Bill Gates en WHO, ‘partners in crime’?

Bill Gates -- American entrepreneur, business leader ...

Bill Gates werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn vaccins tegen polio 500.000 kinderen verlamd raakten. Dit speelde in de periode 2000-2017. In die tijd kreeg ook het RIVM tientallen miljoenen van Gates om … een poliovaccin te ontwikkelen! Hoever zit de wel heel duistere Gates in ons overheidsorgaan, het RIVM? Dan de WHO. Trump schortte onlangs de financiering ervan op omdat de WHO op de hand van China zou zijn. Wij deden onderzoek om deze uitspraak te verifiëren en kwamen erachter dat de WHO helemaal niet op de hand van China is, maar dat Bill Gates dit orgaan controleert, simpelweg omdat niet overheden maar de Foundation van Bill Gates de WHO controleert als diens grootste sponsor.

Over de b.g. polioslachtoffers nadat ze ingeënt werden:

Robert F. Kennedy Jr., een fervent beschermer van kinderrechten en een anti-vaccinatie-activist heeft een petitie gelanceerd geadresseerd aan het Witte Huis, met een oproep voor een onderzoek naar de praktijken Bill & Melinda Gates Foundation: “Investigations into the ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ for Medical Malpractice & Crimes Against Humanity

Volg bruggetje voor meer info.

Zijn dit de VSA waar we vroeger naar opkeken?

UNITED SANCTIONS OF AMERICA ...

Een pandemie verandert niets aan de egotrippende VSA. Terwijl tientallen door de VSA-overheid gecharterde vluchten heen en weer vliegen om medisch materiaal uit China naar de VSA te brengen, blijven de sancties tegen andere getroffen landen van kracht.

China doet zijn best, schuift alle economische en politieke problemen op de achtergrond, al zal er ook een gezonde dosis eigenbelang meespelen. Je zou dan toch kunnen veronderstellen dat – gezien de humanitaire crisis – er enige tegemoetkoming vanuit Washington zou getoond worden. Tenslotte mocht China ook delen in de sanctiezegen van de VSA. Zogezegd omwille van mensenrechtenschendingen. Zou het tonen van een beetje solidariteit en dankbaarheid door het opheffen van de sancties dan niet aangewezen zijn? Om nog te zwijgen over “nederigheid”…

En niet alleen ten opzichte van China. Ca. 30 landen en gebieden staan op de VSA sanctieslijst – vooral geïnspireerd door zgn. schendingen van mensenrechten. Sommige landen zitten al tientallen jaren onder de sanctiesvloek: Cuba, Noord-Korea en Iran. Anderen mochten hen de laatste jaren pas vervoegen, zoals Rusland, Jemen, Venezuela, Syrië.

Is het niet nu – tijdens deze mondiale pandemie, die miljoenen levens bedreigt – het meest passende moment om echte solidariteit en mededogen voor anderen te tonen? Sancties uitvaardigen op andere landen is niet alleen anachronistisch, maar bovendien barbaars. In elk geval zijn de VSA sancties, unilateraal opgelegd zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad, ontegensprekelijk illegaal. Ter herinnering: zelfs vooraleer de coronacrisis uitbrak, was het VSA embargo om de handel en economie van andere landen onderuit te halen, verwerpelijk. Dergelijke maatregelen benadelen en straffen de burgerbevolking en zijn in strijd met de de internationale wetgeving van het VN-Charter.

Maar nu, terwijl landen moeten vechten om het leven van hun volk, zijn de VSA sancties niet minder dan een gruwel. Iran is daarvan het meest aangrijpende voorbeeld. Het staat mee op kop met de hoogste besmettingscijfers ter wereld met duizenden doden in enkele weken tijd. En toch blijft Trumps regering de sancties handhaven; erger: ze werden zelfs nog sinds het begin van de epidemie uitgebreid. De doden in Iran worden door de VSA politiek vermenigvuldigd. Trumps initiële aanbod Iran te willen helpen werd door niemand ernstig genomen. Hoe had hij dat kunnen doen, terwijl hij zelf noodgedwongen hulp moest aanvaarden van Rusland en China en medisch materiaal van Canada en Duitsland in beslag liet nemen?

Trumps regering is wel bijzonder cynisch als deze stelt dat humanitaire hulp niet in het gedrang komt door de VSA sancties. Een gratuite verklaring die alle menselijkheid ontbreekt. De zware sancties leggen “maximum druk” zodat Iran praktisch uitgesloten werd van internationale financiële transacties, medicijnen inbegrepen. En wie zal het in zijn hoofd halen tegen Trumps haren in te strijken en zo zijn eigen economie in gevaar brengen? Zelfs “bevriende” landen zoals Duitsland hebben het mogen ondervinden – we verwijzen slechts even naar de boycot van Nordstream 2 in de hoop meer – en duurder – Amerikaans fracking gas naar Europa te kunnen verkopen.

De VSA regering heeft bij het volharden in de boosheid – in het egoïsme, in de geld- en machtzucht – bloed aan haar handen. Het had deze al door illegale sancties uit te vaardigen en andere landen te chanteren de opgelegde marsrichting te volgen. De VSA handelen noch “great”, noch “wonderful”, noch “democratic”. Ze zijn niet “blessed by God”. Ze zijn klein, miezerig, dictatoriaal en sadistisch. Het sterke pestjongetje op school waaraan je je snoepjes moest afgeven, dat je moest laten afschrijven, zo niet…

Tijdens de G20-top – een videoconferentie – deed de Russische president Poetin een oproep aan de wereld om de sancties tijdens deze moeilijke tijden op te heffen. Hij stelde dat het absoluut nodig was dat alle landen toegang zouden hebben tot medicijnen en medisch materiaal zonder financiële belemmeringen of gevolgen: “Het is een kwestie van leven of dood.”

Poetins dringende verzoek werd gesteund door de VN secretaris-generaal Antonio Guterres en andere wereldleiders zoals de Chinese president Xi Jinping.

In het uiteindelijke afsluitende G20-verslag ontbrak een unanieme vermelding van de sancties. Zijn we nu vooringenomen als we ervan uitgaan dat de VSA, de grootste sanctiesauteur ter wereld, achter de schermen hun invloed hebben gebruikt om de sancties buiten beeld te houden? De VSA sancties, de geliefde financiële dwangmaatregelen – minder vriendelijk zou je ze ook financieel terrorisme kunnen noemen – buitenlandse politieke strategie op basis van “America First”, gaan hand in hand met militaire intimidatie van landen, resp. regeringen, die weigeren de vazalleneed af te leggen.

In de plaats kwam er als resultaat van de G20-vergadering een gewauweld voornemen dat op alle potjes past: “Globale actie, solidariteit en internationale samenwerking zijn meer dan ooit nodig om deze pandemie meester te blijven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat – als we goed met elkaar samen werken, zullen we dit te boven komen. We zullen menselijk leven beschermen, ‘s werelds economische stabiliteit herstellen en solide fundamenten voor een sterke, duurzame, uitgebalanceerde en inclusieve groei leggen.”

Hoe wordt “globale solidariteit” en “beter met elkaar samenwerken om menselijk leven te beschermen” vertaald in practische herstellende maatregelen als Washington een veto over de levering van levensbeschermende zaken aan sommige van de armste en zwakste naties blijft handhaven?

Als er enig mededogen en moraal in Washington zou zijn, dan zou het onmiddellijk alle sancties tegen andere naties in erkenning van een gemeenschappelijke menselijkheid intrekken. Maar zelfs nu, in deze crisistijd waar de dood heel dichtbij gekomen is, blijft Washington even hard en onvermurwbaar. Het baseert zich op een zelfgenoegzaamheid die, vermengd met een hoge mate van arrogantie en hypocrisie, angstverwekkend is.

De Übermenschenmentaliteit van de heersende elite der VSA is even dodelijk als het coronavirus.

Cyclus

APATHIE  EN DEFAITISME

Het onderwerp van deze verhandeling was al gepland voor de corona-crisis.  Het gaat over de apathie en het defaitisme dat bij de Vlamingen, ook uit de V.B., heerst, ondanks  de voorspelling dat de V-partijen een meerderheid kunnen halen.

Apathie is het gevoelloos worden, afgestompt zijn, waardoor ieder idealisme en vaste hoop gerelativeerd wordt.  Op de wijze van: we zullen wel zien of er nog iets van komt.

Defaitisme is een ander woord voor moedeloosheid; het betwijfelen of men niet alsnog naar grote nederla(a)gen gaat. 

Ik stel vast, in vergelijking met de opkomst van de Vlaamse Beweging (zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw) er geenszins optimisme, strijdlust en fierheid over eigen kunnen heerst.  De meeste Vlamingen, ook uit de Beweging, durven zich zelfs geen Vlaams-nationalist meer tonen!

Intussen is de corona-ramp over ons gekomen.  Hierbij wil ik enkele niet-poco vragen opwerpen.  

  • Het corona-virus zou ontstaan zijn in Wuhan, China.  Niemand schijnt zich de vraag te stellen waar dit virus zo ineens vandaan komt.  Hoogstwaarschijnlijk komt deze uit een onzorgvuldige handeling in een virus-labo.  Waarbij zelfs geenszins gezegd wordt dat dit wel uit een Chinese bron zou zijn.

Men moet, parellel met de misdadige politiek in Irak/Syrië, stellen dat de geheime diensten van de USA, Israel en Saoedië-Arabie voor een afgrond aan leed en misdadigheid in de wereld hebben gezorgd.  Trump is geenszins de “witte ridder”; de politieke tegenstelling demo-republi in Amerika is wat ze in Frankrijk zeggen  “du bonnet blanc et du blanc bonnet”.

  • Het zou dus om een soort virus gaan; maar is dat dan wel een variant griep-virus?  Mijn stelling luidt dat het op onnatuurlijke wijze ontstaan is.  De verantwoordelijke leiders in de wereld van de NWO (nieuwe wereld orde) dienen voor een krijgstribunaal te verschijnen.  Verscheidene onder hen voorspelden al jaren geleden een pandemie, zoals bv.  ex-minister Jacques Attali in Frankrijk.  Deze pandemie zou dan het doel van een wereldregering moeten bevorderen.

Dit artikel ging echter over de waarschuwing om, vanuit mijn partijpolitiek ongebonden oogpunt, te waarschuwen voor een onoordeelkundige inschatting van de toekomst.  (Nvdr: Lees vooral ook Jacques Attali’s mening over de huidige coronacrisis onderaan dit opiniestuk) De euforie van de geachte Tom van Grieken en vele van zijn medestanders is misplaatst.  Weliswaar is het quasi zeker dat het Vlaams Belang de leidende partij in Vlaanderen wordt.  Maar het gaat niet enkel daarom, maar wel wat er daarna zal gebeuren.  Heel politiek Vlaanderen staat al klaar om het Vlaams Belang in een grandioze val te lokken. Is er overigens al één politieke stem die het “cordon sanitaire” in vraag gesteld heeft?

Even de mentaliteit van de belgicistische krachten in herinnering brengen: welke score de Vlaams-nationalisten ook halen, voor hen zijn ze “quantité negligeable”. Een verwaarloosbaar aantal.  Een bende geestelijk gestoorden, dixit Herman De Croo.  Deze stemmen moeten enkel vakkundig onschadelijk worden gemaakt.  De optie in 2024 is Van Grieken een bijzonder oneervol compromis te doen sluiten; evtl. eerst voorafgegaan door een belgicistische campagne zonder weerga.  Men misbruikt er zelfs de corona-crisis mee om een onwettige regering op de been te brengen  en daarrond tricolore propaganda te maken(Tous ensemble, belgicains) !!

De lezer zal opmerken: dit is toch defaitisme.  Geenszins : ik beroep me in mijn vurige strijd op de voorbeelden van Mark Grammens (1933-2017), Clem de Ridder (1920-2013), Lieven van Gerven  (1928-2002) en Anton van Wilderode  (1918-1998) die met vele anderen het ZELFRESPECT hadden zich van oneervolle compromissen af te wenden.  Zoals Mark Grammens durfden ze vol strijdlust terug de leegte intrekken, om essentiële principes te  verdedigen of redden.

De geschiedenis van de politieke Vlaamse Beweging na W.O. II (ik ben geenszins anti-politiek) staat bol van strategische nederlagen.  Telkens werd er bij akkoorden uitgegaan van de fairplay van de politieke tegenstanders. Om één voorbeeld te geven : het taalgrens-akkoord in 1962 werd nauwkeurig nageleefd, op alle punten, door de Vlamingen.  De Walen  en belgicisten hebben dit  steeds naast zich neergelegd, zoals de doodsbedreigingen in Voeren, het veroveren door de francofonie van de zes randgemeenten en de raciale minorisering van de Vlamingen in Brussel laten zien.  Vandaag staan politici, zoals de hele VLD en Groen, klaar om primo alle verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling te zetten en secundo bij een coalitie-vorming de Vlaams-nationalisten een smadelijk compromis aan te smeren!!

Moeten we dan ook niet in apathie vervallen, zoals de steeds maar minder commentaren in de blogs laten zien.

De Vlaams-nationalisten moeten een globale machtspolitiek ontwikkelen.  Zij dienen klaar en duidelijk te stellen, dat ze van een volstrekte meerderheid gebruik zullen maken, om verregaande onafhankelijkheid uit te roepen.  De zwakte in hun positie moeten ze bestrijden door:

  • De dringende scholing van de doorsnee Vlaming richting Vlaams-nationalisme.  Op alle mogelijke wijzen moeten ze een (continu) staatsdragend discours houden.  Ze dienen de Vlamingen tot bewuste volksgenoten te maken; zoniet is hun evtl. macht op drijfzand gebouwd.
  • De Vlaamsnationalisten moeten intern en extern zonder verwijlen bondgenoten zoeken.  Dit kan in de eerste plaats bij Nederland en andere volksnationale Europese groepen  (??).  Dit vraagteken of Catalonië of Schotland wel over de wederzijdse brug komen.  Belangrijk is de steun en sympathie van de Viségrad-landen (Polen, Hongarije en Tsjechië), Oostenrijkse, Duitse, Italiaanse en Franse identiteits-partijen.
  • Zoals de geachte prof. A.K. Evrard in zijn brochure zegt : “Van een spontaan oproer tijdens de opvoering van de Stomme van Portici was geen sprake….. Alexandre Gendebien liet rechtstreeks op Frans aangeven revolutie-plakkaten aanbrengen…….  In 1831 stuurde Frankrijk een 60.000 man sterk legioen naar ons om de “Hollanders” te verdrijven (zelfs in strijd met de zgn. Belgische grondwet). (Nvdr: u kan hier heel het b.g. artikel lezen)

KORTOM, DIT LAND IS ONGRONDWETTELIJK ONTSTAAN!

  • Men moet openlijk durven stelling nemen, tegen de vele gezwollen uitingen van belgicisme, ook in de media.  O.a. het aan de kaak stellen dat de zenders VRT en VTM netwerken zijn om het belgicisme te promoten.

We beleven nu een zware wereld-crisis,waarbij deze onderwerpen voor futiel  (vnl. onbelangrijk) kunnen aanzien worden.  Maar terwijl deze crisis duurt, hebben de stalinisten van de PS en Ecolo de macht naar zich toe getrokken.  Met de steun van het Koningshuis (van Sachsen-Coburg und Gotha) en de onzichtbare top van de Belgische geldmachten en de Vrijmetselarij.  Daaruit blijkt dat de stalinisten en de neo-liberalen niet van elkaar te scheiden zijn.

De Vlaamse Beweging moet niet zo beaat kijken, naar wat de politieke partijen voor ons allemaal in petto hebben.  We zullen zelf een rebelse macht moeten vormen,  die zich niet door apathie en defaitisme laat weerhouden. 

Daarom de oproep van ondertekende veldwerker – strijder in de Vlaamse Beweging :  kom toch uit uw kot met uw Vlaams-nationale of heelnederlandse overtuiging!

Jos Wouters, Boom 

… D’une part, agir massivement sur les éléments les plus directs de la crise : Il nous faut plus d’hygiène individuelle, et collective ; plus de médecins, d’infirmières, d’équipements hospitaliers, de moyens de soins intensifs ; plus de moyens de recherche fondamentale et appliquée. Il nous faut enfin réguler les systèmes financiers et défaire les folles pyramides de dettes qui nous ont emmené là où nous sommes aujourd’hui.

D’autre part, tirer le meilleur des nouvelles pratiques que cette crise, quelle que soit sa gravité, nous aura imposé : se respecter, se laver, se surveiller ; passer plus de temps avec les siens, avec ses amis, et avec la nature ; cuisiner et passer du temps à table ; sélectionner les déplacements les plus utiles ; découvrir les vertus du télétravail ; réduire la durée et le nombre de participants des réunions, réelles ou virtuelles ; utiliser vraiment ces nouvelles technologies pour bien écouter de la musique, pour informer, pour enseigner et pour diagnostiquer. Produire autrement, avec une division géographique du travail beaucoup moins dispersée et fragile. Et, en conséquence, promouvoir un tout nouveau mode de croissance, et de nouveaux secteurs économiques jusqu’ici, pour certains, négligés. Surtout ceux de la santé et de l’éducation, dans toutes leurs dimensions. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que Wall Street regroupe certaines de ces entreprises dans un nouvel index, indice dit Stay Home, où on retrouve, à coté de Netflix, 33 entreprises directement bénéficiaires de cette crise, aussi diverses que Activision Blizzard, Slack, Teladoc, New York Times, Sonos, Amazon, Blue Apron, Alibaba, Campbell Soup, Central Garden and Pet Co.

Plus généralement, cela nous apprendra à prendre au sérieux la seule chose dans le monde qui est vraiment rare, qui a vraiment de la valeur : le temps. Le bon temps. Celui de notre vie quotidienne, qu’on ne doit plus perdre dans des activités futiles. Celui de notre vie personnelle, qu’on peut allonger en y consacrant plus de moyens. Celui de notre civilisation enfin, qu’on peut préserver, en cessant de vivre dans l’agitation, la superficialité, et la solitude. Dans un tout nouvel équilibre entre nomadisme et sédentarité…

De volledige tekst vindt u hier: La pandémie permettra peut-être de comprendre que seul vaut le temps..