordigers van de Syrische textielindustrie. 10 Syrische firma’s stonden op de textielmachines-tentoonstelling. De Syrische zaakgelastigde in Caïro benadrukte dat – ondanks de crisis – Syrische bedrijven actief bleven deelnemen op internationale beurzen, dat ze competitief zijn en kwaliteitsvolle producten leveren. (…)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1-160-660x330-1.jpg

De productiecapaciteit van de herstelde fosfaatfabrieken in Khneifis en de al-Sharqiya mijnen in Palmyra Badiya (woestijn) bereikt intussen 70%. Een elektriciteitscentrale werd er opgericht om de mijnen van stroom te voorzien. (…)

In Deir Ezzor is de watervoorziening terug in productie:

De zoveelste herstelling van een elektriciteitscentrale:

Een man keert terug naar huis, naar Deir Ezzor, terug naar zijn normale leven als boer:

Lees verder

Terroristen krijgen vergiffenis zonder penitentie

Afbeeldingsresultaat voor latuff cartoon erdogan

Het akkoord tussen Poetin en Erdogan is NIET van toepassing op terroristische organisaties, zoals HTS (al-Qaeda, al-Nusra) die internationaal het erkende terrorisme-logo dragen.

Vandaar dat het Syrische en Russische leger niet verplicht zijn met deze heren de vredespijp te roken. Tot aan de M4 gaan de gevechten tegen hen onverminderd voort, zij het dat Turkije hen nu niet meer – zichtbaar – steunt.

Dat Erdogan zich slechts schoorvoetend vergewaardigde met Poetin een akkoord te tekenen, dat hij zich niet alleen vernederd voelde, dat hij voor het oog van de wereld vernederd werd, was voor vriend en vijand duidelijk.

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen

Nu wordt er aan een oplossing gedokterd, waardoor de terroristen gelegitimeerd worden. Ze gaan nogmaals onder een ander etiket hun activiteiten voortzetten. Straffer: naar verluidt zouden àllle zich in Idlib en de grensstreek bevindende terroristengroepen zich onder één noemer geschaard hebben, waardoor ze hun kwalijke reputatie – zoals een slang haar oude huid – af kunnen werpen. Met als dooppeter: Erdogan. Weg met de terroristen. Leve de rebellen!

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen

Erdogan meent hiermee aan het akkoord met Poetin te kunnen ontsnappen. Immers: als er geen terroristen meer zijn in Idlib is toch alles dik in orde? Wie tegen “rebellen”, “oppositie”, “democratisch verzet” ageert is dan de boosdoener, toch? Hij dreigt er trouwens dagelijks mee: als de voorwaarden van het akkoord geschonden worden (… door het Syrische leger… wie anders?) dan zullen ze eens wat meemaken. En hij liet uitschijnen dat de Turkse tussenkomst van enkele weken geleden slechts een schijntje was van het échte werk in het verschiet.

Heel het verzameld zooitje terroristen in Idlib krijgen op de manier vergiffenis – zonder enige vorm van penitentie. Hun zwarte ziel wordt zo wit als bij een devoot communicantje.

Afbeeldingsresultaat voor fabel de schorpioen en de kikker

Alsof een nieuwe verpakking de inhoud kan doen veranderen. Ter illustratie de fabel van de schorpioen en de kikker, waarbij de kikker door de schorpioen doodgestoken werd nadat de kikker hem veilig naar de overkant gebracht had op zijn rug… de aard van het beestje!

Is Erdogan helemaal het noorden kwijt?

Afbeeldingsresultaat voor het noorden kwijt zijn

Na zijn terugkeer uit Brussel verklaarde de Turkse president Erdogan aan het Russische Sputnik dat hij aan president Poetin voorgesteld had samen de Syrische oliebronnen in de provincie Deir Ezzor uit te baten… en voegde eraan toe dat hij dezelfde aanbieding ook aan de VSA zou kunnen doen…

De VSA zullen zich haasten de buit te delen …

Het voorstel zou afhangen van de Russische “financiële steun” – Moskou zou naar verluidt “nog” geen antwoord gegeven hebben.

Volgens Erdogan zou zijn plan de “terroristen” verhinderen de opbrengst te roven… Hij refereerde hiermee naar de Koerdische strijders in de provincie… Volgens Turkije anti-Turkse separatisten… ergo “terroristen. De al-Qaeda-nazaten in Idlib daarentegen zijn “rebellen”, een soort schietclub met scoutsachtergrond.

Erdogan liet uitschijnen dat met de olieopbrengsten Turkije en Rusland “samen het verwoeste Syrië terug op de been kunnen helpen”.

Turkije heeft nooit aan de Syrië toestemming gevraagd om op Syrisch grondgebied de Turkse belangen te dienen. Het heeft in Syrië de Koerdische strijders aangevallen, de bevolking verdreven, zonder dat de Syrische regering hierom gevraagd, laat staan toestemming gegeven had. Het Turkse leger heeft sinds 2016 twee dodelijke invasies op Syrisch grondgebied tegen de Syrische Koerden gevoerd om hen uit de grensstreek te verdrijven en te vervangen door rabiate moslimterroristen. De internationale gemeenschap veroordeelde de aanvallen; de Koerden vroegen zelfs hulp aan Assads regering tegen de Turkse agressie.

En daar hield het niet op. Turkije heeft steeds een aantal terroristische organisaties gesteund, ook en vooral ISIS, maakt er geen geheim van dat dit nog steeds gebeurt. Hoe kan je anders het Turkse offensief in Idlib interpreteren? De-escalatie? Mijn oor. Maar wel het verwijtend vingertje aan het adres van de VSA “illegaal in Syrië”, want “de VSA hebben hun eigen plannetjes daar”
Alsof Erdogan geen eigen plan heeft…: het voorstel aan Poetin met de uitsmijter “Ik kan ook dezelfde aanbieding ook aan Trump doen.” zal niet in goede aarde gevallen zijn. Wat wil hij eigenlijk? Poetin voor zijn kar spannen om heel het Koerdisch gebied te bevrijden van… Koerden? En vervolgens te bevolken met geschikte “vluchtelingen”?

De VSA & bondgenoten bezetten Syrië in 2014 “om ISIS te verslaan”. En ze blijven daar zitten – zelfs al is ISIS volgens Trump van de kaart geveegd – “om de olie te beschermen”. Intussen werd uitgebreid bewezen dat de VSA met zetbazen CIA, Israël, het VSA leger, privé geïnteresseerden en Koerden dit niet uit pure goedertierendheid al geruime tijd doen.

De Syrische regering heeft de VSA van “methodische plundering” beschuldigd. Erdogan wil die rol – met de steun van Rusland – nu overnemen. Erdogan gaat vlotjes voorbij aan het volgende:

  • de VSA zullen zich haasten de winst te delen met Turkije
  • Rusland zou wel gek zijn op dit voorstel in te gaan
  • de Koerden zullen de regio niet zonder slag of stoot opgeven
  • wat meteen inhoudt dat het Turkse leger helemaal tot tegen de Iraakse grens het grondgebied ten oosten van de Eufraat moet veroveren
  • en dat de Koerden de hulp van de VSA – of bij gebreke – bij Assad zullen inroepen,
  • die op zijn beurt de steun van Rusland zal vragen
  • En dan komt er opnieuw een vluchtelingenstroom op gang, ditmaal richting Irak of over de Eufraat, naar regeringsgebied.

We vragen ons af wat Erdogan bezielt.

Ter herinnering: Rusland had bewijzen dat Erdogans sibbe ISIS hielp bij het smokkelen van de gestolen Iraakse en Syrische olie: